Afgørelse

danbrit.dk

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S

MOD

Mikael Torp

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”danbrit.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Danbrit Akkumulator Aalborg A/S etableret i 1982 søger om tilladelse til at overtage domænenavnet Danbrit.dk fra Michael Torp, som idag har ejerskabet af domænet Danbrit.dk. Domænet bliver ikke aktivt anvendt og Danbrit Akkumulator Aalborg A/S vil derfor gerne overtage dette til anvendelse som virksomhedens primære domæne. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har tidligere forsøgt at etablere kontakt til Michael Torp, for at overtage domænenavnet, men desværre uden held. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S ser sig derfor nødsaget til at udarbejde en klagesag. ... Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har ejerskab over varemærket Danbrit, godkendt af Patent- og varemærkestyrelsen (Se vedhæftet bila• og mener derfor de bør være de retmæssige indehavere til anvendelse af domænet Danbrit.dk.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket DANBRIT i klasserne 1, 9,og 37. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført, at indklagedes enkeltmandsvirksomhed DANBRIT v/Mikael Torp har været registreret i Det Centrale Virksomhedsregister iår i branchen ”Revision og bogføring”, og at domænenavnet ”danbrit.dk” anvendes aktivt. Indklagede har endvidere anført, at klagerens webdesigner kontaktede indklagede én gang forår siden med henblik på overtagelse af domænenavnet ”danbrit.dk”, hvilket indklagede afviste. Ifølge indklagede er årsagen til, at der for øjeblikket ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet ”danbrit.dk”, at indklagede er flyttet og er ved at få lavet nyt design til hjemmesiden. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Michael Torp angiver at navnet Danbrit har tilhørt familie Torp siden 1924. Dette mener Danbrit Akkumulator Aalborg A/S ikke kan være sandt, da Mærsk Kemi A/S køber ejendomsretten til mærket Danbrit d. Maj 1933 (dokumentation vedlagt). Retten til dette varemærke bliver d. Januar 1982 overdraget til John Madsen ApS og Hugo Møller ApS (dokumentation vedlagt). Danbrit Akkumulator Aalborg A/S med direktør Hugo Møller ejer i dag stadig varemærkeregistreringen på varemærkenavnet Danbrit. Ydermere fortæller Michael Torp at hans virksomhed Danbrit har været registreret i år under branche (revision og bogføring). Dette er delvis korrekt. Virksomheden med CVR: 67721314 ophørte d. 31.03.2016 og er i dag ikke længere aktiv. Det er korrekt i henhold til WHOIS, at danbrit.dk blev registreret af Michael Torp tilbage d. August 1998. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S kunne naturligvis have erhvervet sig brugsretten til domænet før Michael Torp, men på dette tidspunkt var online markedsføring og vigtigheden af et korrekt domæne, ikke i nærheden af så vigtig for Danbrit Akkumulator Aalborg A/S, som den har vist sig at være i dag. Online handel og synlighed spiller en meget stor rolle, i forhold til hvad den tidligere har gjort. Det er derfor en vigtig sag for Danbrit Akkumulator Aalborg A/S at kunne erhverve sig brugsretten til danbrit.dk. Et dansk domænenavn med navnet på Danbrit Akkumulator Aalborg A/S varemærke, ønskes ikke anvendt til reklame for en lukket revisor og bogførings virksomhed eller for den sags skyld et blankt one.com domæne. Danbrit.dk hjemmesiden har siden d.Marts 2018 vist et default one.com domæne, da der ikke har været nogen hjemmeside på domænet. Dette kan også ses via Wayback Machine (web.archive.org), hvor der også fremgår, at Michael Torps hjemmeside har været under udarbejdelse siden Maj 2013. Via en brower startet i inkognito med en Google søgning afgrænset til dansk, giver en søgning på Danbrit 28.800 resultater. Danbrit v/Mikael Torp kommer frem via lasso.dk på side med hans ophørte virksomhed Danbrit V/Mikael Torp. Udover lasso.dk, kommer der ingen resultater frem vedrørende hans brug af Danbrit.dk. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S mener derfor der bør være bilæg for at brugsretten kan overdrages. Der er fra Danbrit Akkumulator Aalborg A/S synspunkt ikke meget rimelighed i at Michael Torp kan bevare brugsretten for domænet danbrit.dk, da virksomheden er ophørt og navnet øjensynligt ikke længere bliver anvendt til andet end en privat mail.” Som bilagfremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”danbrit.dk”. Bilagfremstår som kopi af brev af 20. januar 1982 fra Patentbureauet Chas. Hude til Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet vedrørende overdragelse af varemærket DANBRIT. Bilag fremstår som udskrift fra Varemærkeregisteret vedrørende overdragelse af varemærket DANBRIT. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Kommentar: DANBRIT har været registrert i år - siden 1.3.1982 - Danbrit blev føtste gang registret af Johan L Torp i 1921 (De Danske skjorte Fabrikke• - Navnet Danbrit som varenærke kom af, at at de solgte deres produkter i Danmark (Da• og købte deres varer i Stor Britanien (BRIT)- deraf navnet DANBRIT. Navnet har fulgt Fam. Torp op i gemmen årene og sidst mig (registreret 1.3.1982). dnbrit.dk har været i mit navn siden 12.8.1998 (21 å• - Jeg fastholder min ret til dette domæne navn, da mit Fima navn (kontakte• har kendt mig under danbrit.dk iå• – at min danbrit.dk forside ikke har været optimal - skyldes at jeg gemmen tiden ikke har ønsket flere kunder og er lige er flyttet, så der har været andet, at tænke på. Jeg skal igen påpege, at hvis inklager havde villet det, skulle de have registret navne danbrit.dk før mig forår siden og ikke nu efterår, så hvis der er lidt retfærdig til fra ankenævnet side, vil de dømme sagen i mit favør!” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”danbritdirect.dk” har sekretariatet den 17. oktober 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”danbrit.dk” den 17. oktober 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 6. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 13. september 2017 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”danbrit.dk”, jf. i det væsentlige bilag 4: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagedes enkeltmandsvirksomhed Danbrit v/Mikael Torp er registreret med startdato den 1. marts 1982 og med ophørsdato den 31. marts 2016. Ved sekretariatets forespørgsel har DK Hostmaster oplyst, at indklagede som kontaktinformation har oplyst en e-mailadresse på domænenavnet ”danbrit.dk. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”danbrit.dk” ikke anvendes aktivt, • at klageren tidligere har haft kontakt med indklagede med henblik på overtagelse af domænenavnet ”danbrit.dk”, men uden held, • at klageren er indehaver af varemærket DANBRIT, • at indklagedes enkeltmandsvirksomhed med navnet Danbrit ophørte den 31. marts 2016 og er i dag ikke længere aktiv, • at indklagedes hjemmeside ifølge oplysningerne på hjemmesiden Internet Wayback Machine har været under udarbejdelse siden maj 2013, • at betegnelsen Danbrit ikke i særlig høj grad forbindes med indklagede ved en søgning på internettet, og • at domænenavnet ”danbrit.dk” ikke bruges til andet end en privat e-mailadresse, hvilket ikke berettiger, at indklagede kan bevare brugsretten til domænenavnet ”danbrit.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er indehaver af enkeltmandsvirksomhed DANBRIT v/Mikael Torp, som beskæftiger sig med revision og bogføring, • at domænenavnet ”danbrit.dk” anvendes aktivt, • at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet ”danbrit.dk”, fordi indklagede er flyttet og er ved at få lavet nyt design til sin hjemmesiden, • at ”Danbrit” blev registreret første gang af Johan L. Torp i 1921 i forbindelse med De Danske skjorte Fabrikker, og navnet ”Danbrit” kom af, at produkterne blev solgt i Danmark (Da• og købt i Storbritannien (BRIT), og • at indklagedes virksomhedskontakter i år har kendt indklagede under domænenavnet ”danbrit.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”danbrit.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet Danbrit Akkumulator Aalborg A/S og er indehaver af varemærkeretten til ordmærket DANBRIT. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sig med betegnelsen ”Danbrit Akkumulator” bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”danbritdirect.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”danbrit.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i en længere årrække har brugt domænenavnet ”danbrit.dk” til markedsføring af sin enkeltmandsvirksomhed med navnet Danbrit, og at denne virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med ophørsdato den 31. marts 2016. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet ”danbrit.dk” til i hvert fald én aktiv e-mailadresse. Indklagede har oplyst, at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet ”danbrit.dk”, fordi indklagede er flyttet og er ved at få lavet nyt design til sin hjemmeside. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede gennem sin virksomhed har kontakter, som forbinder indklagede med domænenavnet ”danbrit.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”danbrit.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”danbrit.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 8

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Danbrit Akkumulator Aalborg A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.