Afgørelse

egenkontrol.dk

Fødevarekurser.dk I/S

MOD

20. februar 2020


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”egenkontrol.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et interessentskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Fødevarekurser.dk I/S (CVR-nummer 35120203) med startdato den 1. august 2013. Klageren er endvidere registreret under branchekoden ”620900 Anden it-servicevirksomhed”, og med Ahmed Fisal Ragheb Abdelhamid og Katrine Elisabeth Clausen som fuldt ansvarlige deltagere i virksomheden. Som reel ejer er angivet Katrine Elisabeth Clausen. Sekretariatet har ved en søgning den 25. januar 2020 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”fodevarekurser.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, hvorfra der tilbydes kurser i fødevarehygiejne. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”fodevarekurser.dk” er registreret den 22. februar 2012, og at klageren er registranten. Ved opslag den 25. januar 2020 på ”fodevarekurser.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Klager (Fødevarekurser.d• har mere end års praktisk og teoretisk erfaring inden for fødevareområdet, med speciale i lovgivning, rådgivning, undervisning og egenkontrol. "Egenkontrol" er et fagudtryk i fødevarebranchen som dækker over nogle procedurer/rutiner alle virksomheder, som tilbereder og serverer fødevarer, skal imødekomme. Klager har udviklet et digital egenkontrol-program som klager ønsker at lancere med på under brandet egenkontrol.dk. Klager har længe stået på venteliste til domænet. Der kan i sagsfremstillingen ikke gives oplysninger om, hvilket formål indklagede har haft med at opretholde domænenavnet egenkontrol.dk, idet indklagede ikke har benyttet domænet for en aktiv hjemmeside siden den 25. februar 2005, se Bilag Ved indtastning af domænenavnet fremgår at domænet ikke viderestiller til en content server. Følgende fejlmelding fremgår: ”We can’t connect to the server at www.egenkontrol.dk”, se Bilag 2. Klager har juni 2019 rettet telefonisk henvendelse til indklagede. I den forbindelse oplyste Indklagede at Indklagede tidligere havde forsøgt at sælge domænet dog uden held. I forbindelse med henvendelsen tilbød klager Indklagede en kompensation på DKK 5.000 ex. moms mod overdragelse af domænet, hvilket Indklagede afviste. [...] Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med domænenavnslovens § 25, stk. 1. Det følger domænenavnslovens § 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Reglen opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internet domæner. God domænenavnsskik skal overholdes dels ved registrering af domænenavnet, ved ibrugtagning, markedsføring, overdragelse og anvendelse, samt opgivelse af domænenavn. Det er ikke begrænset, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnsskik. I henhold til forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66, vil indholdet af, hvad god domænenavnsskik er, ofte bero på en balancering af en række modstående hensyn herunder: ”den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske eller påtænkte anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.” I denne sag må det, i forhold til indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet egenkontrol.dk, anføres, at indklagede ikke har brugt domænenavnet for en aktiv hjemmeside eller ved at viderestille til et andet domænenavn i overår! Tværtom, så kan siden ikke findes. I forbindelse med klagers lancering af et digitalt egenkontrol-program til det danske marked ønsker klager at benytte domænenavnet egenkontrol.dk til hjemmesiden. Værdien af domænenavnet for klager er stor, da det vil udgøre programmets varemærke. I forhold til værdien af domænenavnet for indklagede så kan der ikke være nogen reel brugsværdi, i og med at domænet ikke har været viderestillet til server siden 2005. Uanset så kan værdien ikke være særlig stor, se hertil forarbejderne til den tidligere gældende § 12, LFF2004-2005.2.165. Som nævnt ovenfor påpeger indklagede at man aktivt har forsøgt at sælge domænet, hvorledes man kan konkludere at indklagedes værdisættelse af domænet bunder i et ønske om videresalg som rækker udover det af Klager tilbudte beløb på DKK 5.000 eks. moms. Klager er imødekommende for at kompensere indklagede et