Afgørelse

aalborg-sygehus.dk

Region Nordjylland

MOD

Borsting Media

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ved opslag på DK Hostmaster er Region Nordjylland blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” den 11. marts 2015 (Bilag 1). På indklagedes hjemmeside (Bilag 2) angiver indklagede med afgørende risiko for vildledning og forveksling med Aalborg Universitetshospital med hjemmesiden ”aalborguh.rn.dk” (Bilag 3), at der er tale om en hjemmeside fra Aalborg Universitetshospital. Det bemærkes, at navnet Aalborg Sygehus almindeligvis anvendes i daglig tale om Aalborg Universitetshospitals afdelinger i Aalborg blandt borgere i Region Nordjylland. Registrantens hjemmeside har imidlertid ingen sammenhæng med Aalborg Universitetshospital eller Region Nordjylland i øvrigt ..., men foregiver klart at ville have til formål at forveksle hjemmesiden med Aalborg Universitetshospital. Indklagede beskriver rent faktisk på hjemmesiden indgående regionens organisatoriske struktur inklusiv benævnelse af reelle lokationer, afdelinger mm. (på http://aalborg- sygehus.dk/om-sygehuset/), og herudover via et link med navnet ”Aalborg Sygehus” (på http://aalborg-sygehus.dk/for-borgere/) linker direkte til regionens egen hjemmeside http://www.aalborguh.rn.dk/. Dvs., at der indholdsmæssigt er gjort en del konkrete tiltag for at opnå troværdighed, men som i den grad er vildledende med risiko for forveksling med Aalborg Universitetshospital. ... Registreringen og anvendelsen er i strid med domænelovens § 25. For det første mener Region Nordjylland klart, at registreringen og anvendelsen af domænenavnet aalborgsygehus.dk er illoyal og er med til at vildlede borgerne ved at udgøre en risiko for forveksling med Aalborg Universitetshospital, og således er i strid med god domænenavnsskik, jf. §i domæneloven, og at domænenavnet aalborg-sygehus.dk derfor bør overdrages til Region Nordjylland. Af forarbejderne til domænelovens §fremgår blandt andet, at det er forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik både gælder registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at der således ikke er tilsigtet nogle begrænsninger i forhold til, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. Fra Klagenævnets praksis kan endvidere nævnes, at Klagenævnet jævnligt har udtalt følgende i relation til domænelovens § 25: ”I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Aalborg Universitetshospital er en væsentlig samfundsmæssig institution, og det må klart anses for væsentligt for borgerne at kunne tilgå den korrekte hjemmeside med samtlige faktuelt korrekte oplysninger i tilfælde af behov for hospitalshjælp. Dette hensyn overstiger klart det tvivlsomme hensyn, som registranten måtte have. Det bemærkes, at registreringen af domænenavnet rn.dk blev foretaget den 27. januar 2004. Registreringen i strid med markedsføringslovens §sammenholdt med § 1. For det andet mener Region Nordjylland, at selve indholdet på hjemmesiden er i strid med markedsføringslovens §§og 1. Markedsføringslovens § 5, stk. 1, foreskriver som følger: ”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte”. Som nævnt ovenfor mener Region Nordjylland, at der ikke kan være tvivl om, at indklagede tilsigter en forveksling med Aalborg Universitetshospital. Dette gælder uanset, at den omtvistede hjemmeside faktisk indeholder nogle faktuelle forhold om Aalborg Universitetshospital samt linker til den officielle hjemmeside for Aalborg Universitetshospital. Dette er endvidere klart i strid med markedsføringslovens §om god markedsføringsskik. For at opsummere kan der således ikke være tvivl om, at indklagede via sin hjemmeside aalborg-sygehus.dk giver sig ud for at repræsentere Aalborg Universitetshospital, hvilket i særdeleshed er egnet til vildlede borgerne/forbrugerne, hvilket kan føre til konsekvenser for de borgere/forbrugere, som søger hospitalshjælp via internettet, men som via hjemmesiden aalborg-sygehus.dk ikke vil opnå samtlige korrekte oplysninger.” Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk”, der blev registreret den 11. marts 2015. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede under samme bruger-id (BM8198-DK) er anført som registrant af yderligere følgendedomænenavne: aa-hug.dk add2net.dk alternativbehandlernet.dk amerikaner-koeleskab.dk bagemaskinen.dk barbermaskine-test.dk barbermaskinetest.dk blancenoirs.dk bodyart-smykker.dk bogense-putandtake.dk boligvogter.dk buen-aarhus.dk cigc.dk danske-distriktsblade.dk danskvegas.dk denslankelinie.dk diaetist-klinikken.dk dragoer-information.dk dronelog.dk elcykel-test.dk emilboersting.dk epilator-test.dk espressomaskinetest.dk fertighaus.dk festigaard.dk finfo.dk fitnessgoal.dk forkoelelsessaar.dk frituregryde.dk frvbibl.dk frvcaravan.dk gasgrill-test.dk hurtigtslank.dk hårtrimmer-test.dk hækkeklipper-test.dk itop15.dk jland.dk kaffekværn-test.dk kaffemaskinetest.dk kapselmaskine.dk klapvogn-test.dk klub-striben.dk køleskab-test.dk marbaekskolen.dk mow2011.dk netfysioterapi.dk opvaskemaskine-test.dk overspring.dk ovn-test.dk plæneklipper-test.dk rangering.dk rejsehenrik.dk robotstøvsugertest.dk scankort.dk selvkørendebiler.dk sharedanmark.dk skægtrimmer-test.dk storeby.dk stovfrit.dk støvfrit.dk støvsuger-test.dk symaskine-test.dk taastruppark.dk test-espressomaskine.dk test-kaffemaskine.dk test-køleskab.dk test-løbebånd.dk test-motionscykel.dk test-nu.dk test-opvaskemaskine.dk test-saftpresser.dk test-støvsuger.dk test-tørretumbler.dk virulite.dk test-vaskemaskine.dk tørretumbler-test.dk varmepumpe-test.dk vaske-tørremaskine.dk vasketørremaskine.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne konstateret, at der i syv tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside. I de tre resterende tilfælde fremkom hjemmesider om motionscykler, sundhed og mad. Bilager følgende udskrift af hjemmesiden på domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” den 11. september 2019 og den 2. november 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Sekretariatet har endvidere konstateret, at hjemmesiden bl.a. indeholder undersiderne ”Om sygehuset”, ”For borgere” og ”Kontakt til sygehuset”. Det fremgår heraf bl.a., at ”Aalborg Sygehus er den nordjyske landsdels største og mest specialiserede sygehus”, hvorefter sygehusets organisatoriske struktur beskrives. Bilager følgende udskrift fra klagerens hjemmeside for Aalborg Universitetshospital, der findes på domænenavnet ”aalborguh.rn.dk”: Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Klageren er en af de fem danske regioner, der har som deres hovedopgave at drive sundhedsvæsenet, herunder de offentlige sygehuse. Ved sekretariatets søgning på ”Aalborg Sygehus” den 2. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 150.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater angikklageren og ét angik indklagedes hjemmeside på det omtvistede domænenavn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bl.a. driver Aalborg Universitetshospital (i det daglige kaldt Aalborg Sygehus), der er en væsentlig samfundsinstitution, • at indklagedes brug af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” er i strid med god domænenavnskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, idet indholdet på den hjemmeside, der findes på domænenavnet, skaber risiko for, at der sker forveksling med klagerens sygehuse, herunder Aalborg Universitetshospital, • at indklagedes hjemmeside bl.a. indgående beskriver Region Nordjyllands organisatoriske struktur og linker til regionens egen hjemmeside, • at indklagedes hjemmeside fremtræder som en officiel hjemmeside for klageren og dennes hospitaler, hvorved der er en åbenbar risiko for, at de borgere, der søger viden om hospitalet om internettet, vildledes, hvilket kan have store konsekvenser, og • at indklagedes brug af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” i øvrigt også er i strid med markedsføringslovens §sammenholdt med § 1. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er en af de fem danske regioner, der har som deres hovedopgave at drive det danske sundhedsvæsen, herunder de offentlige sygehuse. Blandt de sygehuse, der hører under klageren, er Aalborg Universitetshospital, der efter det oplyste i det daglige kaldes Aalborg Sygehus. Klageren har således en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet finder, at indholdet og opsætningen af hjemmesiden på domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” kan give indtryk af, at der er tale om en officiel hjemmeside for klagerens sygehuse. Hjemmesiden skaber herved risiko for, at de brugere, der søger oplysninger om sygehusene i Aalborg, bliver vildledt, og en sådan vildledning kan efter omstændighederne have alvorlige følger. På denne baggrund finder klagenævnet, at det kan lægges til grund, at indklagede ikke har nogen reel eller legitim interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”aalborg-sygehus.dk” skal overføres til klageren, Region Nordjylland. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.