Afgørelse

purebeauty.dk

Pure Beauty

MOD

Soul Production

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”purebeauty.dk” til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”purebeauty.dk” skal opsiges (slettes). Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Pure Beauty (CVR-nummer 35346139) med startdato den 1. februar 2018. Virksomheden er desuden registreret under branchekode ”960220 Skønheds- og hudpleje”, og med Camilla Brosze Bertelsen som fuldt ansvarlig deltager. Ifølge klageskriftet beskæftiger klageren sig med skønhedsbehandlinger, herunder neglebehand- linger, og med salg af skønhedsprodukter. Endvidere fremgår, at klageren registrerede domænenavnet ”pure-beauty.dk” den 11. december 2017, og at klageren benytter dette domænenavn i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 9. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”pure-beauty.dk” er registreret den 11. december 2017, og at registranten er Camilla Brosze Bertelsen. Ved opslag den 9. december 2019 på ”pure-beauty.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Klager er en enkeltmandsvirksomhed, som blev stiftet den 01.02.2018, og som er oprettet under branchekoden: 960220 skønhed- og hudpleje. Pure Beauty har til formål at drive virksomhed med forskellige former for skønhedsbehandlinger, herunder neglebehandlinger på hænder og fødder, hårfjerning samt salg af skønhedsprodukter. Tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges som bilag 1. Indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, som blev stiftet den 16.08.2013, og som er oprettet under branchekoden: 702100 public relations og kommunikation. Ved en google-søgning fremgår det, at Soul Production har til formål at drive virksomhed med hjemmesidedesign og søgningsoptimering. Tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges som bilag 2. Det bemærkes, at domænenavnet www.purebeauty.dk efter det oplyste er registreret ved Soul Production. Nærværende sag vedrører Indklagedes brug af domænenavnet www.purebeauty.dk i forbindelse med Indklagedes webshop med salg af skønhedsprodukter. Klager har drevet virksomhed med forskellige former for skønhedsbehandlinger som hovedydelse siden 10.01.2013. I starten af 2018 har Klager oprettet virksomheden Pure Beauty og har siden drevet sin forretning med dette forretningsnavn. I forbindelse med oprettelse af virksomheden Pure Beauty, undersøger Klager om domænet www.purebeauty.dk er i brug. Det er det ikke, men domænet er ejet af en kvinde, som har opkøbt domænet www.purebeauty.dk i 2007. Kvinden har aldrig brugt domænenavnet. Da domænenavnet ikke er i brug, og derfor ikke kan skabe misforståelser, forveksling eller øvrige sammenligninger med de to domænenavne eller Klagers virksomhed, køber Klager derfor domænenavnet www.pure-beauty.dk den 11.12.2017, som Klager siden har benyttet i forbindelse med sin virksomhed Pure Beauty, jf. bilag 3. I maj 2019 opdager Klager, at Indklagede har oprettet en webshop under præcis det samme navn, som Klagers forretningsnavn. Indklagede har købt domænet www.purebeauty.dk. Klager erfarer, at Indklagede har købt domænenavnet den 15.06.2018 – dvs.måneder efter Klagers registrering af domænenavnet www.pure-beauty.dk, jf. bilag 4. Klager kontakter derfor straks Indklagede i mail af den 29.05.2019, hvor Klager gør Indklagede opmærksom på, at Indklagedes brug af domænenavnet www.purebeauty.dk krænker Klagers forretningsnavn og skaber vildledning blandt Klagers nuværende og fremtidige kunder. Det er Klagers opfattelse, at det er helt usædvanligt at en virksomhed har tilegnet sig et domænenavn, der er identisk med en andens forretningsnavn. Indklagedes brug af domænenavnet www.purebeauty.dk medfører en væsentlig forvekslingsrisiko for Klager, som dagligt får henvendelser fra kunder, som tror, at webshoppen på www.purebeauty.dk er en del af Klagers forretning, da begge hjemmesider beskæftiger sig med skønhedsbranchen. Det kan derfor lægges til grund, at Indklagedes registreringen af dette domænenavn strider imod Klagers rettigheder til brug af forretningsnavn og udgør en stor belastning for Klagers virksomhed. Soul Production har sideløbende haft hjemmesiden www.soulproduction.dk, som fortsat er i drift. [...] Til støtte for den nedlagte påstand gøres følgende anbringender gældende: at Indklagedes brug af domænenavnet www.purebeauty.dk strider imod Klagers rettigheder til brug af forretningsnavn. at Indklagedes og Klager henvender sig til den samme målgruppe, og der er derfor en stor sandsynlighed for, at der sker forveksling mellem de to virksomheder ved Indklagedes brug af domænenavnet www.purebeauty.dk. at Klagers forretningsnavn er Pure Beauty, hvorfor Klager alene af den grund bør få rettighederne over domænenavnet www.purebeauty.dk. at Indklagede har købt domænet www.purebeauty.dk måneder efter Klager har købt www.pure-beauty.dk. at Indklagede derfor principalt tilpligtes til at overføre domænenavnet www.purebeauty.dk til Klager, eller subsidiært opsige dette.