Afgørelse

danhostel-aalborg.dk

Danhostel Danmarks Vandrerhjem

MOD

BBBB ApS

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnene ”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Danhostel Danmarks Vandrerhjem (CVR-nummer 62568011) med startdato den 26. april 1964. Klageren er registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n.”. Det fremgår af klagerens hjemmeside (danhostel.dk), at klageren organiserer mere endvandrerhjem over hele landet. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge CVR (cvr.d• er registreret under navnet BBBB ApS (CVR-nummer 26675855) med startdato den 1. juli 2002. Indklagede er registreret under branchekode 552000 ”Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold” samt bibranchekode 553000 ”Campingpladser”. Indklagedes formål er at ”drive vandrerhjem/hotelvirksomhed og campingpladser med tilhørende hytter, at drive handelsvirksomhed, samt at drive servicevirksomhed i tilknytning hertil (eksempelvis udvikling og salg af computerprogrammer)”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Danhostel Aalborg, Danhostel Randers og Danhostel Holstebro var indtil 2015 medlemmer af Danhostel. De blev dog alle samme år ekskluderet fra Danhostel kæden på grund af gentagende brud på regler og krav. Og et stort antal klager fra gæster. Stederne mistede derved retten til at kalde sig Danhostels eller på nogen måde bruge Danhostel varemærket. Ejeren vælger så at starte sin egen konkurrerende kæde af vandrerhjem. Her er oprettet konkurrerende websider som er følgende: holstebro-vandrerhjem.dk, randers-vandrerhjem.dk og aalborg-vandrerhjem.dk. Han benytter de gamle domæner navne (danhostel-aalborg.dk, danhostel-randers.dk og danhostelholstebro. dk, randers-danhostel.d• til at viderestille til dissenye sider. Se bilag 3, og 5. Det er ikke muligt at vise en viderestilling på billede bilag. Men det kan ses hvis man selv forsøger at tilgå et af de domæner, som denne sag drejer sig om. Ellers kan videodokumentation, der viser viderestillingen fremsendes. Følge domæner (danhostelaalborg.dk, danhostelholstebro.dk, danhostelranders.d• er registreret på DK Hostmaster med indklagede (BBBB ApS c/o Bo Blac• som ejer. Dog ejer klager (Danhostel Danmarks Vandrerhje• webhotellerne på disse domæner. Vi skal have domænerne frigivet/overdraget, så vi kan benytte dem til kommende Danhostels i de byer Aalborg, Randers og Holstebro ”danhostelblokhus.dk” benyttes pt. ikke, men kan i fremtiden skulle benyttes af os til et Danhostel i Blokhus. ... Vi har mange gæster, der tror, at de besøger et Danhostel, når de besøger et af desteder og modtager sågar også klager derfra. Her kan vi kun fortælle gæsterne, at disse steder ikke har været medlem af Danhostel i mange år, og at de må rette deres klage direkte til ejeren. Det skader i den grad vores omdømme og varemærke og vildleder kunderne, at de tror der stadig, findes Danhostels i Aalborg, Randers og Holstebro på grund af disse domæner, der misbruger vores varemærke. Yderligere står vi og skal åbne nye Danhostels i disse byer som skal benytte disse domæner.” Bilager en registreringsattest fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket ”DANHOSTEL” i følgende vareklasser: ”16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning.” Bilager følgende skærmprint fra domænenavnet ”holstebro-vandrerhjem.dk”, som domænenavnet ”danhostel-holstebro.dk” viderestiller til: Bilag er følgende skærmprint fra domænenavnet ”randers-vandrerhjem.dk, som ”danhostel- randers.dk” viderestiller til: Bilag er følgende skærmprint af domænenavnet ”aalborg-vandrerhjem.dk”, som domænenavnet ”danhostel-aalborg.dk” viderestiller til: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”For en god ordens skyld: BBBB ApS har ikke oprettet en ny hjemmeside i forbindelse med opsigelse af samarbejdsaftalen med Danmarks vandrerhjem, men alene foretaget nødvendige design ændringer. Henvisning til siden fra de pågældende domænenavne er altså en gammel remisens. Der ligger også en særlig historie bag Danhostel Blokhus.dk, men det ligger helt tilbage i 2011 eller deromkring. Der har ikke været korrespondance med klageren om domænenavnet. Som klager fremfører, så har Danhostel ekskluderet Danhostel Aalborg i 2015 på trods af, at der foreligger en tinglyst servitut på ejendommen om, at