Afgørelse

byrum.dk

Politiken Nicher A/S

MOD

Stanley Black & Decker, Inc.

16. januar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”byrum.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 5, er registreret under navnet Politiken Nicher A/S (CVR-nummer 26019494) med startdato den 23. april 2001. Klageren er registreret under branchekode 581410 ”Udgivelse af ugeblade og magasiner”, og det fremgår, at klagerens formål er, at ”drive virksomhed gennem at erhverve, eje eller udvikle digitale medier, herunder nicheportaler med redaktionelt indhold målrettet aktører inden for en række nærmere definerede hverv eller fagområde samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I juni 2018 åbnede Politiken Nicher det nye, digitale medie Politiken Byrum til alle, der er interesseret i byudvikling, byplanlægning og arkitektur. Inden lanceringen tog vi forgæves kontakt til firmaet Black & Decker, der ejer domænet byrum.dk, men ikke bruger det, med henblik på at overtage domænet. Black & Decker vendte aldrig tilbage på vores forespørgsler. Vi åbnede i stedet Byrum på sitet politikenbyrum.dk (se bilag 1). Vi har siden juni 2018 opdateret sitet dagligt, har cirka 115.000 sidevisninger og 75.000 besøgende pr. måned. Black & Decker, som har haft byrum.dk siden 1997, benytter det stadig ikke (se bilag 2). ... Vi mener, at vi bør overtage domænet Byrum.dk, da den nuværende ejer for det første ikke bruger det. For det andet bør det lægges til grund, at vores medie - Politiken Byrum - er blevet et etableret medie og brand for arkitekter, byplanlæggere m.fl., og derfor kommer op som det første, når man på Google søger på ”Byrum” (se bilag 3). Endelig bør det nævnes, at Politiken Byrum i daglig tales blot omtales som ”Byrum” parallelt med vores andet medie, Politiken Skoleliv, der blot omtales som 'Skoleliv' og findes på domænet skoleliv.dk. (se bilag 4)” Bilager følgende skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”politikenbyrum.dk”: Bilag er et skærmprint af domænenavnet ”byrum.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”byrum.dk” den 16. oktober 2019 og den 29. november 2019 konstateret, at der fortsat ikke findes nogen hjemmeside herpå. Bilag viser søgeresultaterne ved søgning på ”byrum” på Google (www.google.dk). Det fremgår heraf, at antallet af søgeresultater blev oplyst til at være ca. 3.120.000, og at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”politikenbyrum.dk” var det første søgeresultat. Ved sekretariatets søgning på ”byrum” den 29. november 2019 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 733.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte fire klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. byrum i forskellige byer og kommuner samt arkitekt- og entreprenørvirksomheders udvikling af byrum. Bilagviser, at dagbladet Politiken på sin hjemmeside på domænenavnet ”politiken.dk” henviser til klagerens hjemmeside på ”politikenbyrum.dk” ved overskriften ”Fra Byrum”. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 29. november 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”byrum.dk”. DK Hostmaster har ved mail af 16. oktober 2019 oplyst, at domænenavnet er registreret den 31. januar 1997, og at indklagede har været registrant heraf siden den 22. februar 2011. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 29. november 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”byrum.dk” ikke er lagret her. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i juni 2018 lancerede det nye, digitale medie ”Politiken Byrum”, der er målrettet alle, der er interesseret i byudvikling, byplanlægning og arkitektur, • at klageren inden lanceringen tog kontakt til indklagede med henblik på overtagelse af domænenavnet ”byrum.dk”, idet indklagede ikke anvendte domænenavnet, • at indklagede ikke besvarede klagerens henvendelse, hvorfor klageren i stedet har etableret en hjemmeside på domænenavnet ”politikenbyrum.dk”, • at indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”byrum.dk” siden 1997, ikke anvender dette, • at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”byrum.dk”, idet klageren forbindes med betegnelsen ”byrum”, hvilket bekræftes af de søgeresultater, der fremkommer ved søgning på betegnelsen på Google, og • at Politiken Byrum i det daglige blot omtales som ”Byrum”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”byrum.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver under navnet Politiken Nicher A/S en medievirksomhed, der bl.a. omfatter det digitale medie ”Politiken Byrum”. Klageren ønsker at anvende domænenavnet ”byrum.dk” til en hjemmeside for dette medie, hvorfor klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”byrum” er et helt almindeligt dansk ord, og at også mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over det. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”byrum.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”byrum.dk” til en hjemmeside, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”byrum.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”byrum.dk” skal overføres til klageren, Politiken Nicher A/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.