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 12. august 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilager en udskrift af 12. august 2019 fra Erhvervsstyrelsen. Af udskriften fremgår det bl.a., at der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Soul Production (CVR-nummer 31962609) med startdato den 16. august 2013. Virksomheden er endvidere registreret under branchekode ”702100 Public relations og kommunikation”, og med Kasper Udstad Pedersen som fuldt ansvarlig deltager. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”pure-beauty.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende det omtvistede domænenavn ”purebeauty.dk”. Ved opslag den 9. december 2019 på ”purebeauty.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 26. august 2019: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Indklagede registrerede domænenavnet purebeauty.dk d. 15. juni 2018 til brug for en webshop, der sælger produkter til skønhedspleje. D. 29. maj 2019 modtog Indklagede, som anført af Klager, en e-mail fra Klager med påstand om krænkelse af rettighederne til ”forretningsnavnet” Pure Beauty med henvisning til varemærkeloven § 4, stk. og stk. 2, markedsføringsloven § 3, jf. § 5, stk. 2, nr. 10, samt domæneloven § 25. Klager henviste til registrering af domænenavnet pure-beauty.dk d. 12. november 2017 og krævede, at Indklagede skulle ophøre brugen af hjemmesiden under purebeauty.dk og overdrage domænenavnet til Klager inden for dage. I modsat fald ville Klager bede sin advokat indbringe sagen for Klagenævnet. Ved opslag på pure-beauty.dk samme dag, d. 29. maj 2019, konstateredes ingen aktiv brug af domænet, jf. bilag A og bilag B. Indklagede afviste ved e-mail af 29. maj 2019 Klagers påstand om krænkelse af rettigheder til Pure Beauty med henvisning til, at Klager ikke kunne dokumentere en eneret hertil. Klager har overfor Indklagede henvist til archive.org som dokumentation for brug af pure- beauty.dk. Opslag på archive.org viser dog ikke brug før d. 3. november 2018, jf. bilag C. Efterfølgende korrespondance har ikke ført til enighed mellem parterne. Indklagede har ikke forud for Klagers henvendelse været bekendt med Klagers virksomhed. Klagers virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed med klinik i Klagers private bolig i Svenstrup syd for Aalborg. Indklagede driver sin virksomhed med salg af produkter til skønhedspleje fra Slagelse. [...] Med henvisning til Klageskriftet af 20. august 2019 gøres det gældende, at - Klager ikke har dokumenteret en eneret til PURE BEAUTY, hvorfor registrering og brug af domænenavnet purebeauty.dk ikke kan være i strid hermed. - Registrering og brug af domænenavnet purebeauty.dk ikke er i strid med god domænenavnsskik. For at der kan foreligge en krænkelse af varemærkerettigheder til PURE BEAUTY, skal Klager dokumentere at have etableret sådanne rettigheder. Der foreligger ikke registrerede varemærke-rettigheder, og klager har ikke dokumenteret varemærkerettigheder baseret på brug. Klager har ikke dokumenteret, at der foreligger anden form for eneret til PURE BEAUTY. I vurderingen af om registrering og brug af purebeauty.dk er i strid med god domænenavnsskik, må det tages i betragtning, at domænenavnet purebeauty.dk består af to almindelige engelske ord, ”Pure” og ”Beauty”, der er egnede til at betegne en virksomhed, der forhandler produkter til skønhedspleje. Domænenavnet har således en deskriptiv betydning, og det må på denne baggrund indgå i interesseafvejningen, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Der henvises her til Klagenævnets afgørelse vedrørende divashop.dk, hvor domænenavnet fandtes at bestå af to almindelige engelske ord ”diva” og ”shop”, der er egnet til