Afgørelse

aquawildlife.dk

Aquawildlife ApS

MOD

Aqua Tantan

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”aquawildlife.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet AquaWildLife ApS (CVR-nummer 39768038) med startdato 1. august 2018. Klageren er registreret under branchekode 469000 ”Ikke- specialiseret engroshandel”, og det fremgår, at selskabets formål er ”udvikling og salg af produkter til prydfisk i lukkede anlæg, samt import og opdræt af vildfisk fra primært Syd-Amerika”. Indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge CVR er registreret under navnet Aqua Tantan (CVR-nummer 3727881) med startdato 2. december 2015. Virksomheden er registreret under branchekode 4791219 ”Detailhandel med varer i.a.n. via internet”, og bibranchekode 431200 ”Forberende byggepladsarbejde”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Aquawildlife Aps blev stiftet i august 2018 ... og har siden november 2017 drevet webshop og detailbutik under dette navn. Aquawildlife.com blev erhvervet samtidigt med stiftelse af anpartsselskabet. Selskabet driver webshop fra adressen Aquawildlife.com. Virksomheden har flere egenproducerede produkter, agenturer og forhandleraftaler, som bliver markedsført under Aquawildlife navnet, og navnet er synonymt med selskabets aktiviteter i branchen for handel med vildtfangede fisk og produkter, der relaterer til denne hobby. Virksomhedsnavnet har derfor en unik dobbelt betydning og er et væsentligt fundament og forudsætning for vores drift. Aquawildlife er repræsenteret på Facebook, Instagram og Google. Selskabet har i dag betydelige forbindelser internationalt, både til anerkendte personligheder, virksomheder og producenter i branchen, hvor virksomheden bl.a. sponsorere naturbevarelse, ekspeditioner og naturvidenskabelige formål. D. 11. Sept. Kl.konstaterede jeg, at domænet aquawildlife.dk bliver re-delegeret til domænet aquatantan.dk. Registranten for domænet er Togi Data ApS. Jeg afsendte i samråd med vor advokat en mail kl. 14, hvori jeg gør det klart, at dette forhold ikke er lovligt. Togi Data ApS svarer, at det er dem uvedkommende, da de handler på vegne af en klient. Jeg gør indsigelse herimod, men kan konstatere at Togi Data ApS senest kl. 19.34 desuagtet har overdraget domænet til Aqua Tantan v/ Martin ... Aquawildlife ApS skal have medhold i klagen, fordi: 1. Registranten re-delegerer aquawildlife.dk til aquatantan.dk, således at potentielle kunder, der fejlagtigt taster ”.dk” havner på registrantens domæne og webshop aquatantan.dk 2. Registranten driver tilsvarende aktiviteter i samme branche og betragtes derfor som konkurrent og har betydelige fordele af, at vildlede potentielle kunder til at tro, at han ejer webshoppen Aquawildlife.com og virksomheden bag. 3. Registranten har gentagne gange ulovligt kopieret indhold fra aquawildlife.com og anvendt dette på aquatantan.dk! Disse forhold er der indgivet stævning på via selskabets advokat. 4. Registranten har ikke tilladelse til at drive virksomhed fra sin adresse. 5. Registranten har ikke tilladelse til at drive handel med akvariefisk.” Bilag er et udskrift, der viser, at domænenavnet ”aquawildlife.com”, hvorpå klageren har sin hjemmeside, blev registreret den 15. august 2018. Bilager et utydeligt skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet ”aquawildlife.com”, der svarer til følgende kopi, som sekretariatet har taget ved opslag på domænenavnet den 8. november 2019: Bilag 4-6 indeholder information om nogle af de produkter, som klageren sælger fra sin hjemmeside, herunder bl.a. følgende: Bilager følgende skærmprint fra klagerens Facebook-side: Bilager et skærmprint, der viser de syv første søgeresultater ved søgning i Google (www.google.d• på ”auquwildlife”. Det fremgår heraf, at alle syv vedrører klageren. Ved sekretariatets søgning på ”aqua wildlife” den 8. november 2019 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 489, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater angik klageren. Ét angik indklagedes hjemmeside på det omtvistede domænenavn og de resterende to havde hverken tilknytning til klageren eller indklagede. Bilagindeholder en