Afgørelse

hørebilen.dk

Hørebilen

MOD

Formel registrant:

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”hørebilen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har været indehaver af Hørebilen siden 2012 og har en hjemmeside og et registreret do- mæne Hoerebilen.dk. I 2018 blev jeg opmærksom på et nyt firma ved navn Hørebil.dk, der leverer nøjagtig de samme varer og services, som jeg gør. Jeg har en mobil høreklinik og har etableret en kendt forretning under navnet Hørebilen. Jeg har nu konstateret, at Hørebil.dk dirigerer trafik fra domænenavnet Hørebilen.dk til deres hjemmeside hørebil.dk. Der er tale om en bevidst handling og der er helt klart tale om vildledning af forbrugerne. Jeg har kontaktet ejeren af domænenavnet; men han vil ikke ændre sin opførsel. Der findes ikke en hjemmeside på navnet hørebilen.dk, så der er ingen grund til at genere min forretning.” Bilager et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at klageren er en enkelt- mandsvirksomhed, der er registreret under navnet Hørebilen (CVR-nummer 27095526) med startdato den 2. november 2012. Klageren er registreret under branchekode 477400 ”Detailhandel med medi- cinske og ortopædiske artikler”. Det fremgår endvidere, at Susanne Palsbo er registreret som fuldtan- svarlig deltager i virksomheden. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Indledende oplysninger om reelt ejerskab af domænet hørebilen.dk. Domænenavnet hørebilen.dk er under overtagelse af TMHC Group A/S, som pr. 1. juni 2019 har overtaget alle JB Tradings aktiviteter. TMHC Group A/S ejer blandt andet salgskanalen Hørebil, som er en landsdækkende kæde med hørebiler. TMHC Group A/S, har følgende navne registreret under sig, Hørebil A/S, Hørecenter A/S, Hørebilen.dk A/S, Hørebutik A/S, Hørebutik.dk A/S. Svar til klagerens sagsfremstilling. TMHC Group er opmærksom på klagerens utilfredshed omkring navnet på vores salgskanal Hørebil A/S, med tilhørende domænenavn hørebil.dk, men er ikke blevet gjort opmærksom på utilfredsheden tidligere omkring vores salgskanal hørebilen.dk. TMHC Groups bestyrelsesfor- mand, Torben Linnet Albrekt har været i kontakt med klageren, efter klagerens henvendelse. På henvendelsestidspunktet var kravet fra klageren, at Hørecenterkæden ved navn Hørebil A/S ændrede navn. Domænet hørebilen.dk, er ikke oprettet af JB Trading eller TMHC Group A/S. Hørebilen.dk er overtaget fra Hørebilen.dk, som havde sine aktiviteter i Jylland fra 2015 og frem til 2018, hvor- efter det blev overtaget ... af JB Trading. Hørebilen.dk registrerede sit domæne i januar 2016. Den 9. august 2018 blev hørebilen.dk tillagt domænet hørebil.dk, da der begyndte at være tale om en kæde af hørebiler. Punkter som vi mener, ikke tilgodeser klageren. • At klageren først næstenår efter oprindelig ejer har registreret domænet hørebilen.dk, og drevet virksomhed under dette navn, indgiver klager herom. • Domænet hørebilen.dk har været ledig til registrering fra klagers side fra 02.11.2012 og frem til 5. januar 2016, hvor det blev registret af Hørebilen.dk. • Der er i perioden fra 5. januar 2016 og frem blevet placeret en betydelig markedsføringsind- sats samt udgift, hvilket gør at domænet hørebilen.dk alene, generer en tocifret millionomsæt- ning pr. år. Fra TMHC Groups side, kan dette virke som en mere strategisk beslutning fra klagers side at oprette denne sag, end den egentlige begrundelse om vildledning.” Bilag A er en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra april 2019, hvori klageren gør gældende, at indklagedes brug af firmanavnet hørebil.dk er i strid med almindelige konkurrenceetik, idet navnet lå for tæt op af klagerens. Dette havde skabt forvirring hos klienter og samarbejdspartnere, der forvekslede klageren og indklagede, og klageren opfordrede derfor indklagede i at ophøre med at bruge navnet. Indklagede gjorde heroverfor gældende, at indklagede ikke havde oplevet, at navnet gav anledning til forvirring eller forveksling. Klageren anførte endvidere, at indklagede ikke havde nogen særlig ret til navnet, idet det var sammensat af to helt almindelige danske ord ”høre” og ”bil”, som afspejler den ydelse, som klageren leverer. Bilag B er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende aktieselskabet TMHC Group A/S (CVR-nummer 40482431), der er registreret med startdato den 30. april 2019. Selskabet er regi- streret under branchekode 47740 ”Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler”, og selska- bets formål er ”at drive virksomhed med salg af høreapparater samt beslægtet virksomhed i forbin- delse hermed. Det fremgår endvidere, at selskabet den 21. august 2019 registrerede binavnene ”Hø- rebil A/S”, ”Hørebilen.dk A/S”, ”Hørebutik A/S”, ”Hørebutik.dk A/S” og ”Hørecenter A/S”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Jeg vil bede klagenævnet være opmærksom på disse fakta: TMHC Group er etableret 30/4-2019. Vedtægterne er ændret d. 21/8-2019, så der fra denne dato er registreret bl.a. binavnet Høre- bilen.dk. Navnet Hørebilen har jeg benyttet som mit firmanavn fra 2/11-2012 og samtidig registreret domænet Hoerebilen.dk. Som det kan bemærkes i mailkorrespondancen, har jeg fremsendt en klage vedrørende navnet