Afgørelse

skioutlet.dk

Intersport Odder v/Danni Rahbek Frederiksen

MOD

[A]

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”skioutlet.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Intersport Odder v/Danni Rahbek Frederiksen (CVR-nummer 32400817) med startdato den 1. oktober 2009. Virksomheden var fra den 1. oktober 2009 og til den 30. september 2017 registreret under navnet Sportigan Odder v/Danni Rahbek Frederiksen. Endvidere er virksomheden registreret under branchekode ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”, og med Danni Rahbek Frederiksen som fuldt ansvarlig deltager. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren driver forretningen ”Skioutlet” og ejer hjemmesiden ”skioutlet.nu”. Ved opslag den 1. december 2019 på ”skioutlet.nu” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om SkiOutlet” nederst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Hos SkiOutlet er vi passioneret om at give vores kunder optimale muligheder for at finde det helt rigtige skitøj og skiudstyr med god service. Derfor har du mulighed for at ringe til os og få hjælp og vejledning omkring vores ski og skitøj. Nogle gange kan vi dog have meget travlt og være optaget - her skriver du bare en mail til os, så booker vi en tid til dig. Skiudstyr og skitøj er indbegrebet af sæsonvarer, og sæsonen er så kort og pladskrævende, at de fleste sportsbutikker simpelthen ikke har plads til at have skiudstyr, når det reelt kun sælges i en til to måneder om året. Derfor er det også begrænset, hvad personalet ved om ski og skiudstyr. Derfor opstod SkiOutlet i Danmark tilbage i 2015, hvor man besluttede at det var en god idé at afholde en skioutlet i januar 2016, hvor der ville være et kæmpe udvalg af skitøj og skiudstyr til billige priser samt hjælp og vejledning. Det vidste sig at være en rigtig god idé. Første SkiOutlet blev afholdt i Odder og har siden udviklet sig til at blive afholdt i flere Østjyske byer. I 2018 blev der afholdt Skioutlet i hele østjyske byer (Århus, Randers, Silkeborg, Odder og Skanderborg). I 2019 bliver der afholdt SkiOutlets fordelt i hele landet. Danmarks største skioutlet bliver afholdt i vintermånederne hvor skisæsonen oftest er mest aktuel. Her kan du tage vennerne og/eller familien med og se det store udvalg og prøve skitøjet. Endvidere er SkiOutlet konceptet blevet udvidet med en webshop, hvor du kan finde skiudstyr og skitøj hele året rundt til lave priser, til hele familien. (Så længe lager have• Til sidst er det vigtigt at pointere at vores hovedkontor i Odder fungerer som lager, og det vil derfor IKKE være muligt at købe vores varer fysisk på adressen (Så du ikke kører forgæves). Benyt i stedet vores webshop her, eller når vi afholder vores skioutlets rundt omkring i landet. SkiOutlet.Nu – en del af Intersport Odder”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg driver forretningen Skioutlet og ejer hjemmesiden skioutlet.nu. Ud over hjemmesiden har jeg 7-10 pop-up outlets om året, hvor jeg sælger skitøj til outletpriser rundt i Danmark. Vi er dansk forankret og ejer virksomheden Skioutlet (CVR 32400817). Vi ønsker at gøre krav på og tage domæne skioutlet.dk i brug, da dette ikke brugstages d.d. [...] 1) Domænet bliver ikke brugt – se vedhæftede dokumentation. 2) Domænet har historisk set (siden 96) ikke være taget i brug – vedhæftede dokumentation. 3) Jeg driver en forretning med navnet Skioutlet og vil tage domænet i brug asap.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et registreringsbevis af 25. september 2019 fra Skattestyrelsen vedrørende Skioutlet, Rosensgade 11, 8300 Odder med CVR-nummer 32400817. Af registreringsbeviset fremgår bl.a., at tidspunktet for virksomhedens start angivet til den 10. september 2019. Bilag(litreret af sekretariate• er tilsyneladende en udateret udskrift fra klagerens hjemmeside under domænenavnet ”skioutlet.nu”, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• fremstår som en udskrift af Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Det fremgår ikke nærmere, hvad udskriften knytter sig til. Bilag(litreret af sekretariate• er et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”skioutlet.dk”, der indeholder en hjemmeside svarende til den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet den 4. oktober 2019, jf. neden for i sagsfremstillingen. Ved opslag den 4. oktober 2019 på ”skioutlet.