Afgørelse

chesshouse.dk

Chess House

MOD

New Chess House

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”chesshouse.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret som en frivillig forening med startdato den 19. juli 2019 og tidligere tillige har været registreret som frivillig forening under samme navn i perioden den 1. juli 1998 til 16. juli 2019. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Tidligere formand [A] har over night lukket foreningen og tømt foreningens lokaler, hvilket er imod vedtægterne der kræver to generalforsamlinger. Samme nat som dette skete har han/nogle taget kontrol over domænenavnet, som jeg/vi ellers troede var registreret til mig (MB171-DK), tidligere og nyvalgt kasserer. Tidligere formand [A] og tidligere kasserer [B] var sandsynligvis blevet væltet på en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 29/7 grundet snyd med tilskud og regnskab. [A] harkonkurser bag sig og en stor del af dem er sammen med [B]. Mødet, den ekstraordinære generalforsamling, blev afholdt alligevel, og en ny bestyrelse blev valgt, som skal prøve at få overblik over hvad de har snydt for og om foreningen kan fortsætte. Læs iøvrigt Dansk Skak Unions nyhed - Chess House underløber: http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2426:chess houseunderlobet&catid=9&Itemid=147 – Indsat som bilag [A] er blevet politianmeldt, vi overvejer pt. om [B] også skal politianmeldes. Nyt i sagen d. 8/8: Nu er tidligere kasserer [B] også politianmeldt i sagen, indtil videre er politi journal nummeret; 4200-89368-00-308-19. Aviserne er begyndt at skrive om sagen: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/skandale-i-populaer-skakforening-formand beskyldessnyd?fbclid=IwAR2Q8sStRJ4IQ5fIs30RWK0PgOXIr9OEApEOeF7p8V13Bx6waR3 Kj E94VY .. indsat som bilag 4, 5,og 8. ... [A] og [B’s] lukning af foreningen strider mod vedtægterne, og er taget ene og alene af dem udenom resten af den daværende bestyrelse. De siger de vil opstarte en ny forening, New Chess House, det er vi overbevist om bare er et skalkeskjul for at få så mange penge med som muligt - de har fx forsøgt at opkræve kontingent efter deres lukning! Ingen i skak kredse stoler længere på disse to mænd, som tidligere har mange konkurser bag sig. Reelt set er foreningen Chess House ikke lukket korrekt, og vi er nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer der nu er i bestyrelsen igen og vil prøve at viderefører foreningen. Er der taget for mange penge er dette nok ikke muligt, men [A’s] løgnhistorie (bilag 9) bør fjernes fra domænet chesshouse.dk og foreningensårs aktiviteter bør i stedet være at finde på domænet chesshouse.dk.” Bilag og B er kopi af vedtægter for klageren vedtaget på klagerens ordinære generalforsamling den 19. marts 2014, hvoraf bl.a. fremgår, at foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen (§§ og 7, stk. 1), samt at foreningen tegnes ved formanden, i væsentlige forhold dog ved formanden og kassereren i forening (§ 8). Det fremgår endvidere, at foreningen kun kan opløses, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for foreningens opløsning, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling kan ved almindeligt flertal opløse foreningen (§ 10, stk. 2). Bilagfremstår som kopi af klagerens ekstraordinære generalforsamling dateret den 29. juli 2019, hvoraf bl.a. fremgår, at generalforsamlinger udtrykker mistillid til formanden [A], og at der vælges en ny bestyrelse. Bilagoger kopi af en artikel af 3. august 2019 fra Århus Stiftstidende med overskriften ”Skak- formand med blakket fortid: Konkurser og stor sag om svindel”, og som primært vedrører [A]. Bilag er en nyhedshistorie fra Dansk Skak Unions hjemmeside med overskriften ”Chess House underløbet”, der navnlig handler om [A]. Bilag er udskrift fra TV2 Østjyllands hjemmeside (tv2ostjylland.d• med gengivelse af en nyhedsartikel med overskriften ”Skandale i populær skakforening: Formand beskyldes for snyd”. Bilagfremstår som udskrift fra Jyllandsposten med en nyhedsartikel med overskriften ”Anklager om svindel skaber drama i det aarhusianske skakmiljø”, der vedrører klageren og [A]. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”chesshouse.dk” med overskriften: ”En æra er slut Efter ca.år er Chess House lukket i sin nuværende form. Foreningen Chess House er den 18/7 2019 opløst”. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er en frivillig forening, der er registreret med startdato den 9. juli 2019. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Den tidligere formand har med lovhjemmel i foreningens vedtægter handlet med rette og indgået aftaler samt truffet beslutninger om fremtiden i foreningens medlemmers interesse. Det er uafklaret hvorvidt den selvbestaltede nye bestyrelse, valgt den 29. juli på en generalforsamling, hvis afholdelse kan være i strid med vedtægterne, af en tilsyneladende selektivt udvalgt medlemskreds, der udgjorde mindre end 15% af foreningens samlede medlemmer, kan anerkendes. Herunder også de fremsatte krav. Det er uafklaret hvorvidt (selv• foreningen er lukket i strid med vedtægterne jvf. klagerens påstand. Den tidligere formands handlinger er som følger: • Aftale om overdragelse af aktiviteter for at sikre en fremtid for medlemmerne • Lukning af foreningens CVR-nummer* * Da et CVR-nummer ikke er lovpligtigt for en foreningen, og mange foreninger eksisterer uden et CVR- nummer, er det uafklaret om denne handling kan sidestilles med en jvf. vedtægterne lovstridig lukning af selve foreningen. Formålet med disse handlinger er at finde en vej til overlevelse og fortsættelse. At skabe en fremtid for medlemmerne. Herudover indeholder klagerens