Afgørelse

frederiksbergslotskirke.dk

Frederiksberg Sogn

MOD

Domain Development

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har ikke brugt hjemmesiden siden 2014 hvor voressogne blev lagt sammen tilsogn. Det er ikke så heldigt når folk søger på Frederiksberg Slotskirke at de så kommer ind på den hjemmeside hvor der så står noget med casino m.m. og dataer er forældede. ... Det giver misforståelser nå det er muligt at få denne hjemmeside frem og med andre oplysninger end det som vedrører Frederiksberg Sogn.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”frederiksbergsogn.dk” har sekretariatet den 18. november 2019 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” har sekretariatet den 18. november 2019 taget følgende kopier: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – DD4084-DK – har registreret i alt 412 domænenavne af forskelligartet karakter og uden nogen umiddelbar sammenhæng. Ved opslag på ud af de første af disse domænenavne fremkom hjemmesider med en samling ”Relaterede links” og mulighed for at afgive et bud på køb af det pågældende domænenavn. På de resterendedomænenavne fremkom hjemmesider med reel tekst. Indklagede har tidligere været indklaget for Klagenævnet for Domænenavne i følgende sager: J.nr.: 2019-0058 vedr. domænenavnet ”climacare.dk” J.nr.: 2019-0023 vedr. domænenavnet ”restaurantnerd.dk” J.nr.: 2017-0337 vedr. domænenavnet “damvad.dk” J.nr. 2017-0151vedr. domænenavnet ”wellspect-healthcare.dk” J.nr. 2017-0088 vedr. domænenavnet ”hornevognmand.dk” J.nr. 2016-0150 vedr. domænenavnet ”esbjerginlineclub.dk” J. nr. 2016-0033 vedr. domænenavnet ”lrworld.dk” J.nr. 2015-0038 vedr. domænenavnet ”frederiksbergkirke.dk” J.nr. 2015-0019 vedr. domænenavnet ”vinterbadbryggen.dk” I otte af disse sager traf klagenævnet afgørelse om, at indklagede skulle overdrage de pågældende domænenavne til klageren. I den niende sag vedrørende domænenavnet ”lrworld.dk” (klagenævnets j.nr. 2016-0033) fandt klagenævnet ikke, at der kunne gives klageren medhold, da klageren ikke kunne anses for at have adkomst til det beskyttede varemærke LR for kosmetik m.v. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ikke har brugt hjemmesiden for Frederiksberg Slotskirke siden 2014, hvor klagerens to sogne blev lagt sammen til et sogn, • at der på hjemmesiden på domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” er oplysninger om casinoer m.v., samt oplysninger om klageren, der er forældede, og • at hjemmesiden på domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” giver anledning til misforståelser og forveksling med klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det må antages, at domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et folkevalgt råd, hvis opgave består i at varetage Frederiksberg Sogns kirkelige og administrative anliggender, jf. menighedsrådslovens § 1, stk. (lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013). Klageren har således en naturlig tilknytning til Frederiksberg Slotskirke, som er en del af sognet, og varetager ligeledes sognets interesser. Klagenævnet forstår klageren således, at klageren tidligere har anvendt domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” til en hjemmeside med information om Frederiksberg Slotskirke, og det må derfor antages, at mange internetbrugere ved opslag på domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” vil have en forventning om at finde en hjemmeside med oplysninger om denne kirke. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en åbenbar interesse i forsat at kunne benytte domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” som led i klagerens aktiviteter. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede, der som nævnt ikke har svaret i sagen, anvender nu domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” til en hjemmeside, der fremstår som en hjemmeside, der hidrører fra klageren, men med flere år gammel information samt oplysninger om ”casino” og ”tivoli”. Angivelsen af ”casino” og ”tivoli” har ingen naturlig forbindelse til domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et betydeligt antal andre domænenavne, og at i hvert fald en væsentlig del heraf anvendes til hjemmesider med en samling ”Relaterede links” og mulighed for at afgive et bud på køb af det pågældende domænenavn. Henset hertil, og til sagens øvrige oplysninger, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at gøre brug af domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” på en måde, som afspejler dette domænenavns signalværdi. Efter en samlet vurdering er det herefter klagenævnets opfattelse, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Ifølge domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”frederiksbergslotskirke.dk” skal overføres til klageren, Frederiksberg Sogn. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.