ejendommen skal drives som Danhostel. En servitut, som i sin tid er initieret af Danhostel og udarbejdet i samarbejde med Aalborg kommune. Tilsvarende forhold er gældende i Randers. ... Da vi via tinglyst klausul har et særligt forpligtende forhold til Danhostel, har vi behov for at fastholde gamle kunder via et gammelt link. Den tinglyste klausul, som Danhostel intet har gjort for at få ændret Der er således en god økonomisk begrundelse for, at vi fortsat har ejerskab til en danhostel aalborg og en danhostel randers domæne adresse. Det er min opfattelse, at Danhostel bør bringe orden i tinglysningssagen.” I replikken har klageren anført, at indklagedes svarskrift ikke giver anledning til bemærkninger. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 23. november 2019 har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnene ”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede under samme burger-ID (BA14560-DK) endvidere er registrant af domænenavnene ”aalborg-camping.dk”, ”aalborg-vandrerhjem.dk”, ”aalborgvandrerhjem.dk”, ”bbbb.dk”, ”bragtellerbagdør.dk”, ”holstebro-vandrerhjem.dk”, ”holstebrovandrerhjem.dk” og ”randers-vandrerhjem.dk”. Ved opslag den 8. oktober 2019 på domænenavnet ”danhostel-holstebro.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet viderestillede til ”holstebro-vandrerhjem.dk”, der fremstod som vist i bilag 3. Ved opslag den 8. oktober 2019 på domænenavnene ”danhostel-randers.dk” og ”randers- danhostel.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnene viderestillede til ”randers- vandrerhjem.dk”, der fremstod som vist i bilag 4. Ved opslag den 8. oktober 2019 på domænenavnet ”danhostel-aalborg.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet viderestillede til ”aalborg-vandrerhjem.dk”, der fremstod som vist i bilag 5. Ved opslag den 8. oktober 2019 på domænenavnene ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnene viderestillede til domænenavnet ”danhostel.dk”, som klageren ifølge DK Hostmasters WHOIS-database er registrant af. Ved opslag den 8. oktober 2019 på domænenavnet ”danhostelblokhus.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag på domænenavnene ”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk” den 23. november 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnene fremstod som beskrevet ovenfor, dog således at domænenavnet ”danhostelblokhus.dk” viderestillede til domænenavnet ”danhostel.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”danhostel” den 23. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 341.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De førstesøgeresultater vedrørte alle klageren eller dennes medlemmer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagedes vandrerhjem var medlem af Danhostel Danmarks Vandrerhjem frem til 2015, hvor de blev ekskluderet bl.a. på grund af gentagne brud på foreningens regler, • at indklagede fra tidspunktet for ekskluderingen mistede retten til at anvende betegnelsen ”Danhostel”, hvorfor indklagedes brug af domænenavnene ”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel- holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk” er uretmæssig, særligt idet flere af domænenavnene bruges i forbindelse med indklagedes konkurrerende virksomhed, • at indklagedes brug af domænenavnene er egnet til at forvirre klagerens gæster, og • at klageren skal bruge domænenavnene vedrørende Aalborg, Randers og Holstebro til kommende Danhostels i de tre byer, mens domænenavnet vedrørende Blokhus skal overdrages, idet klageren i fremtiden muligvis vil etablere et Danhostel her.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke har oprettet nye hjemmesider siden opsigelsen af samarbejdet med klageren, men alene har foretaget nødvendige designmæssige ændringer, • at der således ikke er noget nyt i, at indklagede anvender de omtvistede domænenavne til at viderestille til andre domænenavne, • at klageren ikke har rettet henvendelse til indklagede med indsigelser om brugen af domænenavnene, • at der på indklagedes ejendomme i Aalborg og Randers er en tinglyst servitut, der indebærer, at der skal drives Danhostel på ejendommen, hvorfor indklagede er forpligtet til at bevare en forbindelse til Danhostel, og • at klageren således i første række må bringe orden på de tinglysningsmæssige forhold.