Hørebil.dk til J.B. Trading, fordi jeg mener, navnet Hørebil.dk er i strid med reglerne om fir- manavne d. 11/4-2019. Denne klage er fremsendt dage før firmaet TMHC blev etableret og bliver i øvrigt også behandlet i Konkurrencestyrelsen. Jeg vil også henlede opmærksomheden på det faktum, at navnet Hørebilen.dk blev lagt under TMHC Group, som et binavn d. 21/8-2019 sammen med flere andre domænenavne, der ikke benyttes og datoen erdage efter, jeg har klaget over brugen af domænenavnet. Jeg kan fortsat ikke acceptere, at TMHC Group benytter et domænenavn, som er en direkte kopi af mit firmanavn/domænenavn. Jeg vil derfor fastholde min ret til domænet Hørebilen.dk.” I duplikken har TMHC Group A/S anført bl.a. følgende: ”Stiftelsesdatoen for TMHC Group A/S er irrelevant for denne klage. TMHC Group A/S er et nystiftet selskab, som har opkøbt flere mobile hørecentre, hvorefter det er en normal procedure at samle alle aktiviteter i et nyt selskab. Vedtægterne er blevet opdateret som et led i TMHC Group A/S’s strategi, for åbning af nye butikker, så dette er også en normal procedure, i forhold til at TMHC Group A/S er et nystiftet selskab. Det er korrekt, at der er modtaget en klage via info@hørebil.dk fra Susanne Palsbo, omkring brugen af navnet Hørebil.dk, som blev tilføjet efter brugen af hørebilen.dk, som ellers har age- ret hovednavn de sidsteår. Da TMHC Group er ny reel ejer, og reagere på klagen, kan vi ikke se at dette forhold har noget med klagen at gøre. Det samme er gældende omkring oplys- ningen om, at sagen bliver behandlet i konkurrencestyrelse, hvilket konkurrencestyrelse efter vores henvendelse ikke kan bekræfte, men blot oplyse, at en eventuel sag er afvist, da der ikke forefindes nogen aktiv sag. Vi henleder til: at Hoerebilen.dk ved Susanne Palsbo, er en lokal aktør i Helsingør, som ikke har gjort indsi- gelse mod tidligere ejer af navnet, trods at Hørebilen.dk har været en aktiv virksomhed siden 2016. at Hørebil.dk er en landsdækkende aktør med adiologer i de fleste større og mellemstore byer i Danmark. at hørebilen.dk, som linker til hørebil.dk, er blevet markedsført siden 2016, hvor der er inve- steret betydeligt i markedsføring, hvilket har resulteret i at leads via hørebilen.dk alene, gene- rer en tocifret millionomsætning pr. år, samt et tocifrede millionoverskud. at Hoerebilen.dk ved Susanne Palsbo, ikke har været markedsført online, før efter denne klage er oprettet.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”hørebilen.dk” den 14. august 2019 konstateret, at man herfra blev viderestillet til domænenavnet ”hoerebil.dk, der fremstod således: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 26. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at man her- fra fortsat blev viderestillet til domænenavnet ”hoerebil.dk”, der fremstod således: Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 24. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at JB Trading er registrant af domænenavnet ”hørebilen.dk”. Domænenavnet blev registreret den 5. januar 2016. Sekretariatet har endvidere konstateret, at TMHC Group A/S er registrant af domæne- navnet ”hoerebil.dk”, som ”hørebilen.dk” ifølge sekretariatets undersøgelser henviser til. Domæne- navnet ”hoerebil.dk” blev registreret den 9. august 2018. Det fremgår endvidere, at TMHC Group A/S tillige er registrant af domænenavnet ”hørebil.dk”, der ligeledes er registreret den 9. august 2019. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 26. oktober 2019 konstateret, at hverken ”hørebilen.dk”, ”hørebil.dk” eller ”hoerebil.dk” er lagret i Internet Ar- chive Wayback Machine. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 26. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at Susanne Palsbo er registrant af domænenavnet ”hoerebilen.dk”, der blev registreret den 20. juli 2012. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”hoerebilen.dk” den 26. oktober 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod således: Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 26. oktober 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”hoerebilen.dk” er lagretgange i perioden fra 11. oktober 2015 til 8. januar 2019. Sekretariatet har endvidere konstateret, at domænenavnet i hvert fald fra den 12. marts 2016 fremstod således: Ved sekretariatets søgning på ”hørebilen” den 26. oktober 2019 i Google (www.google.d• blev an- tallet af søgeresultater oplyst til at være 487, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ingen vedrørte JB Trading eller TMHC Group A/S. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. forskellige høreapparater. Ved sekretariatets søgning på ”hørebil” den 26. oktober 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 530, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørteJB Trading eller TMHC Group A/S, mens ingen vedrørte klageren. Sekretariatet har den 29. oktober 2019 anmodet TMHC Group A/S om at fremlægge dokumentation for, at selskabet har overtaget JB Tradings aktiviteter, herunder retten til domænenavnet ”hørebi- len.dk”, samt dokumentation for, at domænenavnet – som anført i duplikken – har været anvendt siden 2016. TMHC Group A/S har besvaret sekretariatets høring ved processkrift af 27. november 2019, hvori det oplyses, at selskabet ikke kan tilgå information om, hvordan domænenavnet blev anvendt i 2016, da hverken TMHC Group A/S eller JB Trading på dette tidspunkt var registrant af domænenavnet. TMHC Group A/S har endvidere oplyst, at det ikke har været muligt at opnå kontakt til den tidligere registrant. THHC Group A/S har som dokumentation for, at selskabet har overtaget JB Tradings aktiviteter fremlagt bilag C (omlitreret af sekretariatet), der en overdragelsesaftale, hvoraf fremgår, at TMHC Group A/S med virkning fra den 1. juni 2019 overtog ”alle driftsmidler, immaterielle aktiver og good- will fra JB Trading”. Af aftalens § 2.3. fremgår, at domænenavnet ”hørebilen” med tilhørende hjem- meside, serverhosting og mailadresser blev overdraget som led i aftalen. Som bilag D (omlitreret af sekretariate• har TMHC Group A/S fremlagt en oversigt, der bl.a. viser trafikken på domænenavnet ”hoerebil.dk”, som domænenavnet ”hørebilen.dk” viderestiller til. Det fremgår heraf bl.a., at der i perioden fra den 1. maj 2019 til den 26. november 2019 var 15.180 unikke ”sessioner” på domænenavnet ”hoerbil.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden 2012 har drevet en mobil høreklinik under virksomhedsnavnet ”Hørebilen”, • at klageren til brug for sin virksomhed anvender domænenavnet ”hoerebilen.dk”, der blev registreret i 2012 og hvorpå klageren har sin hjemmeside, • at klageren i 2018 blev opmærksom på, at der var et firma ved navn ”Hørebil.dk”, der drev nøjagtig samme form for virksomhed, som klageren, • at klageren nu har konstateret, at indklagede anvender domænenavnet ”hørebilen.dk” til viderestille til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”hørebil.dk”, • at indklagede ved at denne viderestilling bevidst vildleder forbrugere, der forsøger at komme i kontakt med klageren, • at klageren uden held har opfordret indklagede til at indstille viderestillingen, • at TMHC Group A/S først er etableret den 30. april 2019, • at TMHC Group først den 21. august 2019, dvs. efter indgivelsen af klagen i denne sag, registrerede binavnet ”hørebilen.dk” samt flere tilsvarende binavne, • at klageren således er først i tid med registreringen af sin virksomhed og domænenavnet ”hoerebilen.dk”, og • at klageren har klaget til Konkurrencestyrelsen over den måde, hvorpå domænenavnet ”hørebil.dk” anvendes, og at denne klage blev indgivet knap tre uger før TMHC Group blev etableret. Indklagede (TMHC Group A/S) har gjort gældende, • at TMHC Group A/S den 1. juni 2019 har overtaget alle JB Tradings aktiviteter, hvorefter THMC Group bl.a. ejer salgskanalen ”Hørebil”, som er en landsdækkende kæde bestående afhørebiler, • at tidspunktet for stiftelsen af TMHC Group således er uden betydning for, hvem der har ret til domænenavnet ”hørebilen.dk”, • at det er helt almindeligt, at TMHC Group blev stiftet for at samle flere aktiviteter under et nyt selskab, • at TMHC Group er opmærksom på klagerens utilfredshed med brugen af salgskanalen ”Hørebil”, med hertil hørende domænenavne, herunder ”hørebil.dk” og ”hørebilen.dk”, og at TMHC Group har været i kontakt med klageren herom, • at det omtvistede domænenavn ”hørebilen.dk” hverken blev registreret af JB Trading eller TMHC Group, men derimod af virksomheden ”hørebilen.dk”, der fra 2015 til 2018 drev virksomhed i Jylland, hvorefter virksomheden blev overtaget af JB Trading, • at domænenavnet ”hørebilen.dk” er registreret den 5. januar 2016, mens domænenavnet ”hørebil.dk” er registreret den 9. august 2018, idet aktiviteterne havde udviklet sig således, at der på dette tidspunkt var tale om en kæde af hørebiler, • at klageren således først knap fire år efter den oprindelige registrants registrering af domænenavnet ”hørebilen.dk” og registrantens samtidige etablering af virksomhed – ved denne klage – har gjort indsigelse mod brugen af domænenavnet ”hørebilen.dk”, • at domænenavnet ”hørebilen.dk” var ledig i perioden fra 2. november 2012 og til den 5. januar 2016, i hvilken periode det stod klageren frit for at registrere det, hvis klageren var interesseret heri, • at klageren via hjemmesiden på domænenavnet ”hoerebilen.dk” alene driver virksomhed i området omkring Helsingør, hvorimod TMHC Group er en landsdækkende aktør med adiologer i de fleste større og mellemstore byer i Danmark, • at der siden den 5. januar 2016 er blev lagt en betydelig markedsføringsindsats og -udgift i udviklingen af virksomheden og hjemmesiden på domænenavnet ”hørebil.dk”, som domænenavnet ”hørebilen.dk” henviser til, og at denne markedsføring indebærer, at viderestillinger domænenavnet ”hørebilen.dk” i sig selv generer en årlig tocifret millionomsætning, • at klageren i modsætning hertil ikke har foretaget nogen online markedsføring forud for denne klagesag, • at klagerens motiv for at indgive klagen i denne sag formentlig ikke er frygt for vildledning af forbrugerne, men derimod at klagen strategisk kan ramme TMHC Group, og • at den omstændighed, at klageren måtte have indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen, kan ikke tillægges nogen betydning, idet Konkurrencestyrelsen har oplyst, at klagen – hvis den nogensinde er blevet indgivet – er blevet afvist.

