Afgørelse

gunsnroses-jam.dk

Peter Raabymagle

MOD

Johnny Lindqvist Holm

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”I 2009 blev bandet Guns N Roses-Jam dannet. Bandet er et såkaldt kopi-band, der udelukkende spiller musik fra original bandet Guns N Roses. For at kunne reklamere for bandet og kommunikere med koncertarrangører, spillesteder, publikum mv., blev der etableret en hjemmeside (gunsnroses-jam.d• med tilhørende e-mailkonti (bl.a. booking@gunsnroses-jam.dk), samt en Facebook side. I løbet af årene er der skiftet ud i bandets medlemmer. Oprindeligt var det Christian S. Jørgensen, der købte domænet til bandet. Christian gik ud af bandet i 2017, og da der skulle betales til domænet i 2018, blev det overdraget til Johnny Lindqvist Holm, som medlem af bandet. I februar 2019 gik Johnny ud af bandet. Efterfølgende har Johnny ikke ville overdrage domæne og e-mail konti til bandet. Tværtimod har Johnny pr. 8.8-19 uden varsel fjernet hjemmesiden og ændret koderne til email konti, så bandet ikke længere har adgang til det. Idet hjemmesiden er blevet fjernet, kan vi ikke henvise til den, men der er taget screenshots af den via denne arkiv-side: https://web.archive.org/web/20170916101628/http://gunsnroses- jam.dk/ Bandet har efterfølgende prøvet via e-mails, at få adgangen tilbage og få overdraget rettighederne uden held. Bandet har fået overdraget Facebook-siden samt en Instagram-profil, der er kommet til i løbet af årene. Domæne og e-mailkonti har altid været brugt bandmæssigt, som reklame/kommunikationsværktøj og uden hensyn til hvem der på et givent tidspunkt er medlem i bandet. Derfor bør domænet tilhører bandet (eller et medlem af bande• og ikke en enkeltperson, der ikke længere er i bandet. På samme måde har bandets Facebook side altid været brugt bandmæssigt og henviser til hjemmeside og e-mailadresse. Bandet spiller 10-20 offentlige koncerter om året og har derfor brug for at kunne reklamere/kommunikere til spillesteder, koncertarrangører, samarbejdspartnere og publikum via bla. hjemmeside og e- mailkonti. Vi klager derfor over, at domænet er registreret hos Johnny Lindqvist Holm, der ikke længere er en del af bandet Guns N Roses-Jam. Vi mener, at domænet skal overdrages til en fra bandet. ... Den danske domænelov fastsætter, at den der har størst interesse i et domæne skal have det. Der er ingen tvivl om, at det er bandet Guns N Roses-Jam, der har størst interesse i domænet – og ikke Johnny Lindqvist Holm. Domænet er købt til bandet, har altid været anvendt til bandet og har aldrig været person-orienteret omkring enkeltpersoner i bandet, men orienteret omkring bandet som kollektiv. Idet bandet har fået overdraget Facebooksiden og Instagramprofilen, så giver det ingen mening, at Johnny Lindqvist Holm ikke vil overdrage domænenavn mv. Vi mener derfor, at Johnny Lindqvist Holm anvender domænet i strid med god domænenavnsskik jf. domæneloven § 25.” Som bilagoghar klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 8. og 9. august 2019 med emnet ”Info vedr. Guns N Roses-Jams hjemmeside mail og domæne” mellem indklagede og Christian S. Jørgensen til ”Peter”, hvori det bl.a. oplyses, at der er lukket for adgang til mail og domæne, og at relevante e-mails vil blive videresendt til en privat e-mailadresse. Som svar herpå anmodes om overdragelse af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” til et medlem af bandet. Bilag 8-11 er e-mailkorrespondance af 9., 12. og 13. august 2019 sendt i forlængelse af e- mailkorrespondancen gengivet i bilag 6-7, hvori parterne hver især fastholder at have retten til domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”. Bilager skærmprint fra en Facebook-profil med en lykønskning vedrørende Guns N Roses-Jams 10-års jubilæum. Bilag 13-14 fremstår som Messenger-beskeder fra indklagede til profilen for Guns N Roses-Jam vedrørende indklagedes forhold til bandet. Bilag 15-18 er skærmprint fra Guns N Roses-Jams Facebook-profil, hvor der bl.a. henvises til en hjemmeside på domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” og e-mailadressen ”booking@gunsnroses- jam.dk”. Bilag fremstår som skærmprint med en meddelelse fra et tidligere medlem af Guns N Roses- Jam, hvoraf fremgår, at denne ikke er bekendt med, at der skulle være indgået aftale om ejerskab af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Først