Afgørelse

rebell.dk

Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S

MOD

Domain Rights Limited

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”rebell.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har lanceret en ny serie af cocktails som vi brander som Rebell, men domænenavnet er allerede købt af en domæne-haj. Denne ejer over 100 dk-domænenavne (se bilag1). På hjemmesiden er kun reklamer og et link hvis man ønsker at købe domænenavnet (se bilag2). Vi har kontaktet ejeren af domænet, men de vil have 2.300 EUR for at sælge domænet til os (se bilag 4). ... Vi har lanceret en ny serie af cocktails som vi agter at søge varemærkeregistrering på i klasse 31, og 33. Vi finder det ikke rimeligt og lovligt at en domæne-haj køber massevis af domænenavne alene med henblik på videresalg.” Bilag fremstår som ikke færdigudviklet markedsføringsmateriale til en hjemmeside, der markedsfører cocktails under kendetegnet REBELL. Bilager kopi af e-mailkorrespondance af 27. september 2019, hvori der udtrykkes interesse for at købe domænenavnet ”rebell.dk”, og hvori der bl.a. svares følgende: ”My name is Maksym and I work for Internet Vikings. We handle this request on behalf of our customer who owns this domain at the moment. Our customers are mostly not interested to sell for less than € 2.000. Please note that this is not final and if you still are interested we will have to check the expected price with our client. Internet Vikings will also charge a processing fee of 15% on top of the total amount for handling the administrative/technical work.” Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på domænenavnet ”rebell.dk” har sekretariatet den 23. november 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved at klikke på linket ”Køb dette domæne” øverst på ovenstående hjemmeside, blev sekretariatet ledt videre til følgende hjemmeside på domænenavnet ”mydomaincontact.com: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – DRL66-DK – har registreret i alt følgende 129 domænenavne, jf. bilag 1: aahytten-bornholm.dk ageforce.dk alienenergy.dk alyahairstyling.dk amatra.dk art-week.dk astruphorses.dk audiomagic.dk audiosale.dk autobahnleasing.dk barnetsstemme.dk befrielsen.dk bengals.dk bettingsider24.dk bikemeet.dk billig-autohjaelp.dk bogfestivalen.dk borglumsogn.dk boxerligaerne.dk brdrwhansen.dk byrejser.dk c-i-d.dk ciel-lab.dk copenhagenchristiancenter.d k cori-design.dk countrycollection.dk danishbikeaward.dk danskguppyklub.dk destination-fremtiden.dk dfm-malerforretning.dk dk-feriehuse.dk dsr-online.dk dyrlaegegaardenvaabensted. dk effigy-design.dk eirm.dk el-vvs-bst.dk elviras.dk esbjergmodelbyggerforenin g.dk euroaudio.dk euzen.dk faktori.dk farumpark.dk fc-silkeborg.dk feriefritid.dk fiehoerby.dk fortland.dk fortune.dk fragtbasen.dk gjorslevboegeskov.dk gundeongarner.dk hanstholm-kunstbygning.dk hf-flyt.dk hittentit.dk hjallerup-museum.dk holmberg-hansen.dk horsholmcykelmotion.dk huz16.dk ica2017.dk indianere.dk iniquity.dk internetvikings.dk ircm.dk jensnauntofte.dk jhfestival.dk justbuyit.dk kajsautoimport.dk kip-odder.dk kloakoganlaeg.dk koegekor.dk kulturmejeriet-langesoe.dk kørselvferie-eu.dk lakonline.dk land-art.dk larvefoedder.dk lautrupgaard.dk lindenborgkro.dk livsdoktoren.dk lundeborgjernaldermarked.d k made-in-gb.dk mariesbutik.dk mcmarken.dk moegeltoender-kirke.dk ms-mille.dk multimediabutikken.dk møllenhurupthy.dk mølleordbog.dk nemtogrent.dk nethotel1.dk nord-line.dk nordpro360.dk norgaardmedier.dk oceanclub.dk oens-ejendomsservice.dk pejseindsats.dk randers-arkaeologer.dk ranumkro.dk rebell.dk ridebutik.dk ridesporhimmerland.dk rootsfood.dk rudkoebingsejlklub.dk rumtilomtanke.dk saart.dk scatters.dk shopinn.dk sjrev.dk skoleipad.dk smagsgiveriet.dk spreadsheetsolutions.dk strandparken33.dk stutteri-stillebaekken.dk sweetsound.dk taenketankenvm.dk telefonmuseet.dk thando.dk tidlig-aktiv-indsats.dk tirilb.dk urbanshop.dk veggerautohandel.dk ventureclub.dk verpan.dk vonsilds-slaegter.dk vordingborgvk.dk vvf.dk wellness4me.dk whiskeykaraffel.dk worldvision.dk zimplercasino.dk zonealarm.dk Sekretariatet har ved opslag den 23. november 2019 på de første af disse domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde fremkom hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”rebell.dk” med relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. På de resterende tre domænenavne fremkom en hjemmeside med indhold, der afspejlede domænenavnets signalværdi. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har lanceret en ny serie af cocktails, som markedsføres under betegnelsen ”Rebell”, • at indklagede er en domænehaj, som har registreret mere end 100 domænenavne under landedomænet ”.dk”, • at indklagede har krævet 2.300 euro for at overdrage domænenavnet ”rebell.dk” til klageren, og • at indklagede har registreret domænenavnet ”rebell.dk” alene med henblik på videresalg. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret domænenavnet ”rebell.dk” alene med henblik på videresalg. Sagen giver derfor først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”rebell.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen, at hjemmesiden under domænenavnet ”rebell.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet. Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et større antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-landedomænet, og sekretariatets undersøgelser i den forbindelse viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”rebell.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn, jf. endvidere e-mailkorrespondancen gengivet i bilag 4. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”rebell.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”rebell.dk” skal overføres til klageren, Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S. Overførslen skal gennemføres straks.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.