højere beløb for overdragelse af domænet, såfremt indklagede kan retfærdiggøre baggrunden herfor.” Som bilag har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”egenkontrol.dk”. Af skærmprintet fremgår det bl.a., at det omtvistede domænenavn er lagret i altgange i perioden fra den 2. marts 2001 og til den 8. februar 2005, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende et skærmprint fra et udateret opslag på domænenavnet ”egenkontrol.dk”, hvorefter der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 2. september 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en fuldmagt dateret den 2. september 2019 fra Katrine Elisabeth Clausen. I fuldmagten gives Anders Clausen fuldmagt til at repræsentere fuldmagtsgiveren i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne. I en tilføjelse til klageskriftet har klageren anført bl.a.: ”Efter indsendelse af klageskrift har klager modtaget vedhæftede e-mail fra indklagede. Klager mener, at e-mailkorrespondance påviser at indklagede udelukkende har til hensigt at opretholde domænet med henblik på videresalg og ikke har interesse i at anvende domænet aktivt. E-mailkorrespondancen omfatter de tre ejere fra indklagede virksomhed (https://cvrapi.dk/ virksomhed/dk/wh-holding-aps/28990170): - Ole Bang - Kristian Ellersgaard - Jesper Arndt Andersen Emailen "BilagForespørgsel på domæne.pdf" er sendt af Ole Bang med klager CC. Vedhæftet mailen fra Ole Bang er en yderligere e-mailkorrespondance “BilagSV Forespørgsel på domæne.pdf" mellem ejerne (Jesper Arndt Andersen, Kristian Ellersgaard og Ole Ban• af indklagede virksomhed. Alle e-mailadresser har klager overstreget mhp. persondatabeskyttelse. Afslutningsvist vil klager gerne understrege at domænet besidder betydelig interesse og værdi for klager. Såfremt klagenævnet ønsker nærmere redegørelse for klagers interesse udover det i klageskriftet beskrevet, så fremviser klager gerne nævnet udarbejdet lanceringsplaner for domænet, såfremt dette overdrages til klager.” Som bilaghar klageren efter det oplyste fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance fra juni 2019- september 2019 mellem Anders Clausen som repræsentant for klageren samt Kristian Ellersgaard og Ole Bang. Af e-mailkorrespondancen fremgår bl.a. følgende: Anders Clausen: ”Hej Kristian Vi har talt sammen i tlf. vedrørende domænet egenkontrol.dk som du står som ejer af, men har været inaktiv siden 2003. Jeg afventer din tilbagemelding på mit tilbud om at købe domænet mod en kompensation på DKK 5000 ex. moms. Jeg ser frem til din tilbagemelding :-)”. [...] Anders Clausen: ”Hej Kristian Er der noget nyt fra jeres side? Det er nu overmåneder siden vi indledte vores dialog og jeg savner en eller anden indikation på, hvordan du forholder dig til min forespørgsel om at overdrage domænet www.egenkontrol.dk for en modydelse på DKK 5.000 ex. moms. Jeg har fuld forståelse for at det har været sommerferieperiode, men nu står vi på tærskelen til september og uvisheden er begyndt at være en blokering for mit videre arbejde. Lad mig vide om jeg skal bede min advokat udfærdig et udkast til en overdragelsesaftale? Jeg vil så vidt muligt gerne undgå at inddrage Klagenævnet for Domænenavnet, da det vil være en tidskrævende affære for begge parter og det burde også være omsonst set i lyset af at domænet under ejerskab af WH HOLDING ApS ikke har været i brug siden 2005 – hvilket er i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Jeg ser frem til din tilbagemelding.” Kristian Ellersgaard: ”Anders, vi er ikke interesseret i at sælge domænet; men tak for din henvendelse.” Ole Bang: ”Hej Kristian Jeg forstår ikke hvad der har ændret situationen sådan at vi nu vil beholde det domænenavn. Er det et forsøg på at få prisen op?”. Bilager kopi af en intern e-mailkorrespondance fra juni 2019-juli 2019 mellem Kristian Ellersgaard, Ole Bang og Jesper Arndt Andersen. Ved sekretariatets opslag den 4. september 2019 og fornyede opslag den 25. januar 2020 på ”egenkontrol.