Afgørelse

bredvig.dk

[A]

MOD

Mommy Care Danmark ApS

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”bredvig.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er døbt [...] Bredvig (bilag 1), og ejer virksomheden ’Bredvig’ CVR-nr. 40811184 (bilag 2). Klager ønsker at benytte domænet ’bredvig.dk’ erhvervsmæssigt. Bredvig er et beskyttet efternavn, jf. navneloven § 3, idet kun 156 personer i Danmark har efternavnet Bredvig (bilag 3). Mommy Care Danmark ApS, indklagede, med cvr-nr. 3727 9773 har Jesper Foget Pedersen registreret som reel og legal ejer. Det fremgår af CVR, at cvr-nummeret blev registreret i 2015 og på daværende tidspunkt benyttede navnet 'Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig ApS' og havde adresse i Løkken. Direktionen bestod alene af Jesper Foget Pedersen. (bilag 4). D. 28. oktober 2016 ændrede firmaet navn til 'Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Foget ApS'. (bilag 4) D. januar 2018 fik firmaet navnet 'Mommy Care Danmark ApS' og skiftede branche fra ejendomsmægler til parfumeri og kosmetik (bilag 4). Det fremgik af bredvig.dk d. 25. maj 2016 (waybackmachine), at 'Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig' blev stiftet i 1964 af Emil Bredvig (bilag 5). Det fremgår af waybackmachine, at bredvig.dk i februar 2017 videredirigerede til jesperfoget.dk (bilag 6). Klager har d. 23. september 2019 henvendt mig til Mommy Care Denmark ApS og oplyst, at klager ønsker at købe/få overdraget domænet 'bredvig.dk' (bilag 7). Hertil har Jesper Pedersen d. 24. september 2019 svaret, at indklagede ikke er interesseret i at sælge domænet. Jesper har besvaret klagers mail fra maildomænet 'tinglysningshuset.dk', og benytter således heller ikke domænet 'bredvig.dk' til at besvare mails (bilag 8). Domænet 'bredvig.dk' benyttes ikke som hjemmeside, men peger umiddelbart alene på en server, dette allerede fra november 2017 (bilag 9). Det fremgår ikke af hverken CVR eller mommy-care.dk, at nogen i virksomheden bærer navnet Bredvig. ... Indklagede benytter ikke navnet Bredvig, og indklagedes reelle/legale ejer bærer ikke det beskyttede efternavn, Bredvig. Indklagede har ikke benyttet domænet 'bredvig.dk' erhvervsmæssigt siden 2016. Jesper, der har besvaret mail på vegne af indklagede, har end ikke benyttet domænet 'bredvig.dk' til at besvare mail, men derimod domænenavnet 'tinglysningshuset.dk'. Det gøres derfor gældende, at indklagede ikke har et berettiget brug af domænenavnet 'bredvig.dk' og ikke overholder god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25, stk. 1, idet indklagede ingen tilknytning har til navnet Bredvig. Derimod er klager døbt Bredvig og ejer virksomheden ’Bredvig’ CVR-nr. 40811184 og ønsker at benytte domænenavnet ’bredvig.dk’ erhvervsmæssigt. Det gøres derfor gældende, at klager har en større interesse i at kunne disponere over domænet 'bredvig.dk' end indklagede.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af klagerens pas, hvoraf fremgår, at klageren har efternavnet Bredvig. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens enkeltmandsvirksomhed ”Bredvig”. Bilager skærmprint fra Danmarks Statistiks hjemmeside med angivelse af, hvor mange personer, der bærer efternavnet Bredvig. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 25. maj 2016 i forbindelse med domænenavnet ”bredvig.dk”, og som er en hjemmeside for en ejendomsmæglervirksomhed. Bilag er er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”bredvig.dk” den 17. februar 2017 viderestillede til domænenavnet ”jesperfoget.dk”. Bilager kopi af e-mail af 23. september 2019 fra klageren til indklagede, hvori klageren anmoder om overtagelse af domænenavnet ”bredvig.dk”. Bilager kopi af e-mail af 24. september 2019 fra Jesper, Tinglysningshuset, til klageren, hvori det oplyses, at der ikke er nogen interesse i at sælge domænenavnet. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 17. november 2017 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”bredvig.