at betegne en forretning, der forhandler tøj, hvorfor der ikke kunne gives klager medhold i, at domænet skulle overdrages. Da Indklagede ikke har haft eller burde have haft kendskab til Klagers virksomhed forud for registrering eller ibrugtagning af domænenavnet, og da brug af PURE BEAUTY må anses for nærliggende i forbindelse med salg af produkter til skønhedspleje, kan der ikke være tvivl om, at purebeauty.dk er registreret, ibrugtaget og fortsat anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.” Som bilag A og B har indklagede fremlagt to skærmprint fra opslag den 29. maj 2019 på klagerens domænenavn ”pure-beauty.dk”. Af det ene skærmprint fremgår følgende: Bilag C er tilsyneladende to skærmprint fra en søgning på ”pure-beauty.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.achieve.org), der viser hjemmesiden under domænenavnet som lagret henholdsvis den 3. januar 2018 og den 4. november 2018, jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Indledningsvis må det – til Indklagedes bemærkning om, at Klager er en enkeltmandsvirksomhed, der drives fra Klagers private adresse i Svenstrup – understreges at Indklagede selv er en enkeltmandsvirksomhed, der drives fra Indklagedes private adresse i Slagelse, hvorfor denne fremstilling af Klagers virksomhed virker unødvendig for sagens belysning. Til gengæld er Klagers hjemmeside www.pure-beauty.dk en del af Klagers fuldtidsbeskæftigelse, hvorimod det må antages af Indklagedes ”hovedfokus” er en helt anden branche, idet Indklagedes CVR-nummer er registreret under ”Public relations og kommunikation”. Indklagede henviser i sit svarskrift til, at www.pure-beauty.dk ikke var været aktiv den 29. maj 2019. Dette er korrekt, da Klagers hjemmeside på daværende tidspunkt var under en kort ombygning, som krævede, at hjemmesiden var utilgængelig i en kort periode. Det er dog helt almindelig kutyme, at hjemmesider er under ombygning i forbindelse med optimering, og dermed ikke dokumentation for, at hjemmesiden generelt ikke er aktiv. Som yderligere dokumentation for, at Klagers hjemmeside var aktiv før Indklagede oprettede sit domæne, henvises til sagens bilag 5, som er et screenshot fra Klagers facebook-side fra 3. maj 2018, hvor Klager henviser kunder til sin hjemmeside www.pure-beauty.dk. Det skal endvidere bemærkes, at Indklagede i sit svarskrift gør gældende, at Klagers henvisning til archive.org viser, at hjemmesiden www.pure-beauty.dk først har været i brug fra den 3. november 2018. Dette bestrides som fuldstændig udokumenteret, idet archive.org blot udtager nogle tilfældige datoer, og hjemmesiden derfor kun dokumenterer, at hjemmesiden har været aktiv på dette tidspunkt, men ikke er et udtryk for, hvornår hjemmesiden er aktiv for første gang, jf. bilag 6. Indklagede gør desuden gældende, at Klager ikke har løftet bevisbyrden for en eneret til navnet Pure Beauty. Det er dog Klagers overbevisning, at Klager ikke behøver at have opnået en eneret til forretningsnavnet for at være beskyttet af domænelovens § 25. På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Klager var først i tid med registreringen af domænenavnet www.pure-beauty.dk. Indklagede kan næppe have undgået at stifte bekendtskab med Klagers virksomhed ved oprettelse af webshoppen på www.purebeauty.dk, idet Klagers hjemmeside har været aktiv på tidspunktet for oprettelsen. Klager fastholder derfor, at Indklagede har handlet i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 25. Det kan lægges til grund, at Klagers virksomhed og Indklagedes webshop begge beskæftiger sig med salg inden for skønhedsbranchen, hvorfor der er en væsentlig risiko for forveksling. Denne forvekslingsrisiko er til stor skade for Klagers virksomhed, idet Klager forhandler og benytter professionelle skønhedsprodukter, som kun kan forhandles af virksomheder med et brancherelateret CVR-nummer. Det er derfor til stor belastning for Klager, når Klagers professionelle skønhedsforretning sættes i forbindelse med de produkter som Indklagede forhandler på www.purebeauty.dk.” Som bilaghar klageren efter det oplyste fremlagt følgende skærmprint af 3. maj 2018 hidrørende fra klagerens Facebook-side: Bilager en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvor der redegøres for, hvordan denne hjemmeside fungerer. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”Med henvisning til Klagers Replik af 23. september 2019 skal det fastholdes, at - Klager ikke har dokumenteret en eneret til PURE BEAUTY, hvorfor registrering og brug af domænenavnet purebeauty.dk ikke kan være i strid hermed. - Registrering og brug af domænenavnet purebeauty.dk ikke er i strid med god domænenavnsskik. Kendetegnsret Vil Klager påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”PURE BEAUTY” i relation til salg af skønhedsprodukter, må Klager dokumentere dette. Der er ikke fremlagt nogen form for dokumentation i denne henseende, og der er ikke fremkommet andre oplysninger i sagen, der giver grundlag for at antage, at Klager har anvendt PURE BEAUTY på en sådan måde, at Klager derved har opnået en kendetegnsretlig beskyttelse efter varemærkeloven eller efter anden lovgivning, som giver Klager en fortrinsret til at benytte denne betegnelse for sin virksomhed eller sine produkter. Det bemærkes, at det i forhold til ovenstående er relevant, at Klager er en enkeltmandsvirksomhed, der drives fra Klagers private adresse i Svenstrup, da opnåelse af en varemærkeret baseret på brug forudsætter at brugen er af mere end ”lokalt afgrænset karakter”. Der henvises her til Vestre Landsrets dom vedrørende RESTAURANT MALT, hvor det blev fastlagt, at markedsføring via Facebook, Instagram og brugeranmeldelser på TripAdvisor, ikke var tilstrækkeligt til, at kendskabet til mærket var udbredt mere end lokalt. På den baggrund fandt Landsretten, at varemærket ikke var taget i brug efter kravene i varemærkeloven. Da der ikke foreligger en kendetegnsret, kan registrering og brug af domænenavnet purebeauty.dk ikke kan være i strid hermed. God domænenavnsskik Klager anfører, at ”Klager ikke behøver at have opnået en eneret til forretningsnavnet for at være beskyttet af domænelovens § 25”. Indklagede medgiver dette, men på den anden side giver reglerne om god domænenavnsskik heller ikke registranten af et givet domænenavn en de facto kendetegnsret til navnet, hvilket ville være resultatet, hvis Klagers argumentation skulle følges. Ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, skal der derimod i en given situation foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Da Klager ikke har en kendetegnsret til PURE BEAUTY, og da det som tidligere anført må tages i betragtning, at domænenavnet purebeauty.dk består af to almindelige engelske ord, ”Pure” og ”Beauty”, der er egnede til at betegne en virksomhed, der forhandler produkter til skønhedspleje, har Klager ikke en interesse i domænenavnet, der overstiger Indklagedes interesse eller interessen hos andre forhandlere af produkter til skønhedspleje. Der er ikke fremkommet noget i sagen, der på nogen måde indikerer, at Indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til Klager. Tværtimod har Indklagede en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet, og brugen heraf må betragtes som naturlig og faktisk nødvendig for en virksomhed, der – helt legitimt og loyalt - benytter navnet PURE BEAUTY for sin virksomhed med salg af skønhedsprodukter. Med henvisning til ovenstående og det tidligere fremsatte fastholder Klager sin påstand om frifindelse og imødeser herefter Klagenævnets afgørelse.” Ved opslag den 9. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”purebeauty.dk”. DK Hostmaster har den 3. december 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”purebeauty.dk” – under samme bruger-id (SP8140-DK) er registrant af yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet: bernina-overlocker.dk bernina-symaskiner.dk brother-coverstitch.dk brother-overlocker.dk brother-symaskiner.dk coverstitch.dk husqvarna-overlocker.dk husqvarna-symaskiner.dk janome-coverpro.dk janome-overlocker.dk janome-symaskiner.dk juki-overlocker.dk jukioverlocker.dk juki-symaskiner.dk jukisymaskiner.dk kunde-symaskinetorvet.dk munkensblomster.dk nem-hverdag.dk nemme-penge.dk pfaff-overlocker.dk pfaff-symaskiner.dk singer-overlocker.dk singer-symaskiner.dk sygrej.dk sy-kursus.dk sykursus.dk symaskineauktionen.dk symaskinebixen.dk symaskinecity.dk symaskinegiganten.dk symaskinesalg.dk symaskineshop.dk symaskinetest.dk symaskine-torvet.dk test-panel.dk wildandwoolly.dk Sekretariatet har ved opslag den 15. december 2019 på tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne konstateret, at der i seks tilfælde (”husqvarna-symaskiner.dk”, ”juki-overlocker.dk”, ”jukisymaskiner.dk”, ”nem-hverdag.dk”, ”singer-overlocker.dk” og ”test-panel.dk”) ikke fremkom aktive hjemmesider. De øvrige fire domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside med salg af symaskiner (”bernina-overlocker.dk” og ”bernina.