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”WH – Holding ApS har i juni 2004 købt alle rettigheder af det likviderede William Hansen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører, der ejede domænenavnet ”egenkontrol.dk”. Som nogen af de første i Danmark havde William Hansen & Co. A/S udviklet materiale, PC- programmer og -systemer, i samarbejde med EDB-firma, og indførte egenkontrol i en række firmaer under domænet ”egenkontrol.dk”, inden for den agrotekniske industri. Systemet bestod af EDB-programmer til håndtering af data og dokumentation af udførte aktiviteter, samt en omfattende kursusvirksomhed som blev midlertidigt lukket efter William Hansen & Co. A/S’ lukning i 2004. Dokumentation for aktiviteterne i denne periode er desværre ikke tilgængelige mere. WH – Holding ApS er ejet af de ledende personer fra William Hansen & Co. A/S der havde været med til at udvikle materialet. WH-Holdings plan efter overtagelsen af rettighederne og materialet vedrørende egenkontrol, var, og er, en genoptagning af aktiviteterne; men vi arbejder fortsat på, at finde de rette personer til genoptagning af aktiviteterne og pleje af domænet p.t. Vi mindes ikke, at vi på noget tidspunkt har haft domænet til salg; men klager har henvendt sig til os og budt på domænet. [...] Vi har pr. nuværende arbejdet med, at det der inden for meget nær fremtid kommer til at hedde miljøledelse er oplagt at markedsføre under domænet ”egenkontrol.dk”. Ud over de discipliner vi d.d. rådgiver om under WH domænet omhandlende – egenkontrol på energi, egenkontrol på kvalitet, egenkontrol på arbejdsmiljø er det oplagt for os at samle alle områderne under et fælles domæne som vi i forvejen ejer, og ikke har udnyttet siden overtagelsen. Vi kan på den baggrund ikke acceptere at miste domænet ”egenkontrol.dk”. Som bilag A har indklagede fremlagt en udateret skrivelse, hvori det problematiseres, at klageren i sagen fremlægger e-mails, der efter klagerens opfattelse tydeligt har en intern karakter, og som dermed ved en fejl er havnet hos modparten. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Efter gennemlæsning af Indklagedes svarskrift henviser Klager til følgende tre af indklagedes påstande: 1. ”WH – Holding ApS har i juni 2004 købt alle rettigheder af det likviderede William Hansen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører, der ejede domænenavnet ”egenkontrol.dk”. 2. "WH-Holdings plan efter overtagelsen af rettighederne og materialet vedrørende egenkontrol, var, og er, en genoptagning af aktiviteterne; men vi arbejder fortsat på, at finde de rette personer til genoptagning af aktiviteterne og pleje af domænet p.t.." 3. ”Vi har pr. nuværende arbejdet med, at det der inden for meget nær fremtid kommer til at hedde miljøledelse er oplagt at markedsføre under domænet ”egenkontrol.dk”. Indklagede fik overdraget domænet ”egenkontrol.dk” i forbindelse med købet af aktiver fra likviderede virksomhed. Indklagede har således ALDRIG (over en periode påå• benyttet domænet egenkontrol.dk, da domænet blev benyttet til at markedsføre aktiviteter den likviderede virksomhed drev. Indklagede har siden 2004 ikke været i stand til at genoptage ”... aktiviteterne; men vi arbejder fortsat på, at finde de rette personer til genoptagning af aktiviteterne og pleje af domænet pt..” (Citat: indklagedes svarskrift). Det er således fortsat uvist, hvornår indklagede vil tage domænet i brug da forholdet afhænger af ”at finde de rette personer”, hvilket man ikke har været i stand til siden 2004. På trods af ovenstående påstår indklagede at man ”har pr. nuværende arbejdet med, at det der inden for meget nær fremtid kommer til at hedde miljøledelse er oplagt at markedsføre under domænet ”egenkontrol.dk”.” (Citat: indklagedes svarskrift). Klager forstår herved at indklagede arbejder på at markedsføre aktiviteter omhandlende miljøledelse under domænet ”egenkontrol.dk”. Klager henviser i denne forbindelse til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31) som understreger sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse. I den forbindelse mangler indklagede at redegøre for sammenhængen mellem aktiviteten ”miljøledelse” og domænet ”egenkontrol.dk". Ved opslag på Google den 16. oktober 2019 henviser de førsteopslag til sider omhandlende egenkontrol indenfor fødevarebranchen. Der er ingen henvisninger til sider relateret til miljøledelse eller lignende. Efter modtagelse af indklagedes svarskrift er det klagers holdning at følgende fortsat gør sig gældende: - Siden indklagede fik domænet overdraget i 2004 har