Afgørelse

ridning.dk

FM Schweiz GmbH

MOD

TL NORDIC A/S

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ridning.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”FM Schweiz GmbH er et schweizisk anpartsselskab, der siden juni 2016 har udviklet og driftet e-handelskoncepter med primært livstilsprodukter i Europa. Undertegnede er tegnings- berettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede TL Nordic A/S ejer ridning.dk, der er registreret den 7. september 1998 (bilag 2). Indklagede er ifølge opslag på Virk.dk et selskab oprettet med branchekode ” 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og registreret med binavnene LM MOBIL A/S, LYNGSØ MOBIL A/S og TELE CONSULT A/S og har ifølge selskabets registreringshistorik beskæftiget sig med telebranchen siden 1989 (bilag 3). Der er ikke fundet oplysninger, der antyder at indklagede beskæftiger sig forretningsområder, der er relateret til hverken ridning, hestesport, eller nært beslægtede brancher. Indklagede har ifølge opslag hos DK-Hostmaster registreret 1.877 danske internetdomæner, hvoraf næsten samtlige domæner ikke er taget i aktivt brug og uden reelt indhold (bilag 4). Der er tydeligvis tale om spekulation og warehousing af domæner i stor stil. Indklagede anvender ikke domænenavnet ”ridning.dk” aktivt (bilag 5). Ifølge Wayback Machine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 10. marts 2000 til 16. november 2018 (bilag 6). Sidst anvendelse af domænet var den 29. september 2014, da der blev placeret en generisk indholdsside i form af en standard søgemaskine på domænet (bilag 7). I de efterfølgende fem år har domænenavnet ikke været anvendt, men blot vist serverfejl. (bilag 8). Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”ridning.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 9). Indklagede var indklaget hos Klagenævnet for Domænenavne i 2009-0117 vedrørende domænenavnet ”altaner.dk”. I sagen bemærkede nævnet følgende forhold: • ”Indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under internetdomænet ”.dk”, hvoraf mange består af generiske betegnelser. I hvert fald en del af disse domænenavne var på tidspunktet for klagens indgivelse også ̊ ”parkeret” hos ”sedo.com”, hvor de i denne forbindelse på samme måde blev annonceret til salg. Klagenævnet finder, at der herved er skabt en formodning for, at domænenavnet ”altaner.dk” er erhvervet med henblik på at tjene penge enten på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter findervej til hjemmesiden og klikker på sidens links, eller ved salg til overpris af domænenavnet til tredjemand.” • ”Indklagede kan under de anførte omstændigheder ikke siges at have afkræftet den tidligere omtalte formodning for, at domænenavnet ”altaner.dk” er registreret enten i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens links. Der er således intet, der tyder på, at indklagede selv har til hensigt at gøre brug af domænenavnet på en anden måde end den, som karakteriserer indklagedes øvrige domæner. Disse anvendes, som det fremgår af sagens oplysning, i vidt omfang for portaler med en lang række af links, der kun i begrænset omfang er relateret til det pågældende domænenavn, og anvendelsen afspejler derfor kun i meget begrænset omfang det enkelte domænenavns særlige værdi.” Kilde: https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/decision-pdf/2009-0117altanerdk.pdf. Indklagede var ligeledes indklaget hos Klagenævnet for Domænenavne i 2012-0052 vedrørende domænenavnet ”carporte.dk”. I sagen bemærkede nævnet følgende forhold: • ”Hertil kommer, at sagsforløbet og indklagedes forklaring om formålet med registreringen af ”carporte.dk” i flere henseender ligner sagsforløbet og indklagedes forklaring i sag nr. 2009-0117, idet indklagedes forklaring under nærværende sag fremstår som tilpasset afgørelsen i sag nr. 2009- 0117 og nærværende sags konkrete omstændigheder.” • • ”På denne baggrund og under henvisning til nævnets bemærkninger i sag nr. 2009-0117, lægger klagenævnet herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes reelle formål med registreringen af domænenavnet ”carporte.dk” er sammenfaldende med det formål, der er lagt til grund i sag nr. 2009- 0117, nemlig at domænenavnet ”carporte.dk” er registreret enten i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens bannerannoncer.” Kilde: https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/decision-pdf/20120052_carporte_dk_ ENDL.pdf. Indklagede og dennes datterselskab Inflow ApS blev af TV2 i TV-programmet ”Operation X” konstateret som sælger af danske domænenavne og bagmænd bag en skattefidus baseret på investering i danske domænenavne. I den forbindelse skrev TV2 ́s journalist følgende: • ”6. [A] indestår som komplementar for at kommanditselskabets kapital på 5.920.000 kr., i form af driftsmidler og knowhow ikke er behæftet. Dette understreger han yderligere på møder med investorerne. I så fald må [A] allerede inden Etech's stiftelse kontant have købt domænenavne, software og knowhow af TL Nordic og Inflow.” Det fremstår veldokumenteret, at indklagede er professionel sælger af ubrugte domænenavne og systematisk driver warehousing og spekulation i danske internetdomæner. [...] Indklagede TL Nordic A/S ejer ”ridning.dk”, men har kun anvendt domænenavnet ganske kortvarigt siden 2004 og anvender ikke domænenavnet for nuværende. Der er intet, der tyder på, at indklagede har en reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet. Indklagede har tidligere været indklaget i en række domæneklager omkring warehousing og domænesalg og har tabt samtlige af disse sager og i den forbindelse afgivet tvivlsomme forklaringer. Det anses for særdeles tvivlsomt, om indklagede har reelle hensigter med at tage domænenavnet i brug i fremtiden. Indklagede har registreret 1.877 domæner og har tidligere haft dette og mange andre domæner sat til salg. Det kan antages, at det store antal registrerede domænenavne er erhvervet med henblik på systematisk warehousing og videresalg. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ridning.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og muligvis stk.i domæneloven. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en webshop, der bl.a. kommer til at forhandle et bredt udvalg af nyt og brugt udstyr og produkter relateret til ridning samt informationer om lokale rideklubber og -skoler, debatfora m.m. Vi har en igangværende dialog med flere relevante leverandører i Nordeuropa og har interne kompetencer til at udvikle webshoppen samt markedsføre produkterne og webshoppen. Domænenavnet ”ridning.dk” vil præcist beskrive webshoppens planlagte indhold og på grund af den særlig relevante signalværdi forbundet med domænenavnet være særdeles fordelagtigt i markedsføringsøjemed, fordi det er så nemt at huske for brugerne af portalen. Vi mener derfor, at vi har en væsentlig større interesse i at anvende domænenavnet end indklagede.” Som bilaghar klageren fremlagt en udateret udskrift vedrørende sin virksomhed. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”ridning.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift af 26. november 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagedes virksomhed. Af udskriften fremgår, at der er registreret et aktieselskab under navnet TL NORDIC A/S (CVR-nummer 12940432) med startdato den 1. marts 1989. Som binavne har selskabet registreret LM MOBIL A/S, LYNGSØ MOBIL A/S og TELE CONSULT A/S. Selskabet har til formål at drive virksomhed – eventuelt gennem besiddelse af andele i andre selskaber – med produktion, handel samt finansiering. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Bilagoger en udskrift af 17. oktober 2018 fra DK Hostmasters WHOIS-database, der viser at indklagede under bruger-id TNA203-DK er registreret af et meget stort antal yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet. Bilag er efter det oplyste et skærmprint af 9. oktober 2019 fra opslag på domænenavnet ”ridning.dk”, hvorefter der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilager en udateret udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”ridning.dk”. Af udskriften fremgår bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet er lagret i altgange i perioden fra den 10. marts 2000 og til den 16. november 2018. Bilag og er efter det oplyste to udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine, der viser hjemmesiden under domænenavnet ”ridning.dk” som lagret henholdsvis den 29. september 2014 og den 16. november 2018, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager en udskrift fra en udateret søgning i Google (www.google.d• på ”ridning.dk”. Bilag (litreret af sekretariate• indeholder klagerens sagsfremstilling og anbringender, der er gengivet oven for under omtalen af klageskriftet. Ved sekretariatets opslag den 15. oktober 2019 og fornyet opslag den 8. december 2019 på ”ridning.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved opslag den 8. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”ridning.dk”. DK Hostmaster har den 3. december 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”ridning.dk” – under samme bruger-id (TNA203-DK) er registrant af 1.252 domænenavne af meget forskellige karakter. Sekretariatet har ved opslag den 8. december 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne (”adressesalg.dk”, ”affaldssystemer.dk”, benzintanke.dk”, ”birmingham.dk”, ”brochurer.dk”, ”campister.dk”, facadestilladser.dk”, ”lecorbusier.dk”, ”sommerboliger.dk” og ”totalentrepriser.dk”) konstateret, at der i samtlige tilfælde ikke fremkom nogen hjemmesider under de pågældende domænenavne. Sekretariatet har ved opslag den 8. december 2019 på ”ridning.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i altgange i perioden fra den 10. marts 2000 og til den 16. november 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet i hvert fald periodevis fra den 23. juni 2013 og frem til den 4. marts 2016 har indeholdt en online webportal med fokus på bl.a. rideudstyr. Desuden har domænenavnet ”ridning.dk” tidligere indeholdt en række andre hjemmesider, hvoraf en del af den dem har haft tilknytning til ridning i større eller mindre udstrækning, mens det ikke er tilfældet for andre. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 4. marts 2016, den 3. juli 2009 og den 4. oktober 2000: Ved sekretariatets søgning på ”ridning” den 8. december 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.790.