Afgørelse

lejebo.dk

Lejerbo

MOD

Atop Capital GmbH

17. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”lejebo.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Lejerbo (CVR-nummer 18213419) med startdato den 23. juni 1964. Klageren er registreret under branchekode 682010 ”Almennyttige boligselskaber”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”2. Sagens problemstilling: Sagen drejer sig om, at domænenavnet ”lejebo.dk”, der er registreret af Atop Capital GmbH, skal overdrages til Klageren, da registranten ikke aktivt bruger domænenavnet, kun som pay- per-click hjemmeside med mulighed for at købe domænenavnet, og Klageren derved har en større interesse i domænenavnet end indklagede. 3. Lejerbos virksomhed Klageren er en almen administrationsorganisation, der er stiftet i 1944. Lejerbo har eksisteret i år. Den 23. juni 1964 tog Lejerbo selskabsnavnet Lejerbo, jf. bilag 1, og Klageren har siden da kontinuerligt brugt Lejerbo som sit selskabsnavn og varemærke. Klageren administrerer omkring 35.000 boliger fordelt over det meste af landet, har hovedkontor i Valby og seks regionskontorer fordelt i Danmark. Klageren registrerede domænenavnet ”lejerbo.dk” den 2. august 1996, jf. bilagog Klageren er indehaver af den hjemmeside, som er tilgængelig på www.lejerbo.dk, jf. bilag 3. Klageren er indehaver af følgende registrerede varemærker, der alle vedlægges som bilag 4. VR 1981 04197, Lejerbo (figurmærk• i klasse 36. VR 2004 01601, Lejerbo (figurmærk• i klasseog 37. VR 2018 00038, Lejerbo (or• i klasse 35, 36,og 41. VR 2018 00039, Lejerbo (figurmærk• i klasse 35, 36,og 41. VR 2019 00542, Lejerbo København (or• i klasse 35,og 37. 4. Domænenavnet ”lejebo.dk” og indklagede med bruger-id ACG34-DK Som bilagfremlægges skærmprint fra DK Hostmaster, der viser, at domænet ”lejebo.dk” blev oprettet den 25. december 2006 af registranten Atop Capital GmbH. Ved opslag den 19. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database kan det konstateres, at indklagede under bruger-id ACG34-DK har registreret i alt 307 domænenavne, hvoraf størstedelen består af fejlstavninger af andre virksomheder eller myndigheders navne og kendetegn. Eksempler på sådanne fejlstavninger er ”domstolen.dk”, ”elegiganten.dk”, ”elevintra.dk”, ”googles.dk”, ”ilum.dk”, ”koberg.dk”, ”magasing.dk”, ”neto.dk”, ”silvand.dk”, ”wwwdr.dk” og ”yuotube.dk”, jf. også bilag 6. Registranten har ikke relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder m.v., der kan legitimere brug af domænenavnet ”lejebo.dk”, og domænenavnet er ikke aktivt i brug ud over payper- click funktionen, jf. skærmprint af hjemmesiden, der er tilgængelig på www.lejebo.dk, der vedlægges som bilag 7. Det er vores opfattelse, at indklagede ikke ønsker at benytte domænenavnet, idet hjemmesiden ”lejebo.dk” blot henviser til ”Køb dette domæne” gennem Sedo.com. Indklagede var den 19. juli 2019 registrant for 307 domænenavne i DK-Hostmasters WHOIS-database, hvor flere af disse er udbudt til salg. En søgning efter indklagede på klagenævnets hjemmeside viser, at klagenævnet tidligere har behandlet sager om domænenavne registreret til indklagede, Atop Capital GmbH, med sagsnumre 2018-0382, 2018-0707, 2018-0500, 2018-0498, 2018-0470, 2017-0220, 2017-0089, 2017-0076, 2016-0156, 2016-0131, 2016-0117, 2016-0030 og 2016-0001. Fælles for alleafgørelser er, at indklagede Atop Capital GmbH ikke har fået medhold. ... 5. Anbringender: Klageren gør gældende, at domænet ”lejebo.dk” skal overdrages til Lejerbo, da: - Lejerbo er indehaver af fem varemærkeregistreringer, herunder VR 1981 04197, Lejerbo (figurmærke), VR 2004 01601, Lejerbo (figurmærke), VR 2018 00038, Lejerbo (ord), VR 2018 00039, Lejerbo (figurmærk• og VR 2019 00542, Lejerbo København (ord), - Lejerbo som indehaver heraf har en åbenlys og beskyttelsesværdi interesse i domænenavnet lejebo.dk, der er en variant af Lejerbos registrerede varemærke LEJERBO, - Domænenavnet lejebo.dk næsten er identisk med Lejerbos registrerede domænenavn lejerbo.dk samt Lejerbos varemærkebeskyttede navn, - Lejerbo har en reel og væsentlig interesse i domænet ”lejebo.dk”, da Lejerbos kunder og forretningsforbindelser vil blive vildledt, hvis kunderne bliver ledt ind på den portalside de finder, når de skriver lejebo.dk i stedet for lejerbo.dk i browseren, - Lejerbo ud fra en interesseafvejning har en højere grad af interesse i domænenavnet lejebo.dk end Atop Capital GmbH og registreringen strider mod god domænenavnsskik efter §i lov om internetdomæner, - Domænenavnet lejebo.dk anvendes som en pay-per-click hjemmeside med links der tilbyder produkter i direkte konkurrence med Lejerbos virksomhed, - Domænenavnet lejebo.dk benytter pay-per-click, og brugeren derved bliver sendt videre til forskellige hjemmesider afhængig af hvilken overskrift på hjemmesiden, de klikker på. - Atop Capital GmbH ved registreringen af domænenavnet