Afgørelse

islandrejser.dk

ISLANDSREJSER DANMARK ApS

MOD

INTERAKTIV.DK ApS

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”islandrejser.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagens baggrund Ved afgørelsen den 15. februar 2017 i sag J.nr. 2016-0139 islandrejser.dk fandt Klagenævnet for Domænenavne, at der ikke kunne gives Klager, ISLANDSREJSER DANMARK ApS, medhold i den af Klager nedlagte påstand om, at domænet islandrejser.dk skulle overføres til Klager. Klagenævnet var, på daværende tidspunkt, af den opfattelse, at Klagers interesse ikke oversteg Indklagedes interesse i domænet islandrejser.dk, og at Indklagedes planlagte brug samt hjemmesidens daværende indhold afspejlede domænenavnets signalværdi. Det er med udgangspunkt i denne afgørelse og § i Klagenævnets forretningsorden, at Klager igen nedlægger påstand om, at domænenavnet islandrejser.dk overføres til Klager. Det er Klagers opfattelse at sagens omstændigheder har ændret sig og at Indklagede, INTERAKTIV.DK ApS, ikke besidder en så tungtvejende interesse i at eje domænet islandrejser.dk, at dennes interesse overstiger Klagers interesse. Om ISLANDSREJSER DANMARK ApS ISLANDSREJSER DANMARK ApS er et rejsebureau specialiseret i rejser til Island. Virksomheden har, i ApS-form, eksisteret siden 29. april 2013 og har særligt udbudt rejser via domænet islandsrejser.dk siden etableringen. Domænet islandsrejser.dk fungerer ligeledes som ISLANDSREJSER DANMARK ApS primære kontakt- og bestillingsportal for potentielle kunder. ISLANDSREJSER DANAMRK ApS har derfor en væsentlig interesse i at ejer domænet islandrejser.dk, nemlig for at undgår at potentielle kunder ved fejlindtastning hindres i at komme i kontakt med rejsebureauet. Om INTERAKTIV.DK ApS domæne Islandrejser.dk og dennes brug INTERAKTIV.DK ApS er ifølge CVR en virksomhed, der yder konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og hvis formål er at drive internet firma og coaching. INTERAKTIV.DK ApS ejer over 600 danske domænenavne, herunder islandrejser.dk. Se bilag som indeholder en liste over INTERAKTIV.DKs domæner. Hovedparten af domænerne består af almindelige ord eller betegnelser, der hver fører brugeren til internetportaler, som alle har samme opsætning og designmæssige udtryk og dermed minder særdeles meget om hinanden. Ved klik på portalens faner og links føres brugeren videre til INTERAKTIV.DKs andre domæner med samme portalopbygning, og hvor de eneste ændringer er portalens overskrift/logo samt et nyt ufuldstændigt og standardiseret indhold, som er tilpasset det respektive domænenavn. I sag J.nr. 2016-0139 islandrejser.dk fremgår det af INTERAKTIV.DKs svarskrift, at INTERAKTIV.DK har erhvervet islandrejser.dk ”med det formål, dels at have reklamer på siden, dels at sælge produkter fra siden”, samt ”som en portal om rejser til Island, [der] henvender sig til alle internetbrugere”. Det er Klagers opfattelse, at ovenstående udsagn til dels er ukorrekt, til dels ikke udgør et anerkendelsesværdigt formål, som kan begrunde, at INTERAKTIV.DK har en legitim interesse til at eje domænet islandrejser.dk, der overstiger Klagers. Dertil bemærkes, at oplysningerne på CVR om virksomhedens virke ikke lader til at stemme overens med de aktiviteter, som domænet islandrejser.dk bruges til, da konsulentbistand vedr. informationsteknologi eller drift af internet firma og coaching ikke stemmer overens med hjemmesidens indhold eller domænenavnets signalværdi, nemlig rejser til Island. Klager hæfter sig, på baggrund af ovenstående særligt ved at 1) der ikke foretages salg fra hjemmesiden, 2), at hjemmesidens indhold er ufuldstændigt, standardiseret samt fremstår som proforma 3) at reklameannoncering ifølge Klagenævnets tidligere praksis ikke anses som et anerkendelsesværdigt formål i sig selv. 1) Vedrørende salg fra islandrejser.dk Ved en nærmere undersøgelse af de forskellige faneblade til venstre på hjemmesiden kan man bl.a. under fanen ”Island diverse” finde afbildninger af forskellige produkter som f.eks. trøjer, neglelak og madvare. Se hertil bilag 2. Produkterne fremgår med pris og en overfladisk beskrivelse af produktet. Produkterne kan derfor fremstå, som om de er til salg på siden. Klikker man derimod på produktnavnet (linket), føres man dog videre til andre erhvervsdrivendes hjemmesider. Dette er bl.a. tilfældet med produktet ”Island strik”, som sælges fra hjemmesiden MIINTO.dk, der