det ikke været relevant for indklagede at anvende/aktivere domænet. Efter år er det fortsat uvist for indklagede hvornår anvendelse af domænet bliver relevant. - Værdien af domænet for klager er væsentligt højere end indklagede, idet klager forbereder anvendelse af domænet til lancering af digitalt egenkontrol-program til fødevarebranchen under varemærket ”Egenkontrol.dk” med lancering den 1. januar 2020.” I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Til orientering arbejder vi med totalprojekter for den agrotekniske procesindustri i Danmark. Områderne er bl.a. korn og foder, brødmel, morgenmadsprodukter, kartoffelmel, vegetabilsk olie, bryggerier, kødbenmel, fiskemel, biogas produktion, salt, kalk mv. Vi ”bærer” ofte projekterne fra idé til færdig produktion over ansøgning om miljøgodkendelse, anden myndighedsbehandling til projektering af detailløsninger over udbud til kontrahering og tilsyn med gennemføringen og aflevering, inklusive sikring af virksomhedens standarter også implementeres for det nye eller det ændrede anlæg. Vi afslutter ofte med DKV rapport for virksomheden for modtagelse af ibrugtagningstilladelse og opdatering af BBR-registreret. Vore discipliner er således miljø, bygninger, maskiner, elinstallation og el-styring, alt sammen med alle myndighedskrav inkluderet. Det er for WH-Holding ApS projekter i størrelser op til 200 mill. DKK. I disse projekter indgår, afhængigt af branche, bl.a. ISO-certificeringerne. • ISO 50001 Energistyring • ISO 9001 Kvalitetstyring • ISO 14001 Miljø styring (herunder grønne regnskabe• • ISO 45001 Arbejdsmiljø • ISO 22000 Fødevarer • ISO 26000 Om CSC (social ansvarlighe• • Risikogodkendelser I samtlige ovennævnte standarder indgår der forskellige grader af egenkontrol. I perioden før 2004 markedsførte vi både et elektronisk program til registreringer inden for standarderne og deltog aktivt ude i virksomhederne vedr. gennemførelse af de første års EGEN kontrol. Efter 2004 har vi ikke opdateret det elektroniske system, idet flere af vore store kunder har integreret dataopsamlingen i kundernes egne systemer (f.eks. SAP). Nogle gange får vi adgang til kundernes eget system og hjælper dem af den vej. Det betyder ikke, at vi ikke fortsat arbejder med området; men alene at egenkontrol er en integreret del af de større projekter vi er med til at gennemføre. Vi må konkludere: • WH – Holding ApS arbejder fortsat med området ”egenkontrol”. • At vi fremtidig ønsker at profilere denne specielle profil yderligere på baggrund af mere og mere offentlig fokus på området. • At vi ikke finder det hverken acceptabelt eller hensigtsmæssigt, at virksomheder med et mindre kerneområde end vores kan kræve domænenavne udleveret fordi de bruger ordet ”egenkontrol” mere end vi d.d. gør på nettet.” Ved opslag den 25. januar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”egenkontrol.dk”. DK Hostmaster har den 3. december 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”egenkontrol.dk” – er anført af domænenavnene ”procesindustri.dk”, ”wh.dk”, ”wh- pa.dk” og ”wh-planaction.dk” under .dk-internetdomænet. Ved opslag den 25. januar 2020 på ovennævnte fire domænenavne har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”wh-pa.dk” indeholdt en hjemmeside for virksomheden WH-PlanAction ApS med fokus på totalrådgivning til procesindustrien. Domænenavnene ”wh.dk” og ”wh-planaction.dk” viderestillede begge til ”wh-pa.dk”, mens det sidste domænenavn (”procesindustri.dk”) ikke indeholdt nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 25. januar 2020 taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet ”wh-pa.dk”: Ved opslag den 25. januar 2020 på ”egenkontrol.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt gange i perioden fra den 2. marts 2001 og den 8. februar 2005. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”egenkontrol.dk” i den nævnte periode i hvert fald periodevis har viderestillet til domænenavnet ”wh.dk”, som har været anvendt i forbindelse med en hjemmeside for den rådgivende ingeniørvirksomhed William Hansen & Co. A/S, og senere for virksomheden WH – rådgivende ingeniører. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 26. maj 2002 og den 8. februar 2005: Sekretariatet har ved opslag den 25. januar 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet WH HOLDING ApS (CVR-nummer 28990170) med startdato den 27. juli 2005. Selskabet har til formål at drive investeringsvirksomhed, og er registreret under branchekode ”773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr”. Selskabets direktion udgøres af Kristian Ellersgaard, og som reelle ejere er registreret Bjarne Arnesen Monsrud, Jesper Arndt Andersen, Ole Bang og Kristian Ellersgaard. Ved sekretariatets søgning på ”egenkontrol” den 25. januar 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 177.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. De pågældende søgeresultater vedrørte i stedet diverse former for egenkontrol, primært inden for fødevareindustrien, men også inden for andre brancher, herunder miljøgodkendelse, skibe, den almene boligsektor, fiskeri og temperaturer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har mere end års praktisk og teoretisk erfaring inden for fødevareområdet med speciale i lovgivning, rådgivning, undervisning og egenkontrol, • at ”egenkontrol” er et fagudtryk i fødevarebranchen, og at udtrykket dækker over nogle procedurer eller rutiner som virksomheder, som håndterer fødevarer, skal efterleve, • at klageren har udviklet et digitalt egenkontrol-program, som klageren ønsker at lancere under brandet ”egenkontrol.dk”, • at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”egenkontrol.dk” til lanceringen af sit digitale egenkontrol-program til det danske marked, • at domænenavnet ”egenkontrol.dk” dermed har en stor værdi for klageren, • at indklagede ikke har benyttet domænenavnet ”egenkontrol.dk” for en aktiv hjemmeside siden februar 2005, • at indklagede således på nuværende tidspunkt ikke har gjort brug af det omtvistede domænenavn i mere endår, • at indklagede mangler at redegøre for sammenhængen mellem domænenavnet ”egenkontrol.dk” og den påtænkte anvendelse af domænenavnet (miljøledelse), • at domænenavnet ”egenkontrol.dk” derfor ikke kan have særlig stor for indklagede, • at klageren i juni 2019 telefonisk rettede henvendelse til indklagede, som oplyste, at denne tidligere havde forsøgt at sælge domænenavnet uden held, • at klageren i den forbindelse tilbød indklagede en kompensation på 5.000 kr. eksklusive moms mod overdragelse af domænenavnet, hvilket blev afvist af indklagede, • at indklagedes afvisning af et salg af domænenavnet må bunde i et ønske om betaling af et større beløb end det af klageren tilbudte beløb, • at klageren efter indgivelse af klageskrift har modtaget en e-mail, der efter klagerens opfattelse viser, at indklagede udelukkende har til hensigt at opretholde registreringen af domænenavnet med henblik på videresalg, • at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”egenkontrol.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i juni 2004 købte alle rettigheder af det likviderede William Hansen & Co. A/S, der ejede domænenavnet ”egenkontrol.dk”, • at William Hansen & Co. A/S havde udviklet materiale og systemer med henblik på egenkontrol i forskellige firmaer inden for den agrotekniske industri, • at systemerne bestod af it-programmer til håndtering af data og dokumentation for udførte aktiviteter samt en omfattende kursusvirksomhed, • at indklagedes virksomhed er ejet af ledende personer fra William Hansen & Co. A/S, der havde været med til at udvikle materialet/systemet, • at indklagedes plan efter overtagelsen af rettighederne var – og fortsat er – en genoptagelse af aktiviteterne, • at indklagede beskæftiger sig med totalprojekter inden for den agrotekniske procesindustri i Danmark, • at indklagede ofte ”bærer” projekterne fra idé til færdig produktion over ansøgning om miljøgodkendelse, anden myndighedsbehandling og projektering af detailløsninger, • at indklagedes discipliner således er miljø, bygninger, maskiner, elinstallation og el-styring, alt sammen med myndighedskrav inkluderet, • at der i indklagedes projekter, afhængigt af branche, indgår bl.a. ISO-certificeringerne, i hvilke der også indgår forskellige grader af egenkontrol, • at indklagede arbejder på at finde de rette personer til genoptagelse af aktiviteterne og pleje af domænenavnet ”egenkontrol.dk”, • at indklagede arbejder i retning af at markedsføre egenkontrol inden for miljøledelse på domænenavnet ”egenkontrol.dk”, • at det er oplagt at samle alle indklagedes rådgivningsområder – dvs. egenkontrol inden for energi, kvalitet og arbejdsmiljø – under et fælles domænenavn, • at indklagede ikke mindes på noget tidspunkt at have haft domænenavnet ”egenkontrol.dk” til salg, men at det er korrekt, at klageren har henvendt sig og budt på domænenavnet, og • at domænenavnet ”egenkontrol.