sagsfremstilling en lang række forhold, som inklagede ikke finder grund til at kommentere, da disse er irrelevante ift. overdragelsen (og deraf ejerskabe• af domænenavnet. ... Klager troede, at domænenavnet var registreret til ham (MB171-DK). Dette er ikke korrekt. Domænenavnet var før overdragelsen registreret til foreningen Chess House (CH5153-DK9) (Bilag A). På overdragelsestidspunktet tegnedes foreningen Chess House af den tidligere formand [A] samt den tidligere kasserer [B] jvf. foreningens vedtægter (Bilag B). Den tidligere formand blev genvalgt for år på generalforsamlingen den 23. marts 2019 (Bilag C). Den tidligere kasserer blev valgt for år på generalforsamlingen den 21. marts 2018 (Bilag D). Overdragelsen er sket iht. en handelsaftale mellem foreningen Chess House og foreningen New Chess House. Det bestrides, at den selvbestaltede nye bestyrelse, hvis autoritet pt. er uafklaret, kan kræve en tidligere bestyrelse samt tegningsberettigedes beslutninger omgjort alene på baggrund af uenighed om disse.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af en e-mail fra DK Hostmaster til klagerens tidligere kasserer med meddelelse om, at registranten af domænenavnet ”chesshouse.dk” har anmodet om at overdrage domænenavnet til ham. Bilag C fremstår som kopi af klagerens ordinære generalforsamling den 23. marts 2019, hvoraf bl.a. fremgår, at [A] blev valgt som formand for klageren uden modkandidater, og at der var væsentlig uenighed på generalforsamlingen om forskellige dispositioner foretaget hos klageren, samt om hvorledes foreningen skulle udvikle sig i fremtiden. Bilag D fremstår som kopi af klagerens ordinære generalforsamling den 21. marts 2018, hvoraf bl.a. fremgår, at [B] blev valgt som kasserer efter forslag fra formanden, [A]. Ved opslag på domænenavnet ”chesshouse.dk” har sekretariatet den 12. august 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 9: Det fremgår bl.a. af hjemmesiden, at foreningen Chess House er opløst den 18. juli 2019. Ved fornyet opslag den 10. november 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved forespørgsel har DK Hostmaster oplyst, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”chesshouse.dk” den 23. juli 2019. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens tidligere formand uden varsel har forsøgt at lukke klageren og har tømt klagerens lokaler i strid med klagerens vedtægterne, • at den tidligere formand i den forbindelse har taget kontrol over domænenavnet ”chesshouse.dk”, og • at den tidligere formand og klagerens tidligere kasserer har været involveret i snyd med tilskud og regnskab i forbindelse med klageren og er blevet politianmeldt.
Indklagede har gjort gældende:
• at klagerens tidligere formand på baggrund af foreningens vedtægter har handlet med rette og indgået aftaler samt truffet beslutninger om fremtiden i foreningens medlemmers interesse, • at det er uafklaret, hvorvidt klagerens nye bestyrelse kan anerkendes, • at et er uafklaret, hvorvidt klageren er lukket i strid med vedtægterne, • at klagerens tidligere formand har indgået aftale om overdragelse af aktiviteter for at sikre en fremtid for medlemmerne og har lukket klagerens CVR-nummer, • at domænenavnet ”chesshouse.dk” før overdragelsen til indklagede var registreret af klageren, og at klageren på overdragelsestidspunktet blev tegnet af den tidligere formand samt den tidligere kasserer, • at klagerens tidligere formand blev genvalgt for år på generalforsamlingen den 23. marts 2019, og at klagerens tidligere kasserer blev valgt forår på generalforsamlingen den 21. marts 2018, • at overdragelsen af domænenavnet er sket i henhold til en handelsaftale mellem klageren og indklagede, og • at klagerens nye bestyrelse ikke kan kræve en tidligere bestyrelse samt tegningsberettigedes beslutninger omgjort alene på baggrund af uenighed om disse.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”chesshouse.dk” hverken har erhvervsmæssig betydning for klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren er en frivillig forening med navnet Chess House. Det fremgår af sagens oplysninger, at de personer, som på tidspunktet for overdragelsen af domænenavnet fra klageren til indklagede var valgt som henholdsvis bestyrelsesformand og kasserer for klageren, blev afsat til fordel for nye bestyrelsesmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 2019. Det er ubestridt, at domænenavnet ”chesshouse.dk” før overdragelsen til indklagede var registreret af klageren til brug for klageren, og at domænenavnet i en lang årrække har været anvendt af klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at der bl.a. på tidspunktet for klagerens generalforsamling d. 23. marts 2019 var væsentlig uenighed på generalforsamlingen om forskellige dispositioner foretaget hos klageren, samt om hvorledes foreningen skulle udvikle sig i fremtiden (jf. bilag C). Klagenævnet finder det utvivlsomt, at klagerens tidligere formand og kasserer ikke har været berettiget til at opløse klageren, jf. § 10, stk. 2, i klagerens vedtægter (bilag 1), således som det har været meddelt på hjemmesiden på domænenavnet ”chesshouse.dk” bl.a. den 12. august 2019. På denne baggrund kan klagerens tidligere formand og kasserer heller ikke anses at være berettiget til at foretage handlinger, der knytter an til klagerens ophør, herunder overdragelse af klagerens domænenavn ”chesshouse.dk” til andre. Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn ”chesshouse.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”chesshouse.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”chesshouse.dk” skal overføres til klageren, Chess House. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.