Afgørelse

ulm.dk

Pernille Ulm

MOD

Computernik OÜ

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”ulm.dk” slettes (overføres). Indklagedes påstand Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Afvisning.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”I 2017 dør [familiemedlem A], og som den eneste er jeg interesseret i at holde fast i den mail jeg har fået, derfor får jeg ok på at jeg overtager det hele. Den 8. maj 2018 bliver jeg omdirigeret fra DanDomain til DK Hostmaster, jeg får oplyst at de har blokeret for domænet, grundet manglende betaling, hvilket er grunden til at jeg ikke modtager mails. Jeg får en regning samme dag og den betales med det samme. Jeg indsender underskrift fra [familiemedlem B] (som er arvin• samt papirer fra skifteretten. Herefter hører jeg ingenting og har det indtryk. at alt fungerer som det skal. Sidst i april 2019 indser jeg, at jeg ikke modtager nogle mails. Den 4. maj 2019 indsendte jeg papirerne på, at domænet må overdrages, for anden gang (og får for første gang et svar på. at jeg har sendt papirerne), og antager at jeg igen får en regning, jeg kan betale. Men den 14. maj 2019 får jeg at vide at de aktiverer det, men at jeg stadig skal fremsende underskrift fra de to andre arvinger, før de kan ændre ejeren og jeg kan få regningen. Grundet sommerferie og den ene var i en voldsom ulykke, fik jeg først den sidste underskrift den 22. juli 2019 og sendte straks de to andre underskrifter ind samme dag. I dag den 15. august 2019 får jeg blot en mail om at det er blevet solgt. [...] Jeg er på ingen måde blevet oplyst om at mit domæne har været til salg på noget tidspunkt. Jeg har heller ikke haft den mulighed at betale [familiemedlem A’s] regning, som før, for at kunne holde det kørende, mens de (DK Hostmaste• har ventet på at svare. Det var min [familiemedlem A’s] domæne og jeg overtog det efter hans død. Jeg har altid brugt den mail, som jeg bruger domænet til, som min primære og mest vigtige mail. Jeg er pt. jobsøgende og de ansøgninger jeg har ude og de oplysninger jobcenteret har på mig, er alle tilkoblet denne mail. Ligeledes alt fra bibliotek, e-boks og paypal. Jeg kan have mistet mulige jobsamtaler eller jobs, grundet DK Hostmaster er så længe om at svare på henvendelser.” Som bilag har klageren fremlagt kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren og DK Hostmaster samt mellem klageren og DanDomain A/S. Af korrespondancen fremgår det, at klageren primo maj 2019 henvender sig til DK Hostmaster med henblik på at kunne overtage registreringen af domænenavnet ”ulm.dk” efter sit afdøde familiemedlem samt fremsender overdragelsespapirer og relevant dokumentation. Endvidere fremgår, at DK Hostmaster medio maj 2019 svarer klageren, at man – inden klagerens e-mail kan indsættes på bruger-ID – mangler skiftefuldmagter fra de andre arvinger. Herefter vender klageren tilbage til DK Hostmaster den ultimo juli 2019 og oplyser, at det nu er lykkedes hende at få indsamlet alle nødvendige underskrifter med henblik på overdragelse af domænenavnet ”ulm.dk”. DK Hostmaster svarer medio august 2019, at domænenavnet i mellemtiden desværre er blevet slettet og at der er en anden, som har registreret domænenavnet, men at klageren kan indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne, hvis klageren mener at have den større juridiske ret til domænenavnet. Bilager en fødsels- og dåbsattest fra Den Danske Folkekirke vedrørende Pernille Sørensen Ulm. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 5000 domains, .ee, .fi and .dk domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. ulm.dk is GENERIC domain. It contains of letters. So it’s valuable. No-one can have EXCLUSIVE rights to GENERIC domain/term! [...] Complaint has no EXCLUSIVE rights to ULM. There are at least 100 people in Denmark with the name Ulm. Complaint does not have Trademark for the term ULM. Family name can`t give exclusive rights to term. ULM is a city in Germany.” I replikken har klageren anført følgende: ”Som svar er der kunpersoner med det ”unikke” efternavn Ulm. Af dem er jeg på fornavn med deaf dem. Efternavnet Ulm er betragtet som ”unikt” i Danmark grundet så få hedder det og er kun muligt at få hvis forældre har det og giver det videre til barn eller ved vielse med en som har det, og man tager det som fælles efternavn. Hvem siger ikke at jeg i fremtiden ville bruge det som ”Trademark” i forbindelse med det kreative arbejde jeg laver og er ved at bygge et portfolio op om.” Ved opslag den 19. august 2019 på ”ulm.