Afgørelse

tjekhusleje.dk

Carus IVS

MOD

Mike Hornshøj Vestergaard

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”tjekhusleje.dk” til klageren. Subsidiært: Domænenavnet ”tjekhusleje.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 6, er registreret under navnet Carus IVS (CVR-nummer 35811613) med startdato den 20. marts 2014. Klageren er registreret under branchekode 642020 ”Ikke- finansielle holdingselskaber” og bibranchekode 649900 ”Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring i.a.n”. Klagerens formål er ifølge CVR, at ”udøve virksomhed med administration og forvaltning af kapitalandele i andre selskaber”. Indklagede er partner i og medstifter af anpartsselskabet Digura ApS (CVR-nummer 39559943) med startdato den 5. maj 2018, jf. udskrift fra CVR, fremlagt som bilag 9. Digura ApS er registreret under branchekode 829900 ”Anden forretningsservice i.a.n.”. Selskabets formål er, at ”drive virksomhed med juridisk bistand, rådgivning og softwareudvikling samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagsfremstilling Klager og indklagede driver begge virksomhed med online beregning af hjemmesidebrugerens huslejeniveau. Klager har opkøbt konceptet og domænet www.tjekdinleje.dk (Bilag 1), der er blevet drevet med stor succes siden 2013. Klagers hjemmeside er grundet den årelange drift og eksponering, meget kendt på markedet for huslejeberegnere, og navnet ”tjekdinleje.dk” er derfor blevet et kendetegn for Klager. Fra sidens etablering til nu har brugere gennemført mere end 320.000,00 beregninger af deres huslejeniveau – alene i juni måned har brugerne foretaget omkring 44.000 beregninger. Klagers website har tillige opnået en betydelig autoritet, og der linkes til websitet fra bl.a. Danmarks Radio, TV2, BT, Berlingske, Nordjyske samt diverse lejerorganisationer og læreanstalter (Bilag 2). Indklagede er indehaver af hjemmesiden www.tjekhusleje.dk (Bilag 3), der har været aktivt siden juli 2018. Hjemmesiden er meget ens med Klagers i opsætning, grafikvalg og koncept, og dermed let forvekslelig for brugerne (Bilag 4). Klager kontaktede Indklagede i juli 2019 med henblik på at få Indklagede til at overdrage domænet til Klager (Bilag 5). Indklagede har ikke reageret på Klagers henvendelse. Klager er et holdingselskab (Bilag 6), og udøver sin virksomhed relateret til domænet www.tjekdinleje.dk gennem sit driftsselskab Advoca ApS, cvr-nummer8563 (Bilag 7-8) Klager vedlægger bilag for det selskab, som det antages, at Indklagede driver virksomhed igennem i relation til hjemmesiden (Bilag 9). Begrundelse (anbringende• Det gøres gældende: ...at Klager har opnået kendetegnsret til navnet tjekdinleje.dk, grundet sidens høje kendskabsgrad hos den relevante forbrugerkreds, ...at Klagers domæne og Indklagedes domæne ligger meget tæt op ad hinanden. Dette skyldes især at begge domæner starter og slutter med det samme ord. Brugere i den vestlige del af verden læser fra venstre mod højre, og derfor har den første del en meget stor betydning for domænets genkendelse – i dette tilfælde ordet ”tjek”. Når begge domæner da samtidig begge slutter på ”leje”, og begge kun er adskilt af et kort ord på tre bogstaver, så er der meget lidt forskel i synsbillede og lydbillede for brugeren, ... at hjemmesidernes opsætning er meget ens, herunder at den samme nuance af grøn, der ses i Klager logo, bruges i meget stort omfang på Indklagedes side, samt at omridset af et hus går igen i begge logoer, ... at der på baggrund af ovenstående er en betydelig og formentlig tilsigtet forvekslingsrisiko mellem de to domæner og hjemmesider. ...at Indklagede derfor har handlet i strid med hhv. markedsføringslovens § 22, stk.og domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor overdragelse, subsidiært sletning, af domænet bør gennemføres.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”tjekdinleje.dk”, der blev registreret den 21. august 2013. Bilagindeholder række links til artikler på bl.a. ”dr.dk”, ”bt.dk” og ”nordjyske.dk”, hvor klagerens hjemmeside på domænenavnet ”tjekdinleje.dk” er omtalt. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”tjekhusleje.dk”, der blev registreret den 8. juli 2018. Bilagindeholder følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”tjekdinleje.dk”: Bilag indeholder endvidere følgende skærmprint af indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”tjekhusleje.dk”: Bilag er et virksomhedsdiagram, hvoraf fremgår, at klageren er den ultimative ejer af en række selskaber, herunder Advoca ApS. Bilag er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at Advoca ApS er et anpartsselskab (CVR-nummer 35858563) med startdato den 21. maj 2014. Selskabet er registreret under branchekode 702200 ”Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Selskabets formål er, at ”udøve virksomhed med forretningsservice, juridisk og økonomisk rådgivning”. Bilag 11-13 oger uddrag af de i bilagnævnte artikler med omtale af klagerens hjemmeside på ”tjekdinleje.dk”. Bilagoger udskrifter fra henholdsvis hjemmesiden ”HerlevPortal” og ”Lejeblog”, hvorpå der er henvist til klagerens hjemmeside på ”tjekdinleje.dk”. Bilag er et brev af 18. juli 2019 fra klageren til Digura ApS, hvori klageren gør gældende, at Diguras brug af domænenavnet ”tjekhusleje.dk” er i strid med markedsføringslovens § og domænelovens § 25, hvorfor Digura er forpligtet til at overdrage domænenavnet til klageren. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling www.tjekhusleje.dk ejes af Digura ApS, som driver virksomhed med juridisk bistand og rådgivning inden for lejeret, samt softwareudvikling, jf. sagsøgers bilag 9. Digura ApS blev registreret virksomhed den 06.05.2018. Klagers formål er at udøve virksomhed med forretningsservice, juridisk og økonomisk rådgivning, jf. sagsøgers bilag 8. Det bestrides således, at klager driver virksomhed med online beregning af hjemmesidebrugerens huslejeniveau. Huslejeberegneren er frit tilgængelig og gratis for brugeren, og klager har ikke godtgjort, at der på nogen måde indgår et virksomhedsmæssigt element i klagers anvendelse af domænet. Domænet www.tjekhusleje.dk er en separat markedsføringsside til brug for kampagner under hovedvirksomheden Digura ApS. Mange lejere ved ikke, om de betaler den rette husleje. Domænet er således stiftet med det formål at give lejere mulighed for at undersøge deres huslejeniveau. Hvis det vurderes, at de betaler en for høj husleje, har de mulighed for at få testet deres huslejeniveau manuelt af en rådgiver tilknyttet DIGURA ApS. Domænet har således været brugt aktivt siden etableringen, og benyttes stadig aktivt, dels som en hjælp til at oplyse befolkningen om deres huslejeniveau, dels som et markedsføringselement i driften af Digura ApS. Indklagede benytter dog som ovenfor anført også sin huslejeberegner som led i dels markedsføring, dels dataindsamling om huslejeniveau, dels som hjælperedskab i den interne vurdering af huslejeniveau. Det bestrides ikke, at klagers website er nævnt i flere forskellige medier. Dette i sig selv er dog ikke ensbetydende med, at der er opnået en betydelig autoritet eller nødvendigvis kendskabsgrad, hvilket betragtes som en subjektiv udlægning. Der henvises til anbringender. Indklagede har på intet tidspunkt modtaget klagers tidligere henvendelse. Det findes ikke godtgjort, at klager overhovedet har sendt dette skriv som påstået. Begrundelse for påstanden (anbringende• Det gøres gældende, 1) ... at tjekdinleje.dk ikke er et beskyttet varemærke, og ej heller har opnået en kendetegnsret, da der ikke er en høj kendskabsgrad hos forbrugerne, som påstået af indklager. Indledningsvist bemærkes, at det faktum, at klagers påstand om, at klagers domæne har opnået betydelig autoritet ikke i sig selv kan begrunde beskyttelse. Hvis dette beskyttes, vil det medføre den uhensigtsmæssige retstilstand, at der vil opnå monopollignende tilstand for tjekdinleje.dk. Det bemærkes, at tjekdinleje.dk i skrivende stund har 530 følgere på deres facebookside. Til sammenligning har Digura ApS’ officielle facebookside i skrivende stund 1563 følgere, og gruppen ”lejere i danmark (få hjælp til lejeloven og problemer med udlejer)”, som er administreret af Digura ApS, 4936 følgere. Af bilag A fremgår, at Facebook er det mest anvendte sociale medie, og at størstedelen af befolkningen benytter dette, hvorfor Facebook kan bruges som måleenhed i forhold til kendskabsgrad. Det kan således konkluderes, at tjekdinleje.dk ikke har