og fremmest er det nyt for mig, at dette skulle være et problem og deraf grundlag for en klagesag!? Alle, der har været en del af eller tilknyttet coverbandet siden 2009 har været og er beviste om, hvem, der har oprettet og ejer domænet, FB. Etc. Baseret på klokkeklare aftaler. Det er i sagens natur smadre ærgerligt, at man nu søger, helt bevist, at underminere disse aftaler og skabe denne klagesag!? Det forholder sig således, at Christian og jeg startede dette coverband i 2009 og har igennem hele forløbet været tydelig med hvem, hvad og hvorfor. Tilbage i 2012 er der skrevet kontrakt med de daværende bandmedlemmer vedr. hvem, der har oprettet og ejer domænet og alle har ved indtrædelse i bandet, efterfølgende fået oplyst dette, mundtligt. Der har igennem tiderne været mangt og mange med i bandet. Men fælles for og grundlaget for bandet er, at jeg og/eller Christian har været med, hvilket er baseret på de aftaler, der er lavet fra starten af. Altså hele grundlaget for bandet. Christian har af selvsamme årsag altid betalt for dette domæne af egen lomme og jeg ligeså i den periode, jeg overtog dette. Både i den forbindelse og generelt, ved udskiftning af div. bandmedlemmer er det oplyst, at tidligere aftaler forsat er gældende og ved en evt. stop fra min side, uagtet årsag, skal dette domæne returneres til Christian. Det er af selvsamme årsag blevet italesat af mig op til flere gange i øvelokalet, så sent som i efteråret 2018 og igen foråret 2019. Kort sagt, så er grundlaget for denne klagesag ikke på baggrund af de aftaler, der er oplyst mundtligt og accepteret af alle parter ved indtrædning i bandet. Hvorved, at jeg er dybt forundret og ærgelig over denne situation. Jeg har ageret jævnfører aftalegrundlaget for dette coverband.” Som bilag A har indklagede fremlagt en kopi af en sms-besked af 29. august 2019, der fremstår som værende fra ”Kent W” til indklagede, og hvori Kent W oplyser, at det er rigtigt, at der i 2012 blev indgået en aftale, om at domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” tilhører Christian. Bilag B er kopi af e-mail af 28. august 2019 fra Christian S. Jørgensen til indklagede, hvori det bl.a. anføres, at Christian Jørgensen i marts 2013 købte domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” privat, at bandets daværende medlemmer i 2012 alle underskrev en kontrakt, hvori det blandt andet fremgik, at navnet Guns `N` Roses JAM tilhørte Christian Jørgensen og kun kunne overdrages skriftligt, og at Peter, der kom ind i bandet på et senere tidspunkt, blev mundtligt orienteret om denne kontrakt. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Der er flere ting, der ikke hænger sammen i den historie som Johnny L. Holm og Christian S. Jørgensen fortæller. 1. Der er så vidt vi i bandet Guns N Roses-Jam ved, ikke lavet en aftale – og slet ikke en skriftlig aftale – om ejerskab af bandnavn, domæne, facebook-side eller lign. Da der ikke er fremlagt dokumentation for påstanden, så betvivler vi eksistensen af en sådan aftale. At den skulle være mundtligt overleveret i bandet passer ikke. Jf. Bilag B, så skriver Christian S. Jørgensen, at en aftale skulle være underskrevet i 2012 vedr. ejerskab af bandnavn. Domænet blev jf. samme bilag købt i marts 2013, og derfor er det ikke sikkert, at den såkaldte aftale indeholder noget om domænet. Jf. svaret fra Johnny L. Holm, så skulle denne aftale også omfatte vores facebookside. Men den er jo blevet overdraget (bilag i oprindelig klage). Hvorfor ville Johnny L. Holm og Christian S. Jørgensen overdrage facebook-siden, hvis den var ”ejet” af Christian? Det giver ingen mening. 2. Christian S. Jørgensen mener (Bilag B), at han gik ud af bandet i 2016, men det var nu i juli 2017, at Christian S. Jørgensen spillede den sidste koncert med os på Nibe Festival – hvilket er videodokumenteret og ligger offentligt tilgængeligt på bandets facebookside. https://www.facebook.com/154442671995/videos/10155580992311996/ Når man spiller i et band, så er der mange løbende udgifter forbundet med det, og der er derfor ikke noget særligt i, at Christian S. Jørgensen har betalt for domænet. Alle i bandet har løbende udgifter. Christian S. Jørgensen har dog ikke betalt for domænet i to år efter sin udtræden af bandet. Domænet har været betalt i 2017 inden Christian S. Jørgensen gik ud af