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 12. oktober 2019 på ”ulm.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”sedo.com”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved at klikke på linket med teksten ”Buy Now”, jf. ovenfor, ledes man videre til nedenstående kontaktformular: Sekretariatet har ved opslag den 12. oktober 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”ulm.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (CP2316-DK) er anført som registrant af yderligere 106 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavn: angry.dk audit.dk aul.dk boob.dk bula.dk ckn.dk coka.dk cosmic.dk dada.dk deer.dk drum.dk dup.dk eben.dk erol.dk erotisk.dk exclusive.dk facility.dk feb.dk festugen.dk fisher.dk foe.dk fow.dk frederiksstaden.dk hds.dk hexa.dk hto.dk hue.dk idh.dk inch.dk instrument.dk integrated.dk invaders.dk ipi.dk iqs.dk kegleklub.dk kiteboard.dk kjaerulff.dk kki.dk klo.dk kostumeudlejning.dk kross.dk kubi.dk kunstmuseum.dk l5.dk lako.dk leonardo.dk lix.dk lunch.dk mali.dk marika.dk matu.dk mentalitet.dk mind.dk myko.dk nrs.dk nva.dk olier.dk omdeling.dk opload.dk pada.dk pappa.dk paradigm.dk partition.dk pastiller.dk plant.dk pou.dk progres.dk rce.dk reach.dk recruit.dk rega.dk rela.dk ripe.dk round.dk sakse.dk sash.dk sharon.dk skulpturer.dk slud.dk soma.dk spaer.dk spagetti.dk steder.dk studiet.dk taylor.dk tolo.dk tonight.dk tractor.dk trimmeren.dk truffle.dk tubes.dk tunes.dk tyres.dk u5.dk uba.dk udstillinger.dk underskrift.dk vaaben.dk venu.dk vho.dk vini.dk violet.dk virvar.dk wero.dk wintherrejser.dk z2.dk zzzz.dk Ved opslag den 12. oktober 2019 påtilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, har sekretariatet konstateret, at der i samtlige tilfælde (”angry.dk”, ”audit.dk”, ”cosmic.dk”, ”erol.dk”, ”fisher.dk”, ”ipi.dk”, ”kiteboard.dk”, ”leonardo.dk”, ”spagetti.dk” og ”zzzz.dk”) blev viderestillet til hjemmesiden www.sedo.com, hvor det pågældende domænenavn var udbudt til salg for et beløb på EUR 775. Ved sekretariatets søgning på ”ulm” den 12. oktober 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 276.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet i altovervejende omfang omtale af by ved navn Ulm beliggende i den tyske delstat Baden-Württemberg. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at et familiemedlem til klageren dør i 2017 og at klageren som den eneste er interesseret i at fastholde domænenavnet ”ulm.dk” til brug for e-mailkommunikation, • at DK Hostmaster i maj 2018 oplyser klageren om, at de har blokeret domænenavnet ”ulm.dk” grundet manglende betaling, • at klageren på samme tidspunkt modtager en regning, som betales med samme, • at klageren også indsender underskrift fra et andet familiemedlem, som er arving, samt papirer fra skifteretten, • at klageren herefter intet hører fra DK Hostmaster og derfor får det indtryk, at alt fungerer som det skal i forhold til domænenavnet, • at klageren dog ultimo april 2019 indser, at hun ikke modtager e-mails, • at klageren primo maj 2019 indsender papirer på, at domænenavnet ”ulm.dk” må overdrages for anden gang, • at klageren dermed antager, at klageren igen modtager en regning vedrørende domænenavnet ”ulm.dk”; som hun kan betale, • at klageren imidlertid medio maj 2019 får at vide, at domænenavnet aktiveres, men at klageren stadig skal fremsende underskrift fra de to andre arvinger, inden registranten af domænenavnet kan ændres og regningen sendes, • at klageren på grund af ferie og andre omstændigheder først fik den sidste underskrift den 22. juli 2019, hvorefter klageren straks indsendte underskrifterne, • at klageren den 15. august 2019 modtager en e-mail fra DK Hostmaster om, at domænenavnet ”ulm.dk” er blevet registreret af en anden, • at klageren på intet er blevet oplyst om, at domænenavnet ”ulm.dk” har været sat til salg, ligesom klageren ikke har fået mulighed for at betale regningen for domænenavnet, • at klageren indtil indklagedes registrering af domænenavnet ”ulm.dk” har anvendt domænenavnet i forbindelse med e-mailkommunikation, • at klageren bærer efternavnet Ulm og at der kun findespersoner i Danmark med dette efternavn, • at klageren aktuelt er jobsøgende og det bl.a. i den forbindelse er vigtigt for klageren at kunne råde over sin hidtidige e-mailadresse, og • at domænenavnet ”ulm.