en så høj kendskabsgrad som påstået. Man bør stille spørgsmålet: Hvis gennemsnitsforbrugeren vil tjekke sin husleje, hvor vil de så få det undersøgt? I den forbindelse er det mere nærliggende at lægge til grund, at gennemsnitsforbrugeren vil få sin husleje undersøgt på en platform, hvor man rent faktisk kan få hjælp til at få den nedsat, samt at gennemsnitsforbrugeren derved husker disse bedre, da de i sagens natur også vil være mere aktive på det lejeretlige område. I den forbindelse bemærkes, at DIGURA ApS yder rådgivning om hele lejeretten, og i medfør heraf har opnået et betydeligt kendskab hos den relevante personkreds, som også dokumenteret ovenfor. Derudover findes det relevant, at der henses til det faktum, at Digura ApS dagligt foretager flere endsagsvurderinger, hvormed der nås ud til en bredere målgruppe, som vil have kendskab til Digura ApS, herunder tjekhusleje.dk. Derudover bemærkes, at klager ikke har godtgjort, at tjekdinleje.dk har høj kendskabsgrad hos den relevante forbrugerkreds. Slutteligt bemærkes, at ”håndværker.dk” ikke havde opnået fornødent forretningskendetegn i håndværkerbranchen på trods af at have over 30.000 håndværkere tilknyttet servicen og virksomheden, jf. domæneklagenævnets sag 2019-0175, hvorfor tjekdinleje.dk til sammenligning næppe heller har opnået en kendetegnsret. 2) ... at tjekdinleje.dk ikke er et forretningskendetegn. Det bestrides, at ”tjekdinleje.dk” har opnået varemærkeretlig eller anden subsidiær beskyttelse, da hverken ord eller bogstaver i klagers domæne har et fornødent særpræg. Det bemærkes, at både ”tjek” og ”leje” er af beskrivende karakter, samt at ”tjekdinleje” i sin helhed er beskrivende. Det samme gælder ”tjekhusleje.dk”. Begge domænenavne beskriver således blot den ydelse, der kan findes på websitet, men har intet særpræg. Uagtet en 6-årig drift og mindre eksponering ved medieomtale kan der således ikke opnås kendetegnsret til ”tjekdinleje.dk”, da der ikke er det fornødne særpræg i domænenavnet. En anerkendelse heraf ville indebære, at ord som ”tjekdinlejekontrakt” heller ikke ville kunne anvendes, da det eneste, der ville adskille dette fra klagers påståede kendetegn ville være sidste ord ”kontrakt”. Dette ville være en meget uhensigtsmæssig retsstilling. Der skal naturligvis være et vist særpræg i selve det domænenavn, der krænkes. Der henvises herved til følgende praksis: Af bl.a. sag C-39/97, Canon, præmis og sag T-346/04, Sadas, præmis 69, fremgår, at forveksling er ”risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomhed.” Af Højesterets afgørelse i U 2014.3346 H fremgår blandt andet, at ”Der... ikke er grundlag for at anse EUROSOX INSTITUTE for forveksleligt med SOX INSTITUTE, idet Eurosox efter det oplyste anvendes som betegnelse for den europæiske regulering af god selskabsledelse mv.”. På samme måde er ”leje” blot en betegnelse for det kontraktuelle forhold, hvor der betales vederlag mod brugsret til løsøre eller fast ejendom. Idét der i klagers domæne blot er tale om ”leje”, og ikke engang ”husleje”, anses denne for dækkende over det generelle obligationsretlige forhold, hvor der ydes vederlag mod brugsret til et givent emne, mens indklagedes brug af ordet ”husleje” er et større forretningskendetegn, idet ordet ”husleje” er mere præcist i forhold til det obligationsretlige forhold, tjekket skal ske af, navnlig størrelsen af den månedlige erlæggelse af husleje mod brugsret af fast ejendom til beboelse. Under henvisning til ovenstående formulering i U 2014.3346 H er ordet ”tjek” også beskrivende, når der henses til den handling, hvor der foretages en undersøgelse. Der er således ikke det fornødne særpræg. Højesteret fandt således også, at fogedforbud mod at anvende betegnelserne SOX INSTITUTE og EUROSOX INSTITUTE, samt at anvende de tilsvarende domænenævne på topleveldomænet ”.eu” til samme formål som påstået krænkede (uddannelse og kurser), var sket med urette. Hvis dette kunne anerkendes på topleveldomænet ”.eu”, bør ”tjekhusleje.dk” også anerkendes på nationalt domæneniveauet ”.dk”. På baggrund heraf, og med hjemmel i Højesterets afgørelse, er ”tjekdinleje.dk” dels ikke et forretningskendetegn, dels ikke forveksleligt med ”tjekhusleje.dk”. På baggrund heraf har klager ikke opnået hverken varemærkeretlig beskyttelse eller subsidiær beskyttelse som følge af påstået kendetegnsret. Da der ikke er opnået beskyttelse, kan der ikke ske krænkelse. 