Afgørelse

gowash.dk

Go Wash ApS

MOD

Zouhir El Baz

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”gowash.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Go Wash ApS (CVR-nummer 40548475) med startdato den 15. maj 2019. Selskabet er registeret under branchekode ”452010 Autoreparationsværksteder mv.”, og selskabets formål er drift af vaskehaller, service og hermed forbundet virksomhed. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”D. 15. maj 2019 blev vores firma Go Wash ApS registret i cvr-registret. Inden vi blev registreret med navnet Go Wash ApS, havde vi selvfølgelig sikret os at ingen andre firmaer i DK havde et lignende navn. Vi havde på det tidspunkt travlt med byggeriet af vores nye bilvaske-center i Hornslet, og da ingen andre firmaer i DK havde et lignende navn var vi af den overbevisning, at købet af domænenavn gowash.dk. sagtens kunne vente. Da byggeriet var skudt godt i gang, blev det tid til at få købt "vores" domænenavn. Men til vores store forbløffelse havde et firma på Sjælland, i mellemtiden oprettet et bilvaskefirma og hjemmeside med samme navn som vores. Eneste forskel er at vores firma staves Go Wash med mellemrum, hvor indklagedes firma staves på samme måde GoWash men uden mellemrum. Vi har forsøgt at få indklagede til at overdrage domænenavnet til os, da vi mener at vi er rette tilkommer af domænenavnet. Men da indklagede ikke har reagerer på vores brev eller telefoniske henvendelser, har det ikke været muligt at få kontakt. Derfor ser vi os nu nødsaget til at rette henvendelse til Klagenævnet for domænenavne, idet vi håber at vi den vej igennem, kan få overdraget domænenavnet gowash.dk. [...] Vi mener at vi skal have medhold i sagen, fordi indklagede har overtrådt markedsføringsloven, idet erhvervsdrivende ikke må benytte kendetegn, som ikke tilkommer dem eller benytte dem på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre, hvilket er tilfældet i sagen her. GoWash IvS har til og med samme branchekode som Go Wash ApS "452010 Autoreparationsværksteder mv.", hvilket også bekræfter at indklagede ikke har lavet den fornødne research og udvist god skik, da de d. 20. juni 2019 ændrede deres firnavn til GoWash IvS. Som før skrevet har vi, igennem vores advokat, forsøgt at få indklagede til at overdrage domænenavn gowash.dk til os, men desværre uden held. Indklagede reagerer hverken på den skrivelse som vi har fremsendt eller på telefoniske henvendelser.” Som bilag har klageren fremlagt, hvad der fremstår som en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, og klageren har i den forbindelse fremhævet, at klagerens selskab er stiftet den 15. maj 2019. Som bilag har klageren fremlagt, hvad der fremstår som en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende virksomheden Gowash IVS, og klageren har i den forbindelse fremhævet, at virksomheden den 20. juni 2019 har ændret navn fra RB9 af 18. marts 2019 IVS til Gowash IVS. Bilag er et brev fra klagerens advokat til Gowash IVS vedrørende sidstnævntes benyttelse af virksomhedsnavnet Gowash IVS den 20. juni 2019 og en anmodning om overdragelse af domænenavnet ”gowash.dk” til klageren. Bilager et skærmprint af et opslag den 26. september 2019 på ”gowash.dk”. Bilag er et skærmprint af et opslag den 29. november 2019 på ”gowash.dk” i DK Hostmasters WHOIS-database. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister den 29. november 2019 har sekretariatet konstateret, at indklagede frem til den 1. oktober 2019 var registreret som administrerende direktør i anpartsselskabet Gowash IVS (CVR-nummer 40389385) med startdato den 18. marts 2019. Virksomheden er registreret under branchekode ”452010 Autoreparationsværksteder mv.”, og selskabets formål er drift af vaskehaller, service og hermed forbundet virksomhed. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Anbringender