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 1. december 2019 på ”skioutlet.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Indklagede, [A], registrerede domænenavnet www.skioutlet.dk den 18. august 2015, jf. BILAG A. Indklagede var således først i tid med registreringen af domænenavnet. Som BILAG B fremlægges den første henvendelse fra Danni Frederiksen, som er dateret 1. juni 2017, det vil sige ca. år efter indklagedes registrering af domænenavnet. Ved denne henvendelse meddelte Danni Frederiksen, at denne ønskede at købe domænenavnet af indklagede. Indklagede har ikke svaret på henvendelsen og ikke ønsket at indgå i den dialog. Danni Frederiksen har således ikke påbegyndt en unikt navngiven virksomhed, med et særpræget eller på anden vis særligt kendetegnende navn for dennes virksomhed, og virksomheden er påbegyndt med Danni Frederiksens fulde kendskab til, at domænet allerede var købt. Det fremgår af BILAG B, at henvendelsen fra klager er sendt fra dennes arbejdsmail, der dengang var i Sportigankæden, men nu er i Intersportkæden, jf. udskrift fra Erhvervsstyrelsen for Danni Rahbek Frederiksens enkeltmandsvirksomhed, der fremlægges som BILAG C. Klager ses således at have en forretning for salg af sportstøj, hvor denne – som mange andre skitøjsforhandlere – kan benytte ordet ski og outlet hver for sig eller i en samstilling uden begrænsning. Ligeledes har klager først i 2018 sikret sig domænet www.skioutlet.nu. Indklagede kan for god ordens skyld oplyse, at denne har en forretningsplan med samarbejdspartnere, hvor de efterhånden er nået langt i planerne om at opkøbe skiudstyr fra tidligere sæsoner. Indklagede havde allerede inden registreringen af domænet købt butikslokaler til showroom samt sikret lagerlokaler på to nærliggende adresser. Der er således længe før registreringen af domænet www.skioutlet.dk indgået aftale med en af Danmarks mest seriøse skibutikker samt andre om at kunne aftage ski fra tidligere års produktioner med henblik på salg og præsentation af skienes egenskaber på websiden www.skioutlet.dk. Offentliggørelse af website samt åbning af showroom er på grund af sygdom hos samarbejdspartneren i butikken forsinket to år. Indklagede har været nødsaget til at påtage sig fuldtidsarbejde i år for at sikre finansieringen til projektet og dermed sikre åbning af skioutlet.dk samt showroom. Stillingen med fuldtidsbeskæftigelse stoppede den 30. juni 2019, og det er indklagedes hensigt at åbne ved først givne lejlighed. Lokalerne har af samme årsag ikke været udlejet til andre. Indklagede har gennem en lang årrække været fast deltager på de årlige testture, hvor skiproducenterne præsenterer deres produkter for forhandlere. Indklagede har således i mange år selv testet de forskellige skimodellers køreegenskaber samt samtidig hørt andres oplevelser af skiene. Indklagede har således gennem en årrække forberedt denne forretningside og skabt et væsentligt fundament for efterfølgende at kunne vejlede kunder til det bedst mulige skiprodukt baseret på den enkelte kundes niveau og reelle behov. Derudover gøres det gældende, at skioutlet er så generisk et udtryk, at det næppe kan anføres, at en forhandler har mere ret end en anden forhandler. Således benyttes konstellationen ski og outlet på mange hjemmesider. Til støtte for afvisningen af klagers anmodning henvises til Domæneankenævnets praksis i sag j.nr. 2019- 0196 (Baile), j.nr. 2019-0133 (Fairytalecompany), j.nr. 2019-0130 (SimplyLiving), j.nr. 2019-0079 (Ambolt). [...] Indklagede gør sammenfattende gældende, • at klager ikke har dokumenteret, at klagers retlige interesse i domænenavnet overgår indklagedes, herunder da indklagede er først i tid. • at klager ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”skioutlet.dk”, der overstiger indklagedes naturlige og legitime interesse i domænenavnet. • at klager ikke har dokumenteret, at betegnelsen ”skioutlet” er indarbejdet på en sådan måde, at betegnelsen forbindes med netop klagerens virksomhed. • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik eller på anden måde været illoyal i forhold til klager.” Som bilag A har indklagede fremlagt en udateret bekræftelse fra DK Hostmaster til indklagede vedrørende registrering af domænenavnet ”skioutlet.dk”. Bilag B er efter det oplyste en e-mail af 8. juni 2017 fra DK Hostmaster til indklagede, hvoraf det fremgår, at DK Hostmaster efter aftale med Danni Frederiksen videresender en anmodning, da