Afgørelse

mölk.dk

Christian Christensen

MOD

Michael Eis

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”mölk.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Michal Eis, herefter kaldet "registranten" og undertegnede forsøgte at samarbejde om at etablere et selskab, som skulle udvikle plantebaserede drikkevarer under mit personligt ejede europæiske varemærke "Mölk". Desværre fik vi aldrig etableret et selskab og jeg har forsøgt at få overdraget domænenavnet www.mölk.dk som Michael Eiss registreded til projektet. Desværre uden held. Det skal bemærkes at jeg tidligere fået overdraget www.molk.dk via Klagenævet som en del af samme sag. ... Domænet er registreret til mit varemærke og bør naturligvis følge ejeren af varemærket. Jeg ønsker at anvende det til min virksomhed. Min virksomhed anvender en midlertidigt webadresse til vores produkter. Den findes her: www.houseofmolk.dk. Jeg skal derfor anmode om at få domænenavnet overdraget hurtigst muligt.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 14. juni 2019 i sag j.nr. 2019-0026 vedrørende domænenavnet ”molk.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”houseofmolk.dk” har sekretariatet den 30. oktober 2019 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 2: Ved opslag den 30. oktober 2019 på domænenavnet ”mölk.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkommer en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside (www.euipo.europa.e• har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket MÖLK (EUTM 017902293). Det fremgår således bl.a., at klageren den 1. september 2018, på baggrund af en ansøgning indgivet den 17. maj 2018, har fået registreret det pågældende varemærke registreret i vareklasse 29, der omfatter mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter, jf. bilag 1. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er indehaver af EU-varemærket MÖLK, • at klageren og indklagede forsøgte at samarbejde om at etablere et selskab, der skulle udvikle plantebaserede drikkevarer under klagerens EU-varemærke, • at man imidlertid aldrig fik etableret et selskab, • at domænenavnet ”mölk.dk” blev registreret til brug for dette projekt, • at klageren tidligere gennem Klagenævnet for Domænenavne har fået overdraget domænenavnet ”molk.dk” som en del af samme sag, og • at klageren har en hjemmeside på det midlertidige domænenavn ”houseofmolk.dk”. Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. I Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 14. juni 2019 i sag j.nr. 2019-0026 vedrørende domænenavnet ”molk.dk” mellem samme parter som i denne sag var der enighed mellem klageren og indklagede om, at domænenavnet ”molk.dk” blev registreret af indklagede på vegne af klageren og indklagede, som havde planer om at etablere et samarbejde, der skulle udvikle plantebaserede drikkevarer. Endvidere var det ubestridt, at de nævnte planer om et samarbejde ikke blev realiseret. Det fremgår af oplysningerne i nærværende sag, at klageren på baggrund af en ansøgning indgivet den 17. maj 2018 har fået registreret betegnelsen MÖLK som EU-varemærke i vareklasse 29, der omfatter mejeriprodukter og erstatninger for mejeriprodukter. Klageren har endvidere oplyst, at domænenavnet ”mölk.dk” ligesom domænenavnet ”molk.dk” blev registreret til brug for det planlagte projekt mellem klageren og indklagede, som ikke blev til noget. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede registrerede domænenavnet ”mölk.dk” på vegne af både klageren og indklagede til brug for det påtænkte samarbejde mellem parterne, ligesom det var tilfældet med domænenavnet ”molk.dk”. Domænenavnet ”mölk.dk” anvendes ikke for øjeblikket til en hjemmeside med reelt indhold. Indklagedes eventuelle brug af domænenavnet ”mölk.dk” til en hjemmeside for et projekt af samme art, som det klageren og indklagede havde planlagt, vil indebære en krænkelse af klagerens varemærkeret. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”mölk.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet ”mölk.dk”, som ikke kan varetages mindst lige så godt via et andet domænenavn end netop domænenavnet ”mölk.dk”. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”mölk.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”mölk.dk” skal overføres til klageren, Christian Christensen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.