Afgørelse

grillgrill.dk

XL-BYG A.M.B.A

MOD

Simon Færgemann Jensen

5. december 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”grillgrill.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et andelsselskab med begrænset ansvar, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet XL-BYG A.M.B.A (CVR-nummer 26864100) med startdato den 29. oktober 2002. Selskabet har til formål at drive handel, fabrikation og servicevirksomhed med henblik på fortrinsvis at betjene andelshaverne, der driver handel inden for trælast, byggematerialer og byggemarkedsmaterialer, men kan efter sit formål også bl.a. sælge varer og tjenesteydelser til tredjemand. Selskabet er desuden registreret under branchekode ”467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”XL-BYG indklager Simon Færgemann Jensen med henblik på omkostningsfrit at overdrage grillgrill.dk til XL-BYG. Dette med udgangspunktet i at der ingen aktivitet er på grillgrill.dk, der har stået helt stille siden 24/8-2016 - i tre år - og på ingen punkter blevet ændret eller videreudviklet, i hele perioden frem til i dag. Grillgrill.dk ser eksakt ud som ved opstart for tre år siden indholdsmæssigt, mangelfuld funktionalitet, døde links, manglende interne undersider der henvises til. Der eksisterer fortsat i dag ikke et grill-forum, hvilket er oplyst er grundideen med grillgrill.dk af indklagede. Indklagede forholder sig fortsat passiv i forhold til aktiv ibrugtagning af grillgrill.dk, til trods for tidligere domæneklagesag (journalnr.: 2016-0110 ). Der har siden afgørelsen været rig lejlighed til at etablere et grill-forum, hvilket imidlertid ikke er sket. Det er et anslag mod indklagedes troværdighed, manglende oprigtige interesse for drive grillgrill.dk og fortsatte brugsret til domænet. [...] Med afsæt Klagenævnet for Domænenavne journalnr.: 2016-0110 er det XL-BYGs opfattelse, at indklagede overtræder paragraf i forhold til aktiv ibrugtagning, markedsføring, anvendelse af domænet og dermed spærrer for aktiv anvendelse af domænet. XL-BYG finder det desuden beviseligt at indklagede ikke, på nogen punkter opfylder egne udsagn og oplyste formål med grillgrill.dk, og at indklagede fortsat ikke har nogen reel interessere i at drive et grill-forum på grillgrill.dk. Tre års fuldstændig passivitet på grillgrill.dk underbygger denne påstand. XL-BYG har, i modsætning til indklagede, et reelt og anerkendelsesværdigt formål med grillgrill.dk. I perioden siden den 24/8-2016 har XL-BYG aktivt investeret betragteligt i opbygning af GrillGrill branded. Markedsføring og udbredelse af kendskabet til GrillGrill-branded og produkter i: digitale annoncenetværk, Google Ads, digitale nyhedsbreve, digitalt- og print brochuremateriale, TV-markedsføring, InStore koncepter i fysiske forretninger, GrillGrill- konkurrencer samt markedsføring på Facebook, Instagram, Youtube videofilm, xl-byg.dk mv. Dertil varemærkeregistrering VR 2016 01104 af den 11. maj 2016. XLBYG arbejder seriøst med GrillGrill i modsætning til indklagede, der intet har foretaget sig i relation til grillgrill.dk. Grillgrill.dk er besøgt frekvent over de seneste tre år siden 24/8-2016 af XL-BYG, hvor der på intet tidspunkt er foretaget ændringer af nogen art. Grillgrill.dk er senest genbesøgt af XL-BYG hhv. 11/6-2019 og 6/8- 2019, hvor screenshots af hjemmesiden/undersider dokumenterer at grillgrill.dk på ingen punkter har ændret sig siden lancering. 1. Indhold på forsiden af grillgrill.dk er identisk med fra opstart af hjemmesiden, og har på ingen punkter ændret/udviklet sig siden lancering af hjemmesiden. Der er ingen funktionaliteter eller links der virker. a. URL: http://grillgrill.dk/index.html. b. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ingen ændringer i indhold. c. Se Bilag 2. 2. Indhold på ”About Us”, har ikke ændret/udviklet sig siden opstart: a. Set fra både en professionel- og en brugervinkel, er det desuden meget svært at få øje på at indholdet har nogen form for relation det formål som indklagede oplyser. b. Bærer i dag fortsat præg af manglende aktivitet, da det er en sidetemplate der er indlæst – ganske som ved opstart af hjemmesiden – og indeholder ”Lorem ipsum dolor”-tekst der ingen mening giver. c. URL: http://grillgrill.dk/about%20us.html. d. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ændringer i indhold. e. Se Bilag 3. 3. Indhold på ”Outdoor News”, har ikke ændret/udviklet sig siden opstart: a. Set fra både en professionel- og en brugervinkel, er det desuden meget svært at få øje på at indholdet har nogen form for relation til det formål, som indklagede påkalder sig at være grundlaget for grillgrill.dk og bærer i langt højere grad præg af at være tiltænkt alt andet end grilltip, oplevelser, tips og tricks. b. Bærer i dag fortsat præg af manglende aktivitet, da det er en sidetemplate der er indlæst – ganske som ved opstart af hjemmesiden – og indeholder ”Lorem ipsum dolor”-tekst der ingen mening giver. c. URL: http://grillgrill.dk/news.html. d. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ingen ændringer i indhold. e. Se Bilag 4. 4. Indhold på ”All the greatest deals”, har ikke ændret/udviklet sig siden opstart: a. Set fra både en professionel- og en brugervinkel, er det desuden meget svært at få øje på at indholdet har nogen form for relation det formål, som indklagede påkalder sig at være grundlaget for grillgrill.dk og bærer i langt højere grad præg af, at være tiltænkt et ”deal site”, der ikke har med et grill-univers/-forum at gøre. b. Bærer i dag fortsat præg af manglende aktivitet, da det er en sidetemplate der er indlæst – ganske som ved opstart af hjemmesiden – og indeholder ”Lorem ipsum dolor”-tekst der ingen mening giver. c. Se link: http://grillgrill.dk/deals.html. d. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ingen ændringer i indhold. e. Se Bilag 5. 5. Selvom det oplyste formål skulle være opstart af et grill-forum ifølge indklagede, har det dog ikke været muligt at dele grill-oplevelser eller læse opskrifter siden 24/8-2016: a. Der har siden opstart ikke været udbygget med én eneste side med opskrifter mv. siden opstart. b. Fra etablering af hjemmesiden og frem til i dag har det og er det ikke muligt og ved klik på disse resulteres fortsat en javascript fejl, som typisk vises når der fra udviklerens side ikke er lagt funktionalitet på et link, og melder derfor denne ”fejl”: javascript:void(0); c. Der eksisterer ikke nogen Facebook-side der relaterer sig til grillgrill.dk, til trods for at der har været annonceret for Facebook-side på forsiden grillgrill.dk nederst siden 24/8- 2016. d. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ingen ændringer i indhold. e. Se Bilag 6. 6. Der er ingen steder man på hjemmesiden kan oprette sig som bruger, hvilket ikke har været muligt de sidste tre år. Hverken på ”Forside” eller ”About US”. Grundideen med et grill- forum har aldrig været tilstede, og strider mod paragrafpå væsentlige punkter og anses for at være illoyal a. Siden senest besøgt hhv. 11/6-2019 og 6/8-2019. Fortsat ingen ændringer i indhold. b. Se Bilag 7. 7. Ved opslag på Google er der til dato indekseretsider på i Google søgeresultater. a. Ved opslag med site:grillgrill.dk har Google kun indekseretsider. b. Det faktum at der kun er indekseretsider, hvoraf tre er irrelevante ift. et grill-forum (”About Us”, ”All the greatest deals” og ”Outdoor News”), understreger at der ikke er arbejdet på at udvikle grillgrill.dk. c. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=site%3Agrillgrill.dk. d. Se Bilag 8. 8. Facebook a. Link til Facebook side virker ikke fra forsiden af grillgrill.dk, og der har siden start ikke været oprettet en Facebookgruppe eller Facebook side, der relaterer sig til domænet grillgrill.dk. b. I relation hertil svarer ingen søgning på fx ”grillgrill” eller ”grill grill” på en Facebook- side der kan relateres til indklagede. På Indklagedes egen Facebook-side er der ligeledes intet til dato der relaterer sig det mindste til interessen for grill eller grillrelateret forum siden opstartsdato for grillgrill.dk: https://www.facebook.com/ profile.php?id=1222749079. c. Se Bilag 9. 