3) ... at hjemmesidernes opsætning ikke er ens Da huslejen vurderes på objektive kriterier i henhold til lejelovens § 47, stk. 2, kan der selvfølgelig ikke ændres på de overordnede kriterier, hjemmesidebrugeren bedes udfylde, navnlig adresse samt beliggenhed og stand. Det bemærkes dog, at både design samt antallet af spørgsmål, som hjemmesidebrugeren skal besvare, adskiller sig. Der er således ikke tale om en efterligning, og ej heller en så identisk opsætning, at der kan være tale om forveksling. Til støtte herfor skal det fremhæves, at samme kriterier anvendes af samtlige andre Digura ApS bekendte huslejeberegnere i Danmark, jf. bilag B. At sidens opbygning skulle være et forretningskendetegn, ville medføre, at tjekdinleje.dk således fik patentlignende ret over digital beregning af husleje, som i virkeligheden kan koges ned til blot at være besvarelse af spørgsmål via en digital platform, hvorefter et juridisk dokument eller svar vil blive givet på baggrund af machine-learning. Denne metode benyttes i flere forskellige juridiske sammenhænge, f.eks. Legaldesk: https://www.legaldesk.dk/dokument/210, og legalhero: https://app.legalhero.dk/job_or_subscription, samt de i bilag XX spørgeskemaer målrettet huslejesager. Derudover bemærkes, at det skal bedømmes, hvorvidt gennemsnitsforbrugeren opfatter de to websites, navnlig helhedsindtrykket heraf, jf. bl.a. sag C-251/95, Sabél, præmisog Sø- og Handelsrettens afgørelse i sag V-78-16, hvor der ikke var krænkelse henset til ”etiketternes ... forskellige helhedsudtryk”. Ved en sammenligning af de to websites, kan der vanskeligt argumenteres for, at gennemsnitsforbrugeren er efterladt med en følelse af, at der ikke kan ses forskel, når der henses til helhedsindtrykket. Her henses til websitets generelle layout, antallet af spørgsmål, forskelligt content på websitet (artikler), samt en noget mere uddybende og længere forside på tjekhusleje.dk sml. tjekdinleje.dk. På baggrund heraf er hjemmesidernes opsætning hverken ens eller forvekslelige som påstået. 4) ... at brugen af et hus i logo ikke skaber forveksling og ej heller er et forretningskendetegn Efter en markedsanalyse af større lejeretlige rådgivervirksomheder, kan det konkluderes, at samtlige benytter et hus i logoet, jf. bilag C. Dette er således ikke et forretningskendetegn med særpræg, da det benyttes af alle. En gennemsnitsforbruger ville således ikke forbinde brugen af et hus i logo med tjekdinleje.dk. Da logoet ikke har det fornødne særpræg, er der ingen beskyttelse af logoet, hvorfor det ikke kan krænkes. På baggrund heraf skaber brugen af et hus i logo ikke forveksling og er ej heller et forretningskendetegn. 5) ... at brugen af en grøn nuance skaber forveksling og ej heller er et forretningskendetegn Ligeledes bestrides, at der kan lægges vægt på brugen af en grøn nuance. Da der hverken er opnået varemærkeretlig beskyttelse af den grønne farve, og denne – på baggrund af at den grønne farve kun figurerer ét sted på klagers hjemmeside – nemlig i logoet – næppe kan have opnået forretningskendetegn, er der ingen beskyttelse af farven. På baggrund heraf kan brug af en grøn farve ikke anses for at udgøre en krænkelse, da farven ikke er et beskyttet forretningskendetegn eller er varemærkeretlig beskyttet. Det fremgår bl.a. af sag C-104/01, Libertel, præmis 65, at farver, der ikke afviger betydeligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor ikke har iboende særpræg, og derfor ikke er beskyttet. Det skal dertil bemærkes, at der ikke er tale om den samme grønne farve, jf. bilag D, hvoraf det dokumenteret fremgår, at der er uoverensstemmelse mellem de anvendte farvekoder. Endeligt skal det bemærkes, at klagers logo førhen har været et sort hus, som ses nederst i højre hjørne af første billede i bilag D samt i bilag E. Det er dog senere blevet ændret til et hvidt hus. Klager bedes dokumentere, hvornår denne ændring er foretaget. Hvis klager ikke dokumenterer dette, bedes domæneklagenævnet tillægge dette processuel skadevirkning. I forlængelse heraf skal bemærkes, at kendetegnsretten – hvis det antages, at der er en kendetegnsret – er ophørt, idét logoet ikke er det oprindelige, og således ikke har været anvendt i en længere periode. På baggrund heraf skaber brugen af en grøn nuance på indklagedes hjemmeside ikke forveksling og er ej heller et forretningskendetegn. 