Afgørelse

peaklogistic.dk

PEAK CONSULTING GROUP ApS

MOD

Kim Junge

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”peaklogistic.dk” slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet PEAK CONSULTING GROUP ApS (CVR-nr. 21177407) med startdato den 16. september 1998. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for IT-branchen, herunder udvikling og salg af IT-produkter samt salg af konsulentydelser og andre ydelser og produkter i sammenhæng hermed. Dette kan ske gennem selskabet og gennem datterselskaber i Danmark og i udlandet. Selskabet er registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning og driftsledelse”. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren den 26. februar 2006 har registreret domænenavnene ”peakconsultinggroup.dk” og ”peakconsulting.dk”, og at domænenavnene har været benyttet lige siden. Ved opslag den 11. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at domænenavnene ”peakconsultinggroup.dk” og ”peakconsulting.dk” er registreret den 26. februar 2006, og at registranten af domænenavnene er klageren. Ved opslag den 11. december 2019 på ”peakconsultinggroup.dk” har taget følgende kopi: Ved opslag den 11. december 2019 på ”peakconsulting.dk” har taget følgende kopi: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager påbegyndte brugen af selskabsnavnet (Peak Consulting Group ApS) den 21. februar 2006 jf. Bilag 1. Efterfølgende har Klager opbygget en konsulentforretning, som har opnået en velkendthed i dette markedssegment. Det kan oplyses, at såvel domænenavnet www.peakconsultinggrop.dk og www.peakconsulting.dk blev registrerede den 26. februar 2006 af Klager, og har været benyttet lige siden. Der er derfor i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, opnået en ibrugtaget varemærkeret fra 2006. I 2015 blev varemærket ”PEAK” registreret for klasseog 41, jf. Bilag 2. I 2016 fulgte en registrering af ”PEAK CONSULTING GROUP”, ligeledes for klasseogjf. Bilag 3. Det påpeges, at klassedækker konsulentvirksomhed m.m. Det konstateres, at selskabets domænenavn (www.peaklogistic.dk), som benyttes af Indklagede, er registeret den 20. oktober 2015. Peak Logistic IVS blev stiftet den 30. december 2015 og har pr. den 1. august 2019 ændret selskabsnavn til PK Logistic IVS, jf. Bilag 4. Formålsfortegnelsen for PK Logistic IVS er: “Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor transportsektoren samt hermed beslægtet virksomhed.” Branchekoden for Peak Logistic IVS er: ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Det konstateres, at Indklagedes delvise brug af navnet ”PEAK” for et selskab inden for samme branche (virksomhedsrådgivnin• er påbegyndt cirka 9-10 år efter, at Klager først benyttede navnet og dermed opnåede varemærkerettigheder. Under alle omstændigheder er Indklagedes benyttelse af ”PEAK” også sket efter Klagers registrering af varemærket ”PEAK”. [...] Da domænenavnet www.peakconsultinggrop.dk og www.peakconsulting.dk blev registrerede den 26. februar 2006, og har været benyttet lige siden, er der i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, opnået en ibrugtaget varemærkeret fra 2006. I forhold til respektive virksomheders arbejdsområder konstateres, at de ligger ganske tæt på hinanden, idet begge virksomheder kan betegnes som konsulentvirksomheder. Der er derfor også et ganske stort overlap i de serviceydelser, som parterne udfører. Det forhold, at Indklagedes virksomhed synes mere specialiseret i konsulentydelser inden for transportområdet, er underordnet. Sammenlagt er der væsentligt overlap med Indklagedes brug af domænenavnet www.peaklogistic.dk indholdende ”PEAK” sammenholdt med Klagers varemærkerettigheder. Det bemærkes, at Indklagedes tilføjelse af ”Logistics” er uden betydning i forvekslelighedsvurdering, idet denne del af navnet er beskrivende for branchen. Samtidigt påpeges det, at Indklagedes tilføjelse af ordet “Logistic” generelt, ikke gør nogen forskel, idet det bærende element entydigt er “PEAK”. Gennem brug af navnet ”PEAK” sendes der et signal til relevante kundesegmenter, at der skulle være et sammenfald mellem Indklagedes selskab og Klagers. Samlet set foreligger der en alvorlig varemærkekrænkelse fra Indklagedes side, idet der henvises til sammenfald i serviceydelser og overlap på de benyttede navne. Slutteligt henvises til, at der tillige sker en krænkelse af markedsføringslovens §§og 22, idet Indklagede uberettiget har benyttet Klagers forretningskendetegn, herunder virksomhedsnavn pa° en sådan måde at det er egnet til at fremkalde forveksling mellem Klager og selskabet. Endvidere er dette også° i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, jf. stk. 3. På baggrund af tidligere korrespondance bemærkes det, at PEAK Logistic IVS har ændret selskabsnavn til PK Logistic IVS den 1. august 2019. Denne ændring anses som en anerkendelse af, at Indklagedes selskab krænker Klagers varemærke- og navnerettigheder. Dette har Indklagede d.d. ikke bestridt.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 10. oktober 2019 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistrering nr. VR 2015 01261. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 8. juni 2015 fik registreret ordmærket Peak for følgende vareklasser: 35: Forretningsledelse; forretningsadministration, herunder konsulentydelse vedrørende it service management og test management samt gevinstrealisering; programledelse (bistand ved forretningsledelse og forretningsadministratio• herunder projektledelse vedrørende implementering, risikostyring og porteføljestyring samt ledelse af transformationer; forretningsmæssig bistand ved organisationsudvikling vedrørende forandringsledelse, kompetenceudvikling og optimering af organisationer. 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed, herunder it relateret kursusvirksomhed og undervisning i relation til gevinstrealisering, program og projektledelse, Specielt projektledelse af transformationer og organisationsudvikling, herunder forandringsledelse, kompetenceudvikling og optimering af organisationer. Bilag er en udskrift af 10. oktober 2019 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistrering nr. VR 2016 02746. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 19. december 2016 fik registreret ordmærket Peak Consulting Group for vareklasseog 41. Bilager en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende PK Logistic IVS. Det fremgår heraf bl.a., at selskabet er registreret med startdato den 30. december 2015, og at selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning inden for transportsektoren samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Endvidere fremgår det, at selskabet var registreret under navnet Peak Logistic IVS frem til den 2. august 2019, hvor virksomheden ændrede navn til PK Logistic IVS. Endelig fremgår det, at indklagede, Kim Junge, er registreret som administrerende direktør, stifter og legal og reel ejer af selskabet. Ved opslag den 11. oktober 2019 på ”peaklogistic.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 11. december 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 11. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”peaklogistic.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 11. december 2019 på ”peaklogistic.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Ved sekretariatets opslag den 11. december 2019 i Google (www.google.d• på ”peak logistic” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 34, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige af resultaterne fremstod som vedrørende omtale af eller med relation til indklagede, mens ingen af resultaterne vedrørte klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren påbegyndte brugen af Peak Consulting Group som virksomhedsnavn i 2006, og at klageren efterfølgende under dette navn har opbygget en konsulentvirksomhed, som er velkendt i dette markedssegment, • at klageren registrerede domænenavnene ”peakconsultinggroup.dk” og ”peakconsulting.dk” den 26. februar 2006, og at domænenavnene har været benyttet lige siden, • at klageren derfor har opnået en ibrugtaget varemærkeret til disse betegnelser fra 2006, • at klageren fik registreret ordmærkerne ”Peak” og ”Peak Consulting Group” i henholdsvis 2015 og 2016 inden for vareklasserneog 41, og at vareklassebl.a. omfatter konsulentvirksomhed, • at indklagede registrerede domænenavnet ”peaklogistic.dk” den 20. oktober 2015, • at virksomheden Peak Logistic IVS blev stiftet med startdato den 30. december 2015, og at virksomheden den 1. august 2019 har ændret virksomhedsnavn til PK Logistic IVS, • at formålet for PK Logistic IVS er ”at drive virksomhed med rådgivning inden for transportsektoren samt hermed beslægtet virksomhed”, og at virksomheden er registreret inden for branchekode”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”, • at indklagede har påbegyndt en brug af navnet Peak for et selskab inden for samme branche – virksomhedsrådgivning – ca. 9-10 år efter, at klageren påbegyndte sin brug af navnet Peak og derved opnåede en varemærkeretlig beskyttelse af navnet, • at indklagedes delvise benyttelse af navnet Peak under alle omstændigheder er påbegyndt efter klagerens registrering af ordmærket Peak, • at arbejdsområderne for indklagedes og klagerens virksomheder ligger ganske tæt på hinanden, idet begge driver konsulentvirksomhed, og at der derfor er et overlap i de serviceydelser, som parterne udfører, • at det forhold, at indklagedes virksomhed synes mere specialiseret i konsulentydelser inden for transportområdet, er underordnet, • at der samlet er et ”væsentligt overlap med indklagedes brug af domænenavnet www.peaklogistic.dk indeholdende ’PEAK’ sammenholdt med klagers varemærkerettigheder”, • at indklagedes tilføjelse af ordet ”logistic” er uden betydning for forvekslelighedsvurderingen, da ordet må anses for beskrivende for branchen, og det bærende element er ordet Peak, • at indklagedes brug af navnet Peak sender et signal til relevante kundesegmenter om sammenfald mellem klagerens og indklagedes selskaber, • at der samlet set foreligger en alvorlig krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, • at indklagedes brug af domænenavnet ”peaklogistic.dk” endvidere indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §§ og 22, idet indklagede uberettiget har benyttet klagerens forretningskendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling mellem klager og indklagede, • at indklagedes brug af domænenavnet desuden er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, og • at registreringen af domænenavnet ”peaklogistic.dk” på den baggrund bør slettes. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede, Kim Junge, ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. december 2017. Klageren, PEAK CONSULTING GROUP ApS, har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”peaklogistic.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 8. juni 2015 opnåede en dansk varemærkeregistrering af ordmærket Peak i vareklasserneog 41, og at klageren den 19. december 2016 opnåede en dansk varemærkeregistrering af ordmærket Peak Consulting Group i samme vareklasser. Sekretariatets undersøgelser viser, at domænenavnet ”peaklogistic.dk” tidligere har været benyttet af indklagede til en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed, men at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke anvendes aktivt. Ud fra de foreliggende oplysninger finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har anvendt domænenavnet for tjenesteydelser omfattet af klagerens varemærkeregistrering eller tjenesteydelser af lignende art. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på de foreliggende oplysningerne om indholdet af indklagedes tidligere hjemmeside under domænenavnet ”peaklogistic.dk” og formålet med indklagedes virksomhed, som består i rådgivning inden for transportsektoren og hermed beslægtet virksomhed, og at klagerens varemærkeregistreringer derimod omfatter vareklasse og 41, der bl.a. vedrører forretningsadministration, herunder konsulentydelser vedrørende it service management og test management samt gevinstrealisation. Det forhold, at klageren har opnået de pågældende varemærkeregistreringer af ordmærkerne ”Peak” og ”Peak Consulting Group” kan således efter klagenævnets opfattelse ikke føre til, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”peaklogistic.dk” kan anses for at være i strid med klagerens varemærkerettigheder, allerede fordi indklagede, som sagen foreligger oplyst, ikke har anvendt eller anvender det omtvistede domænenavn for varer eller tjenesteydelser omfattet af klagerens varemærkeregistrering, eller varer eller tjenesteydelser af lignende art, ligesom der ikke er noget grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne varer eller tjenesteydelser. Selvom klagenævnet således ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet ”peaklogistic.dk” indebærer en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder til ovennævnte ordmærker, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden 2006 har drevet en konsulentvirksomhed under navnet Peak Consulting Group ApS med konsulentydelser inden for bl.a. it service management, og at klageren i henholdsvis 2015 og 2016 har fået registreret varemærkerettigheder til ordmærkerne Peak og Peak Consulting Group i flere vareklasser. Endvidere fremgår det, at klageren i 2006 fik registreret domænenavnene ”peakconsultinggroup.dk” og ”peakconsulting.dk”, og at sidstnævnte domænenavn på nuværende tidspunkt benyttes til en hjemmeside for klagerens virksomhed. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet ”peaklogistic.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, og at domænenavnet på den baggrund bør slettes. Som anført oven for finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”peaklogistic.dk” udgør en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder. På den baggrund – og idet klageren ikke i øvrigt har tilkendegivet en interesse i domænenavnet – er det klagenævnets opfattelse, at klager ikke har en anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet ”peaklogistic.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger, at indklagede ifølge Det Centrale Virksomhedsregister driver virksomhed under navnet PK Logistic IVS med rådgivning inden for transportsektoren og hermed beslægtet virksomhed. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”peaklogistic.dk” på nuværende tidspunkt ikke benyttes aktivt af indklagede, men at domænenavnet tidligere har været anvendt til en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed vedrørende rådgivning inden for transportsektoren. Endvidere fremgår det af sekretariatets undersøgelser, at betegnelsen ”peak logistic” i vidt omfang ses at være forbundet med indklagedes virksomhed. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, hvad baggrunden er for, at indklagede ikke længere har en aktiv hjemmeside under domænenavnet. Uanset dette finder klagenævnet, at indklagede på baggrund af det anførte må formodes at have en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”peaklogistic.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”peaklogistic.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”peaklogistic.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnet ”peaklogistic.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Peak Consulting Group ApS, medholdTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.