Afgørelse

adsign.dk

AD Sign Skilte

MOD

Mohammad Ali Ebrahim

5. december 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”adsign.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet AD Sign Skilte (CVR-nummer 19813231) med startdato den 1. oktober 2014. Klageren er registreret under branchekode 259900 ”Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klageren ønsker, at Klagenævnet sletter Indklagedes registrering af domænenavnet adsign.dk. Indklagedes domæne adsign.dk, har ikke på noget tidspunkt været aktivt. Indklagedes ejerskab af domænenavnet adsign.dk bør kunne ophæves/hjemvises, da ejerskabet kun tjener det formål at obstruere min virksomheds mulighed for at bruge domænenavnet adsign.dk. ... Til underbygning af denne påstand medsendes udskrift fra nuværende ihændehaver af domænenavnet adsign.dk Denne fejlmeddelelse taler for, at siden ikke er/har været aktiv. AD Sign Skilte gør krav på domænet, med udgangspunkt i firmanavnet. Med baggrund i ovenstående, ønsker jeg at Klagenævnet sletter nuværende registrant, og derved gør det muligt for mit firma at overtage domænet. ... Medsendt er bilag/screenshot fra domænet adsign.dk, der tydeligt indikerer at dette domænenavn ikke er i brug.” Bilager et registreringscertifikat af 7. august 2019 fra Erhvervsstyrelsen, der bekræfter, at AD Sign Skilte er registreret som enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 19813231. Bilagoger følgende udaterede skærmprint fra domænenavnet ”adsign.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”adsign.dk” den 12. september 2019 og den 10. oktober 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 10. oktober 2019 har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”adsign.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MAE47-DK) er registrant af domænenavnene ”bikexperten.dk”, ”danitf.dk” og ”safafood.dk”. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 10. oktober 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”adsign.dk” er lagretgange i perioden 10. maj 2013 til 2. april 2019. Sekretariatet har endvidere konstateret, at domænenavnet den 2. april 2019 fremstod således: Sekretariatet har endvidere ved opslag i Google (www.google.d• konstateret, at klagerens virksomhed har en hjemmeside på domænenavnet ”adsigns.dk”, der den 10. oktober 2019 fremstod således: Ved sekretariatets søgning på ”ad sign” den 10. oktober 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 1.280, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørteklageren, mens to vedrørte indklagede. Søgeresultaterne var i øvrigt af meget forskellig karakter og angik f.eks. vejledning i, hvordan en lampefatning skilles ad. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke anvender og aldrig har anvendt domænenavnet ”adsign.dk”, • at indklagedes formål med registreringen af domænenavnet ”adsign.dk” alene er at obstruere klagerens mulighed for at anvende domænenavnet ”adsign.dk”, og • at klageren driver virksomhed under navnet AD Sign Skilte, hvorfor klageren har en klar interesse i at kunne anvende domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”adsign.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver virksomhed under navnet AD Sign Skilte og ønsker i den forbindelse at anvende domænenavnet ”adsign.dk” til en hjemmeside. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”adsign.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste ikke har anvendt domænenavnet ”adsign.dk” siden april 2019. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke længere har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”adsign.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”adsign.dk” skal overføres til klageren, AD Sign Skilte. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.