Afgørelse

danpay.dk

DanPay ApS

MOD

Vidir Thorisson

17. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”danpay.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt nogen påstand i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet DanPay ApS (CVR-nummer 25128184) med startdato den 17. november 2013. Selskabet er registreret under branchekode 702200 ”Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og dets formål er anført som ”formueadministration”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagen faktiske og retlige omstændigheder Klager, som er et anpartsselskab, blev stiftet den 17. november 2013, under navnet ”PJA CONSULTING ApS”. Efter en generalforsamlingsbeslutning den 19. oktober 2015 blev det besluttet, at virksomheden skulle skifte navn til ”DanPay ApS”, hvorefter navnet PJA CONSULTING ApS overgik til alene at være et binavn. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges som Bilag 1. Til klagers store frustration, konstaterede klager, at domænenavnet ”www.danpay.dk” ikke var ledigt, idet domænenavnet siden 31. august 2009 havde været optaget af indklagede, Vidir Thorisson. Screenshot fra DK Hostmaster A/S fremlægges som Bilag 2. Det er åbenlyst, at Vidir Thorisson ikke ejer internetdomænet med andet formål, end at ville tjene penge på at sælge det. Således fremgår det direkte af siden ”www.danpay.dk”, at internetdomænet er til salg, idet det fremgår, at ”DanPay.dk søger ny ejer”. Screenshot fra siden fremlægges som Bilag 3. Ved en søgning på indklagede, Vidir Thorisson, hos DK Hostmaster A/S, fremgår det, at han er registrant for indtil flere internetdomæner, således følgende: - citynews.dk - copenhagenarena.dk - copenhagendesign.dk - copenhageninternational.dk - dailynews.dk - danair.dk - danmail.dk - danpay.dk - espressohouse.dk - freetv.dk - medicinbutik.dk - misscopenhagen.dk - rockfestival.dk - selskabsformidling.dk - selskabshandel.dk Som Bilagfremlægges screenshot fra DK Hostmaster A/S, til dokumentation for indklagedes registreringer. Indklagede ejer hjemmesiden ”www.vidir.dk”. Af denne hjemmeside fremgår det, at indklagede har indtil flere af ovennævnte internetdomæner til salg, bl.a. ”www.danpay.dk”, for hvilket internetdomæne indklagede forlanger USD 4.460,00 (DKK 30.033,26). Screenshot fra hjemmesiden www.vidir.dk fremlægges som sagens Bilag 5. Det kan supplerende oplyses, at indklagede har haft internetdomænet ”www.danpay.dk” til salg i hvert fald siden 2013 - og formentlig endog også tidligere. Som Bilagfremlægges en række screenshots, der dokumenterer indklagedes salgshistorik fra 2013 og frem. Af billederne fremgår øverst, en smule til højre, et datostempel, som med det første billede starter den 27. maj 2013. Opsummerende og konkluderende er det klagers opfattelse, at indklagede hverken har- eller har haft planer om at benytte internetdomænet ”www.danpay.dk” i virksomhedsregi, eller på anden saglig måde - udover selvfølgelig som løftestang til at forsøge at tvinge eksempelvis klager, til at betale en grov overpris for internetdomænet. Det er klagers opfattelse, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”www.danpay.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det er klagers opfattelse, at indklagedes brug af domænenavnet hverken er loyal eller til varetagelse af legitime interesser, hvorfor internetdomænet følgelig skal overdrages til klager. Anbringender Til støtte for den nedlagte påstand gøres følgende anbringender gældende: At indklagede aldrig har benyttet internetdomænet på en saglig måde, At indklagede siden 2013 har haft internetdomænet til salg, At indklagede forlanger en voldsom overpris for internetdomænet, At indklagede har flere andre internetdomæner til salg, At indklagede udbyder sine internetdomæner til salg via en hjemmeside oprettet til formålet, At indklagede er at betragte som en ”domænehaj”, At indklagede handler i strid med god domæneskik, At indklagede skal overdrage internetdomæne til klager, som har en saglig og legitim, forretningsmæssig interesse i internetdomænet.” Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”danpay.dk”, der blev registreret den 31. august 2009. Bilager følgende udskrift fra domænenavnet ”danpay.dk”: Ved opslag den 28. august 2019 på ”danpay.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 3. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 1. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede – udover ”danpay.dk” – er registrant afdomænenavne af forskellig karakter. Bilager følgende skærmprint af 23. august 2019 fra domænenavnet ”vidir.dk”: Det fremgår heraf, at domænenavnet ”danpay.dk” er til salg for 4.460 USD. Bilagindeholder en række skærmprints fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Det fremgår heraf, at domænenavnet ”danpay.dk” den 27. maj 2013 fremstod således: Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”danpay.dk” i perioden 1. maj 2014 til 2. oktober 2016 fremstod således: Indklagede har i en kommentar af 28. august 2019 anført, at ”if you need this domain mr. DanPay ApS [......] you are welcome”. Sekretariatet har i den anledning anmodet indklagede om at underskrive en erklæring om overdragelse af domænenavnet til klageren. Indklagede har imidlertid ikke besvaret sekretariatets henvendelse herom. Ved sekretariatets søgning på ”danpay” den 1. oktober 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 535, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte deklageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt forskellige betalingsløsning, herunder Dankort. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede aldrig har benyttet domænenavnet ”danpay.dk” på en saglig måde, • at indklagede siden 2013 har haft domænenavnet ”danpay.dk” til salg og forlanger en voldsom overpris herfor, • at indklagede har flere andre domænenavne til salg via en hjemmeside på domænenavnet ”vidir.dk”, der er oprettet til dette formål, hvorfor indklagede må betragtes som en ”domænehaj”, • at indklagede handler i strid med god domæneskik, og • at indklagede skal overdrage domænenavnet ”danpay.dk” til klageren, der har en saglig, legitim og forretningsmæssig interesse i domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke nedlagt nogen påstand i sagen, ligesom indklagede ikke har fremsat bemærkninger til klagerens anbringender. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagerens anbringender, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”danpay.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”danpay.dk” i hvert fald frem til den 28. august 2019 indeholdt teksten ”DanPay.dk søger ny ejer”, og at domænenavnet i hvert fald frem til den 23. august 2019 var udbudt til salg på domænenavnet ”vidir.dk”. Det fremgår endvidere, at indklagede på domænenavnet ”vidir.dk” også udbød en række andre domænenavne til salg. På denne baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”danypay.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har ikke afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har udtalt sig om modpartens erklæringer om sagens faktiske omstændigheder og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”danpay.dk” skal overføres til klageren, DanPay ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.