ejes af tøjvirksomheden MIINTO ApS. Se hertil bilag 3. Der er således intet reelt salg fra domænet islandrejser.dk, men i stedet er de omtalte links hentet fra Kelkoo Group og Partner-ads, som automatisk og passivt sætter annoncører i forbindelse med udbydere af annoncepladser. Indholdet og visningen af andre erhvervsdrivendes produkter lader derfor mere til at være et forsøg på at få hjemmesiden til at fremstå som opfyldende salgsformålet, nævnt i INTERAKTIV.DKs svarskrift i J.nr. 2016- 0139 islandrejser.dk, og dermed proforma, end et reelt forsøg på salg af produkter. Det er derfor Klagers påstand, at den tidligere udtalelse fra INTERAKTIV.DK er usand eller i det mindste har ændret sig til ikke længere at være faktuel korrekt. 2) Hvad angår hjemmesiden som en portal om rejser til Island Domænet islandrejser.dk indeholder en række faner vist til venstre på siden. Ved klik på disse faner fremkommer der meget kortfattet og kopieret information. Se hertil bilag 4, som viser information, der lader til at være kopieret fra tredjemands hjemmeside. Derudover viser bilag 5, at informationerne på hjemmesiden er forældede. Dette viser, efter Klagers opfattelse, tydeligt, at indholdet på islandrejser.dk udelukkende er blevet indsat for at afspejle domænenavnets signalværdi, og at der ingen reel intension er om at udbyde en brugbar side om rejser til Island for internetbrugerne, som INTERAKTIV.DK anfører i svarskriftet refereret i J.nr. 2016-0139 islandrejser.dk sideøverst. Ved en undersøgelse af udviklingen af indholdet på hjemmesiden islandrejser.dk i perioden fra den 15. februar 2017 og frem til nu, er de eneste ændringer i sidens indhold bannerannoncerne og salgslinkene, som først ved undersøgelse af siden den 21-06-2019 har ændret sig. Hertil skal det dog nævnes, at annoncerne, også før denne dato, jævnligt er blevet udskiftet med andre reklamer. Reklamernes indhold har ingen umiddelbart sammenhæng med netop rejser til Island, men varierer fra quicklån til fagforeningstilbud og igen til forbrugsgoder som f.eks. høretelefoner og lign. Det er Klagers opfattelse, at bannerannoncerne og det øvrige indhold på hjemmesiden ikke har nogen relation til hinanden, ligesom indholdet på hjemmesiden heller ikke udgør en forudsætning for at kunne reklamere med det forskellige reklamemæssige indhold. Se bilag vedr. udviklingen i hjemmesidens indhold hentet fra Wayback Machine web.archive.org, som viser at de eneste ændringer, der er sket, er ændringer i bannerannoncerne og salgslinkene. Af ovenstående grunde er det Klagers opfattelse, at det ufuldstændige, forældede og kopierede indhold alene er indsat med det formål at omgå kravet om, at sidens indhold skal afspejle domænenavnets signalværdi, da indholdet på siden er standardiseret, misligholdt samt kopieret fra tredjemands hjemmeside. Det er Klagers opfattelse, at dette viser, at INTERAKTIV.DK ikke har en legitim interesse i at eje domænet, men derimod at denne indretter sig på en måde, som giver Indklagede mulighed for at undslippe domænelovens § 25, stk. 1. Herved kan Indklagede fortsætte med at blokerer domæner og anvende disse til det reelle formål, nemlig som indtægtskilde via bannerannoncer. Det skal endvidere anføres, at INTERAKTIV.DK i tidligere sager, herunder bl.a. J.nr. 2018- 0450 menswear.dk, har indrettet og ændret hjemmesidernes indhold under klagesagens forløb, således at disse under Klagenævnets undersøgelse fremstod som værende aktive og under redigering/opbygning. Det er Klagers påstand, at denne adfærd ligeledes tyder på omgåelse af reglerne mere end en reel legitim interesse i domænet. 3) Hvad angår formålet vedr. bannerannoncer Det er Klagers opfattelse, at domænet islandrejser.dk har til hensigt at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens links. Da der hverken foretages reelt salg fra siden, og da indholdet på siden indeholder ufyldestgørende, misligholdt, standardiseret og kopieret information, er det Klagers opfattelse, at det primære formål med domænet er at tjene penge via automatiske reklameannoncer. Som ovenfor beskrevet er den eneste reelle ændring af hjemmesidens indhold siden 15. februar 2017, de bannerannoncer, som vises øverst og til højre på siden, samt salgslinkene. Ved en undersøgelse af annoncernes URL (hyperlin• fremgår det, at annoncerne trækkes fra Adservice A/S, Partner-ads ApS eller Kelkoo Group, se bilag og 3, der automatisk sætter