Afgørelse

budbee.dk

Budbee ApS

MOD

YlNic Göteborg

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”budbee.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Budbee AB, the legal owner of Budbee ApS previously owned and maintained the domain budbee.dk for the business conducted in Denmark. The registrar had received incorrect contact information, thus the domain failed to renew. YlNic Göteborg has then registered the domain, most likely for the intent to "domain squat". The word Budbee is a registered trademark in the European Union, as stated in Exhibit 2.pdf, Exhibit 3.pdf, Exhibit 4.pdf and Exhibit 5.pdf. We kindly ask the Complaints Board to take our request into consideration and rule to transfer the budbee.dk domain back into our ownership, so that we can continue to conduct our business in Denmark. ... YlNic Göteborg has registered the domain budbee.dk with the intent to domain squat. They are not distributing anything of commercial value on the page, are not related to Budbee ApS or any other legal entity of Budbee and has not asked nor received any permission to use the trademark registered word Budbee. In attempts to contact YlNic Göteborg they have not accepted our request to transfer the domain, provided in Exhibit 6.pdf.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift, der viser, at Budbee AB den 3. november 2016 fik ordet BUDBEE registreret som nationalt svensk varemærke i vareklasse for forskellige tjenesteydelser vedrørende transport. Bilag er udskrift, der viser, at Budbee AB den 3. november 2016 fik et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”budbee”, registreret som nationalt svensk varemærke i vareklasse for tjenesteydelser vedrørende godstransport. Bilagoger udskrifter, der viser, at Budbee AB den 4. juli 2017 fik ordet BUDBEE registreret som EU-varemærke i vareklasserne 9, 35,og 42, der navnlig omfatter forskellige tjenesteydelser vedrørende transport. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af juli og august 2019 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om overdragelse af domænenavnet ”budbee.dk”, hvilket indklagede afviser. Ved opslag på domænenavnet ”budbee.dk” har sekretariatet den 8. august 2019 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 14. oktober 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Budbee AB, der ejer klageren, tidligere har været registrant af domænenavnet “budbee.dk” til brug for virksomheden i Danmark, • at på grund af forkert kontaktinformation blev klagerens ejers registrering af domænenavnet “budbee.dk” ved en fejl ikke fornyet, • at ordet BUDBEE er registreret som EU-varemærke, og • at indklagede har registreret domænenavnet “budbee.dk” i ond tro. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”budbee.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har navnet Budbee ApS, og det fremgå af sagens oplysninger, at klagerens ejer er indehaver af flere varemærkeregistreringer vedrørende ordet BUDBEE heriblandt en EU- varemærkeregistrering af ordmærket BUDBEE.

Klageren har gjort gældende:
at klagerens ejer tidligere har været registrant af domænenavnet ”budbee.dk”, og at domænenavnet blev registreret af indklagede, efter at klagers ejers registrering af domænenavnet ved en fejl blev slettet, og at formålet hermed alene har været at generere internettrafik til et domænenavn, der forbindes med klageren. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”budbee.dk” til markedsføring af indklagedes virksomhed, der beskæftiger sig udbud af tjenesteydelser vedrørende virksomhedsledelse, digitalisering, personaleledelse samt formidling af virksomheder og domænenavne, og at domænenavnet på nuværende tidspunkt tilsyneladende ikke anvendes aktivt. Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at indklagede har anvendt domænenavnet ”budbee.dk” på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”budbee.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”budbee.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”budbee.dk” skal overføres til klageren, Budbee ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.