Afgørelse

casonic.dk

River Game Operations Limited

MOD

Vitor Corredoura

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”casonic.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”River Game Operations Limited filed an OHIM trade-mark in order to protect the brand name Casonic as a word mark. The trade-mark was approved by OHIM and registration was completed on the 18th March 2019 (see exhibit 3). River Game Operations Limited launched a website branded Casonic a few month before the OHIM trade-mark was approved. On the 10th April 2019 (that is 3.5 weeks after OHIM approva• the defendant (registran• registered the domain Casonic.dk. On the 12th April 2019 defendant (registran• contacted River Game Operations Limited through the casonic.com website offering to sell the domain Casonic.dk for the price of EUR 14,999 (fourteen thousand nine hundred and ninety nine Euro• (see exhibit 4). To date the domain casonic.dk is not in use. ... It is submitted that this is a clear case of warehousing / cyber squatting and thus such the domain casonic.dk should be transferred to River Game Operations Limited. The warehousing /cyber squatting intention is evidenced by the following facts: Defendant (registran• registered casonic.dk 3.5 weeks after OHIM approved the casonic trade- mark in favour of River Game Operations Ltd. Defendant (registran• approached River Game Operations Ltd offering to sell the domain Casonic.dk onlydays after registering the domain - a clear indication that the sole purpose of the registration was extortion. This is further evidenced by the fact that to date the domain casonic.dk is not in use.” Bilager et udskrift fra det maltesiske virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at klageren er registreret under navnet River Game Operations Limited (registreringsnummer 84393) med startdato den 12. januar 2018. Bilager et registreringscertifikat fra Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel ejendomsret (EUIPO), hvoraf fremgår, at klageren den 15. marts 2019 fik registreret ordmærket ”Casonic” under Nice-klase 9, 25, 28, 35, 38,og 41. Bilager en mail af 12. april 2019, hvori klageren blev tilbudt at købe domænenavnet ”casonic.dk” for 14.999 EUR. Ved opslag den 9. oktober 2019 på ”casonic.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 23. november 2019 fremstod hjemmesiden på samme måde. Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”casonic.dk” er udbudt til salg. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 23. november 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”casonic.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”casonic” den 23. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.320, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte deklageren, mens ingen vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 15. marts 2019 fik en varemærkeregistrering af ordmærket ”casonic” hos Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel ejendomsret (EUIPO), • at klageren allerede nogle måneder inden registreringen af ordmærket ”casonic” havde etableret et online kasino ved navn Casonic, • at indklagede den 10. april 2019, dvs. ca. uger efter klagerens registrering af ordmærket ”casonic”, registrerede domænenavnet ”casonic.dk”, og den 12. april 2019 fremsatte et tilbud til klageren om køb af domænenavnet for 14.999 EUR, • at indklagede aldrig har anvendt domænenavnet ”casonic.dk” aktivt, og • at det herefter må lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet er udtryk for ”warehousing” / cyber squatting, hvorfor domænenavnet skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”casonic.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”casonic.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne” samt en oplysning om, at domænenavnet er til salg for 14.999 EUR. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”casonic.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.sedo.com”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede den 12. april 2019 har rettet henvendelse til klageren med tilbud om at sælge domænenavnet ”casonic.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”casonic.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”casonic.dk” skal overføres til klageren, River Game Operations Limited. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.