Afgørelse

momowokbox.dk

Momo Wok-Box ApS

MOD

Cibo App Ltd.

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”momowokbox.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har ejet hjemmesiden momowokbox.dk siden 2011, og har betalt dannaweb 56.000 DKK hvert år. I år stoppede jeg kontrakten med danneweb og uden at informere mig har de lagt vores domain name momoworkbox.dk ud i markedet. Domain name er linket til DNS, dette har en påvirkning på vores forretning. Mine emails er stadig aktive og jeg har stadig login til dem info@momowokbox.dk. Cibo er vores leverandør til POS systemet, og de har købt domain name momowokbox.dk Jeg har været i kontakt med Cibo, og de har sagt at de vil overføre momowokbox.dk tilbage til mig. De har sagt at skal underskrive enårs kontrakt med dem før at de vil overføre domain name tilbage. Men der er problemer med kontrakten som jeg ikke er enig i. Med andre ord, så holder de mit domain name tilbage indtil jeg underskrive denne kontrakt. Nu har de også har sagt at de vil have en endnu større andel i hver transaktion der bliver foretaget i hjemmesiden.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint med en oversigt over en g-mailkonto vedrørende e- mailadressen ”info@momowokbox.dk”. Bilager skærmprint med gengivelse af sms-korrespondance af august 2019 bl.a. med fotografi af en kassebon udstedt af klageren. Bilag 4-12 er skærmprint med gengivelse af sms-korrespondance, der fremstår som værende mellem klageren og indklagede vedrørende navnlig opsætning af e-mailadresse og hjemmeside, og hvori klageren anmoder om overtagelse af domænenavn og giver udtryk for ikke at have interesse i at anvende modpartens ”online order system”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 8. juni 2019. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”momowok.dk” har sekretariatet den 7. december 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”momowokbox.dk” har sekretariatet den 7. december 2019 taget følgende kopi: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at domænenavnet ”momowokbox.dk” blev registreret af klageren den 22. september 2017, og at det den 18. april 2019 blev registreret af indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har haft hjemmeside på domænenavnet ”momowokbox.dk” siden 2011, • at virksomheden ”danneweb” tidligere har administreret domænenavnet ”momowokbox.dk” på vegne af klageren, men at klageren i 2019 stoppede kontrakten med ”danneweb”, hvorefter ”danneweb” lagde domænenavnet ”momoworkbox.dk” ud i markedet, • at domænenavnet ”momowokbox.dk” er registreret til brug for klageren, • at indklagede er klagerens leverandør, • at indklagede betinger overdragelsen af domænenavnet ”momowokbox.dk” til klageren med, at klageren skal indgå aftale med indklagede, som klageren finder ufordelagtig, • at indklagede prøver at opnå fortjeneste på registreringen af domænenavnet ”momowokbox.dk” ved ikke at overdrage det til klageren, • at klageren har e-mailadresse på domænenavnet ”momowokbox.dk”, og • at klageren er bekymret for, at klagerens e-mailadresse på domænenavnet ”momowokbox.dk” bliver deaktiveret. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”momowokbox.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet Momo Wok-Box ApS og markedsfører sig under betegnelsen ”Momowok Box” bl.a. på hjemmeside på domænenavnet ”momowok.dk”. Der fremgår af sagens oplysninger, at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”momowokbox.dk”. Klageren har endvidere oplyst, at domænenavnet ”momowokbox.dk” er registreret til brug for klageren efter aftale med virksomheden ”danneweb”, og at denne virksomhed lod domænenavnet afregistrere, da klageren opsagde kontrakten med ”danneweb”. Klageren har endvidere oplyst at have e-mailadresse på domænenavnet ”momowokbox.dk”, jf. bilag 1. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”momowokbox.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”momowokbox.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Domænenavnet ”momowokbox.dk” er registreret af indklagede den 18. april 2019. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”momwokbox.dk” anvendes til e-mailadresse for klageren, men at indklagede derudover tilsyneladende ikke benytter eller har benyttet domænenavnet på nogen aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”momowokbox.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”momowokbox.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”momowokbox.dk” skal overføres til klageren, Momo Wok-Box ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.