9. Siden opstart af grillgrill.dk har den ikke været forsynet med lovpligtigt samtykke/cookiedeklaration, og er det fortsat ikke. 10. Siden opstart af grillgrill.dk har en privatlivspolitik ikke været at finde, og forefindes fortsat ikke Dette er en overtrædelse af GDPR. Siden opstart har grillgrill.dk ikke været forsynet med SSL-certifikat og beskytter/krypterer dermed ikke den besøgende ved anvendelse af forum og brug af formularer. Den besøgende er derfor potentielt udsat for uvedkommende ”aflytning” af kommunikation, hvilket ikke er i den besøgendes interesse i fald der afgives personhenførbare oplysninger, der kan misbruges til hacking, phishing mv. og derfor i modstrid med GDPR.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 6. august 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, XL-BYG A.M.B.A, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er efter det oplyste en udateret udskrift fra forsiden af hjemmesiden ved opslag på domænenavnet ”grillgrill.dk”. Bilager efter det oplyste en udateret udskrift fra undersiden ”About Us” fra hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”. Bilag er efter det oplyste en udateret udskrift fra undersiden ”Outdoor News” fra hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”. Bilag er efter det oplyste en udateret udskrift fra undersiden ”Alle the greatest deals” fra hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”. Bilag er efter det oplyste to udaterede skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”, der ifølge klageren dokumenterer, at links til opskrifter mv. på hjemmesiden ikke har fungeret og fortsat ikke fungerer. Bilag er tilsyneladende to udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”, der ifølge klageren viser, at det ikke er muligt at tilmelde sig det grillforum, som er omtalt på hjemmesiden. Bilag er et skærmprint fra en søgning af 6. august 2019 på Google (www.google.d• på ”site:grillgrill.dk”. Af skærmprintet fremgår det, at der ved søgningen fremkom fire søgeresultater vedrørende indklagedes hjemmeside. Bilager tilsyneladende en udskrift fra indklagedes profil på Facebook. Ved opslag den 15. august 2019 på ”grillgrill.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 6. oktober 2019 på ”grillgrill.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at der under domænenavnet ”grillgrill.dk” ikke ses at være lagret nogen hjemmesider. Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”grillgrill.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SFJ104-DK) kun er anført som registrant af et yderligere domænenavn under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om domænenavnet ”grill-grill.dk”. Ved sekretariatets opslag den 6. oktober 2019 på domænenavnet ”grill-grill.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2019 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk konstateret, at klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2016 01104, hvorved figurmærket ”GRILL GRILL” er registreret den 11. maj 2016 som varemærke på baggrund af en ansøgning indgivet den 28. december 2015. Figurmærket har følgende udformning: Den pågældende varemærkeregistrering, jf. ovenfor, omfatter følgende vareklasser: ”04: Tændbriketter til griller. 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål; Apparater til madlavning, inklusive havegriller og dele og tilbehør hertil, nemlig grilldæksler, roterende griller, tilslutningssæt til gasgrill, grillriste [særligt udformet til grill], grillriste til trækul, gasblus, holdere til kulbriketter, mekaniske, elektriske anordninger til antændning af gas og trækul, askeopsamlere til havegriller, låghåndtag til havegriller, drypbakker og drypbakkeholdere [særligt udformet til grill], reguleringsknapper til havegriller, arbejdsborde til havegriller [særligt udformet til grill], støbejerns- og stålbakker [særligt udformet til grill], gasbrændere til havegriller, reguleringsanordninger til havegriller; grillapparater til madlavning, samt dele og tilbehør hertil; grillapparater; gasgrill; kulgrill; grillplader til madlavning; elektrisk, roterende grill; grillovne; grillstartere; elektriske griller; lavasten til grill; grillspyd; elektrisk grill til udendørs og indendørs brug; flammesikrede, keramiske briketter til anvendelse i grill til barbecue; apparater til barbecue; bålsteder; bålfade; pejsestartere; redskaber og beholdere til grillapparater; holdere til grillredskaber [tilbehør til grill]; venderedskaber [tilbehør til grill]; grillspyd; spareribsholdere [tilbehør til grill]; stegeholdere [tilbehør til grill]. 