annoncør i forbindelse med udbydere af annonceplads. Annoncering på domænet islandrejser.dk sker dermed automatisk, og uden at Indklagede skal foretage sig noget. Anvendelsen af domænet islandrejser.dk må derfor anses for at være en inaktiv anvendelse og sigter kun mod at fange besøgende der pga. domænets generiske navn forvilder sig ind på siden og klikker på annoncerne. I Klagenævnets afgørelse J.nr. 2012-0052 Carporte.dk fandt Klagenævnet at anvendelsen af domæner med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens bannerannoncer, ikke var et anerkendelsesværdigt formål. Således fandt Klagenævnet i sagen at: ”...indklagedes reelle formål med registreringen af domænenavnet ”carporte.dk” er sammenfaldende med det formål, der er lagt til grund i sag nr. 2009-0117 [altaner.dk], nemlig at domænenavnet ”carporte.dk” er registreret enten i videresalgsøjemed eller med henblik på at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens bannerannoncer. Nævnet finder ikke sådanne formål anerkendelsesværdige, og dette gælder uanset det forhold, at bannerannoncerne på hjemmesiden under ”carporte.dk” vedrører carporte. Nævnet finder således ikke en registrering af et så omfattende antal domænenavne, som indklagede har foretaget, med henblik på at præsentere bannerannoncer via annoncenetværk på standardiserede hjemmesider uden andet reelt indhold, foreneligt med de hensyn, der søges fremmet ved de citerede forarbejder. Indklagedes brug af og interesse i domænenavnet ”carporte.dk” fremstår dermed ikke som den i forarbejderne forudsatte aktive og praktiske brug til gavn for internetsamfundet, men alene i en formidling af allerede tilgængelige annoncer uden merværdi for internetbrugerne. Indklagede synes således ikke at have nogen interesse i en aktiv og praktisk anvendelse af domænenavnet ”carporte.dk” i overensstemmelse med domænenavnets signalværdi, men udelukkende en interesse i enten at generere indtægter via bannerannoncer eller ved salg af domænenavnet, hvilket understøttes af, at domænenavnet tidligere har været udbudt til salg, og af indklagedes adfærd ved klagers henvendelse vedrørende domænenavnet. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede ikke har en anerkendelsesværdig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”carporte.dk”, og at indklagedes formål med registreringen vil kunne opfyldes mindst lige så godt ved brug af et af de mange øvrige domænenavne, som indklagede har registreret.” I nærværende sag synes det samme tilfælde at være gældende, da islandrejser.dk udelukkende indeholder ufuldstændigt, misligholdt, standardiseret og kopieret indhold, samt bannerannoncer og salgslinks. Da der ikke foretages reelt salg fra siden, er det kun indholdet på siden, som i sig selv kan udgøre en anerkendelsesværdigt formål. At indholdet er standardiseret, ufuldstændigt, misligholdt og kopieret fra tredjemands hjemmesider, indikerer kraftigt at Indklagedes formål med siden, som værende en ”portal om rejser til Island, [der] henvender sig til alle internetbrugere” blot er indsat som proforma for at legitimere det egentlige formål, som er at tjene på misledt trafik der klikker på bannerannoncer og salgslink. Klar forvekslelighedsrisiko Trods at Klagenævnet tidligere har fundet, at Islandsrejser ikke nyder beskyttelse efter varemærkelovens bestemmelser, er der en nærliggende risiko for forvekslelighed. Dette skyldes, at islandsrejser og islandrejser er nær identiske og kun adskiller sig fra hinanden ved s’et mellem ”island” og ”rejser”. S’et har endvidere ikke en større betydning for forståelsen af ordsammensætningen, hvis meningsindhold overordnet set er det samme. Dertil skal det nævnes, at S’et er placeret midt i ordet og derfor ”gemmer sig”, hvilket gør risikoen for forveksling væsentligt større. For brugere, der søger efter rejser til Island, vil det derfor være lige så sandsynligt, at der indtastes ”islandrejser” som ”islandsrejser”. Trods at ordet og virksomhedsnavnet ISLANDSREJSER nyder begrænset beskyttelse, og at det derfor er Klagers egen risiko at have kaldt sin virksomhed noget generisk, må faktum stadig være, at domænerne minder så meget om hinanden, at der er en nærliggende og reel risiko for forveksling. Dette også selvom domænet islandrejser.dk ikke dukker op på de første sider ved en Google-søgning. I bilag ses eksempler på kunder, som ved fejlindtastning har forvekslet de to ord med