Afgørelse

oestrigsk- vinimport.dk

Restaurant Karoline Amalie v/ Rikke Brockstedt

MOD

Anonym

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede har principalt nedlagt påstand om suspension af domænenavnet ”oestrigsk- vinimport.dk”, subsidiært at domænenavnet slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Ved henvendelse til DK Hostmaster den 22. august 2019 har sekretariatet fået oplyst, at indklagede er registrant af domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”. Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af klageren som bilag 5, er registreret under navnet Restaurant Karoline Amalie v/ Rikke Brockstedt (CVR-nummer 35171762) med startdato den 1. januar 2013. Klageren er registreret under branchekode 561010 ”Restauranter”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” Vi har tidligere ejet domænet www.oestrigsk-vinimport.dk Det har haft forskellige ejere siden, og har stået tomt fra november 2018 - april 2019, og er derefter blevet købt af et +44-nummer, formentlig englændere. Vi havde problemer med malware i en periode indtil november, da de første overtog domænet. DK Hostmaster kan se, at det har været købt og solgt i flere omgange. Det samme ses hos internet123, hvor vi har vores webhotel. Billederne viser, hvordan der på domænet reklameres med menuen fra vores restaurant Karoline Amalie. Derudover kommunikeres som om, at det er os, Rikke og Kristian, som står bag siden, og der henvises ligeledes til vores tlf.-nummer. Det figurer ligeledes usande oplysninger om, at vi er i forbindelse med casino-spillesteder, og der linkes ligeledes til disse. Logoet figurerer som header på samtlige sider, hvorunder der står "Tidligere Karoline Amalie", og siden indeholder indlæg, som beskriver nyheder på Karoline Amalie, fx. White Guide. Vi oplever, at vores gæster igennem kontaktsystemet på siden forsøger at tilmelde sig nyhedsbrevet, og vi mistænker at denne funktion bruges til at misbruge personoplysninger på vores kunder. ... De misbruger vores firmanavn og logo samt reklamerer i vores personlige navne og med vores telefonnummer. Det skaber utroværdighed omkring vores virksomhed og der fremgår usande oplysninger, som er med til at underminere vores brand. ” Bilag er følgende skærmprint fra domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, der viser forsiden på den hjemmeside, som findes på domænenavnet: Bilag er følgende skærmprint fra domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, der viser hjemsidens underside ”Om os”: Bilag er følgende skærmprint fra domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, der viser hjemsidens underside ”Salg af østrigske vine”: Bilag er følgende skærmprint fra domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, der viser hjemsidens underside ”Menu”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk” den 22. august 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Ved fornyet opslag på domænenavnet den 30. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk” viderestillede til domænenavnet ”gratischancer.dk”, der fremstod således: I mail af 6. november 2019 har sekretariatet fastsat frist for klagerens bemærkninger til, om de nye oplysninger om indklagedes anvendelse af domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk” gav klageren grundlag for at frafalde klagen eller ændre sine påstande. Klageren har ved høringsfristens udløb den 14. november 2019 ikke besvaret sekretariatets henvendelse. DK Hostmaster har den 25. november 2019 – på sekretariatets opfordring – oplyst, at indklagede er registrant af yderligere 147 domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag påaf disse konstateret, at der i ni tilfælde fremkom hjemmesider med blogs om kasinoer og betting og i ét tilfælde fremkom en blog om jazz. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, • at domænenavnet efter klagerens afregistrering har haft forskellige registranter og i perioden fra november 2019 til april 2019 var ledigt, • at indklagede, der nu er registrant af domænenavnet, anvender det til at kommunikere om og reklamere for klagerens restaurant Karoline Amalie, • at indklagede på domænenavnet afgiver usande oplysninger om klageren og bl.a. sætter klageren i forbindelse med online kasinoer, • at indklagede således misbruger klagerens firmanavn og logo, hvorved indklagede underminerer klagerens brand, og • at klageren har oplevet, at klagerens gæster har tilmeldt sig et nyhedsbrev, der udbydes på domænenavnet, og at klageren har en mistanke om, at nyhedsbrevet anvendes til at misbruge kundernes kontaktoplysninger. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”oestrigsk-vinimport.dk”, men at klageren ikke længere har nogen interesse heri. Klagerens formål med klagen er således ikke at blive registrant af domænenavnet. Formålet er derimod – som også afspejlet i klagerens påstande om suspension og sletning – at forhindre, at indklagede – som det var tilfældet på tidspunktet for klagens indgivelse – anvender domænenavnet til bl.a. misbrug klagerens virksomhedsnavn og logo. Ifølge sekretariatets undersøgelser anvender indklagede i dag domænenavnet ”oestrigsk- vinimport.dk” til at viderestille til domænenavnet ”gratischancer.dk”, hvorpå der reklameres for online kasinoer. Domænenavnet anvendes således ikke til at chikanere eller miskreditere klageren. Klagenævnet finder herefter, som sagen fremstår på nuværende tidspunkt, og hvor klager ikke har besvaret klagenævnets forespørgsel om, hvorvidt klagen fortsat har aktualitet, ikke grundlag for at give klageren medhold i de nedlagte påstande. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Restaurant Karoline Amalie v/ Rikke Brockstedt, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.