21: Husholdningsredskaber, køkkenredskaber og grillredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halv-forarbejdet glas (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; grillhandsker; grillriste [køkkenredskab]; grillbrætter af træ; tilbehør til grill [køkkenredskaber]; køkkengrej; campinggriller; pensler til grillapparater; artikler til rengøring af grillapparater; grilldæksler; krydderiholdere [til husholdningsbrug]; pensler til marinade; spatler; wokker til havegriller; hjul til havegriller.” Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 6. oktober 2019 på ”grillgrill” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.490, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mensaf søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De resterende søgeresultater vedrørte bl.a. omtale af forskellige grills, der i hvert fald for en dels vedkommende må antages at have relation til klagerens grillserie ”GrillGrill”. Det bemærkes, at Klagenævnet for Domænenavne i en tidligere sag (J.nr. 2016-0110) den 15. februar 2017 har afsagt afgørelse vedrørende domænenavnet ”grillgrill.dk” mellem klageren og indklagede i nærværende sag. I den tidligere sag fandt klagenævnet, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”grillgrill.dk” ikke udgjorde en overtrædelse af varemærkelovgivningen eller domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Endelig fandt klagenævnet ikke, at der forelå en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Af klagenævnets præmisser fremgår bl.a. følgende i relation til § 25, stk. 1-vurderingen: ”Klageren har siden den 29. oktober 2002 drevet virksomhed inden for blandt andet trælast og byggematerialer under navnet XL-BYG a.m.b.a. Klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”grillgrill.dk” i forbindelse med et grillprojekt. Endvidere er klageren som nævnt indehaver af varemærkerettigheden til figurmærket ”GRILL GRILL”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”grillgrill.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”grillgrill.dk” er sammensat af et almindeligt kendt dansk ord. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår som nævnt af sagens oplysninger, at det ved opslag på det omtvistede domænenavn fremgår, at hjemmesiden aktuelt er under opbygning, og at indklagede ønsker at gøre brug af domænenavnet til etablering af et nyt grillforum for danske grillentusiaster. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet derfor, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”grillgrill.dk” til dette formål. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”grillgrill.dk” overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”grillgrill.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klageren har anført, at klagerens grillprojekt blev præsenteret for de grillansvarlige i virksomheden den 23. august 2016, og at indklagede registrerede domænenavnet ”grillgrill.dk” umiddelbart efter at være blevet bekendt med projektet fra en tredjemand, som deltog i den pågældende præsentation. Det bemærkes, at klageren ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at indklagede forud for registreringen af det omtvistede domænenavn skulle være blevet orienteret om eller på anden vis være blevet bekendt med klagerens projekt.” Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren kan konstatere, at der ingen aktivitet har været på domænenavnet ”grillgrill.dk” i mere end tre år, • at hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk” således på ingen punkter er blevet ændret eller videreudvalget i hele den nævnte periode, • at hjemmesiden under domænenavnet ser eksakt ud på samme måde som ved indklagedes opstart for tre år siden, • at hjemmesiden er kendetegnet ved mangelfuld funktionalitet, døde links og manglende undersider på trods af henvisninger, • at der heller ikke i dag eksisterer et grill-forum, hvilket ellers er oplyst som værende grundidéen med indklagedes hjemmeside, • at indklagede fortsat forholder sig passivt i forhold til aktiv ibrugtagning af domænenavnet ”grillgrill.dk” på trods af klagenævnets tidligere afgørelse fra 2016 vedrørende domænenavnet (J.nr. 2016-0110), • at klageren har besøgt domænenavnet ”grillgrill.dk” regelmæssigt over de seneste tre år med henblik på at kunne dokumentere den manglende udvikling af hjemmesiden, • at indklagede siden klagenævnets afgørelse har haft rig lejlighed til at etablere det omtalte grill- forum, hvilket imidlertid ikke er sket, • at klageren må konstatere, at indklagede ikke har en oprigtig interesse for at drive hjemmesiden under domænenavnet ”grillgrill.dk”, • at indklagede derfor efter klagerens opfattelse handler i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og spærrer for klagerens mulighed for aktivt at anvende domænenavnet ”grillgrill.dk”, • at klageren i modsætning til indklagede har et reelt og anerkendelsesværdigt formål med at kunne råde over domænenavnet ”grillgrill.dk”, • at klageren i perioden siden klagenævnets tidligere afgørelse har investeret betragteligt i opbygning af GrillGrill-brand i form af markedsføring, • at klageren desuden er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af figurmærket ”GRILL GRILL” i flere vareklasser, • at klageren således arbejder seriøst med sit GrillGrill-brand i modsætning til indklagede, som intet foretager sig, og • at domænenavnet ”grillgrill.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 10

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”grillgrill.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”grillgrill.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det, at klageren siden den 29. oktober 2002 har drevet virksomhed inden for bl.a. trælast og byggematerialer under navnet XL-BYG A.M.B.A. Endvidere fremgår, at klageren gennem de seneste tre år har investeret betragteligt i opbygning af det GrillGrill-brand, der er redegjort for i klagenævnets afgørelse af 15. februar 2017 mellem sagens parter vedrørende domænenavnet ”grillgrill.dk” (J.nr. 2016-0110). Desuden er klageren indehaver af en dansk varemærkeregistrering til figurmærket ”GRILL GRILL” i flere vareklasser. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”grillgrill.dk” er sammensat af et almindeligt kendt dansk ord. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, ligesom det må indgå heri, at betegnelsen ”grillgrill” på internettet i vist omfang ses at være forbundet med netop klagerens virksomhed. I klagenævnets afgørelse af 15. februar 2017 vedrørende domænenavnet ”grillgrill.dk” er det anført i præmisserne bl.a., at der ved opslag på det pågældende domænenavn fremkom en hjemmeside, som var under opbygning, og at indklagede efter det oplyste ønskede at anvende domænenavnet ”grillgrill.dk” til etablering af et nyt grillforum for danske grillentusiaster. Klagenævnet lagde på den baggrund til grund, at indklagede havde en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”grillgrill.dk” til dette formål. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der ved opslag på domænenavnet ”grillgrill.dk” aktuelt kun fremkommer en hjemmeside med bl.a. oplysning om, at ”GRILLGRILL.DK ER UDLØBET” med henvisning til at webhosting-abonnementet for domænet er udløbet. På tidspunktet omkring klagens indgivelse indeholdt det omtvistede domænenavn en hjemmeside, hvoraf det fremgik bl.a., at hjemmesiden var under opbygning. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede fortsat har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”grillgrill.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet ligger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”grillgrill.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”grillgrill.dk” skal overføres til klageren, XL-BYG A.M.B.A. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.