Afgørelse

expathousing.dk

Mark Industrie v/Mark Jensen

MOD

Lisette Meijer-gumbs

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”expathousing.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Mark Industrie ejer og driver bl.a. lejekontrakt.dk og sapu.dk. Vi beskæftiger os med at rådgive private, der udlejer bolig. Et nyt og kommende forretningsområde bliver formidling af lejeboliger til hovedsagligt expat's, dvs. udlændinge der kommer til DK for at arbejde. Som et led i denne plan, arbejder vi pt på udvikling af et formidlingssystem, der skal tilbyde ledige lejemål til expats fra udlandet, der skal til Danmark og bo. Vi ville gerne finde et domænenavn med den rette signalværdi, og efter flere overvejelser var vores primære ønske domænet expathousing.dk Dette domæne er midlertidig registreret, men tilsyneladende ikke med noget andet formål end profit. ... Ved opslag på domænet d. 28.07.2019 fremkommer en hjemmeside, der angiver at: The domain name expathousing.dk is for sale! Der oplyses endvidere en pris på 4.000 EUR, samt at domænet, ved køb forstås, kan overføres inden fortimer. Det er vores opfattelse, at salg af domæne med eneste formål at profitere herpå er et brud på lovgivningen. Idet domænet idag således udelukkende forekommer at være registreret med henblik på videresalg, med en profit på flere tusind procent, og ikke anvendes i nogen anden sammenhæng, anmoder vi om at få domænet overført. Dette understøttes endvidere af ovenstående årsager, idet vi har en berettiget interesse i domænenavnet og har i sinde at anvende det i harmoni med dets signal værdi, herunder vil anvendelsen tjene et samfundsmæssigt formål, navnlig at tilbyde en seriøs tjeneste til udlejning af private boliger.” Som bilaghar klageren fremlagt registreringsbevis for klageren. Ved opslag på domænenavnet ”expathousing.dk” har sekretariatet den 5. oktober 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2: Ved aktivering af linket ved teksten ”Buy now” blev sekretariatet viderestillet til følgende hjemmeside tilknyttet ”dan.com”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren beskæftiger sig med at rådgive private, der udlejer boliger, • at et nyt forretningsområde for klageren er formidling af lejeboliger til expats, dvs. udlændinge der kommer til Danmark for at arbejde, • at signalværdien af domænenavnet ”expathousing.dk” afspejler klagerens nye forretningsområde, • at det eneste formål med indklagedes registrering af domænenavnet ”expathousing.dk” er profit, • at domænenavnet ”expathousing.dk” er udbudt til salg for 4.000 euro, og • at domænenavnet ”expathousing.dk” udelukkende er registreret med henblik på videresalg. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”expathousing.dk” er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a. følgende: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”expathousing.dk” indeholder følgende tekst: ”Buy domain. expathousing.dk. € 4,000” samt et link med teksten ”Buy now”. Ved at klikke på dette link ledes videre til hjemmesiden ”www.dan.com”, hvor domænenavnet ”expathousing.dk” er udbudt til salg for 4.000 euro. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”expathousing.dk” har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videreoverdragelse af domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Klageren har som følge af sin interesse i domænenavnet ”expathousing.dk” en retlig interesse i at få prøvet retmæssigheden af indklagedes registrering. Da det følger af det anførte, at indklagedes registrering er uretmæssig, da indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”expathousing.dk” skal overføres til klageren, Mark Industrie v/Mark Jensen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.