Afgørelse

kinnerupcare.dk

Kinnerup Care Holding ApS

MOD

Norh ApS

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”kinnerupcare.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vikarbureauet Kinnerup Care er stiftet 15/9 1995 af Helle Kinnerup og Helge Milo. Virksomheden er efterfølgende fuldt overdraget til Helle Kinnerup, som også ejer Kinnerup Care Vikar ApS og Kinnerup Care Holding ApS. Virksomheden har været aktiv frem til 31/12 2016 med en årlig omsætning på op til 160 millioner. Søsterselskaberne er fortsat aktive og ejer blandt andet domænet www.kinnerupcare.dk, hvor samtlige af virksomhedens mail er tilknyttet og anvendes i dag. Ved en teknisk fejl har vi ikke modtaget hverken faktura og påmindelser for fornyelse af domænenavnet www.kinnerupcare.dk, hvorfor domænet den d. 30. august 2019 blev frigivet og straks opkøbt af en domænehaj, nærmere betegnet Norh ApS. Ejer af Norh ApS, Nicolaj Silver, bliver samme dag ringet op og forelagt situationen mhp. at overdrage domænet omgående. D. 31. august 2019 sender jeg Nicolai Silver en mail og giver ham en frist på dage til at overdrage domænet. Nicolai Silver svarer d. 4. september at hans selskab har købt det med henblik på at lave en webshop. Jeg svarer, at det desværre ikke er en mulighed da domænet tilhører mine selskaber og al min mail aktivitet er tilknyttet dertil. Nicolai Silver svarer d. 10. september, at jeg kan købe domænet tilbage for DKK 7.500. Jeg svarer d. 17. september 2019, at jeg ingen interesse har i at købe et domæne jeg i forvejen ejer, men jeg tilbyder at refunderer hans faktiske omkostninger ved registrering af domænet (maks DKK 200,-). Samtidig gør jeg ham opmærksom på at hans forslåede praksis må anses som brud på domæneloven og Nicolai Silver får igen tilsendt guidelines til hvordan domæneoverdragelsen skal ske til vores Bruger-id hos DK-hostmaster. Hans frist er i denne mail sat til d. 20. september 2019. Efterfølgende har han hverken svaret eller reageret. ... Uberettiget køber, Nicolai Silver, ejer et håndværker firma med sikringsløsninger og han har absolut ingen aktivitet der relaterer sig til min branche inden for vikarer til social- og sundhedssektoren. Endvidere er Kinnerup mit efternavn og jeg er kendt på navnet i sektoren igennemår. Nicolai Silver har intet tilhørsforhold til mit domænenavn. Situationen har haft store økonomiske konsekvenser for mig, da mine søsterselskaber "Kinnerup Care Vikar ApS" og "Kinnerup Care Holding ApS" begge er koblet op på mailadresser der er oprettet med domænet www.kinnerupcare.dk. Jeg kan ikke modtage nogen mails fra mine forretningsforbindelser og offentlige myndigheder, og ej heller kan jeg ændre password til alle mine tilknyttede konti, som primært er oprettet med mail "helle@kinnerupcare.dk". Nicolai Silver kan, som situationen ser ud lige nu, uberettiget tilegne sig adgange til samtlige at mine konti ved at gendanne password til min mail, som nu vil gå til ham. Jf. bilag så har jeg en Facebook forretningsside med ca. 5.000 likes og følgere, som er relateret til vikarbranchen og Kinnerup Care. At Nicolai Silver nu har mit domæne, giver anledning til stor misledning for mine relationer. Pt. er Kinnerup Care Facebook-siden taget ned indtil der er bragt orden i tingene igen. Grundet sagens alvor, håber jeg på en hurtig sagsbehandling.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af august og september 2019 mellem klagerens ejer og indklagedes ejer, hvori indklagedes ejer tilbyder klageren at overtage domænenavnet ”kinnerupcare.dk” for 7.500 kr. Bilager skærmprint fra klagerens Facebook-profil. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 18. september 2017 er arkiveret følgende hjemmeside, der fremstår som tilhørende klageren, i forbindelse med domænenavnet ”kinnerupcare.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”kinnerupcare.dk” har sekretariatet den 24. november 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 1: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Kinnerup Care er et vikarbureau, som har haft en årlig omsætning på op til 160 millioner, • at klageren har været registrant af blandt andet domænenavnet ”kinnerupcare.dk”, hvor samtlige af klagerens e-mailadresser er tilknyttet, • at klageren ved en teknisk fejl ikke modtog faktura eller påmindelser om indbetaling af registreringsgebyr vedrørende domænenavnet ”kinnerupcare.dk”, og at indklagede derfor kunne registrere domænenavnet den d. 30. august 2019, • at indklagede er en domænehaj, • at indklagede ved klagerens henvendelse tilbød, at klageren kunne købe domænenavnet ”kinnerupcare.dk” for 7.500 kr., • at indklagede ikke har noget tilhørsforhold til domænenavnet ”kinnerupcare.dk”, og • at indklagede uberettiget kan tilegne sig adgang klagerens e-mailkonti ved at gendanne klagerens password. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed som vikarbureau under forretningskendetegnet KINNERUP CARE. Klageren har oplyst tidligere at have været registrant af domænenavnet ”kinnerupcare.dk”, og at klageren ved en fejl ikke fik betalt periodegebyr og derfor mistede registreringen af domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”kinnerupcare.dk” tidligere har været anvendt til klagerens hjemmeside, og ifølge klagerens oplysninger anvendte klageren domænenavnet ”kinnerupcare.dk” til virksomhedens e-mailadresser. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”kinnerupcare.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede anvender domænenavnet ”kinnerup.dk” til en hjemmeside, der er under udarbejdelse, og som ifølge oplysningerne på hjemmesiden skal beskæftige sig med børnesikring. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at indklagede skulle have nogen adkomst til betegnelsen ”kinnerup”. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”kinnerupcare.dk”, der indeholder klagerens forretningskendetegn KINNERUP CARE, er egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere om domænenavnets tilhørsforhold, idet der ved opslag på domænenavnet ”kinnerupcare.dk” i almindelighed vil være en forventning om at blive ledt hen til en hjemmeside tilhørende klageren. Da indklagede må være klar over de nævnte konsekvenser for klageren, fremtræder indklagedes handlemåde samlet set som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”kinnerupcare.dk” herefter er i klar strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kinnerupcare.dk” skal overføres til klageren, Kinnerup Care Holding ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.