bandet, og da det skulle betales igen i 2018 blev det overdraget til Johnny L. Holm. Vi i bandet mener stadig, at domæne og e-mailkonti altid har været brugt bandmæssigt og ikke privat. Derfor tilhører domænet bandet og ikke en privatperson. Vi fastholder derfor klagen og ønsker domænet overført.” I indklagedes duplik, der fremstår som kopi af e-mail af 2. oktober 2019 fra Christian Jørgensen til indklagede, er bl.a. anført følgende: ”Hej Johnny. Tak for din mail. Jeg har tidligere beskrevet sagen og forløbet ret specifikt, men for god ordens skyld, kommenterer jeg gerne Peters fremsendte mail. Bandet Guns`N`Roses-JAM blev dannet i 2009 af du og jeg. Facebook siden blev oprettet af undertegnede, med min – dengang – private facebookside i oktober 2009. I maj måned 2012 underskrives der kontrakt af alle medlemmer i bandet, hvoraf det fremgår at alle rettigheder vedr. band, inkl. navn, brand mv. tilhører mig. Peter indtræder som bassist i bandet november 2012. Domænet Gunsnroses.jam.dk købes af mig privat i marts måned 2013. Eksisterende sanger erstattes af Peter i august 2013. Det er korrekt observeret af Peter (jf. hans bilag om mit Facebook opslag), at de originale medlemmer af bandet – dem der underskrev kontrakten om rettigheder - stadig ses/spiller og anser sig for at være det originale band, nemlig Guns`N`Roses-JAM. For at gentage min tidligere mail, har jeg hele tiden igennem, betalt alle udgifter i forbindelse med domæne og webhotel uden om bandet, netop fordi begge dele tilhørte mig privat og ikke bandet (netop som det fremgår af kontrakten). Som en del af aftalen gjorde du det samme, i den periode du har fik overdraget domænet og Facebook siden til ”låns”. Du har over for mig bekræftet, at du, Peter & Brian Baden, Jes Thomsen (trommeslager smidt ud af band i maj 2019), samt den nye guitarist, i august 2018, i øvelokalet har drøftet at alle rettighederne stadig tilkom mig, og det kan derfor ikke komme som en overraskelse for nogen af dem. Noget der undrer mig er at Peter skriver John Andersen er trommeslager i det nye band, hvilket ikke er korrekt. John er muligvis trommeslager, men ikke i Peters nye band – her er han chauffør og roadie. En hurtig Facebook søgning viser også at nuværende trommeslager er Niels Alex Larsen, hvilket bekræftes af både Niels og bandets billeder på Facebook, selvom det ikke skriftligt fremgår af Niels personlige profil. Jakob Egerup Edut er ikke en fast del af bandet, men hyres udelukkende ind til udvalgte koncerter. Både Jesper Jensen og Niels Alex Larsen er indtrådt i det nye band i sommeren 2019 og kender naturligvis ikke til hverken historikken eller gamle aftaler, så hvorfor han inddrager dem er mig uvist? Status er at Peter som sanger, nu spiller med nye musikere, der alle hver i sær spiller også i andre bands og som set med mine øjne, blot er ind lejede musikere. En anden ting der undrer mig er at Peter (på hans falske sanger profil ”Peter Rosensteen”), for nyligt har blokkeret du, jeg og min kone på Facebook, hvilket desværre blot bekræfter at han ikke har rent mel i posen og at der er ting vi ikke må se, mht. ham og det nye band, formegentlig i forbindelse med denne klagesag? Johnny, jeg er oprindelig ked af den uheldige situation jeg har sat dig i. Du har intet gjort forkert, men blot forsøgt at overholde dine aftaler med mig. Jeg kan også forstå på dig at Facebooksiden uheldigvis er er overdraget til 3. mand, nærmere betegnet det sidste ankomne medlem i bandet, Jesper Jensen. Dette er meget uheldigt og har aldrig været en del af den aftale du og jeg lavede i sin tid, i forbindelse med at jeg gav dig administrator rettigheder til siden. Det er som sådan helt i orden med mig at Peter og de nye musikere spiller Guns N`Roses musik og hvad de kalder sig, er vel egentlig også underordnet. Dog tilhører domænet og Facebook siden undertegnede og jeg imødeser dem begge overdraget til mig snarest.” Ved opslag på domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” den 22. august 2019 og igen den 17. november 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der bl.a. den 4. maj 2019 er arkiveret følgende hjemmeside for bandet Guns N Roses Jam: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at kopibandet Guns N Roses-Jam udelukkende spiller musik af bandet Guns N Roses, • at domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” er