-symaskiner.dk”), en hjemmeside med udbud af symaskinekurser (”sykursus.dk”) og en hjemmeside indeholdende en blog uden noget egentligt indhold (”symaskineshop.dk”). Ved opslag den 15. december 2019 på ”purebeauty.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret i alt én gang i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 15. juni 2018 og til den 13. september 2019. Hjemmesiden, som tilsyneladende lagret den 13. september 2019, viser dog tilbage til hjemmesiden, som den fremstod den 3. oktober 2016, dvs. forud for indklagedes registrering af domænenavnet ”purebeauty.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 15. december 2019 på ”pure-beauty.dk” i Internet Archive Wayback Machine konstateret, at hjemmesiden under klagerens domænenavn er lagret i alt to gange i perioden fra klagerens registrering af domænenavnet den 11. december 2017 og til den 4. november 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”pure-beauty.dk” den 3. januar 2018 indeholdt en hjemmeside for ”dandomain”, og at domænenavnet den 4. november 2018 indeholdt en hjemmeside for ”Pure Beauty”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret henholdsvis den 3. januar 2018 og den 4. november 2018: Ved sekretariatets søgning på ”purebeauty” den 15. december 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.640, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens fire af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte i mindre grad andre forretninger, som forhandler skønhedsprodukter, idet søgeresultaterne navnlig knyttede sig til anden omtale af betegnelsen ”pure beauty” i dets generiske betydning. Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”pure beauty” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 17.400. Af de førstesøgeresultater vedrørte seks af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens tre af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrigesøgeresultater vedrørte i overvejende grad andre forhandlere af skønhedsprodukter og skønhedssaloner, hvor ”Pure Beauty” indgik i virksomhedsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der stiftet den 1. februar 2018 og oprettet under branchekoden ”960220 skønhed- og hudpleje”, • at klageren har til formål at drive virksomhed med forskellige former for skønhedsbehandlinger og salg af skønhedsprodukter, • at klageren i forbindelse med oprettelsen af sin virksomhed undersøgte om domænenavnet ”purebeauty.dk” var i brug, • at det ikke var ikke var tilfældet, men at domænenavnet ”purebeauty.dk” var ejet af en kvinde, der havde købt domænenavnet i 2007, • at klageren derfor købte domænenavnet ”pure-beauty.dk” den 11. december 2017, som klageren benytter i forbindelse med sin virksomhed, • at klageren i maj 2019 opdager, at indklagede har oprettet en webshop på domænenavnet ”purebeauty.dk”, • at indklagede har købt domænenavnet ”purebeauty.dk” den 15. juni 2018, dvs.måneder efter klagerens registrering af domænenavnet ”pure-beauty.dk”, • at nærværende klagesag vedrører indklagedes brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” i forbindelse med en webshop med salg af skønhedsprodukter, • at indklagede er en enkeltmandsvirksomhed stiftet den 16. august 2013, der er oprettet under branchekoden ”702100 public relations og kommunikation”, • at en google-søgning viser, at indklagede har til formål at drive virksomhed med hjemmesidedesign og søgningsoptimering, • at det således må antages, at indklagedes hovedfokus er i helt anden branche end skønhedsbranchen, • at klageren straks kontaktede indklagede pr. mail, hvor indklagede gøres opmærksom på at indklagedes brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” krænker klagerens forretningsnavn og skaber vildledning blandt klagerens kunder, • at det efter klagerens opfattelse er helt usædvanligt, at en virksomhed har tilegnet sig et domænenavn, der er identisk med en andens forretningsnavn, • at indklagedes brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” medfører en væsentlig forvekslingsrisiko for klageren, • at klageren dagligt modtager henvendelser fra kunder, som tror, at