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg skal informere Jer om at jeg har ejet ejendomsmæglerfirmaet Bredvig i Løkken og derfor købt domænet af min stedfar Fritz Bredvig, som har ejet firmaet siden 1964. Min Mor hedder i øvrigt også Bredvig og Bredvig anvendes stadig i Deres mail alias som også bruges erhvervsmæssigt. Jeg kan endvidere oplyse at det er en fejl at domænet bredvig.dk ligger registret i Mommy Care ApS, jeg har ikke fået flyttet det til et af mine andre selskaber endnu. Min stedfar Fritz Bredvig forsat arbejder på at oprette ny virksomhed med samme navn i Dk og udlandet og skal i denne forbindelse bruge domænet. I øvrigt har jeg betalt store summer for det tidligere ejendomsmægler firma Bredvig Løkken og samtidig domænet bredvig.dk. Svarskriftet indeholder endvidere en e-mail af 18. oktober 2019 fra Fritz Bredvig til indklagedes ejer og direktør afsendt fra en e-mailadresse på domænenavnet ”bredvig.dk”, hvori bl.a. er anført følgende: ”Domænet BREDVIG.DK er ikke til salg, og vi skal ikke ændre vore mailadresser, samt alt det trykte materiale jeg fortsat arbejder med i Tyrkiet, alt sammen rettet mod vore mange kunder i Danmark. Som bekendt har jeg ganske nyligt overtaget min tyrkiske partners andele i vores fælles firma ”Alanya Partners Ltd”, så jeg nu tegner firmaet alene. Siden 2005, har mit tyrkiske firma været drevet på baggrund af danske og skandinaviske kunder og bredvig.dk. Jytte og jeg bruger det i fortsat i vore mailadresser: fb@bredvig.dk -- jb@bredvig.dk. Det samme med vore lokale medarbejdere, og i alt salgsmateriale med projektet i Tyrkiet, og det skal der ikke laves om på! Jeg forstår det således, at [A] for en måned siden har startet et rådgivningsfirma, og ”på lykke og fromme” forsøgt at bruge vores domænenavn, men man kan ikke bare ”komme ind fra gaden” og lukrere på et navn der beviseligt har været benyttet som firmanavn, - siden 1964! Vi har gennem de godt år, handlet med mere end 4.000 familier på Vestkysten igennem bredvig.dk, og det vil se besynderligt ud, at firmanavnet pludselig relateres til et nystiftet og ukendt rådgivningsfirma på Sjælland! Jeg kan let finde betydeligt flere argumenter for at domænet ikke skal over på nye og ukendte hænder.” Bilag A-C fremstår som skærmprint fra hjemmeside for ejendomsmæglervirksomheden ”Bredvig”. Bilag D er skærmprint fra Danmarks Radios hjemmeside med gengivelse af en artikel af 19. april 2005 skrevet af Fritz Bredvig og med overskriften ”Guide til ejendomskøb i Tyrkiet”. Bilag E og G er kopier af nyhedsartikler vedrørende ejendomsmægler Fritz Bredvigs års jubilæum. Bilag F er kopi af salgsannoncer for ejendomme i Alanya, Tyrkiet, der bl.a. henviser til ejendomsmægler Bredvig. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indledende bemærkninger Jesper Foget oplyser selv, at Fritz Bredvig har overdraget domænet ’bredvig.dk’ mod betaling. Som nævnt i klageskriftet er domænet således ejet af Mommy Care Danmark ApS. Mommy Care Danmark ApS har ikke længere tilknytning til navnet Bredvig, efter navneskiftet fra ejendomsmæglerfirmaet Bredvig til ejendomsmæglerfirmaet Jesper Foget ApS i 2016 i forbindelse med overdragelsen af firmaet fra Fritz Bredvig til Jesper Foget (bilag 4). Selskabets reelle ejer, Jesper Foget, bærer end ikke navnet Bredvig. Det skal i den forbindelse gentages, at navnet Bredvig er beskyttet, jf. navneloven. Fritz Bredvigs interesse i domænet er derfor uden betydning for nærværende sag. Sagen skal afgøres efter indklagede, Mommy Care Danmark ApS’, interesse i domænet ’bredvig.dk’ og adgang til at benyttet det beskyttede efternavn Bredvig - ikke indklagedes reelle ejers stedfars interesse. Bemærkninger til historiske oplysninger, ejerskab samt drift af ejendomsmæglerfirmaet Bredvig og nuværende erhvervsmæssige aktivitet Klager har på intet tidspunkt anfægtet, at Fritz Bredvig har ejet ejendomsmæglerfirmaet Bredvig og derved anvendt navnet Bredvig erhvervsmæssigt. Ligeledes har klager ikke anfægtet, at Jesper Foget har overtaget dette firma. Der henvises til det i klageskriftet anførte og bilag 4. I den forbindelse