hinanden. I bilagogfindes endvidere to erklæringer fra kunder, som har forvekslet de to hjemmesider. Af gode grunde kan der ikke fremvises dokumentation for de potentielle kunder, der aldrig kom i kontakt med Klager, men det er Klagers påstand, at der er en særdeles nærliggende risiko og stor sandsynlighed for, at Klager er gået – og i fremtiden vil gå – glip af væsentlig indtjening pga. dette. Interesseafvejningen Ved afvejningen af parternes interesser er det Klagers opfattelse, at Indklagede ikke besidder en så tungtvejende interesse, at dette kan begrunde, at Indklagede kan beholde domænet islandrejser.dk. For det første har der hverken før eller efter Klagenævnets afgørelse i J.nr. 2016-0139 islandrejser.dk været salg af produkter fra siden. At der særligt ikke efter Klagenævnets afgørelse har været foretaget salg fra hjemmesiden, synes klart at indikere, at dette aldrig har været formålet med hjemmesiden og erhvervelsen af domænenavnet. Sammenholdes CVR- oplysningerne hermed, synes disse også at pege i retning af, at salg med relation til domænenavnets signalværdi, aldrig har været formålet med siden. Det bør derfor stå klart, at en eventuel erhvervsmæssig interesse ikke kan udledes af dette forhold. For det andet indeholder siden ufuldstændige, standardiserede og kopierede informationer om Island. Der er ikke foretaget ændringer eller vedligeholdelse af sidens informationer, hvorfor det tidligere oplyste formål om at skabe en ”portal om rejser til Island, [der] henvender sig til alle internetbrugere” synes noget omsonst. Med udgangspunkt i forarbejderne til domænelovens § 25, stk.og den tidligere bestemmelse § 12, stk.er det Klagers opfattelse, at indholdet på siden både er så ufyldestgørende, standardiseret, kortfattet, forældet og endvidere kopieret fra tredjemands hjemmeside, at hverken hensynet til muligheden for at komme til orde eller den samfundsmæssige gavnende værdi ved anvendelsen, synes at være opfyldt. Der synes alene at være tale om en formidling af allerede tilgængelige annoncer uden merværdi for internetbrugerne. Dertil kommer at Indklagede ejer over 600 andre domæner, via hvilke Indklagede har mulighed for at komme til orde, såfremt dette er Indklagedes reelle formål. Som følge af ovenstående to forhold vedr. anvendelsen af hjemmesiden, synes det at stå klart, at det primære formål med domænet er at generere mest mulig trafik og dermed tjene penge på reklamer, og at de resterende to formål blot må anses for proforma. Thomas Nilsson (direktør i INTERAKTIV.DK ApS) beskriver da også formålet med erhvervelsen af diverse domæner i, J.nr. 2010-0143 rp.dk hvor følgende anføres: ”Jeg køre[r] et koncept, hvor jeg har mange domæner kørende. På disse domæner har jeg lavet store og små portaler, som jeg mener brugere af internettet har brug for. Det er en del af konceptet at siderne skal være så brugbare for internetbrugerne, at de kommer igen. Jeg tjener så penge på at have reklamer på siderne”... ”Det er i forbindelse med konceptet meget vigtigt, at have rigtig gode domænenavne fordi det simpelthen skaber mest trafik, og hermed mest indtægt. Gode domæner er dels vigtigt i forhold til søgemaskiner, dels fordi internetbrugerne gerne skal huske navnet. Jeg bruger derfor rigtig rigtig meget tid på at finde de domæner, og står på venteliste til mange domæner. Et godt domænenavn er enten et godt ord eller det er kort. RP.dk høre[r] til den sidste gruppe.” Som bl.a. fastslået i J.nr. 2012-0052 Carporte.dk er det ikke et anerkendelsesværdigt formål at anvende domæner til det primære formål at genere penge ved bannerannoncer. Det synes tydeligt, at dette netop er det primære formål hos Indklagede, hvis koncept bygger på, at finde de domæner der genererer mest trafik og mest indtægt – og ikke omvendt, forsøger at finde domæner, der svarer til det indhold, man ønsker at genere for internetbrugerne. Samtidig sker annonceringen på en automatiseret måde, som gør at anvendelsen af domænet endvidere må betragtes som inaktiv anvendelse. Det er derfor Klagers klare opfattelse, at Klagers interesse i, at eje et stærkt forveksleligt domænenavn som islandrejser.dk, og dermed lede potentielle kunder til Klagers bestillingsportal, er væsentligt større og af mere praktisk karakter end Indklagedes koncept, hvis primære formål er at skabe indtjening på vildfaren internet-trafik. Afsluttende På baggrund af det ovenfor anførte, er det Klagers klare opfattelse at domænet skal overdrages til denne, da Indklagedes reelle og aktuelle formål med anvendelsen af domænet ikke er anerkendelsesværdigt, ligesom Indklagedes legitime interesse i domænet om end ikke tidligere, så i hvert fald nu, faktuelt ikke længere er til stede. Dette særligt fordi der ikke sælges produkter på siden, som ellers tidligere oplyst af Indklagede, og fordi indholdet på hjemmesiden er ufyldestgørende, misligholdt og kopieret.