Nævnets bemærkninger:

Klageren, Danhostel Danmarks Vandrerhjem, er en landsdækkende forening af vandrerhjem, der organiserer mere endvandrerhjem over hele landet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har været medlem af Danhostel Danmarks Vandrerhjem og som sådan drevet vandrerhjem i – i hvert fald – Aalborg, Randers og Holstebro, men at indklagede blev ekskluderet fra foreningen i 2015. Indklagede har imidlertid – uanset ekskluderingen – fortsat sin brug af de omtvistede domænenavne (”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk”), og således anvendt fire af disse til at viderestille til hjemmesider for indklagedes nu med klageren konkurrerende vandrerhjem. De fire øvrige domænenavne er enten ikke blevet brugt eller blevet brugt til at viderestille til klagerens hjemmeside på domænenavnet ”danhostel.dk”. Sagens spørgsmål er, om indklagedes (fortsatt• registrering og brug af de omtvistede domænenavne er retmæssig. Klageren har ifølge sagens oplysninger fået registreret ordmærket ”DANHOSTEL” den 5. marts 1993 i klasse 16, der omfatter bl.a. papir, pap, tryksager og bogbinderiartikler (jf. i den forbindelse bl.a. bilag 2). Desuden har klageren fået registreret ordmærket ”DANHOSTEL” som varemærke den 23. oktober 2001 i vareklasseog 43, der yderligere omfatter restaurationsvirksomhed, udbringning af mad og drikke samt værelsesudlejning. Da indklagede anvender domænenavnene ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel-randers.dk”, ”randers-danhostel.dk” og ”danhostel-aalborg.dk” til at viderestille til en hjemmeside for varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering, er indklagedes brug af domænenavnene i strid med klagerens kendetegnsrettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Disse domænenavne skal derfor overføres til klageren. Indklagede ses imidlertid ikke at anvende – eller at have anvendt – domænenavnene ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” eller ”danhostelranders.dk” på en tilsvarende måde. Da oplysningerne i sagen heller ikke tyder på, at indklagede påtænker at anvende domænenavnene for sådanne varer eller ydelser, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede ved registreringen eller brugen af disse domænenavne krænker klagerens kendetegnsrettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger kan lægge til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” eller ”danhostelranders.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkeloven, har indklagede som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister registreret under navnet Danhostel Danmarks Vandrerhjem med startdato den 26. april 1964 og organiserer merevandrerhjem over hele landet. Klageren har anført, at domænenavnene ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelranders.dk” og ”danhostelholstebro.dk” ønskes anvendt til hjemmesider for Danhostel vandrerhjem i Aalborg, Randers og Holstebro, og at domænenavnet ”danhostelblokhus.dk” ønskes anvendt til et eventuelt fremtidigt Danhostel vandrerhjem i Blokhus. Klageren har således en naturlig interesse i at kunne råde over de pågældende domænenavne. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som begrundelse for (fortsa• at have en interesse i domænenavnene ”danhostelaalborg.dk” og ”danhostelranders.dk” anført, at indklagede er servitutmæssigt forpligtet til at have disse domænenavne. Indklagede har imidlertid ikke dokumenteret denne forpligtelse og heller ikke nærmere redegjort for forpligtelsen. Klagenævnet finder herefter og da indklagede blev ekskluderet fra Danhostel Danmarks Vandrerhjem i 2015, at indklagede ikke kan anses for at have en legitim interesse i de pågældende domænenavne. Indklagede har ikke nærmere anført, hvilken interesse indklagede – efter ekskluderingen i 2015 – skulle have i domænenavnene ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelblokhus.dk”. Klagenævnet finder allerede af denne grund, at indklagede ikke kan anses for at have en interesse i de pågældende domænenavne. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnene ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelranders.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelblokhus.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende:

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”danhostel-aalborg.dk”, ”danhostel-holstebro.dk”, ”danhostel- randers.dk”, ”randers-danhostel.dk”, ”danhostelaalborg.dk”, ”danhostelblokhus.dk”, ”danhostelholstebro.dk” og ”danhostelranders.dk” skal overføres til klageren, Danhostel Danmarks Vandrerhjem. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.