webshoppen på domænenavnet ”purebeauty.dk” er en del af klagerens forretning, • at indklagede og klageren således henvender sig til samme målgruppe, hvorfor der er en stor sandsynlighed for forveksling mellem parterne, • at det er korrekt, at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”pure-beauty.dk” ikke var aktiv den 29. maj 2019, • at klagerens hjemmeside på daværende tidspunkt var under ombygning, hvilket krævede, at hjemmesiden var utilgængelig i en kort periode, • at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for, at hjemmesiden på domænenavnet ”pure- beauty.dk” generelt ikke har været aktiv, • at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”pure-beauty.dk” var aktiv før indklagede registrerede domænenavnet ”purebeaty.dk”, • at dette bekræftes af det af klageren fremlagte bilag 5, som er et skærmprint af 3. maj 2018 fra klagerens Facebook-side, • at indklagedes henvisning til, at hjemmesiden www.pure-beauty.dk ifølge Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• først har været taget i brug fra den 3. november 2018 bestrides som fuldstændig udokumenteret, • at www.archive.org alene dokumenterer, at hjemmesiden har været aktiv på det pågældende tidspunkt, men ikke hvornår hjemmesiden har været aktiv første gang, • at klageren ikke behøver at have opnået en eneret til forretningsnavnet ”Pure Beauty” for at være beskyttet af domænelovens § 25, • at klageren var først i tid med hensyn til registreringen af domænenavnet ”pure-beauty.dk”, • at indklagede næppe kan have undgået at stifte bekendtskab med klagerens virksomhed ved oprettelse af sin webshop på domænenavnet ”purebeauty.dk”, • at indklagede dermed har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, og • at domænenavnet ”purebeauty.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren, eller domænenavnet subsidiært opsiges (slettes).
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”purebeauty.dk” den 15. juni 2018 til brug for en webshop, hvorfra der sælges produkter til skønhedspleje, • at indklagede den 29. maj 2019 modtog en e-mail fra klageren, hvoraf det fremgik, at indklagede krænkede klagerens rettigheder til forretningsnavnet ”Pure Beauty”, • at klageren i den forbindelse henviste til sin registrering af domænenavnet ”pure-beauty.dk” den 12. november 2017, • at indklagede ved opslag på domænenavnet ”pure-beauty.dk” den 29. maj 2019 ikke kunne konstatere en aktiv brug af domænenavnet, jf. bilag A og B, • at indklagede ved e-mail af 29. maj 2019 afviste klagerens påstand om krænkelse af klagerens rettigheder til forretningsnavnet ”Pure Beauty”, • at en søgning på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• først viser brug af domænenavnet ”pure-beauty.dk” fra den 3. november 2018, jf. bilag C, • at indklagede ikke forud for klagerens henvendelse har været bekendt med klagerens virksomhed, der er en enkeltmandsvirksomhed beliggende i Svenstrup syd for Aalborg, • at indklagede driver sin virksomhed med salg af produkter til skønhedspleje i Slagelse, • at der ikke foreligger registrerede varemærkerettigheder, ligesom klageren ikke har dokumenteret en varemærkeret baseret på ibrugtagning, • at klageren heller ikke har dokumenteret at have en anden form for kendetegnsretlig beskyttelse af betegnelsen ”Pure Beauty”, • at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at det ved denne vurdering må tages i betragtning, at domænenavnet ”purebeauty.dk” består af to almindelige engelske ord, ”pure” og ”beauty”, • at disse ord er egnede til at betegne en virksomhed, der forhandler produkter til skønhedspleje, • at domænenavnet ”purebeauty.dk” således har en deskriptiv betydning og at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, • at der ikke kan være tvivl om, at domænenavnet ”purebeauty.dk” er registreret og anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser, og • at domænenavnet ”purebeauty.dk” på den baggrund ikke skal overdrages eller opsiges (slettes), som påstået af klageren.