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint af hjemmesiden på internetadressen ”https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/interaktivdk-aps/30203518”, der bl.a. angiver domænenavne under landedomænet ”.dk”, der er tilknyttet indklagede. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”islandrejser.dk”. Bilager skærmprint, der angiveligt viser, at et link på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”miinto.dk”, hvorfra der markedsføres islandske sweatere. Bilag er skærmprint, der viser, at dele af teksten på hjemmesiden på domænenavnet ”islandrejser.dk” er identisk med tekst på en anden hjemmeside. Bilager skærmprint fra hjemmesiderne på domænenavnene ”islandrejser.dk” og ”wikipedia.org”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (”archive.org”) med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”islandrejser.dk” henholdsvis den 23. maj 2017, 15. september 2017, 31. marts 2018, 19. april 2018, 9. august 2018, 31. august 2018, 29. december 2018 og 18. januar 2019. Bilag er skærmprint, der angiveligt viser, at link på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”adservicemedia.dk. Bilager kopi af e-mails vedrørende rejser til Island, der tilsyneladende i første omgang er sendt til en e-mailadresse på domænenavnet ”islandrejser.dk”, men var tiltænkt klageren. Bilag er en erklæring af 16. august 2019 fra to personer, der i søgen efter et rejsebureau, der beskæftiger sig med rejser til Island, havde forvekslet klagerens og indklagedes hjemmesider. Bilag en erklæring af 19. august 2019 fra en person, der i søgen efter et rejsebureau, der beskæftiger sig med rejser til Island, havde forvekslet klagerens og indklagedes hjemmesider. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Interaktiv ApS arbejder med udvikling af forskellige internetportaler. islandrejser.dk er erhvervet med det formål at give brugbar information om Island og rejser til Island, således at brugere vender tilbage. Den henvender sig til alle internetbrugere, der vil have præcis information om Island. Det er det den bliver brugt til nu, og det den vil blive brugt til i fremtiden. Klager har flere gange henvendt sig til indklagede med forsøg på at købe domænet, men er hver gang blevet afvist, der henvises til bilag A. Interaktiv ApS har registeret et ord som er sammensat af to ganske almindelige dansk ord, som ingen har rettighed til. Det er ganske almindelig betegnelse, og giver ikke mere mening at bruge til klagers side, end til det den bliver brugt til nu. Klager tager en risiko ved at vælge et navn, som er en almindelige betegnelse. Hvis klager vil sikre sig at der ikke kan ske forveksling, så skal klager vælge et unikt navn. Interaktiv.dk ApS ønsker i denne anledning at give udtryk for utilfredshed med at klager har valgt et domænenavn der ligger så tæt på vores domæne, lang tid efter at vi at registrerede vores domæne. Interaktiv ApS har registeret islandrejser.dk d.14-01-2009. Klager fik først domænenavnet islandsrejser i 2010, via domæneklagesag. Interaktiv ApS har altså haft islandrejser.dk før klager fik islandsrejser.dk. Klager har på ingen måde bevist at Interaktiv.dk ApS har overtrådt eller overtræder domæneloven, men forsøger blot at erhverve sig et godt domæne.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 13. december 2018 fra klageren til indklagedes ejer, hvori klageren anmoder om at købe domænenavnet ”islandrejser.dk” af indklagede. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”islandsrejser.dk” har sekretariatet den 2. november 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”islandrejser.dk” har sekretariatet den 2. november 2019 taget følgende kopier: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et rejsebureau, der har specialiseret sig i rejser til Island, og som bl.a. markedsfører sig på domænenavnet ”islandsrejser.dk”, der er klagerens primære kontakt- og bestillingsportal, • at indklagede ikke har en så tungtvejende interesse i at eje domænenavnet ”islandrejser.dk”, at denne overstiger klagerens interesse, • at indklagede er registrant af over 600 danske domænenavne, der for hovedpartens vedkommende anvendes til hjemmesider, der har samme opsætning og designmæssige udtryk som hjemmesiden på domænenavnet ”islandrejser.dk” og således minder særdeles meget om hinanden, • at der ikke foretages salg fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk”, som indklagede tidligere har oplyst var et af formålene med at registrere domænenavnet, • at indholdet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” fremstår som proforma, • at brug af et domænenavn til reklameannoncering ikke i sig selv kan anses som et anerkendelsesværdigt formål, • at indholdet på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” udelukkende er blevet indsat for at afspejle domænenavnets signalværdi, • at indklagede ikke har nogen reel intention om at udbyde en brugbar side om rejser til Island, • at bannerreklamerne på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” ikke har nogen umiddelbar sammenhæng med rejser til Island, • at indklagede ikke har en legitim interesse i at være indehaver af domænenavnet ”islandrejser.dk”, • at formålet med indklagede registrering af domænenavnet ”islandrejser.dk” er at tjene penge på besøgende, der på grund af domænenavnets generiske karakter finder vej til hjemmesiden og klikker på sidens links, og • at der er en nærliggende risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes hjemmesider.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede arbejder med udvikling af forskellige internetportaler, • at domænenavnet ”islandrejser.dk” er erhvervet med henblik på og bliver brugt til en hjemmeside med brugbar information om Island og rejser til Island, • at hjemmesiden på domænenavnet ”islandrejser.dk” henvender sig til alle internetbrugere, der vil have præcis information om Island, • at klageren flere gange har henvendt sig til indklagede med henblik på at overtage domænet, hvilket indklagede hver gang har afvist, • at domænenavnet ”islandrejser.dk” består af to almindelige dansk ord, som ingen har rettigheder til, • at det ikke giver mere mening at bruge domænenavnet ”islandrejser.dk” til klagerens hjemmeside end til indklagedes nuværende hjemmeside, • at indklagede er utilfredshed med, at klager har valgt at registrere domænenavnet ”islandsrejser.dk”, der ligger så tæt på indklagedes domænenavn ”islandrejser.dk”, lang tid efter at indklagede registrerede sit domænenavn, • at indklagede ikke har handlet i strid med domæneloven, og • at klageren udelukkende har indbragt klagen i denne sag for at sikre sig et godt domænenavn.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”islandrejser.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har registreret selskabsnavnet ”ISLANDSREJSER DANMARK ApS” og benytter betegnelsen ”islandsrejser” og domænenavnet ”islandsrejser.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af det næsten identiske domænenavn ”islandrejser.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at klagerens selskabsnavn og domænenavn består af eller indeholder det almindelige ord ”islandsrejser”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”islandsrejser” løber klageren således den risiko, at betegnelsen ”islandsrejser” og sproglige varianter heraf også anvendes af andre, der beskæftiger sig med rejser til Island. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”islandrejser.dk” er registreret med henblik på at en hjemmeside med brugbar information om Island og rejser til Island, og at den nuværende hjemmeside på domænenavnet ”islandrejser.dk” henvender sig til alle internetbrugere, der vil have præcis information om Island. Da domænenavnet ”islandrejser.dk” er egnet til at signalere, at der er tale om en hjemmeside vedrørende rejser til Island, fremstår det som naturligt at vælge ”islandrejser.dk” som domænenavn for en sådan hjemmeside, ligesom den hjemmeside, som indklagede har oprettet under domænet, umiddelbart fremstår som værende indrettet på den beskrevne brug. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet ”islandrejser.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”islandrejser.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, ISLANDSREJSER DANMARK ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.