Afgørelse

skarpt.dk

Skarpt

MOD

Søren Skovsbøll

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”skarpt.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Skarpt med startdato den 5. februar 2016. Klageren er registreret under branchekode ”731110 Reklamebureauer”, og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Morten Brønnerup Andersen. Det fremgår af klageskriftet, at klageren har registreret domænenavnet ”skarpt-design.dk”. Ved opslag den 11. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”skarpt-design.dk” er registreret den 24. april 2015, og at registranten af domænenavnet er klageren. Ved opslag den 11. november 2019 på ”skarpt-design.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg driver til daglig virksomheden Skarpt. Dog med domænenavnet skarpt-design.dk. Dette fører i hverdagen til en del forvirring omkring det reelle virksomhedsnavn og ultimativt også forvirring omkring virksomhedens virke. [...] Domænet har været registreret hos registranten siden 5. marts 2003, dog uden at domænet bliver benyttet til nogle formål. Jeg har over flere omgange forsøgt at tage personlig kontakt via telefon og igennem DK Hostmaster, dog uden held. Jeg vurderer derfor at der er belæg for at kunne anmode om en overflytning af domænet til virksomheden Skarpt.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 10. oktober 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 11. oktober 2019 og fornyet opslag den 11. november 2019 på ”skarpt.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved opslag den 11. oktober 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”skarpt.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SS12531-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne end det omtvistede. Ved opslag den 11. november 2019 på ”skarpt.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under det omtvistede domænenavn. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 11. november 2019 på ”skarpt” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.200.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk, og af de førstesøgeresultater fremstod ingen med forbindelse til sagens parter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomhed under navnet Skarpt, • at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”skarpt-design.dk” til en hjemmeside for virksomheden, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”skarpt.dk” fører til ”en del forvirring” i forhold til klagerens virksomhed, • at domænenavnet ”skarpt.dk” blev registreret i 2003 og har aldrig været anvendt aktivt, • at klageren har forsøgt at taget kontakt til indklagede, men at det ikke lykkedes at etablere en dialog, og • at domænenavnet på den baggrund bør overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”skarpt.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”skarpt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 5. februar 2016 har drevet virksomhed inden for reklamebranchen under navnet Skarpt. Klageren benytter på nuværende tidspunkt domænenavnet ”skarpt-design.dk” i forbindelse med sin virksomhed, og klageren ønsker domænenavnet ”skarpt.dk” overført til sig, idet indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn medfører forveksling med klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig og kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”skarpt.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”skarpt.dk” består af et almindeligt kendt dansk ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”skarpt.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Indklagede registrerede domænenavnet ”skarpt.dk” den 5. marts 2003, og det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ikke på noget tidspunkt ses at have været anvendt aktivt af indklagede. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”skarpt.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”skarpt.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”skarpt.dk” skal overføres til klageren, Skarpt. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.