kan henvises til konkurser.dk samt artikel fra nordjyske.dk (bilagog 11), hvoraf det fremgår, at Fritz Bredvig, som tidligere ejer af indklagedes cvr-nummer, blev erklæret konkurs ved Vestre Landsret i 2016. Det fremgår også, at Fritz Bredvig er tidligere ejendomsmægler, som anført i klageskriftet. Det er således offentligt tilgængeligt også for personer, der ikke kan forventes at anvende cvr.dk eller konkurser.dk, at Fritz Bredvig ikke har drevet ejendomsmæglervirksomhed siden i hvert fald 2016. Yderligere kan henvises til, at Fritz Bredvig d. 6. september 2013 har deponeret sin registrering som ejendomsmægler (bilag 12). Klager er derfor uforstående over for, at Fritz Bredvig alligevel skulle drive ejendomsmæglervirksomhed – efter 2013 så vel som nu. Der henvises til de indledende bemærkninger, og det gentages, at domænet ’bredvig.dk’ ikke har været anvendt siden 2017, hvor det alene blev anvendt til at videredirigere til et andet domæne (bilag 6). Bemærkninger til bilag A-G Bilag A-G er kun delvist dateret, og dokumentere ikke andet, end at ejendomsmæglerfirmaet Bredvig har eksisteret. Bilagene dokumentere således ikke en eksisterende (erhvervsmæssi• anvendelse af hverken navnet Bredvig eller domænet ’bredvig.dk’. Der henvises til de indledende bemærkninger samt det i klageskriftet anførte. Indklagedes oplysning om reelle ejers mors og stedfars navne Der henvises til de indledende bemærkninger. Indklagedes oplysning om, at det er en fejl, at domænet ’bredvig.dk’ ikke er flyttet til en anden af indklagedes reelle ejers selskaber. Det er uden betydning, hvilket af indklagedes reelle ejers selskaber, domænet er registreret for. Et andet af Jesper Fogets selskaber, vil ikke have større interesse i anvendelsen af domænet ’bredvig.dk’, ligesom andre af Jesper Fogets selskaber heller ikke vil have ret til at anvende det beskyttede efternavn Bredvig. Indklagedes oplysning om, at Fritz Bredvig vil oprette virksomhed med samme navn Der henvises til de indledende bemærkninger. Fritz Bredvigs oplysning om aktuel erhvervsmæssig virksomhed i Tyrkiet Først og fremmest er oplysningerne ikke dokumenteret. Bilag A-G er dateret senest 2007, altså før ejendomsmæglerfirmaet Bredvig ændrede navn og branche. Ved søgning på ”Alanya Partners Ltd” ses det ikke, at Fritz Bredvig er en del af selskabet. Det fremstår som om, der alene er to parter, Erdal og Martin (bilag 13). Der er naturligvis en risiko for, at klager har fundet en forkert ”Alanya Partners”. Derudover fremgår det af avisartikler fra BT.dk og TV2 Nord (bilag og 15), at Fritz Bredvig har – i datid – været en del af Alanya Partners-projektet, men ikke er det længere. Der henvises til de indledende bemærkninger. Fritz Bredvigs bemærkning om, at klager skulle forsøge af lukrerer på navnet Bredvig Klager gør igen opmærksom på, at klager er døbt Bredvig (bilag 1). Allerede af den grund har klager adgang til at anvende navnet erhvervsmæssigt. Klager har oprettet en virksomhed, der tilbyder energi- og it-konsulentydelser (bilag 2). Fritz Bredvig har – i datid– drevet et ejendomsmæglerfirma (bilag 4). Der er således ikke produkt/ydelsessammenfald eller tidsmæssigt sammenfald, hvorfor der ikke kan være tale om såkaldt snyltning efter markedsføringsloven eller varemærkeretten. Dertil kommer, at en hurtig google søgning viser artikler om Fritz Bredvigs konkurs (bilag 11,og 15). Det er derfor umiddelbart tydeligt og lettilgængeligt, at Fritz Bredvig er ophørt med at drive virksomhed. Der er derfor ikke risiko for forveksling mellem klagers eksisterende virksomhed og Fritz Bredvig tidligere virksomhed. Det skal i den forbindelse gentages, at indklagede ikke har dokumenteret, at Fritz Bredvig på nuværende tidspunkt driver virksomhed. Dertil har indklagede ikke dokumenteret, at Fritz Bredvigs eventuelle virksomhedsdrift har tilknytning til indklagede, Mommy Care Danmark ApS. Derved har indklagede ikke dokumenteret, at Fritz Bredvigs interesse har betydning for nærværende sag. Der henvises til de indledende bemærkninger.