Afgørelse

hellesdans.dk

Helle Pedersen

MOD

Thor Daniel Bundgaard Bitsch

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”hellesdans.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg købte domænenavnet hellesdans.dk til min danseskole i juni 2007, og har hjemmesiden aktiv. 1. juni 2018 bliver min danseskole solgt til Thor Daniel Bundgaard Bitsch, der også får overdraget domænenavnet i den forbindelse. I maj 2019, går handlen tilbage, og jeg ejer nu danseskolen igen, men har ikke fået domænenavnet og koderne til hjemmesiden tilbage. Jeg har gentagende gange forsøgt at få kontakt til Thor - uden held.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra en smart phone med menupunkt, der giver mulighed for tilmelding til forårssæsonens 2019 hos Helles Danseinstitut. Bilager skærmprint fra en smart phone med oplysninger om enkeltmandsvirksomheden ”Helle’s Danseinstitut v/Helle Vivi Pedersen”, der er registreret med startdato den 15. august 1984. Sekretariatet har ved opslag den 10. september 2019 på domænenavnet ”hellesdans.dk” taget følgende kopier: Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”hellesdans.dk” siden den 30. oktober 2018. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren registrerede domænenavnet ”hellesdans.dk” i juni 2007 til brug for klagerens danseskole og har anvendt domænenavnet til en aktiv hjemmeside, • at klageren den 1. juni 2018 solgte sin danseskole til indklagede, der i denne forbindelse fik overdraget domænenavnet ”hellesdans.dk”, • at handlen af klagerens danseskole i maj 2019 gik tilbage, således at klageren herefter på ny blev ejer af danseskolen, • at klageren i forbindelse med generhvervelse af danseskolen ikke fik domænenavnet ”hellesdans.dk” og koderne til hjemmesiden tilbage, og • at klageren gentagne gange uden held har forsøgt at få kontakt til indklagede. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren gennem en lang årrække har drevet virksomhed med udbud af undervisning i dans under brug af navnet ”Helles Danseinstitut” bl.a. på en hjemmeside på domænenavnet ”hellesdans.dk”. Klageren har oplyst, at klageren den 1. juni 2018 solgte sin danseskole til indklagede, der i denne forbindelse fik overdraget domænenavnet ”hellesdans.dk”, og at handlen af klagerens danseskole i maj 2019 gik tilbage, således at klageren herefter på ny blev ejer af danseskolen. Klageren har endvidere oplyst, at klageren i forbindelse med sin generhvervelse af danseskolen ikke fik domænenavnet ”hellesdans.dk” og koderne til hjemmesiden tilbage. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”hellesdans.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn ”hellesdans.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hellesdans.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”hellesdans.dk” skal overføres til klageren, Helle Pedersen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.