Afgørelse

skovbegravelse.dk

Skovbegravelse ApS

MOD

Det Hele ApS

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”skovbegravelse.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indledning: Denne sag omhandler Indklagedes besiddelse af domænet skovbegravelse.dk (”Domænet”). Indklagede har været registrant på Domænet siden 28. oktober 2014, se hertil udskrift fra DK Hostmaster, jf. bilag 1. Sagens parter: Klageren, Skovbegravelse ApS, har siden januar 2018 administreret skovgravpladsen på Stensballe-gaard Gods ved Horsens, og er pt. undervejs med at etablere yderligere samarbejder med skovejere og kommuner i hele landet vedr. kommende skovgravpladser. Klageren er repræsenteret på internettet på domænet skovbegravelse.nu. Udskrift fra CVR- registeret vedr. Klageren fremlægges som bilag 2. Indklagede, Det Hele ApS, har ifølge CVR til formål at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed samt administration og udlejning af administrativt personale, og er registreret inden for brancherne ”Kombinerede administrationsserviceydelser” og ”Ikke-finansielle holdingselskaber”. Indklagede er repræsenteret på internettet på domænet det-hele.dk. CVR-udskrift vedr. Indklagede fremlægges som bilag 3. Sagens forløb: Indklagede har ifølge hjemmesiden www.det-hele.dk følgende projekter: • Nyheder24 • Annoncelight.dk • Eroguide.dk • Begravelse.nu • Hunde-forum.dk • Katteforum.dk Domænet har historisk udelukkende fungeret som en landingsside for begravelse.nu, og der eksisterer tilsyneladende ikke en selvstændig forretning eller salg, der er relateret til skovbegravelse. Det bemærkes endvidere, at siden www.begravelse.nu er nede ”grundet opdatering” og har været nede i al den tid Klageren har været bekendt med siden. Klageren har i flere omgange forgæves forsøgt at kontakte Indklagede med henblik på at afsøge muligheden for en frivillig overdragelse af Domænet, jf. bilag 4, men der er tilsyneladende ingen drift i virksomheden eller besvarelse af virksomhedens mailadresse kontakt@det-hele.dk. Ved skrivelse af 26. juni 2019 (bilag 5) fra undertegnede til Indklagede, der tillige blev sendt i kopi til selskabets direktør Kenni Dahl Nielsen, er Indklagede blevet opfordret til en frivillig overdragelse af Domænet til Klageren. Indklagede er aldrig vendt tilbage på skrivelserne fra Klageren eller undertefnede, hvorfor nærværende sag er anlagt...” Som bilagoghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag er kopi af e-mails af 14. maj og 27. maj 2019 fra klageren til indklagede, hvori klageren forhører sig om muligheden for overtagelse af domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Bilager kopi af brev af 26. juni 2019 fra klagerens advokat til indklagede, hvor klagerens advokat forhører sig om muligheden for, at klageren kan overtage domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”skovbegravelse.nu” har sekretariatet den 22. november 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”skovbegravelse.dk” den 1. oktober 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”begravelse.nu”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 22. november 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – DHA600-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne, der fremstår som bestående af generiske betegnelser: 3begravelsestilbud.dk begravelsenu.dk christiansexblog.dk dayaway.dk det-hele.dk dinjagt.dk dkescort.dk dream-girl.dk dvaefr.dk escort-kbh.dk escort2night.dk escortdeluxe.dk escortpigen.dk escortserviceguiden.dk find-thaimassage.dk findthaimassage.dk harders.dk hunde-forum.dk hundeforum.dk hus-have.dk katteforum.dk kliniklauget.dk luksusescort.dk massageindex.dk nannasexblog.dk nannassexblog.dk onliga.dk realsex.dk sexarbejderkarriere.dk skovbegravelse.dk slutmachine.dk tabooify.dk testagent.dk voksen.dk Ved opslag påud af deførste af disse domænenavne fremkom hjemmesider uden reelt indhold, ligesom det var tilfældet ved opslag på domænenavnet ”skovbegravelser.dk”. Ved opslag på de resterendedomænenavne fremkom hjemmesider eller blev viderestillet til hjemmesider med reelt indhold, som afspejlede domænenavnenes signalværdi. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke driver aktiv virksomhed forbundet med skovbegravelser, • at indklagedes projekt knyttet til ”begravelse.nu” ikke er i aktiv drift, • at klageren driver aktiv virksomhed med kundeservice, administration og salg af skovgravsteder i Danmark, • at domænenavnet ”skovbegravelse.dk” bliver forvekslet med klageren hjemmeside på domænenavnet ”skovbegravelse.nu”, • at domænenavnet ”skovbegravelse.dk” viderestiller til domænenavnet ”begravelse.nu”, der ikke fungerer, • at indklagedes ikke synes at have nogen nævneværdig eller beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”skovbegravelse.dk”, • at det synes tvivlsomt, om indklagedes virksomhed overhovedet er i drift, og • at klageren har en aktuel og begrundet interesse i domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”skovbegravelse.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har selskabsnavnet Skovbegravelse ApS og driver virksomhed med kundeservice, administration og salg af skovgravsteder i Danmark bl.a. via hjemmesiden på domænenavnet ”skovbegravelse.nu”. På den anførte baggrund, og da skovbegravelse er beskrivende for klagerens virksomhed, har klageren en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”skovbegravelse.dk” må anses for at bestå af et almindeligt ord. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Domænenavnet ”skovbegravelse.dk” er registreret af indklagede den 28. oktober 2014. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, ligesom der tidligere tilsyneladende heller ikke er gjort brug af domænenavnet på en måde, som afspejler dets signalværdi. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”skovbegravelse.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”skovbegravelse.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet “skovbegravelse.dk” skal overføres til klageren, Skovbegravelse ApS. Overførslen skal gennemføresuger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.