Afgørelse

telia-company.dk

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE

MOD

Alexander Kjærulff Fynbo

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”telia-company.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Telia Danmark driver telekommunikationsvirksomhed i Danmark og er en del af den globale telekoncern, Telia Company AB, organisationsnr.: 556103-4249, (herefter samlet Telia), som er nordeuropas største teleselskab samt den femtestørste teleoperatør i Europa. Telia driver televirksomhed i Danmark, Norge, Sverige, Finland, de tre baltiske lande samt Moldavien og Tyrkiet, hvor Telia har datterselskaber/tilknyttede virksomheder. Telia har butikker og webshops i flere forskellige lande. I 2018 havde Telia samletmillioner abonnenter. Telia blev grundlagt i Sverige i 1853, og selskabet påbegyndte i 1995 virksomhedsdriften Danmark under navnet Telia (nu Telia Danmark). Selskabet har bl.a. til formål at udøve virksomhed inden for telekommunikation samt dermed tilknyttede områder, bl.a. ved at bygge, drive og vedligeholde telenet, jf. bilagudskrift fra CVR. Telias registrerede varemærke hos de danske myndigheder er registeret i klasserne og for radio- og telekommunikationsvirksomhed og udarbejdelse af dataprogrammer, programmering af datamaskiner, jf. bilag 3. I 2016 skiftede koncernen navn fra TeliaSonera til Telia Company AB. Telia har registreret varemærkerne TELIA COMPANY og TELIA og kan bl.a. henvises til: • EU Trademark Registration 1274465 for the word mark TELIA, jf. bilag 1. • WO Trademark Registration 1274465 for the word mark TELIA, jf. bilag 2. • DK Trademark Registration VR 1993 03531 for the figurative mark TELIA, jf. bilag • WO Trademark Registration 1341329 for the figurative mark TELIA COMPANY, jf. bilag • EU Trademark Registration 015206881 for the figurative mark TELIA COMPANY, jf. bilag • EU Trademark Registration 015443872 for the figurative mark TELIA COMPANY, jf. bilag 6. Telia har endvidere registreret en række forskellige domænenavne i lande, hvor Telia er tilstede, og hvori TELIA eller TELIACOMPANY indgår. Teliacompany.com bruges f.eks. til at brande selskabet, mens der for en række andre domænenavne er tale om webshops (fx telia.dk, telia.se. telia.no). Telia har bl.a. registreret følgende domænenavne: • Telia.dk, jf. bilag • Teliacompany.dk, jf. bilag • Teliacompany.com, jf. bilag Telia er blevet opmærksom på, at Alexander Kjærulff Fynbo har registreret domænenavnet ”teliacompany.dk” (herefter domænenavne• hos DK-Hostmaster. Det fremgår af DK-Hostmasters hjemmeside, at domænet blevet registreret den 19. april 2019, og at det står angivet som aktivt. Slås domænenavnet op, synes der ikke at blive gjort aktiv brug heraf jf. bilag 10. Domænenavnet er identisk eller næsten identisk med Telias registrerede varemærker TELIA COMPANY og TELIA. CSC Digital Brand Services skrev hhv. den 12., 18. og 25. juni 2019 på vegne af Telia til Alexander Kjærulff Fynbo (herefter Indklaged• med anmodning om, at denne overdragede domænenavnet til Telia, (bilag 10-12). Indklagede reagerede ikke på henvendelserne. Telia Danmark skrev derfor igen den 16. august 2019 til Indklagede. Telia anmodede Indklagede om at overføre domænenavnet med det samme til Telia, idet der er tale om en krænkelse af Telias rettigheder. Telia oplyste endvidere Indklagede om, at Telia uden videre vil tage retslige skridt med henblik på at bringe krænkelsen til ophør, hvis Telia ikke hørte noget fra Indklagede inden den 26. august 2019, (bilag 13). Indklagede har ikke reageret herpå. Telia har på den baggrund valgt at indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne. ... Telia skal også henvise til det anførte i Telias breve hhv. den 12., 18. og 25. juni 2019 til Indklagede samt Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse den 9. oktober 2014. vedr. overdragelse af domænenavnet ”teliaerhverv.dk” til Telia Danmark, j.nr.: 2014-0119.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra EUIPO’s database eSearch, hvoraf fremgår, at ordmærket TELIA den 8. maj 2015 blev registreret i klasserne 9, 35, 36, 37, 38, 41,og 45. Bilagfremstår som udskrift fra Global Brand Database på WIPO’s hjemmeside, hvoraf fremgår, at Telia Company AB den 8. maj 2015 fik registreret ordmærket TELIA i klasserne 9, 35, 36, 37, 38, 41,og 45. Bilag er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at Telia Company AB den 14. maj 1993 fik registreret ordmærket TELIA i klasserneog 42. Bilagfremstår som udskrift fra Global Brand Database på WIPO’s hjemmeside, hvoraf fremgår, at Telia Company AB den 17. november 2016 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”Telia Company” i klasserne 9, 35, 36, 37, 38, 41,og 45. Bilag er udskrift fra EUIPO’s database eSearch, hvoraf fremgår, at Telia Company AB den 11. juli 2016 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”Telia Company” i klasserne 9, 35, 36, 37, 38, 41,og 45. Bilag er udskrift fra EUIPO’s database eSearch, hvoraf fremgår, at Telia Company AB den 27. september 2016 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”Telia Company” i klasserne 9, 35, 36, 37, 38, 41,og 45. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at Telia Company AB er registrant af domænenavnet ”telia.dk”. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at Telia Company AB er registrant af domænenavnet ”teliacompany.dk”. Bilag er udskrift fra hjemmesiden ”Whois Lookup”, hvoraf fremgår, at TeliaSonera AB er registrant af domænenavnet ”teliacompany.com”. Bilag og er kopier af breve af henholdsvis 12. juni 2019 og 18. juni 2019 fra CSC Digital Brand Services til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagedes registrering af domænenavnet ”telia-company.dk” krænker Telia Company AB’s rettighederne til varemærket TELIA. Bilag er kopi af brev af 25. juni 2019 fra CSC Digital Brand Services til indklagede med overskriften ”Third and final notice. Re: Unauthorized Use and Registration of ”. Bilag er brev af 16. august 2019 fra klageren til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagede krænker Telias rettigheder, og indklagede anmodes om at overdrage domænenavnet ”telia-company.dk” til klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Ved opslag på domænenavnet ”telia-company.dk” den 19. september 2019 og igen den 15. november 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 10. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”telia-company.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Telia blev etableret i 1853 og har anvendt navnene ”Teliacompany” og ”Telia” erhvervsmæssigt gennem flere år, • at klageren siden 1995 har drevet telekommunikationsvirksomhed i Danmark under navnet ”Telia”, • at TELIA er et velkendt og indarbejdet varemærke i Danmark og resten af norden, • at Telia Company AB er indehaver af adskillige varemærkeregistreringer vedrørende ordmærket TELIA og figurmærker, der indeholder betegnelsen TELIA COMPANY, • at Telia Company AB er registrant af bl.a. domænenavnene ”telia.dk”, ”teliacompany.dk”, og ”teliacompany.com”, • at den dominerende del af domænenavnet ”telia-company.dk” er identisk med Telias registrerede varemærker TELIA COMPANY og TELIA, • at domænenavnet ”telia-company.dk” er forveksleligt med Telias registrerede domænenavne, herunder ”telia.dk” og ”teliacompany.com”, • at indklagedes brug af betegnelserne ”Telia” og ”Company” i domænenavnet ”telia- company.dk” giver grundlag for forveksling med Telia, • at der ikke er nogen forbindelse mellem indklagede og Telia, og indklagede har ikke fået Telias bemyndigelse til at anvende varemærket TELIA, • at indklagede ikke gør brug af domænenavnet ”telia-company.dk” og tilsyneladende aldrig har gjort det, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ”telia-company.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.i domæneloven. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”telia- company.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der er en del af virksomheden Telia Company AB, har siden 1995 drevet telekommunikationsvirksomhed i Danmark under brug af betegnelsen TELIA. Klageren har gjort gældende, at TELIA er et velkendt og indarbejdet varemærke i Danmark og resten af Norden, og det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at Telia Company AB er indehaver af adskillige varemærkeregistreringer vedrørende ordmærket TELIA og figurmærker, der indeholder betegnelsen TELIA COMPANY. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at Telia Company AB er registrant af bl.a. domænenavnene ”telia.dk”, ”teliacompany.dk”, og ”teliacompany.com”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”telia-company.dk” Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ingen mulighed har for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”telia-company.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”telia-company.dk”, som er registreret af indklagede den 19. april 2019, ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold, ligesom der ikke foreligger oplysninger i sagen, som understøtter, at indklagede tidligere skulle have gjort egentlig brug af domænenavnet. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har en reel interesse i domænenavnet ”telia-company.dk”. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har væsentlig større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”telia- company.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”telia-company.dk” skal overføres til klageren, TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.