6) ... at indklagede derfor ikke har handlet i strid med hhv. markedsføringslovens § 22, stk. og domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor overdragelse, subsidiært sletning, af domænet ikke bør gennemføres. Det bemærkes, at domænenavnet ”tjekhusleje.dk” afspejler domænenavnets signalværdi, ligeså vel som ”voreshåndværker.dk” gjorde det, jf. domæneklagenævnets sag 2019-0175, hvor domænenavnet hverken krænkede ”håndværker.dk”, ej heller var i strid med god domænenavnsskik. Da Digura ApS driver virksomhed med juridisk bistand og rådgivning indenfor lejeretten, forfølger domænenavnet ”tjekhusleje.dk” således også et legitimt formål, da det understøtter denne virksomhed, jf. ovenfor. Modsat driver klager virksomhed med forretningsserivice, juridisk og økonomisk bistand, hvorfor der vanskeligt kan argumenteres for, at tjekdinleje.dk indgår i driften heraf, hvorfor klagers domænenavn ikke forfølger et legitimt formål i henhold til klagers virksomhed.” Bilag A er en graf fra Danmarks Statistik, hvoraf fremgår, at Facebook er det mest anvendte sociale medie i Danmark. Bilag B indeholder udskrifter fra domænenavnene ”tjekhusleje.dk”, ”rentguide.dk”, ”renthero.outgrow.us” og ”tjekdinleje.dk”, hvoraf fremgår, at det er de samme oplysninger, som brugere skal indtaste for at få vurderet deres leje. Bilag C er udskrifter af logoer fra en række lejerelaterede virksomheder og organisationer, herunder Danske Lejere, Fair Husleje, Digura ApS og Lejernes Landsorganisation. I alle logoerne indgår et hus. Bilag D er to skærmprints, hvor den grønne farve, der anvendes på såvel klagerens som indklagedes hjemmesider, bliver sammenlignet. Det fremgår, at der ikke er tale om nødagtig den samme farve. Bilag E er et udskrift, der viser, at den dominerende farve i klagerens logo på det pågældende tidspunkt var sort. Bilag F viser en sammenstilling af de skærmprints, der er indeholdt i bilag 4. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Ad. Klagers virksomhed Indklagede påstår, at Klager ikke driver virksomhed med ”online beregning af hjemmesidebrugerens huslejeniveau”, og henviser her til det registrerede formål for Advoca ApS. Det skal her bemærkes, at virksomheders registrerede selskabsformål i praksis fortolkes meget bredt. Klager har blandt andet ”forretningsservice” indskrevet i sit formål, som må siges at kunne omfatte mange forskellige ydelser – herunder udbud af de tjenesteydelser, der findes på Klagers side. Derudover har Klager som formål at yde ”juridisk og økonomisk rådgivning”, hvilket omfatter rådgivning af brugeren vedrørende sidens resultater. Indklagede påstår ligeledes, at der ikke indgår et virksomhedsmæssigt element i klagers brug af domænet, da hjemmesiden udbyder en gratis løsning. Hertil skal vi overfor Klagenævnet bemærke, at der ikke behøver at være en økonomisk vinding i et foretagende, for at dette kan blive betragtet som erhvervsmæssigt. Se hertil blandt andet Karnovs note til markedsføringslovens §1 (Vores fremhævelse): ”Enhver handling foretaget i erhvervsøjemed er omfattet af loven, d.v.s. alle handlinger fra den indledende reklame over produktion, distribution og salg og til den efterfølgende service og inkasso. Det er uden betydning, om den erhvervsdrivende opnår eller søger at opnå personlig økonomisk vinding, så længe det sker i erhvervsøjemed.” Indklagedes påstand om, at der ikke indgår et virksomhedsmæssigt element i Klagers brug af domænet, må derfor afvises. Ad. eneretten til kendetegnet ”tjekdinleje.dk” Indklagede fremlægger i sit svarskrift, at Klager har nedlagt påstand om, at der eksisterer en uregistreret varemærkeret, som Klager besidder. Klager skal bemærke, at denne påstand ikke fremgår af klageskriftet. Klagen går på, at Indklagede ved sin brug af domænet overtræder markedsføringslovens § 3, stk.om god markedsføringsskik og § 22, stk. 1. om forvekslelige kendetegn. Indklagede fremfører, at der ikke kan opnås