han er interesseret i at indgå i en dialog om et eventuelt køb/overtagelse af domænenavnet. Af e-mailen af 1. juni 2017 fra Danni Frederiksen til DK Hostmaster fremgår bl.a.: ”Hej Hostmaster Jeg sender hermed en anmodning om at få udleveret oplysninger om den anonyme registrant af domænet Skioutlet.dk. Undertegnede (Danni Frederikse• ønsker oplysningerne udleveret da jeg afholder Skioutlet rundt omkring i landet & dermed gerne vil have skioutlet.dk som min webshop. Oplysninger skal bruges til forhåbentlig aftale omkring overtagelse af Skioutlet.dk. Sidste år lavede jeg bl.a. SkiOutlet i Arena Randers & Odder (Se https://www.facebook.com/Skioutletranders/). Derudover er jeg også ejer af Skioutlet.dk siden på Facebook.” Bilag C er en udskrift af 5. oktober 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved opslag den 8. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”skioutlet.dk”. DK Hostmaster har den 3. december 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”skioutlet.dk” – ikke er anført som registrant af andre domænenavn under samme bruger-id (EP2705-DK). Indklagede er dog – under et andet bruger-id – anført som registrant af følgendedomænenavne under .dk-internetdomænet: [Udeladt] Sekretariatet har ved opslag den 8. december 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde ([...]) ikke fremkom aktive hjemmesider, idet de pågældende domænenavne indeholdt hjemmesider svarende til den, som fremkom ved sekretariatets opslag den 4. oktober 2019 på ”skioutlet.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. De resterende tre domænenavne ([...]) henholdsvis viderestillede til en underside under hjemmeside ”myspace.com” om musik, indeholdt en tilsyneladende ufærdig hjemmeside om parasoller og indeholdt en hjemmeside vedrørende produktion af skilte. Sekretariatet har ved opslag den 8. december 2019 på ”skioutlet.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt to gange i perioden fra den 8. august 2018 og til den 18. september 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet både den 8. august 2018 og den 18. september 2019 indeholdt en hjemmeside med teksten ”Domænet er hosted af ScanNet”, jf. nærmere også herom oven for i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets søgning på ”skioutlet” den 8. december 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne indklagede, mens af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De øvrigesøgeresultater vedrørte navnlig anden omtale af betegnelsen ”skioutlet”. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”ski outlet” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.970. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De øvrige søgeresultater vedrørte navnlig anden omtale af betegnelsen ”skioutlet” og diverse skibutikker. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver virksomheden Skioutlet (CVR-nummer 32400817) og desuden ejer hjemmesiden ”skioutlet.nu”, • at klageren – i tillæg til ovennævnte hjemmeside – afvikler 7-10 pop-up outlets på årlig basis rundt om i Danmark, hvor klageren sælger skitøj til outletpriser, • at klageren kan konstatere, at indklagede ikke gør brug af domænenavnet ”skioutlet.dk”, • at domænenavnet ”skioutlet.dk” i hvert fald siden 1996 ikke har været taget i brug, • at klageren ønsker at tage domænenavnet ”skioutlet.dk” i brug hurtigst muligt, og • at domænenavnet ”skioutlet.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede det omtvistede domænenavn ”skioutlet.dk” den 18. august 2015 og dermed har været først i tid, • at klageren i juni 2017 har henvendt sig til indklagede gennem DK Hostmaster, da han ønskede at købe domænenavnet ”skioutlet.dk”, • at indklagede valgte ikke at besvare klagerens henvendelse dengang, da indklagede ikke ønskede at indgå i en dialog herom, • at klagerens virksomhed således er påbegyndt med dennes fulde kendskab til, at domænenavnet ”skioutlet.dk” var købt, • at klageren ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen er en enkeltmandsvirksomhed, der er en del af Intersport-kæden (og tidligere Sportigan-kæden), • at klageren – som så mange andre –kan benytte ordene ”ski” og ”outlet” hver for sig eller sammen uden begrænsninger, • at klageren først har registreret domænenavnet ”skioutlet.nu” i 2018, • at indklagede har en forretningsplan for domænenavnet ”skioutlet.dk” med samarbejdspartnere, • at indklagede og dennes samarbejdspartnere