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”egenkontrol.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister er klageren et interessentskab, der er registreret under navnet Fødevarekurser.dk I/S med startdato den 1. august 2013. Herudover fremgår det af sagens oplysninger bl.a., at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”fodevarekurser.dk” i forbindelse med en hjemmeside for sin virksomhed, hvorfra der tilbydes kurser i fødevarehygiejne. Domænenavnet er ifølge DK Hostmasters WHOIS-database registreret af klageren den 22. februar 2012. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren har udviklet et digitalt egenkontrol-program til det danske marked, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”egenkontrol.dk” til brug for lanceringen af programmet. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”egenkontrol.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”egenkontrol.dk” er rent beskrivende for karakteren af det produkt, som klageren påtænker at markedsføre fra domænenavnet. Endvidere må det indgå i interesseafvejningen, at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også synes at bekræfte. Endelig må det indgå, at betegnelsen ”egenkontrol” på internettet hverken ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”egenkontrol.dk” på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside, ligesom oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.arhive.or• viser, at der ikke er lagret nogen aktiv hjemmeside under domænenavnet siden februar 2005. Indklagede har over for klagenævnet oplyst, at indklagede i juni 2004 købte alle rettigheder af det likviderede selskab William Hansen & Co. A/S, herunder registreringen af domænenavnet ”egenkontrol.dk”. William Hansen & Co. A/S havde ifølge indklagede udviklet materiale og systemer for egenkontrol inden for den agrotekniske industri, og det var og er indklagedes hensigt at genoptage disse aktiviteter gennem domænenavnet ”egenkontrol.dk”. Indklagede beskæftiger sig efter det oplyste med totalprojekter inden for den agrotekniske procesindustri i Danmark, og i indklagedes projekter indgår – afhængigt af konkret branche – bl.a. ISO-certificeringerne, hvori der indgår forskellige grader af egenkontrol. I forhold til sine planer med domænenavnet ”egenkontrol.dk” har indklagede anført, at indklagede fortsat arbejder på at finde de rette personer til at bistå hermed, men at indklagede arbejder i retning af at markedsføre egenkontrol inden for ”miljøledelse” på domænenavnet. Indklagedes oplysninger støttes af sekretariatets undersøgelser i sagen, idet opslag i Internet Archive Wayback Machine viser, at domænenavnet ”egenkontrol.dk” i hvert fald periodevis inden 2005 har været anvendt i forbindelse med en hjemmeside for den rådgivende ingeniørvirksomhed William Hansen & Co. A/S. Der er efter klagenævnets vurdering, som sagen foreligger oplyst, ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”egenkontrol.dk”. Det ændrer ikke herved, at det må lægges til grund, at indklagede ikke anvender, og i en længere årrække ikke har anvendt, domænenavnet på en måde, der er egnet til at afspejle dets signalværdi, eller at indklagede ikke har dokumenteret sine planer med domænenavnet. Klagenævnet har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at indklagede over for klagenævnet – uanset at der ikke er fremlagt egentlig dokumentation – har redegjort nærmere for sine hensigter med domænenavnet ”egenkontrol.dk”, og at den påtænkte anvendelse kan være egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”egenkontrol.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”egenkontrol.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”egenkontrol.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende 15

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Fødevarekurser.dk I/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.