kendetegnsret, trods 6-årig drift og ”mindre” eksponering, fordi ordsammensætningen ikke menes at have et særpræg. Først og fremmest skal Klager bemærke, at det er muligt at opnå kendetegnsret til en umiddelbart deskriptiv ordsammensætning, hvis man har brugt kendetegnet for de pågældende tjenesteydelser over længere tid eller ved intensiv markedsføring. Dette må siges at være tilfældet i denne sag, hvor eksponeringen Klager har opnået bestemt ikke er ”mindre”, men tværtimod er i flere landsdækkende medier, som f.eks. BT og DR, over en lang periode, jf. tidligere fremsendte bilag – 16. Dermed har domænets umiddelbare mangel på iboende særpræg ikke nogen betydning i denne vurdering, og Klager skal derfor venligst henlede Klagenævnets opmærksomhed på det opnåede indarbejdede særpræg. Ad. forvekslingsbedømmelsen Indklagede fremfører i sit svarskrift en analyse af hver enkelt del på Klagers hjemmeside, og vil da naturligvis altid kunne finde andre hjemmesider, hvor disse dele går igen. Det er imidlertid ikke de enkelte hjemmesidedele, der skal vurderes, men i stedet et helhedsbillede af de to sider, se til eksempel Samsonite-dommen V-79-13 (Bilag 18), hvor domænerne ganske vidst ikke var forvekslelige, men der alligevel blev foretaget en forvekslingsbedømmelse i sagsøgers favør, som blev vurderet ud fra en helhedsvurdering af de to siders udtryk. Ad. Overtrædelse af markedsføringsloven § 22, stk.og domænelovens § 25, stk. 1. Klager fastholder at domænernes sproglige, fonetiske og visuelle udtryk er så ens, at der sammenholdt med den meget ensartede opsætning af hjemmesiderne, må kunne fastslås risiko for forveksling af Klagers forrentningskendetegn efter markedsføringslovens § 22, stk. 1, hvorfor der ligeledes er tale om overtrædelse af god domæneskik efter domænelovens § 25, stk. 1.” Bilager et udskrift af Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar 2015 i sag V-79-13, hvor retten fandt, at Samsonite kunne forbyde sin forhandler Helm I/S at gøre erhvervsmæssig brug af forretningskendetegnet og domænenavnet ”samshop.dk” i forbindelse med markedsføring og salg af Samsonites kufferter og tasker. I duplikken har indklagede anført bl.a. følgende: ”Klagers virksomhed Det bestrides fortsat, at klager driver virksomhed med online beregning af hjemmesidebrugerens huslejeniveau. Jeg skal i den forbindelse særligt bemærke, at klager på ingen måde har dokumenteret eller godtgjort nogen former for erhvervsmæssig brug af den pågældende aktivitet. Eneretten til kendetegnet ”tjekdinleje.dk” Det bestrides fortsat, at klager har opnået kendetegnsret på det pågældende domæne. Jeg skal herved bemærke, at eksponeringen netop har været af mindre karakter. Det forhold, at klagers domæne er blevet anvendt som henvisning og reference i forskellige medier, kan ingenlunde siges at være tilstrækkelig eksponering til, at der kan opnås en kendetegnsret og ej heller et indarbejdet særpræg. Der er alene tale om linkhenvisninger. Jeg skal i den forbindelse endvidere bemærke, at klager ikke har frembragt nogen dokumentation for, at domænet har opnået et særpræg, og det findes ikke godtgjort, at enkelte referencehenvisninger i nogle artikler, kan oppearbejde et særpræg. Forvekslingsbedømmelsen Uagtet at man sammenligner helhedsbilledet på de fremsatte hjemmesider, så står det klart, at der ikke tale om forvekslige hjemmesider. Jeg skal herved henvise til tidligere analyse af Klagers hjemmeside.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”tjekhusleje.dk” den 21. oktober 2019 og 30. januar 2020 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 4. Ved sekretariatets søgning på ”tjek husleje” den 30. januar 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 77, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte fire indklagede, mens ingen vedrørte klageren. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. hjemmesider på domænenavnene ”fairhusleje.dk” og ”modernebolig.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”tjek din husleje” den 30. januar 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 1.920, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte fire klageren, mens to vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. hjemmesider på domænenavnene ”fairhusleje.dk” og ”rentguide.