Nævnets bemærkninger:

Domænenavnet ”hørebilen.dk” er registreret den 5. januar 2016 af JB Trading, der i DK Hostmaster WHOIS-database er anført som registrant af det omtvistede domænenavn. TMHC Group A/S har ved en virksomhedsoverdragelse af 1. juni 2019 overtaget alle aktiviteter i JB Trading, ”hørebilen.dk”. Virksom- hedsoverdragelsen omfatter efter aftalens § 2.3 domænenavnet ”hørebilen.dk”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at TMHC Group må anses for at være den reelle registrant af det omtvistede domænenavn. Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) som en enkeltmandsvirksomhed under navnet Hørebilen med startdato den 2. november 2012. Det fremgår af CVR, at klageren er registreret under branchekode 477400 ”Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler”, og det fremgår af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”hoerebilen.dk”, at klagerens virksomhed består i en mobil høreklinik, der opererer i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at betegnelsen "hørebilen" i dag på internettet i høj grad for- bindes med netop klagers virksomhed. Klagenævnet finder, at klageren herved må antages forud for registre- ringen og forud for indklagedes overtagelse af det omtvistede domænenavn at have opnået beskyttelse efter markedsføringslovens § 22, som er affattet således: ”§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.” Den reelle registrant, TMHC Group, anvender domænenavnet til at viderestille til domænenavnet ”hoere- bil.dk”, hvorpå TMHC Group har en hjemmeside for sin virksomhed med mobile høreklinikker. Klagenævnet finder, at indklagedes brug af et domænenavn, der er identisk med klagerens virksomhedsnavn for tjenesteydelser, der er identiske med de af klager udbudte ydelser, er egnet til at skabe risiko for forveks- ling med klageren og klagerens virksomhed, og at klageren derfor kan forbyde den nævnte brug efter mar- kedsføringslovens § 22. Da det forhold, at indklagede efter klagens indlevering har registreret "Hørebilen.dk A/S" som binavn, ikke kan føre til et andet resultat, og da klager ikke ses at have udvist retsfortabende passivitet, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende 10

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet "hørebilen.dk" skal overføres til klageren, Hørebilen. Overførslen skal gen- nemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.