lejebo.dk utvivlsomt har kendt til Lejerbos varemærke og virksomhed og har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge igennem pay-per-click ved at snylte på Lejerbos virksomhedsnavn, - Atop Capital GmbH ikke bruger domænenavnet lejebo.dk aktivt, men alene ejer det med videresalg og udlejning for øje, - Atop Capital GmbH med bruger-id ACG34-DK den 19. juli 2019 havde registreret 307 ”.dk”- domænenavne, - Samtlige af disse 307 domænenavnene indeholder varianter af andres kendetegn eksempelvis ”elegiganten.dk”, ”ilum.dk” og ”silvand.dk”, og disse registreringer er forvekslelige med tredjemands navn eller forretningskendetegn. Der foreligger derfor en klar overtrædelse af domænelovens § 25, og domænenavnet ”lejebo.dk” skal på den baggrund overdrages til Lejerbo. ” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”lejerbo.dk”, der blev registreret den 2. august 1996. Bilager følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”lejerbo.dk”: Bilager en registreringsattest fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der viser, at klageren har en række varemærkeregistreringer vedrørende ”Lejerbo”. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”lejebo.dk”. Bilager følgende skærmprint af domænenavnet ”lejebo.dk”: Ved opslag den 22. august 2019 på ”lejebo.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 29. september 2019 fremstod hjemmesiden på samme måde. Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”lejebo.dk” er udbudt til salg for 2.588 USD. Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”lejebo.dk” – under samme bruger-id (ACG34-DK) er registrant af 273 domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 29. september 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i seks tilfælde fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”lejebo.dk”, med en række ”relaterede links”. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring om at købe det pågældende domænenavn. I fire tilfælde fremkom ingen hjemmeside. Ved sekretariatets søgning på ”lejebo” den 29. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 301.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte deklageren, mens de resterende fem vedrørte en fodboldklub, der blev stiftet af beboere i et af klagerens boligkomplekser. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er indehaver af fem varemærkeregistreringer vedrørende ”Lejerbo”, hvorfor klageren har en åbenlys og beskyttelsesværdi interesse i domænenavnet ”lejebo.dk”, der er en variant af klagerens varemærke ”Lejerbo”, • at domænenavnet ”lejebo.dk” næsten er identisk med klagerens domænenavn ”lejerbo.dk” og klagerens varemærkebeskyttede navn, • at klageren har en reel og væsentlig interesse i domænet ”lejebo.dk”, da klagerens kunder og forretningsforbindelser vil blive vildledt, hvis kunderne bliver ledt ind på den portalside de finder, når de skriver ”lejebo.dk” (i stedet for ”lejerbo.dk”) i browseren, • at klageren ud fra en interesseafvejning har en højere grad af interesse i domænenavnet lejebo.dk end Atop Capital GmbH, hvorved registreringen strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede anvender domænenavnet ”lejebo.dk” som en pay-per-click hjemmeside med links, der tilbyder produkter i direkte konkurrence med Lejerbos virksomhed, • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”lejebo.dk” utvivlsomt har kendt til klagerens varemærke og virksomhed, hvorfor det må lægges til grund, at indklagede har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge igennem pay-per-click ved at snylte på klagerens virksomhedsnavn, • at klageren ikke bruger domænenavnet ”lejebo.dk” aktivt, men alene ejer det med videresalg og udlejning for øje, • at klageren under bruger-id ACG34-DK den 19. juli 2019 var registrant af i alt 307 ”.dk”- domænenavne, • at samtlige af disse 307 domænenavnene indeholdt varianter af andres kendetegn eksempelvis ”elegiganten.dk”, ”ilum.dk” og ”silvand.dk”, og dermed er forvekslelige med tredjemands navn eller forretningskendetegn, og • at der på denne baggrund foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, hvorfor domænenavnet ”lejebo.dk” skal overføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 7

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Atop Capital GmbH, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Lejerbo, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”lejebo.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”lejebo.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”lejebo.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.sedo.com”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 274 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”lejebo.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”lejebo.dk” skal overføres til klageren, Lejerbo. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.