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har opnået kendetegnsret til navnet ”tjekdinleje.dk”, grundet sidens høje kendskabsgrad hos den relevante forbrugerkreds, • at klagerens domænenavn ”tjekdinleje.dk” og indklagedes domænenavn ”tjekhusleje.dk” ligger meget tæt op ad hinanden, idet begge domænenavne starter og slutter med de samme ord, • at brugere i den vestlige del af verden læser fra venstre mod højre, hvorfor den første del af et domænenavn har meget stor betydning for, om domænenavnet er genkendeligt, • at begge domænenavne stater med ordet ”tjek” og slutter med ordet ”leje”, der kun er adskilt af et kort ord på tre bogstaver, • at der således er meget lidt forskel i synsbillede og lydbillede for brugeren, • at opsætningen af de hjemmesider, der findes på domænenavnene, er meget ens, herunder idet den samme nuance af grøn, der ses i klagerens logo, i meget stort omfang bruges på indklagedes hjemmeside, samt idet omridset af et hus går igen i begge logoer, • at der således er en betydelig og formentlig tilsigtet forvekslingsrisiko mellem de to domænenavne og hjemmesider, idet der må lægges vægt på et helhedsbillede, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar 2015 i sag V-79-13, • at klageren har opnået en kendetegnsret til ”tjekdinleje.dk”, uanset at der er umiddelbart er tale om en deskriptiv ordsammensætning, idet ”tjekdinleje.dk” er blevet brugt af klageren over længere tid, og idet klagerens ydelser er blev omtalt i flere landsdækkende medier, herunder BT og Danmarks Radio, • at det ikke er korrekt, når indklagede påstår, at klageren ikke driver virksomhed med ”online beregning af hjemmesidebrugernes huslejeniveau, • at det forhold, at der er gratis adgang til af bruge hjemmesiden på klagerens domænenavn ”tjekdinleje.dk”, ikke har betydning for, om brugen kan anses for erhvervsmæssig, jf. herved bl.a. Karnovnoterne til markedsføringslovens § 1, og • at domænenavnenes sproglige, fonetiske og visuelle udtryk er så ens, at der sammenholdt med den meget ensartede opsætning af hjemmesiderne er risiko for, at indklagedes domænenavn forveksles med klagerens forrentningskendetegn, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 22, stk. 1, og derfor også i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren ikke har opnået en kendetegnsret til ”tjekdinleje.dk”, idet der ikke er en så høj kendskabsgrad hos forbrugerne, som påstået af klageren, • at det i den forbindelse må tillægges betydning, at klageren alene har 530 følger på Facebook, mens indklagedes virksomhed Digura ApS har 1.563 følgere på Facebook, der er det mest anvendte sociale medie i Danmark, jf. bilag A, • at klagerens domænenavn ”tjekhusleje.dk” alene har haft en forholdsvis begrænset eksponering i medier mv., • at alt tilsiger, at gennemsnitforbrugere har større interesse i at anvende indklagedes end klagerens hjemmeside, idet forbrugerne på indklagedes hjemmeside kan få hjælp til at få nedsat en eventuel for høj husleje, • at Digura ApS har opnået en betydelig kendskabsgrad for den relevante gruppe af forbrugere, bl.a. idet selskabet dagligt foretager mere endvurderinger af lejeretlige sager, • at selv hvis klagerens domænenavn ”tjekdinleje.dk” havde opnået betydelig autoritet, ville det ikke i sig selv kunne begrunde beskyttelse, idet det ville medføre, at klageren fik en monopollignende stilling, • at Domæneklagenævnet i afgørelse af 10. oktober 2019 i sag 2019-0175 fandt, at ”håndværker.dk” ikke var tilstrækkeligt kendt i håndværkerbranchen til at have opnået en kendetegnsret, • at hverken ord eller bogstaver i klagers domænenavn ”tjekdinleje.dk” har et fornødent særpræg til at kunne opnå beskyttelse, idet der er tale om en ordsammensætning af beskrivende karakter, • at indklagedes domænenavn ”tjekhusleje.dk” ligeledes er beskrivende, • at der ikke kan opnås kendetegnsret til betegnelsen ”leje”, idet ”leje” er en generelle obligationsretlige betegnelse for det forhold, at der ydes vederlag mod brugsret til en given genstand mv., • at betegnelsen ”husleje”, der indgår i indklagedes domænenavn, i øvrigt må anses for at have større særpræg end ”leje”, idet ”husleje” er en mere præcis betegnelse, • at