Afgørelse

orden.dk

ORDEN – Simple Original Design

MOD

PALUDANSOFT ApS

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”orden.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet ORDEN – Simple Original Design (CVR-nummer 34997071) med startdato den 1. juni 2013. Virksomheden har siden den 22. september 2019 været registreret under dette navn, idet virksomheden tidligere har været registreret under en række andre navne, hvoraf ordet ”ORDEN” kun er indgået i virksomhedsnavnet i perioden fra den 1. juni 2013 og til den 2. december 2013 (Rum & Orde• og i perioden fra den 23. august 2019 og til den 22. september 2019 (ORDEN – Kreativ Specialist MStorm). Virksomheden er registreret under branchekode ”702200 Virksomheds- rådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”, og som fuldt ansvarlig deltager er registreret Malou Netee Storm Gade. Det fremgår af klageskriftet sammenholdt med bilag og 4, at klageren aktuelt anvender domænenavnet ”maloustorm.com” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 10. november 2019 på ”maloustorm.com” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”CVR Klagers firma hedder “ORDEN – Simple Original Design”. Se ”Bilag- CVR”. Konceptet ORDEN er udviklet af Malou Storm. Det tager afsæt i tanker fra den skandinaviske arkitektur, den nordiske lethed og enkelhed, og et mind-set omkring at hvis du forenkler dit liv så kan der skabes lette og store transformationer. Skandinavisk modernisme og designtradition er skabt til mennesker – med en filosofi om at skabe rum til mennesker og organisationer. Bygget til ligeværd, rummelighed, demokrati, brobygning og ekspansion. ORDEN er en metode til at skabe balance i livet – i arbejdslivet og det levede liv. Det stimulerer til et balanceret arbejdsmiljø – både i de ydre fysiske rammer og i den indre personlige oplevelse af mening og formål. Arbejdsmiljøet er afgørende for medarbejdernes trivsel og for hvorledes opgaverne løses. Det har betydning for motivationen og effektiviteten på arbejdspladsen og på kvaliteten og mængden af leverede resultater. Afhængig af opgaven i organisationen, vurderes det hvor stort et fokus der skal på være på hvert trin i processen omkring ORDEN. Klager ønskede tilbage i 2013, da firmaet blev startet at registrere domænenavnet “orden.dk”, men det var desværre ikke ledigt. Så på pågældende tidspunkt blev firmanavnet i stedet registreret som ”Rum og orden”. Se ”Bilag- Rum og orden”. Nu har klager så fundet ud af, på baggrund af en henvendelse fra en kunde, at domænenavnet “orden.dk” er til salg – og derfor indsendes nu denne domæneklage. ORDEN’s produkter Hjemmesiden for klagers virksomhed “ORDEN – Simple Original Design” udtrykker stærkt brugen af ordet ”ORDEN”. Se ”Bilag- ORDEN” og ”Bilag- ORDENs produkter”. Domænenavnet “orden.dk” er sat til salg i 2016. Indklagede har registreret domænenavnet “orden.dk” i strid med god domænenavnsskik iflg. lov om internetdomæner § 25, stk. 2, idet indklagede som dokumenteret i ”Bilag- Orden.dk er sat til salg” har registreret domænet med videresalg for øje.” Det kan, ved opslag på domænenavnet “orden.dk” og på hjemmesiden ”sedo.com”, bevises, at. domænenavnet ”orden.dk” er udbudt til salg for en pris på EUR 1.300. Se ”Bilag- Til salg på Sedo.com”. Der er således skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”orden.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Archive.org Orden.dk er registreret af Paludansoft ApS tilbage i 2006, men har angiveligt aldrig været i reel brug, da en søgning via Internet Archive Wayback Machine blot viser nogle få gemte og enslydende registreringer i tidsrummet januar 2016 – august 2018. Se ”Bilag- Archive.org” og ”Bilag- Archive.org - 2016-2019”. [...] Uden egentligt formål Domænenavnet “orden.dk” benyttes ikke til noget egentligt formål. [...]