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”konkurser.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden med navnet ”Fritz Bredvig” blev erklæret konkurs den 27. oktober 2016. Bilager kopi af en nyhedsartikel fra domænenavnet ”nordjyske.dk”, med oplysninger om, at ejendomsmægler Fritz Bredvig er gået konkurs. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende ejendomsmæglervirksomheden ”Fritz Bredvig”, hvoraf fremgår, at virksomhedens ”Erhvervsstatus” er ”Deponeret”. Bilager udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet ”alanyapartner.dk”. Bilager kopi af nyhedsartikel af 7. september 2016 fra BT’s hjemmeside (”bt.dk”), hvoraf bl.a. fremgår, at Fritz Bredvig har tabt en sag ved Vestre Landsret og skal betale et større beløb i erstatning. Bilag er kopi af nyhedsartikel af 1. november 2016 fra ”tv2nord.dk” med en omtale af Fritz Bredvigs konkurs. I duplikken, der er affattet af Fritz Bredvig, er bl.a. anført følgende: ”Spørgsmålet om retten til domænet Bredvig.dk, er desværre blevet til et problem, efter Jesper Foget overtog firmaet, og uden min viden overførte navnet til sin kones selskab "Mummy Care". Da jeg fortsat yder rådgivning i ejendomsbranchen, herunder vurdering af ejendomme forud for køb eller salg, fastholder jeg retten til firmanavnet, som har været benyttet siden min far startede ejendomsfirmaet Bredvig i 1964. Da han døde i 1971, overtog jeg firmaet, som jeg drev frem til 2016, hvor Jesper Foget, (min hustrus søn), videreførte firmaet som Bredvig.aps, efter min personlige konkurs, relateret til aktiviteter med salg af ejendomme i Tyrkiet. Konkursen forventes afsluttet snarest, da boet for længst er gjort op. Firmaet Bredvig har aldrig været involveret i sager på dansk grund, og jeg arbejder fortsat som sagkyndig og rådgiver ved køb og salg af ejendomme. Siden 2005, har jeg været medejer af firmaet "Alanya Partners Ltd", og har ved dom fra Den Tyrkiske Højesteret overtaget tegningsretten i firmaet, grundet den svindel en række danske investorer deltog i, sammen med min tyrkiske partner, Serbülent Sürmeli. Ved Retten i Alanya har jeg anlagt sag mod gruppen af danske investorer, og blokeret skøder som man ulovligt har overført til min partners hustru, Yildiz Sürmeli. -- Fire af skøderne er tilfældigvis de samme som jeg blev dømt til at betale erstatning for i Landsretten, da dansk ret IKKE tog hensyn til de ulovligheder mine kunder medvirkede til i Tyrkiet. Som det fremgår af Det tyrkiske handelsregister, er jeg registreret som aktiv ejendomsmægler i Tyrkiet, og afslutter løbende handler og rådgivning i eget navn, og arbejder derfor fortsat aktivt på såvel dansk, som tyrkisk grund. Jeg er således ikke underdrejet, endsige ophørt med min virksomhed, og vil også fremover fortsætte i navnet Bredvig.dk, og fortsat benytte denne mail: fb@bredvig.dk Min hustru Jytte Bredvig, ejer firmaet JL DESIGN, og har siden 1988 benyttet denne mail: jb@bredvig.dk. Ønsker man at benytte navnet Bredvig i firmaet, må man for min skyld gerne kalde det Bredvig Consult, eller andet som relaterer til hvad firmaet beskæftiger sig med, og jeg ser frem til at sagen kan løses på denne måde.” Bilag H er kopi af aftale af 1. september 2017 mellem Fritz Bredvig og en kunde om ”rådgivning ved salg af sommerhus”. Bilag I fremstår som kopi af visitkort for Fritz Bredvig, der er anført som CEO for Majestic Sky Homes. Bilag J fremstår som kopi af annonce for ”JL Design Systue v/Jytte Bredvig”, hvori er angivet en e- mailadresse på domænenavnet ”bredvig.dk”. Bilag K fremstår som medlemskort til Alanya handelskammer udstedt til Fritz Bredvig. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har efternavnet Bredvig og ejer virksomheden, der har navnet ”Bredvig”, • at Bredvig er et beskyttet efternavn, jf. navnelovens § 3, og at kun 156 personer i Danmark har efternavnet Bredvig, • at indklagedes direktør og ejer har drevet virksomhed under navnet ”Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig ApS”, men ikke længere anvender dette navn, • at ”Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig” blev stiftet i 1964 af Emil Bredvig, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”bredvig.dk” til at besvare e-mails, • at indklagede ikke benytter navnet Bredvig, og indklagedes ejer bærer ikke det beskyttede efternavn Bredvig, • at klageren har en større interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”bredvig.dk” end indklagede, • at indklagede ikke har nogen tilknytning til domænenavnet ”bredvig.dk” og derfor handler i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at Fritz Bredvig ikke har drevet ejendomsmæglervirksomhed siden i hvert fald 2016, • at domænenavnet ”bredvig.dk” ikke har været anvendt siden 2017, hvor det alene blev anvendt til viderestilling til et andet domænenavn, og • at Fritz Bredvigs aktuelle erhvervsmæssig virksomhed i Tyrkiet ikke er dokumenteret.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes ejer og direktør har ejet ejendomsmæglerfirmaet Bredvig i Løkken, som han sammen med domænenavnet ”bredvig.dk” har købt af sin stedfar Fritz Bredvig, • at indklagedes ejer og direktørs mor hedder Bredvig til efternavn, • at indklagedes ejer og direktørs mor og stedfar anvender domænenavnet ”bredvig.dk” til deres e-mailadresser, som også bruges erhvervsmæssigt, • at Fritz Bredvig fortsat arbejder som sagkyndig og rådgiver ved køb og salg af ejendomme, • at Fritz Bredvig er registreret som aktiv ejendomsmægler i Tyrkiet og afslutter løbende handler og rådgivning i eget navn, • at Fritz Bredvig arbejder på at oprette en ny virksomhed med samme navn i Danmark og udlandet og planlægger i den forbindelse at bruge domænenavnet ”bredvig.dk”, • at Fritz Bredvig anvender domænenavnet ”bredvig.dk” i trykt materiale, som er rettet mod Fritz Bredvigs mange kunder i Danmark, • at Fritz Bredvig har benyttet navnet Bredvig som firmanavn siden 1964, og • at domænenavnet ”bredvig.dk” ikke er til salg.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bredvig.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren bærer det beskyttede efternavn Bredvig og er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet Bredvig. Klagenævnet finder, at klageren på den anførte baggrund har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”bredvig.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes ejer og direktør har ejet ejendomsmæglerfirmaet Bredvig i Løkken, som han sammen med domænenavnet ”bredvig.dk” har købt af sin stedfar Fritz Bredvig, der i en lang årrække forinden havde drevet ejendomsmæglervirksomhed under navnet Bredvig. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagedes ejer og direktørs mor og stedfar anvender domænenavnet ”bredvig.dk” til deres e-mailadresser, som de også bruger erhvervsmæssigt bl.a. i markedsføringsmateriale. Fritz Bredvig har yderligere oplyst, at han arbejder på at oprette en ny virksomhed med samme navn i Danmark og udlandet, og at han i den forbindelse planlægger at bruge domænenavnet ”bredvig.dk”. Idet klagenævnet forstår indklagede således, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”bredvig.dk” til personlig og erhvervsmæssig brug for Fritz Bredvig og Jytte Bredvig, finder nævnet på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”bredvig.dk” Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have opretholdt registreringen af domænenavnet ”bredvig.dk”. Det bemærkes dernæst, at klager, som bærer af efternavnet Bredvig, nyder beskyttelse efter navnelovens § 27, der er affattet på følgende måde: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens § har til formål at værne bl.a. bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, hvis der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Af de grunde, som er anført ovenfor, finder klagenævnet ikke, at indklagedes brug af navnet Bredvig til brug for personer, der på samme måde som klager bærer efternavnet Bredvig, indebærer en krænkelse af den beskyttelse, som klager nyder efter navneloven. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, [A], medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.