det ikke er korrekt, at hjemmesiderne på klagerens og indklagedes domænenavne er ens, idet både hjemmesidernes design samt antallet af spørgsmål, som hjemmesidebrugeren skal besvare, adskiller sig, • at opsætningen af hjemmesiderne ikke er så identiske, at der kan ske forveksling, jf. herved bl.a. EU Domstolens dom i sag C-251/95, Sabél, præmis 23, hvoraf fremgår, at der skal foretages en helhedsbedømmelse, • at heller ikke det forhold, at der er et hus i indklagedes logo, skaber nogen forvekslingsrisiko, da det er helt almindeligt, at virksomheder og organisationer inden for lejeområdet anvender huse i deres logoer, jf. bilag C, • at heller ikke indklagede brug af en grøn nuance på sin hjemmeside skaber en forvekslingsrisiko, bl.a. idet der ikke er tale om den samme grønne farve, jf. bilag D, idet klageren tidligere hovedsageligt har anvendt sort i stedet for grøn, jf. bilag E, og idet anvendelsen af den grønne farve i øvrigt ikke ville kunne udgøre en krænkelse, jf. herved bl.a. EU Domstolens dom i sag C- 104/01, Libertel, præmis 65, • at Digura ApS, der driver virksomhed med juridisk bistand og rådgivning indenfor lejeretten, anvender domænenavnet ”tjekhusleje.dk” til et legitimt formål, der afspejler domænenavnets signalværdi, • at klageren ikke har godtgjort, at klageren anvender domænenavnet ”tjekdinleje.dk” erhvervsmæssigt, og • at det på baggrund af det anførte kan konstateres, at indklagede hverken har handlet i strid med markedsføringslovens § 22, stk. 1, eller domænelovens § 25, stk. 1.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet ”tjekhusleje.dk” strider mod klagerens kendetegnsret til betegnelsen ”tjek din leje”. Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) som et iværksætterselskab under navnet Carus IVS med startdato den 20. marts 2014. Klageren er registrant af domænenavnet ”tjekdinleje.dk”, der er registreret den 21. august 2013. Domænenavnet anvendes til en hjemmeside, hvor brugerne kan at få vurderet, om deres husleje er fastsat korrekt. Indklagede er registrant af domænenavnet ”tjekhusleje.dk”, der er registreret den 8. juli 2018. Anpartsselskabet Digura ApS, som indklagede er medstifter af, anvender domænenavnet til en hjemmeside, der ligeledes giver brugerne mulighed for at få vurderet, om deres husleje er fastsat korrekt. Digura ApS er registreret i CVR med startdato den 5. maj 2018. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”tjekdinleje.dk” har været omtalt i flere landsdækkende medier, herunder BT og Danmarks Radio. Det fremgår dog samtidig, at betegnelsen ”tjek din leje”, der består af tre helt almindelige danske ord, ikke i nævneværdig grad forbindes med netop klagerens virksomhed. Klagenævnet finder allerede af denne grund, at klageren ikke har godtgjort, at klageren har opnået beskyttelse af betegnelsen ”tjek din leje” efter markedsføringslovens § 22. Selvom indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”tjekhusleje.dk” således ikke udgør en krænkelse af klageren i medfør af markedsføringslovens § 22, er indklagede som registrant af domænenavnet forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren anvender som nævnt domænenavnet ”tjekdinleje.dk” til en hjemmeside, hvor brugerne kan at få vurderet, om deres husleje er fastsat korrekt. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”tjekhusleje.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”tjek husleje” består af to helt almindelige danske ord af beskrivende karakter, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Indklagede anvender domænenavnet ”tjekhusleje.dk” til en hjemmeside, der ligeledes giver brugerne mulighed for at få vurderet, om deres husleje er fastsat korrekt. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle dets signalværdi. På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes valg af domænenavn og udformningen af indklagedes hjemmeside har en sådan karakter, at det må anses for illoyalt i forhold til klageren. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”tjekhusleje.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”tjekhusleje.dk” skulle være illoyale eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Carus IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.