registreret til brug for bandet Guns N Roses-Jam, • at Guns N Roses-Jam tidligere har kommunikeret med koncertarrangører, spillesteder, publikum mv. via en hjemmeside med tilhørende e-mailkonti knyttet til domænenavnet ”gunsnroses- jam.dk”, • at bandets Guns N Roses-Jams Facebook-profil altid har henvist til bandets hjemmeside og e- mailadresse knyttet til domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”, • at domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” blev overdraget til indklagede, da han var medlem af bandet Guns N Roses-Jam, • at indklagede gik ud af bandet i februar 2019 og efterfølgende ikke har villet overdrage domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” og e-mail konti til bandet, • at indklagede har fjernet bandets hjemmeside og ændret koderne til e-mailkonti, så bandet ikke længere har adgang til disse, • at klageren ikke er bekendt med, at der skulle være indgået en aftale om, at bandets navn og domænenavn m.v. skulle tilkomme Christian S. Jørgensen, og at en sådan aftale da heller ikke er dokumenteret, • at senere medlemmer af bandet ikke er blevet orienteret mundtligt om en sådan aftale, • at der ikke er noget usædvanligt i, at Christian Jørgensen og indklagede har betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”, da der er mange løbende udgifter forbundet med at spille i et band, og alle i bandet har løbende udgifter, • at bandet Guns N Roses-Jam har større interesse i domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” end indklagede, og • at indklagede anvender domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at der i 2012 blev indgået en kontrakt med de daværende bandmedlemmer, hvoraf fremgår, at alle rettigheder vedrørende bandet, inklusive dets navn, brand mv. tilhører Christian Jørgensen, • at det følger af denne aftale fra 2012, hvem, der har ejer domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”, og denne kontrakt gør indklagede berettiget til domænenavnet, og alle senere medlemmer af bandet er blevet orienteret mundtligt om dette, og • at indklagede, siden han blev registrant af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” selv har betalt registreringsgebyr for domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Klageren er medlem af bandet ”Guns N Roses Jam”. Det fremgår af sagens oplysninger, at bandet ”Guns N Roses Jam” blev dannet i 2009, og at der har været en vis udskiftning af medlemmer i de efterfølgende år. Det fremgår ligeledes af sagens oplysninger, at domænenavnet ”gunsnroses- jam.dk” har været anvendt til en hjemmeside for bandet ”Guns N Roses Jam”, jf. bl.a. den arkiverede hjemmeside den 4. maj 2019 på hjemmesiden Internet Wayback Machine, og at bandet på dets Facebook-profil har henvist til en e-mailadresse på domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”, jf. bilag 17. På den anførte baggrund finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” blev registreret til brug for bandet ”Guns N Roses Jam”. Som sagen er oplyst, må medlemmer af bandet ”Guns N Roses Jam” antages at være de egentlige indehavere af brugsretten til det omtvistede domænenavn.

Indklagede har gjort gældende:
at der i 2012 blev indgået en skriftlig kontrakt med de daværende bandmedlemmer, hvorefter alle rettigheder vedrørende bandet, inklusive dets navn, brand mv. tilhører Christian Jørgensen. Indklagede har endvidere gjort gældende, at denne kontrakt gør Christian Jørgensen berettiget til domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”, og at indklagede har afledt sin ret fra denne kontrakt. Klageren har bestridt eksistensen af en sådan aftale. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke, at indklagede har godtgjort, at der skulle være indgået en aftale om, at indklagede skulle anses som den reelle registrant af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk”. Da medlemmerne af bandet ”Guns N Roses Jam” må antages at være de egentlige indehavere af brugsretten til det omtvistede domænenavn, kan klageren, som er medlem af bandet, kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” til medlemmerne af bandet ”Guns N Roses Jam” er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”gunsnroses-jam.dk” skal overføres til klageren, Peter Raabymagle. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.