Klageren har gjort gældende:
at ORDEN – Simple Original Design er et aktivt selskab, der skaber orden og effektivitet hos virksomheder og private, at ORDEN – Simple Original Design vil benytte domænet "orden.dk" til bedre at identificere og repræsentere virksomheden og de forskellige ordens-produkter, at domænenavnet vil have en stor erhvervsmæssig betydning for ORDEN – Simple Original Design, at orden.dk, som det fremgår af en søgning på Internet Archive Wayback Machine, aldrig reelt har været i brug, at orden.dk er udbudt til salg for Euro 1.300 på selve hjemmesiden og via sedo.com, og at ORDEN – Simple Original Design mener at have dokumenteret over for Domæneklagenævnet, at indklagede har registreret domænenavnet orden.dk i strid med god domæneskik jf. domænelovens § 25, stk. 2.” Som bilag og har klageren tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilagoger efter det oplyste to udaterede skærmprint fra opslag på klagerens hjemmeside, der tilsyneladende knytter sig til domænenavnet ”maloustorm.dk”. Bilager efter det oplyste et udateret skærmprint, som dokumenterer at domænenavnet ”orden.dk” er udbudt til salg. Bilager tilsyneladende et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.sedo.com, hvoraf det fremgår bl.a., at domænenavnet ”orden.dk” kan købes for et beløb på 1.300 EUR. Bilagoger to skærmprint fra opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”orden.dk”. Heraf fremgår det bl.a., at domænenavnet ”orden.dk” den 31. januar 2016 har været udbudt til salg for 1.300 EUR. Ved opslag den 8. oktober 2019 på ”orden.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 10. november 2019 på ”orden.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne”, jf. ovenfor, ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”orden.dk” er udbudt til salg for en pris på 1.300 EUR: Ved opslag den 10. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”orden.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (PA10842-DK), ud over det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af yderligere 608 domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 10. november 2019 på tilfældige af de domænenavne, som indklagede har registreret, konstateret, at der i ni tilfælde (”accountmanager.dk”, ”aftenavisen.dk”, ”betguide.dk”, ”forbrugershoppen.dk”, ”hestesiden.dk”, ”mimersgade.dk”, ”pokertour.dk”, ”slankedagbog.dk” og ”webauktioner.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som den der fremkom ved sekretariatets opslag samme dag på domænenavnet ”orden.dk” med relaterede links. Hjemmesiderne indeholdt endvidere en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Det sidste domænenavn (”gulvshop.dk”) indeholdt ingen aktiv hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende:
• at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet ORDEN – Simple Original Design, jf. bilag 1, • at konceptet ”ORDEN” er udviklet af Malou Storm og at det tager afsæt i tanker fra den skandinaviske arkitektur, den nordiske lethed og enkelthed, • at ORDEN er en metode til at skabe balance i livet – i arbejdslivet og det levede liv, • at konceptet stimulerer til et balanceret arbejdsmiljø, både i de ydre fysiske rammer og den indre personlige oplevelse af mening og formål, • at klageren tilbage i 2013, da klagerens virksomhed blev etableret, ønskede at registrere domænenavnet ”orden.dk”, • at domænenavnet ”orden.dk” imidlertid ikke var ledigt på daværende tidspunkt, idet det har været registreret af indklagede siden 2006, • at klageren nu er blevet opmærksom på, at domænenavnet ”orden.dk” er udbudt til salg, hvilket er baggrunden for nærværende klage, • at klageren kan konstatere, at domænenavnet ”orden.dk” allerede i 2016 har været udbudt til salg af indklagede, jf. bilag 8, • at det fremgår af hjemmesiden under det omtvistede domænenavn og www.sedo.com, at domænenavnet er udbudt til salg for en pris på 1.300 EUR, • at der herved er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”orden.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning, • at domænenavnet ”orden.dk” tilsyneladende aldrig reelt har været taget i brug af indklagede, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, • at klageren påtænker at anvende domænenavnet ”orden.dk” til bedre at identificere og repræsentere virksomheden, og • at domænenavnet ”orden.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har over for klagenævnet gjort gældende, at indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”orden.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”orden.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde en række såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor det omtvistede domænenavn ses at være udbudt til salg for en pris på 1.300 EUR. Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald nogle af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”orden.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevis- bedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”orden.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”orden.dk” skal overføres til klageren, ORDEN – Simple Original Design. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.