Afgørelse

pandekagebilerne.dk

Pandekagebilen v/Tina Sindberg Nielsen

MOD

Suzanne Staael

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” slettes. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 10, er registreret under navnet Pandekagebilen v/Tina Sindberg Nielsen (CVR-nummer 31460743) med startdato den 1. juni 2008. Virksomheden er registreret under branchekode 562100 ”Event catering”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 12, er registreret under navnet Mad & Hjælp Toftlund (CVR-nummer 12705603) med startdato den 1. juli 2012. Virksomheden er registreret under branchekode 562100 ”Event catering”. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Sagsfremstilling Pandekagebilen registreres som virksomhed pr. 1/6-2008 (Bilag 4). Domænenavnet www.pandekagebilen.dk registreres pr. 16/6-2008 (Bilag 5). Virksomheden har en pænt stor følgerskare på Facebook med 30.000 følgere, opbygget gennem mange år (Bilag 7). Susanne Staael registrerer virksomheden Mad og Hjælp Toftlund pr. 1/7-2012 (Bilag 12). Domænenavnet www.madoghjælp.dk registreres pr. 2/5-2015 (Bilag 14) Domænenavnet www.bestilfestmad.dk registreres pr. 27/2-2018 (Bilag 2+13). Domænenavnet www.pandekagebilerne.dk registreres pr. 15/5-2019 (Bilag 1+6). Domænenavnet www.madpandekagebilen.dk registreres pr. 28/8-2018 (Bilag 8+15). Mad og Hjælp Toftlund registrerer aldrig nogle af ovenstående binavne i Erhvervsstyrelsen/CVR Bilag 3). Virksomheden har en mindre Facebook-side med navnet Madpandekagebilen med 117 følgere (Bilag 9). Begrundelse (anbringende• Pandekagebilen har været vores firmanavn, vores domænenavn og vores Facebook-sidenavn siden virksomhedens start i 2008 - hvor vi ene og alene har markedsført os med dette - og brugt ikke uvæsentlige ressourcer på at vinde markedsandele via online-markedsføring på Google og Facebook, som de væsentligste. Virksomheden har årligt bekostet mellem 50.000 - 100.000 kr. på at slå navnet fast. Mad og Hjælp Toftlund ejet af Suzanne Staael opretter i 2018 og 2019 flere navne/domæner: Bestilfestmad.dk, Madpandekagebilen.dk, Pandekagebilerne.dk, men firmanavnet ændres aldrig hos Erhvervsstyrelsen, ligesom binavne heller aldrig registreres. Da navnesammenfaldet alene skyldes entals- eller flertalsformen af det samme ord, mener vi, at da vi har oprettet og registreret vores virksomhed mere endår tidligere - og bruger dette navn som det eneste i forbindelse med alle vores kontaktplatforme, at www.pandekagebilerne.dk enten nedlægges helt eller overdrages til Pandekagebilen. Vi har ingen intentioner om at bruge domænenavnet aktivt, men ønsker ikke forveksling mellem de to navne. Vi oplever flere gange månedligt at modtage telefoniske henvendelser fra kunder, der skal have kontakt til ejeren af Mad og Hjælp Toftlund, og som har søgt ”pandekagebil” online, hvormed vores virksomhed fremkommer som Pandekagebilen. Kunderne ligger aldrig mærke til entals- eller flertalsformen af navnet, hvorved misforståelsen opstår. Vi har bedt indehaveren af Mad og Hjælp Toftlund, Suzanne Staael, om at nedlægge domænenavnet www.pandekagebilerne.dk, hvilket hun ikke har ønsket (Bilag 11). Vi tror ikke, at problemet er særligt specielt, ligesom det ikke er muligt at registrere domænerne www.sallinge.dk, www.danfosser.dk eller www.vestaser.dk - så burde det heller ikke være muligt at registrere www.pandekagebilerne.dk grundet navnesammenfaldet - selvom vi er en lille virksomhed.” Bilagviser søgeresultaterne ved søgning på ”pandekagebilerne” i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). Det fremgår heraf, at der ikke fremkom nogen virksomheder ved dette navn. Bilagviser søgeresultaterne ved søgning på ”pandekagebilen” i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). Det fremgår heraf, at der fremkommer to virksomheder; klagerens enkeltmandsvirksomhed, Pandekagebilen v/Tina Sindberg Nielsen (CVR-nummer 31460743), og anpartsselskabet Pandekagebilen ApS (CVR-nummer 39222752), som klageren er medejer af. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, der blev registreret den 15. maj 2019. Bilag er et udskrift fra hjemmesiden ”netsite.dk”, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”pandekagebilen.dk”, der blev registreret den 16. juni 2008. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilager et udskrift fra hjemmesiden ”netsite.dk”, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”bestilfestmad.dk”, der blev registreret den 27. februar 2018. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilager et udskrift fra hjemmesiden ”netsite.dk”, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”madoghjælp.dk”, der blev registreret den 2. maj 2015. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilager et udskrift fra hjemmesiden ”netsite.dk”, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”madpandekagebilen.dk”, der blev registreret den 28. august 2018. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilager følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”: Bilager følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet ”bestilfestmad.dk”: Bilager følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet ”madpandekagebilen.dk”: Bilager skærmprints, der viser Facebook-siden for klagerens virksomhed (Pandekagebilen). Det fremgår heraf, at over 29.000 har tilkendegivet, at de ”Synes godt om” Facebook-siden. De i bilag indeholdte skærmprints viser, at Facebook-siden fremstår således: Bilager et skærmprint, der viser indklagedes Facebook-siden (Madpandekagebilen). Det fremgår heraf, at 115 personer har tilkendegivet, at de ”Synes godt om” Facebook-siden. Facebook-siden fremstår således: Bilag er en mailkorrespondance af 26. september 2019 mellem klageren og indklagede. Det fremgår heraf, at klageren denne dag gjorde indsigelse mod indklagedes anvendelse domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, idet domænenavnet efter klagerens opfattelse lå for tæt på domænenavnet ”pandekagebilen.dk”, som klageren er registrant af. Det fremgår endvidere, indklagede som svar herpå oplyst, at indklagede havde været i kontakt med ”hostmaster”, der havde oplyst, at domænenavnene ikke lå for tæt på hinanden. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg har modtaget jeres brev vedr. mit domæne pandekagebilerne.dk. Jeg fik brev fra pandekagebilen som bad mig slette navnet. Jeg talte derfor med min udbyder, hvor jeg købte navnet pandekagebilerne.dk. hos hostmaster.dk. De men heller ikke, der burde være noget galt i navnet, og dette oplyste jeg så tilbage til pandekagebilen samme dag. Jeg har brugt mange penge på at sætte navne og alverdens ting på mine biler og reklamer, og kunne ikke forstå, at der skulle være noget galt med navnet, da det var fri. Pandekagebilerne er en del af vores cateringfirma ”Mad og Hjælp”, vi leverer alle former for mad ud af huset. Pandekager har jeg udvidet med i år. Jeg arbejder stadig på hjemmesiderne, da jeg laver det selv, jeg har flere sider bl.a. madpandekagebilen.dk, madoghjælp.dk og bestilfestmad.dk, som alle henviser til hinanden og er en del af mit mad-ud-af-huset koncept ”Mad og hjælp Toftlund”. Det gør selvfølgelig også, at vi bliver fundet på nettet. Jeg har aldrig hørt eller læst, at man ikke må have lave flere hjemmesider / facebooksider, når navnene blot navnene er ledige. Jeg har bestemt ikke købt navnet for at sende mine kunder til pandekagebilen, hvilket jeg heller ikke mener, jeg gør og heller ikke selv får henvendelser på kunder, der tager fejl af mig og pandekagebilen. Jeg forstår ikke, at de ikke selv har købt domænet, når det var et frit domænenavn, de gerne vil eje. Så havde de sikret ikke andre kunne købe den, hvis de gerne selv vil have den. Derfor køber jeg også flere navne med relation til mit mad-ud-af-huset. Jeg havde ikke set deres domæne, da jeg købte. Søgte bare ledige domænenavne med pandekagebiler. Jeg forstår ikke, at de får mange henvendelser, hvor de vil have fat i mig. Jeg får ingen henvendelser, hvor de vil have fat i pandekagebilen. Jeg ved, at festglade danskere får tilbud af flere udbyderen, når de skal have fest. Folk sammenligner menuer, priser og afstand når de køber mad ud af huset. Der findes mange med tilbud på pandekager i Danmark, har nogle henvendt sig til dem og nævnt os, mener jeg, det må være fordi, de søger forskellige steder for det bedste tilbud til deres fest. I mit univers er pandekagebilen og pandekagebilerne meget forskellig og ikke at sammenligne og mener tydelig, at man kan se forskel. Pandekagebilerne er desuden i flertal.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” den 11. oktober 2019 og den 30. november 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 1. Ved sekretariatets søgning på ”pandekagebilerne” den 30. november 2019 i Google (www.googl• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 894, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteindklagede, mens ét vedrørte klageren. De øvrige seks søgeresultater viste sider uden noget indhold. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”pandekagebilen” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 27.100. Af de førstesøgeresultater vedrørte ét indklagede, mensvedrørte klageren. De øvrige otte søgeresultater vedrørte andre virksomheder, der driver forretning med salg af pandekager. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der har drevet virksomhed under navnet Pandekagebilen siden 2008, altid og alene har markedsført sig under dette navn, • at klageren har brugt ikke uvæsentlige ressourcer på at vinde markedsandele via online- markedsføring, • at indklagede i 2018 og 2019 har oprettet flere domænenavne, herunder domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, uden at dette har betydet, at indklagede har ændret sit firmanavn eller fået registreret binavne, • at klageren flere gange månedligt oplever, at kunder, der ønsker kontakt til indklagede, retter henvendelse til klageren, • at klageren forud for klagens indgivelse har rettet henvendelse til indklagede med anmodning om, at indklagede ophører med at bruge domænenavnet ”pandekagebilerne, men at indklagede ikke har imødekommet denne anmodning, • at indklagedes domænenavn ”pandekagebilerne.dk” – bortset fra flertalsformen – er sammenfaldende med klagerens domænenavn ”pandekagebilen.dk”, hvorfor indklagedes registrering af domænenavnet er i strid med de rettigheder til navnet Pandekagebilen, som klageren har etableret gennem mere endårs virksomhedsdrift, • at det i den forbindelse må tillægges betydning, at det ikke er muligt at registrer domænenavne, der ligger sig tæt op ad navnen på store virksomheder, herunder f.eks. Salling, Danfoss eller Vestas, og at tilsvarende må gøre sig gældende her, selvom klagerens virksomhed er mindre, og • at domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” på denne baggrund enten skal slettes eller overdrages til klageren, idet klageren dog ingen intentioner har om at anvende domænenavnet.
Indklagede har gjort gældende:
• at det er korrekt, at klageren har rettet henvendelse med henblik på, at indklagede skulle ophøre med at anvende domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, • at indklagede på baggrund af denne henvendelse tog kontakt til sin udbyder, der oplyste, at der ikke var noget til hinder for, at indklagede anvendte det omtvistede domænenavn, hvilket indklagede har videreformidlet til klageren, • at indklagede i 2019 har udvidet sin ”mad-ud-af-huset” virksomhed (Mad & Hjælp Toftlun• til også at omfatte pandekager, og indklagede i den forbindelse har brugt mange ressourcer på at reklamerer for sin hjemmeside på domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, • at indklagede domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” var ledigt, da indklagede blev registrant heraf, og at konsekvensen heraf må være, at det stod indklagede frit for at blive registrant af domænenavnet, • at klageren, hvis denne havde nogen interesse i domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, burde have registreret domænenavnet i løbet af de senesteår, hvor klageren har drevet sin virksomhed, • at indklagede ikke har oplevet, at kunder, som ønskede kontakt til klageren, har rettet henvendelse til indklagede, og at indklagede selvsagt ikke har nogen interesse i, at indklagedes kunder – som anført af klageren – ledes over til klageren, • at der findes mange virksomheder, der driver forretning med salg af pandekager, • at indklagede ikke var opmærksom på, at klageren er registrant af domænenavnet ”pandekagebilen.dk”, da indklagede blev registrant af domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”, og • at domænenavnene ”pandekagebilen.dk” og ”pandekagebilerne.dk” er meget forskellige, bl.a. idet sidstnævnt domænenavn er i flertalsform.

Nævnets bemærkninger:

domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver enkeltmandsvirksomheden Pandekagebilen v/Tina Sindberg Nielsen og beskæftiger sig efter det oplyste med salg af pandekager. Da ordet ”pandekagebilerne” er flertalsformen af klagerens virksomhedsnavn og endvidere er beskrivende for den type af virksomhed, som klageren driver, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” består af flertalsformen af det almindelige danske ord ”pandekagebil”, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede, der driver virksomhed med at levere mad, har i 2019 udvidet sin virksomhed til også at omfatte salg af pandekager. Dette er baggrunden for, at indklagede har registreret domænenavnet ”pandekagebilerne.dk”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”pandekagebilerne.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Pandekagebilen v/Tina Sindberg Nielsen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.