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes brug af domænenavnet ”gowash.dk” til en hjemmeside for et bilvaskefirma, vil stride mod klagerens varemærkeret til betegnelsen ”go wash”. Klageren har ikke kunne henvise til en varemærkeregistrering, men kunne blot henvise til, at klagers virksomhed blev stiftet den 15. maj 2019 med navnet ”Go Wash ApS” i 8963 Auning i Jylland, jf. Bilag 1, mens indklagedes virksomhed blev stiftet den 29. marts 2019 og skiftede navn samt ejer den 20. juni 2019, men dog har haft adresse i henholdsvis Valby og København SV på Sjælland, jf. Bilag 2. Ligeledes blev domænet registreret af indklagede den 6. juni 2019, jf. Bilag 5. For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2. Klagerens virksomhed beskæftiger sig med drift af vaskehaller, service og hermed forbundet. Betegnelsen ”Go Wash” må anses for at være beskrivende for ydelser, hvorved man kan gå(g• hen til en vaskehal, og så kan man få sin bil vasket(was• og mangler derfor i forhold til sådanne ydelser det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk.og 2. Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Allerede fordi der knapt var gået en måned fra klagers selskab blev stiftet med det konkrete navn, jf. Bilagog til indklagede stiftede sit selskab med et tilsvarende navn, jf. Bilagog registrer domænet, jf. Bilag 5, finder indklagede ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”Go Wash” på så kort tid kan være således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til brug af denne betegnelse inden for vaskehalsområdet. Dette er navnlig når klageren selv oplyser at have travlt med byggeriet af et nyt bilvaske-center i Hornslet, hvorved selskabsdriften end ikke reelt var påbegyndt, og selskabet fortsat var i etableringsfasen. Der må ligeledes lægges vægt på, at klager og indklagede, grundet den fysiske beliggenhed i hver sin ende af landet, har særdeles forskellige omsætningskredse og der ingen reel risiko har været for forveksling af kunderne. Selvom indklagedes registrering og planlagte anvendelse af domænenavnet ”gowash.dk” ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har efter det oplyste endnu ikke udbudt sine ydelser som vaskehal, men har blot stiftet et selskab med navnet og påbegyndt byggeri af en vaskehal. På den anførte baggrund finder indklagede, at klageren har en naturlig om end særdeles begrænset interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”gowash.dk”, når klager endnu ikke kan tilbyde nogle ydelser for en kundekreds. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”gowash.dk” består af de to almindelige engelske ord ”go” og ”wash”, der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning. Mange andre end sagens parter kan derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede kan oplyse i flere år at have arbejdet med forretningsidéen om at bruge domænenavnet ”gowash.dk” til en hjemmeside, der er tilknyttet en vaskehal. Navnlig idéen om, at kunne lave faste aftaler om benyttelse af vaskehallen for erhvervsdrivende, fandt indklagede interessant, fordi man kunne lave en forretningsmodel tilsvarende fitnesscentrene, hvor en del af kundeindtjeningen også var helt eller delvist passiv. Hertil har indklagede nøje udarbejdet strategisk udvalgte pakkeløsninger og dertilhørende rabatordninger. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signal, og indklagede finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Indklagede finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede skal herefter ikke i forhold til klageren findes at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”gowash.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, finder indklagede samlet, at klager ikke skal have medhold. I øvrigt kan henvises til Klagenævnet for domænenavnes praksis ved J.nr.: 2019-0184.” Ved opslag den 23. oktober 2019 på ”gowash.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 4. december 2019 på ”gowash.dk” fremstod hjemmesiden uændret. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 4. december 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”gowash.dk”. DK Hostmaster har ved e-mail af 23. oktober 2019 oplyst, at indklagede registrerede domænenavnet den 6. juni 2019. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 4. december 2019 på ”gowash” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.780, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater fremstodsom vedrørende omtale af eller med relation til indklagede, mens ingen af resultaterne vedrørte klageren. De resterende søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og vedrørte forskellige emner, herunder omtale af forskellige produkter af navnet gowash. Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 15. maj 2019 registrerede virksomheden Go Wash ApS, • at klageren forinden havde sikret sig, at ingen andre virksomheder var registreret under samme navn, og at klageren derfor antog, at registreringen af domænenavnet ”gowash.dk” kunne vente, • at klageren efterfølgende forsøgte at registrere domænenavnet ”gowash.dk”, men konstaterede i den forbindelse, at indklagede i mellemtiden havde oprettet en virksomhed inden for bilvask under navnet Gowash IVS og registreret domænenavnet ”gowash.dk”, • at klageren har rettet henvendelse til indklagede med henblik på en overdragelse af domænenavnet, men at indklagede ikke har reageret herpå, • at indklagede har overtrådt markedsføringsloven, hvorefter erhvervsdrivende ikke må benytte kendetegn, som ikke tilkommer dem eller benytte dem på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre, • at indklagedes virksomhed har samme branchekode som klagerens, hvilket illustrerer, at indklagede ikke har udvist ”god skik” i forbindelse med ændringen af virksomhedens navn til Gowash IVS, og • at domænenavnet ”gowash.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at klageren til støtte for sin påstand alene har henvist til, at klagerens virksomhed er stiftet den 15. maj 2019, mens indklagedes virksomhed, som er stiftet den 29. marts 2019, har ændret virksomhedsnavn til Gowash IVS den 20. juni 2019, • at indklagede registrerede domænenavnet ”gowash.dk” den 6. juni 2019, • at klageren ikke har opnået en varemærkeretlig beskyttelse af betegnelsen gowash, bl.a. fordi betegnelsen må anses for beskrivende for klagerens virksomhed og derfor mangler det fornødne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, • at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”gowash.dk” derfor ikke udgør en varemærkeretlig krænkelse, • at klageren efter det oplyste endnu ikke udbyder sine ydelser over for en kundekreds, og at klageren på den baggrund har en særdeles begrænset interesse i at kunne råde over domænenavnet ”gowash.dk”, • at indklagede gennem flere år har arbejdet med forretningsidéen om at benytte domænenavnet ”gowash.dk” til en hjemmeside, der er tilknyttet en vaskehal, herunder navnlig i forhold til muligheden for at tilbyde faste aftaler til erhvervsdrivende om benyttelse af vaskehallen, • at indklagedes anvendelse af domænenavnet i forbindelse med virksomheden er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, • at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”gowash.dk”, og at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i domænenavnet overstiger indklagedes, • at domænenavnet ”gowash.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”gowash.dk” er i strid med klagerens eventuelle kendetegnsrettigheder. Betegnelsen ”gowash” består af en sammenstilling af de almindeligt kendte engelske ord ”go” og ”wash”, der mangler særpræg for en virksomhed som klagerens, der består i drift af vaskehaller mv. Betegnelsen ”gowash” har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Det forhold, at klageren har registreret virksomhedsnavnet Go Wash ApS medfører ikke i sig selv, at betegnelsen ”gowash” nyder beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”gowash”, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet denne betegnelse på en sådan måde, at den inden for branchen forbindes med netop klagerens virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt – og ofte umuligt – at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse, og et sådant bevis er da heller ikke ført af klageren i den foreliggende sag. Selv om indklagedes brug af domænenavnet ”gowash.dk” således ikke er i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”gowash.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 15. maj 2019 har drevet virksomhed under navnet Go Wash ApS inden for drift af vaskehaller mv. Klageren har på den baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”gowash.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af de almindelige engelske ord ”go” og ”wash”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er tidligere administrerende direktør i virksomheden Gowash IVS, som ligesom klagerens virksomhed består i drift af vaskehaller mv. Det fremgår desuden, at domænenavnet ”gowash.dk” anvendes til en hjemmeside for virksomheden Gowash IVS og således på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”gowash.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”gowash.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”gowash.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Go Wash ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.