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, Computernik OÜ, har investeret i domænenavne siden 2000 og fokuserer på generiske domænenavne, • at indklagede beskæftiger sig med salg, køb og udleje af domænenavne, • at indklagede ejer mere end 5.000 domænenavne under internetdomænerne .ee, .fi og .dk, • at investeringer i domænenavne er en anerkendt forretningsmodel i mange lande over hele verden, • at det omtvistede domænenavn ”ulm.dk” er et generisk domænenavn og at det består af tre bogstaver, • at domænenavnet ”ulm.dk” efter indklagedes opfattelse er værdifuldt, ligesom ingen har en eksklusiv ret til generiske domænenavne, • at klageren således ikke har nogen særlig ret til at råde over domænenavnet ”ulm.dk”, idet der er mindst 100 personer i Danmark med navnet Ulm, • at Ulm desuden er navnet på en by i Tyskland, • at klageren heller ikke har nogen varemærkerettigheder til betegnelsen ”ulm”, og • at domænenavnet ”ulm.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”ulm.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”ulm.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen, at klageren er bærer af efternavnet Ulm (jf. bilag 2). Klageren har oplyst bl.a., at domænenavnet ”ulm.dk” indtil indklagedes registrering har været registreret af et familiemedlem og at klageren har haft adgang til at anvende domænenavnet i forbindelse med e- mailkommunikation. Endvidere har klageren oplyst, at det er vigtigt for klageren at kunne råde over sin hidtidige e-mailadresse tilknyttet domænenavnet. Domænenavnet ”ulm.dk” er registreret af indklagede den 25. juli 2019. Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår, at domænenavnet ”ulm.dk” på nuværende tidspunkt viderestiller til ”sedo.com”. Hjemmesiden under domænenavnet indeholder teksten ”The domain ulm.dk is for sale” og det fremgår i øvrigt, at det omtvistede domænenavn er til salg for et beløb på EUR 775. Ved at klikke på linket ”Buy Now” på hjemmesiden bliver man ledt videre til en kontaktformular, hvor det er muligt at afgive bud på domænenavnet. Herudover fremgår af oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), at indklagede under samme bruger-id (CP2316-DK) har registeret et større antal domænenavne af forskellig karakter – i alt 106 domænenavne – under .dk-internetdomænet. Sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som domænenavnet ”ulm.dk”. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”ulm.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 2000 har investeret i domænenavne med fokus på generiske domænenavne. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede beskæftiger sig med salg, køb og udleje af domænenavne og at indklagede ejer mere end 5.000 domænenavne under internetdomænerne .ee, .fi og .dk. I forhold til det omtvistede domænenavn har indklagede oplyst bl.a., at der efter indklagedes opfattelse er et tale om et generisk domænenavn bestående af tre bogstaver, ligesom domænenavnet ”ulm.dk” er identisk med navnet på en by i Tyskland. Efter klagenævnets vurdering har indklagede ikke afkræftet den nævnte formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet ”ulm.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet. Det bemærkes, at indklagede tværtimod har bekræftet, at indklagedes forretningsmodel bredt set bygger på køb, salg og udlejning af domænenavne. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”ulm.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes registreringen af domænenavnet ”ulm.dk” at skulle slettes. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ulm.dk” skal overføres til klageren, Pernille Ulm. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.