Afgørelse

fredriksberg.dk

Frederiksberg Kommune

MOD

Atop Capital GmbH

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”fredriksberg.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen. Der bor lidt mere end 104.000 indbyggere på Frederiksberg og kommunens hjemmeside er et centralt redskab i kommunens service overfor borgere og virksomheder i området. Den 1. december 2010 har Indklagede registreret domænenavnet fredriksberg.dk, Bilag 1. Domænenavnet henviser til en typisk pay-per-click hjemmeside, der lukrerer på stavefejlsvarianter af domæner. Bilag 2. Indklagede, Atop Capital GmbH har på DK Hostmaster bruger-ID ACG34-DK registreret 285 andre domæner, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af andre kendte varemærker. Ved besøg på fredriksberg.dk henvises, ud over pay-per-click-links samtidig til sedo.com, hvor Fredriksberg.dk er sat til salg for 1.088 USD. Bilag 3. [...] Fredriksberg.dk bør overdrages til Frederiksberg Kommune, da: • Fredriksberg.dk er en hyppig stavefejlsvariant af navnet Frederiksberg.dk, da der kun er et E i forskel og det kan være svært, at skelne mellem stavemåderne i daglig tale. • Domænenavnet fredriksberg.dk anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside med forskellige links der henviser til services i Frederiksberg Kommune. • Indklagede under DK Hostmaster bruger ID ACG34-DK har registreret 285 .dkdomænenavne, hvori indgår varianter af andre kendetegn. Heriblandt exstrabladet.dk, kwikly.dk, viasatsport.dk, wolkswagen.dk, yuotube.dk og en lang række andre. • Klageren har, som kommune med mere end 104.000 borgere og 7.000 medarbejdere, en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i varianten af navnet. • Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt klagerens varemærke og virksomhedsnavn og har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge igennem ”pay-per-click” ved at snylte på klagerens virksomhedsnavn. Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.” Bilag er et skærmprint af et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”fredriksberg.dk”. Bilag er et skærmprint af et opslag på ”fredriksberg.dk”, som svarer til det, der fremkom ved sekretariatets opslag, jf. nedenfor. Bilag er et skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”sedo.com”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”fredriksberg.dk” er udbudt til salg for en pris på 1.088 USD. Bilag(litreret af sekretariate• er en kopi af en fuldmagt fra klageren v/ Nick Ellegaard til Ebrand Services ApS til at repræsentere indklagede i sagen. Bilag(litreret af sekretariate• er en kopi af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Bilag (litreret af sekretariate• er et foto af et legitimationskort til Frederiksberg Kommune tilhørende Nick Ellegaard. Bilag(litreret af sekretariate• er kopi af en e-mail fra Nick Ellegaard til klagerens repræsentant i sagen. Ved opslag den 14. oktober 2019 på ”fredriksberg.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”fredriksberg.dk” den 7. november 2019 fremstod hjemmesiden på samme måde. Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor domænenavnet ”fredriksberg.dk” er udbudt til salg for 1.088 USD. Ved opslag den 7. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaste• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”fredriksberg.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ACG34-DK) er anført som registrant af yderligere 245 domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 7. november 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i samtlige tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet ”fredriksberg.dk”. Hjemmesiderne indeholdt således en række ”relaterede links” og en opfordring om at købe det pågældende domænenavn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en selvstændig kommune i hovedstadsområdet med mere end 104.000 indbyggere, • at kommunens hjemmeside er et centralt redskab i kommunens service over for dens borgere og virksomheder, • at domænenavnet ”fredriksberg.dk” er en hyppig stavefejlsvariant af navnet Frederiksberg, • at domænenavnet ”fredriksberg.dk” indeholder en ”pay-per-click hjemmeside” med forskellige links, der henviser til tjenester i Frederiksberg Kommune, • at indklagede har registreret 285 domænenavne, hvoraf flere er stavefejlsvarianter af kendte varemærker, • at hjemmesiden under domænenavnet ”fredriksberg.dk” indeholder et link til en hjemmeside under ”sedo.com”, hvor domænenavnet ”fredriksberg.dk” er sat til salg for 1.088 USD, • at klageren har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i varianten af navnet, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”fredriksberg.dk” utvivlsomt har kendt til og spekuleret i ligheden med navnet Frederiksberg og har registreret domænenavnet ”fredriksberg.dk” med det formål at tjene penge gennem ”pay-per-click” ved at snylte på klagerens navn, og • at der på den baggrund foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor domænenavnet ”fredriksberg.dk” skal overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Atop Capital GmbH, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Frederiksberg Kommune, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”fredriksberg.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”fredriksberg.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår desuden, at domænenavnet ”fredriksberg.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden www.sedo.com. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 246 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”fredriksberg.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”fredriksberg.dk” skal overføres til klageren, Frederiksberg Kommune. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.