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, som er registreret under navnet Pure Beauty med startdato den 1. februar 2018. Virksomheden er registreret under branchekode ”960220 Skønheds- og hudpleje”. Endvidere fremgår af sagens oplysninger bl.a., at klageren driver virksomhed med forskellige former for skønhedsbehandlinger og salg af skønhedsprodukter. Klageren har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database været registrant af domænenavnet ”pure-beauty.dk” siden den 11. december 2017, som klageren benytter i forbindelse med sin virksomhed. Klageren har efter det oplyste anvendt domænenavnet ”pure-beauty.dk” forud for, at indklagede registrerede det omtvistede domænenavn ”purebeauty.dk” den 15. juni 2018. Klagerens oplysninger støttes af sagens bilag 5, som tilsyneladende indeholder et skærmprint af 3. maj 2018 hidrørende fra klagerens Facebook-side, og hvor det fremgår, at Pure Beauty har glædet sig til at offentliggøre sin nye hjemmeside, og at man på hjemmesiden finder den nødvendige information. Klagenævnet finder, at betegnelsen ”pure beauty”, der består af de to engelske ord ”pure” og ”beauty”, er almindeligt anvendt inden for skønhedsindustrien i Danmark som en beskrivende betegnelse i forbindelse med skønhedsprodukter og -behandlinger. Der kan normalt ikke opnås kendetegnsret til en sådan betegnelse, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for den virksomhed, der søger at opnå kendetegnsret, jf. (princippet • varemærkelovens §§og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”pure beauty”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den pågældende virksomhed. Klagenævnet finder således heller ikke, at de oplysninger, som er fremkommet i denne sag, giver grundlag for at antage, at klageren har indarbejdet betegnelsen ”pure beauty” på en sådan måde, at klageren derved har opnået en kendetegnsretlig beskyttelse, som giver klageren fortrinsret til at benytte denne betegnelse for sin virksomhed. Nævnet har ved denne vurdering lagt vægt på bl.a., at sekretariatets undersøgelser i sagen viser, at betegnelsen på internettet kun i relativt begrænset omfang er forbundet med klageren, og at betegnelsen ”pure beauty” således benyttes af en bredere kreds af udbydere af skønhedsprodukter og -behandlinger, herunder også indklagedes virksomhed. Klageren har herudover gjort gældende, at der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” skaber en væsentlig forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”pure-beauty.dk”, og at det må antages, at indklagede var bekendt med klagerens virksomhed ved oprettelse af sin webshop for skønhedsprodukter på domænenavnet ”purebeauty.dk”. Klagenævnet finder det sandsynliggjort, jf. sagens bilag 5, at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”pure-beauty.dk” var taget i anvendelse på tidspunktet for indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn. Nævnet finder endvidere, at klageren ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Pure Beauty” løber den risiko, at denne betegnelse – der som nævnt er rent beskrivende – eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, der som klageren driver virksomhed med salg af skønhedsprodukter og/eller skønhedsbehandlinger. Udover indklagede ses betegnelsen ”Pure Beauty” da også anvendt og tidligere anvendt af andre virksomheder, der beskæftiger sig med lignende produkter og behandlinger. Indklagede har oplyst, at indklagede ikke forud for klagerens henvendelse i maj 2019 var bekendt med klagerens virksomhed. Klagenævnet finder, som sagen er oplyst, ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn er foranlediget af et kendskab til klagerens virksomhed, virksomheds- navn eller domænenavn eller i øvrigt med henblik på at lukrere på klagerens hjemmeside. Det ændrer ikke herved, at indklagedes virksomhed – som anført af klageren – i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under branchekoden ”702100 Public relations og kommunikation”. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede ifølge sekretariatets undersøgelser bl.a. også er registrant af en række andre domænenavne under .dk-internetdomænet, som anvendes i forbindelse med salg af symaskiner. Nævnet ligger videre til grund, at indklagede har anvendt domænenavnet ”purebeauty.dk” i overensstemmelse med dets deskriptive betydning og ikke på en sådan måde, at der f.eks. gives indtryk af, at der består en forbindelse med klageren og indklagede, eller af, at indklagede er den eneste, der sælger skønhedsprodukter via internettet. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”purebeauty.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Pure Beauty, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.