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet omtale af forskellige ridecentre/rideskoler, Dansk Rideforbund, rideferie- og ture samt anden omtale af ordet ”ridning”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et schweizisk anpartsselskab, der siden juni 2016 har udviklet og driftet e- handelskoncepter med primært livsstilsprodukter i Europa, • at indklagede har været registrant af domænenavnet ”ridning.dk” siden den 7. september 1998, • at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet ”ridning.dk” aktivt, • at domænenavnet ”ridning.dk” ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• sidst blev anvendt den 29. september 2014, • at domænenavnet på det pågældende tidspunkt indeholdt en generisk indholdsside i form af en standard søgemaskine, • at domænenavnet i de efterfølgende fem år ikke har været anvendt af indklagede, men derimod alene har angivet serverfejl, • at indklagede har beskæftiget sig med telebranchen siden 1989, og at der ikke er noget, som tyder på, at indklagede beskæftiger sig med ridning, hestesport eller lignende, • at indklagede ifølge oplysninger fra DK Hostmaster har registreret i alt 1.877 domænenavne under .dk-internetdomænet, • at næsten ingen af disse domænenavne ses at være taget aktivt i brug af indklagede, • at der således tydeligvis er tale om spekulation og warehousing af domænenavne i stor stil fra indklagedes side, • at klageren heller ikke har konstateret, at indklagede har anvendt ”ridning.dk” som varemærke eller lignende, • at indklagede tidligere har været indklaget ved Klagenævnet for Domænenavnet i sagerne 2009- 0117 og 2012-0052, • at klagenævnet i begge de nævnte sager kom frem til, at indklagede havde registreret de omtvistede domænenavne (”altaner.dk” og ”carporte.dk”) i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, • at det fremstår som veldokumenteret, at indklagede er professionel sælger af ubrugte domæne- navne og systematisk driver warehousing og spekulation i danske domænenavne, • at indklagede ikke har en reel og aktuel interesse i at råde over domænenavnet ”ridning.dk”, • at klageren derimod har en stærk kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ridning.dk”, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”ridning.dk” i forbindelse med en webshop, der bl.a. kommer til at forhandle et bredt udvalg af nyt og brugt udstyr og produkter relateret til ridning samt indeholde informationer om lokale rideklubber mv., • at klageren dermed har en væsentlig større interesse i at anvende domænenavnet ”ridning.dk” end indklagede, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ridning.dk” derfor er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at der endvidere muligvis foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, og • at domænenavnet ”ridning.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, TL NORDIC A/S, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, FM Schweiz GmbH, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ridning.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er et schweizisk indregistreret kapitalselskab under navnet FM Schweiz GmbH. Klageren har efter det oplyste siden juni 2016 udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært livsstilsprodukter i Europa. Klageren ønsker at råde over domænenavnet ”ridning.dk” til en webshop, hvorfra der påtænkes forhandlet et bredt udvalg af nyt og brugt udstyr og produkter relateret til ridning. Endvidere vil hjemmesiden bl.a. skulle indeholde informationer om lokale rideklubber mv. Klageren har på den anførte baggrund en kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ridning.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”ridning.dk” er rent beskrivende for klagerens påtænkte anvendelse med domænenavnet og at også andre end lige netop sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over det, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Desuden må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”ridning” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”ridning.dk” er registreret af indklagede den 7. september 1998. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”ridning.dk” på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside, ligesom oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.arhive.or• viser, at der ikke er lagret nogen aktiv hjemmeside under det pågældende domænenavn siden den 4. marts 2016. Herudover fremgår af sagens oplysninger bl.a., at indklagede under samme bruger-id er registrant af et meget betydeligt antal domænenavne under .dk-internetdomænet, og at i hvert fald en del af disse domænenavne ikke anvendes på nogen aktiv måde. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede fortsat har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ridning.dk”. Af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine fremgår, at domænenavnet ”ridning.dk” i hvert fald periodevis fra den 23. juni 2013 og til 4. marts 2016 har indeholdt en online webportal med fokus på bl.a. rideudstyr. Endvidere har det omtvistede domænenavn – ifølge oplysninger fra samme sted – også før juni 2013 har indeholdt en række andre hjemmesider, hvoraf en del af disse også har haft tilknytning til ridning i større eller mindre udstrækning. Det må herefter lægges til grund, at indklagede senest i primo marts 2016 har anvendt domænenavnet ”ridning.dk” på en måde, der reflekterer domænenavnets signalværdi. Henset til denne omstændighed, og til at de forskellige forhold som er beskrevet oven for i forbindelse med interesseafvejningen, finder klagenævnet efter en samlet vurdering ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indklagede ikke har en naturlig interesse i fortsat at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”ridning.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, FM Schweiz GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.