efterhånden er nået langt i planerne om at opkøbe skiudstyr fra tidligere sæsoner, • at indklagede allerede inden registreringen af domænenavnet ”skioutlet.dk” har købt butikslokaler til showroom og sikret sig lagerlokaler, • at der endvidere forud for domænenavnsregistreringen er indgået aftale med én af Danmarks mest seriøse skibutikker og andre om at kunne aftage ski fra tidligere års produktioner med henblik på salg via domænenavnet ”skioutlet.dk”, • at indklagedes gennemførelse af sine planer med domænenavnet ”skioutlet.dk” og åbning af showroom på grund af sygdom hos samarbejdspartner er blevet forsinket to år, • at indklagede har været nødsaget til at påtage sig fuldtidsarbejde i to år for at sikre finansiering til projektet, • at indklagedes fuldtidsbeskæftigelse stoppede den 30. juni 2019 og at det er indklagedes hensigt at opstarte projektet ved først givne lejlighed, • at det ikke er dokumenteret, at klagerens retlige interesse i domænenavnet ”skioutlet.dk” overgår indklagedes interesse heri, • at klageren ikke har dokumenteret, at betegnelsen ”skioutlet” er indarbejdet på en sådan måde, at betegnelsen forbindes med netop klagerens virksomhed, • at betegnelsen ”skioutlet” er så generisk, at en forhandler næppe kan opnå større ret til betegnelsen end en anden forhandler, • at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik eller på anden måde været i illoyal i forhold til klageren, • at indklagede i den forbindelse kan henvise til klagenævnets afgørelser i sagerne j.nr. 2019-0196 (”baile.dk”), 2019-0133 (”fairytalecompany.dk”) og 2019-0079 (”ambolt.dk”), og • at domænenavnet ”skioutlet.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”skioutlet.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er klageren en enkeltmands- virksomhed, der er registreret under navnet Intersport Odder v/Danni Rahbek Frederiksen (CVR- nummer 32400817) med startdato den 1. oktober 2009. Virksomheden er desuden registreret under branchekode ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”. Herudover fremgår det af sagens oplysninger, at klageren har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”skioutlet.nu”, som indeholder en webshop med mulighed for at købe skiudstyr og skitøj. Desuden har klageren oplyst årligt at afvikle 7-10 pop-up outlets rundt om i Danmark, hvor klageren sælger skitøj. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”skioutlet.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”skioutlet” er rent beskrivende for karakteren af klagerens virksomhed, samt hvad indklagede anvender eller påtænker at anvende domænenavnet til. Desuden må det indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også synes at bekræfte. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”skioutlet” på internettet i et vist omfang ses at være forbundet med klageren. Domænenavnet ”skioutlet.dk” er registreret af indklagede den 18. august 2015. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”skioutlet.dk” på nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside med bl.a. følgende tekst: ”Skioutlet. Vi skaffer tidligere skimodeller – hvad har du brug for?”. Endvidere fremgår det, at det omtvistede domænenavn på tidspunktet for klagens indgivelse indeholdt en hjemmeside, hvor det fremgik, at domænet er hostet af ScanNet. Der er efter klagenævnets vurdering, som sagen foreligger oplyst, ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”skioutlet.dk”. Det ændrer ikke herved, at det må lægges til grund, at indklagede frem til tidspunktet for klagens indgivelse ikke har anvendt domænenavnet på en måde, der er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, eller at indklagede ikke har dokumenteret sine planer med domænenavnet. Klagenævnet har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at indklagede over for klagenævnet – uanset at der ikke er fremlagt egentlig dokumentation – dog har redegjort nærmere for sine hensigter med domænenavnet ”skioutlet.dk”, og at den påtænkte anvendelse er egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”skioutlet.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skioutlet.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”skioutlet.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende 11

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Intersport Odder v/Danni Rahbek Frederiksen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.