beskrivelse af de projekter, som klageren støtter, og som klageren er en del af. Dokumentet fremstår således: Bilager en mail af 11. september 2019, hvori klageren gjorde indsigelse over for den daværende registrants (Togi Data ApS) brug af domænenavnet ”aquawildlife.dk”, der viderestillede til domænenavnet ”aquatantan.dk”. Bilager en mail af 11. september 2019, hvori Togi Data ApS oplyser klageren om, at Togi Data ApS har registreret domænenavnet ”aquawildlife.dk” på vegne af sin klient, Aqua Tantan. Bilag er en mail af 11. september 2019, hvori klageren igen gør indsigelse overfor Togi Data ApS’s registrering af domænenavnet ”aquawildlife.dk”. Af en efterfølgende mail fra Togi Data ApS, der ligeledes er indeholdt i bilag 12, fremgår, at Togi Data ApS den 11. september 2019 overdrog domænenavnet til indklagede. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 8. november 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”aquawildlife.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede endvidere er registrant af domænenavnet ”aquatantan.dk”. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”aquawildlife.dk” den 13. september 2019 konstateret, at domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”aquatantan.dk”, der fremstod således: Sekretariatet har ved fornyet opslag på domænenavnet den 8. november 2019 konstateret, at det fortsat viderestiller til domænenavnet ”aquatantan.dk”, der fremstod som vist ovenfor. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede anvender domænenavnet ”aquawildlife.dk” til at viderestille til domænenavnet ”aquatantan.dk”, hvorved klagerens potentielle kunder bliver vildledt til at tro, at de befinder sig på klagerens hjemmeside, • at klageren og indklagede driver tilsvarende virksomheder indenfor samme branche, • at indklagede gentagne gange ulovligt har kopieret indhold fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”auquwildlife.com” og anvendt dette på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”aquatantan.dk”, og • at indklagede hverken har tilladelse til at drive virksomhed fra sin adresse eller til at drive handel med akvariefisk. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om klageren har kendetegnsret til betegnelsen ”aquawildlife.dk”. Klageren driver en portal, hvorfra der sælges vildtfangede fisk og produkter, der relaterer sig hertil. Betegnelsen ”aqua wildlife”, der på engelsk betyder ”dyreliv i vand” eller lignende, er en beskrivende betegnelse for en virksomhed, der beskæftiger sig med salg af vildtfangede fisk mv. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”aquawildlife.dk”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at klageren har drevet en webshop på domænenavnet ”aquawildlife.com” siden 2018 og har markedsført webshoppen under denne betegnelse, og at klageren stadig markedsfører sig under betegnelsen bl.a. på det sociale medie Facebook (jf. bilag 7). Klagenævnet finder endvidere, at klageren har indarbejdet betegnelsen ”aquawildlife.dk” ved hjælp af internationale projekter og sponsorater (jf. bilag 9). Hertil kommer, at betegnelsen ”aqua wildlife” i meget væsentlig grad forbindes med klageren på internettet, jf. sekretariatets undersøgelser i sagen. På den anførte baggrund må betegnelsen ”aquawildlife.dk” anses for i høj grad at være forbundet med klageren. Klagenævnet finder, at klageren herved må anses for at have opnået beskyttelse efter markedsføringslovens § 22. Markedsføringslovens §er affattet således: ”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.” Det omtvistede domænenavn ”aquawildlife.dk” er identisk med klagerens forretningskendetegn og anvendes af indklagede til at viderestille til en hjemmeside, hvorfra der udbydes ydelser af samme art, som udbydes af klageren. Nævnet finder derfor, at der foreligger en nærliggende risiko for, at der vil ske en forveksling med klager. Det følger heraf, at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 22. På baggrund af det anførte træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”aquawildlife.dk” skal overføres til klageren, Aquawildlife ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.