Afgørelse

cognition.dk

SQUARE ONE A/S

MOD

Louise Bergøe

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cognition.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”SQUARE ONE A-S (CVR 15288272) har d. 26.01.2000 registreret binavnene COGNITION A/S og COGNITION INSTITUTE A/S. Selskabet har opretholdt denne registrering som fremgår offentligt tilængelig ved søgning på cvr.dk. Selskabet har aktivt brugt de nævnte binavne. Indklagede har d. 2. juni 2019 registreret domænenavnet cognition.dk Dette anser vi som uberretiget. ... Det vedlagte sammenskrevne resume for SQUARE ONE A/S dokumenterer at binavnene COGNITION A/S og COGNITION INSTITUTE A/S er registreret på selskabet.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har fået registreret binavnene Cognition A/S og Cognition Institute A/S. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg forholder mig undrende overfor, at der er indgivet klage over registrering af domænenavnet Cognition.dk. Jeg har oprettet en personlig virksomhed den 2-6-19 med navnet Cognition, hvori jeg driver virksomhed med psykologisk rådgivning med baggrund i min uddannelse som autoriseret psykolog med speciale i neuropsykologi og udvikling af kognitive test mv. Virksomhedsnavnet er valgt da mit primære virke er kognitiv psykologi i både Danmark og internationalt. Jeg er i fuld gang med at færdiggøre indholdet til min hjemmeside, som er planlagt færdig primo august, og stiller mig derfor undrende overfor fastlåsning af min oplysninger på den registrerede domæne, hvilket bremser mig væsentlig i drift af min virksomhed. Ved valg af navnet den 2-6-19 var det afgørende betydning, at domænenavnet ikke var købt og vil derfor få væsentlig betydning for min virksomhed, hvis jeg ikke kan anvende dette. Jeg har ikke kendskab til eller haft korrespondance med klager. Når man søger på cognition på cvr.dk fremkommer virksomheden SQUARE ONE A-S ikke. ... Jeg vedlægger virksomhedsregistreringsattest fra cvr.dk, hvori det fremkommer, at min virksomhed hedder Cognition. Jeg undrer mig over, at klager skriver han aktivt bruger binavnet cognition a/s, som han har registreret den 26-1-2000 og samtidigt ikke i den mellemliggende periode påår har valgt at tilkøbe domænenavnet. Hvis man googler cognition a/s kommer der ingen referencer til SQUARE ONE A-S frem. Jvf de offentlige regnskaber for denne virksomhed, har der været en beskeden aktivitet igennem årene. F.eks er omsætningen i 2017/18 t.kr. 211, 2016/17 t.kr. 205 og 2015/16 t.kr. 50. Det fremgår ikke nogen steder i årsrapporten for SQUARE ONE A-S, at man anvender navnet Cognition A/S. På baggrund af ovenstående, mener jeg klagen er uberettiget. Jeg håber på en hurtig sagsbehandling da denne klage stopper udviklingen af min virksomhed og vil få væsentlig betydning for min indtjening, da jeg pt ikke kan publicere min hjemmeside.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er en personligt ejet virksomhed med navnet Cognition registreret med startdato den 2. juni 2019. Bilag B er kopi af klagerens årsrapport for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. I replikken er bl.a. anført følgende: ”SQUARE ONE A/S (SQ1) blev I 1999 engageret af det svenske ventureselskab COGNITION til at bygge en international konsulentvirksomhed, der skulle rådgive Cognition selv og andre kapitalselskaber omkring optimering af deres porteføljer i lyset af opblomstringen af den såkaldt ”nye økonomi”. Denne konsulentvirksomhed blev etableret med navnet COGNITION INSTITUTE Ltd og blev etableret sammen med selskabet COGNITION VENTURES med hovedsæde på 40, Conduit Street, Mayfair, London. Der blev etableret et website med domænenavnet cognition.se. Der henvises til vedlagte Bilag 2, selskabspræsentation for Cognition fra år 2000, herunder især side 9, som indeholder dokumentation for, at SQ1 gennem selskabets adm. direktør, Partner Director, Søren Voigt (i det følgende kaldt SV), som har grundlagt SQ1 og i dag er selskabets adm. direktør, er nøgleressource for Cognition, og omtales som Partner i Cognition Institute. Da SQ1 i stor udstrækning var det reelle leveranceapparat for de projekter som Cognition havde til især svenske kapitalfonde, blev det d. 26-01-2000 i besluttet at registrere Cognition, Cognition Institute og Cognition Ventures som binavne til SQ1, hvilket gjorde at SQ1 kunne operere som dansk registreret legal enhed i alle former af Cogntion brand. Den 24-03-2000 afgav SQ1 navnet Cognition Ventures, idet Cognition havde ønske om at registrere et selvstændigt dansk selskab med dette navn. Stort set al rådgivning som SQ1 siden 2000 har ydet udenfor Danmark er blevet leveret af SQ1 under Cognition brand. I 2014 blev SV, ramt af alvorlig sygdom, og aktivitetsniveauet i SQ1 måtte tilpasses herefter. I juli 2019 vurderede bestyrelsen i SQ1, at virksomheden nu er klar til relancering, og besluttede at dette skal ske med udgangspunkt i ejerrådgivning af samme type som SQ1 hidtil har udført under Cognition brand udenfor Danmark. Det blev derfor besluttet at påbegynde re-branding af virksomheden ved at tage Cognition navnet i brug også i Danmark, herunder at registrere domænet cognition.dk. I den forbindelse bliver selskabet opmærksom på indklagedes registrering af dette domænenavn. Klager opfordrer til en hurtig sagsbehandling da den uberettigede registrering forhindrer relanceringen af SQ1 på basis af et brand som vi har haft lovligt registreret og brugt siden år 2000. På trods af, at indklagede har disponeret over domænet siden 02-06-2019 virker det påfaldende, at indklagede endnu ikke har taget domænet i brug, med nogen form for synligt kendetegn. Da der ikke er udviklet eller publiceret noget indhold, lider indklagede således ikke noget tab ved overdragelse af domænenavnet til SQ1. Til indklagedes sagsfremstilling har vi følgende kommentarer: Det er ukorrekt, at søgning på ”Cognition” på cvr.dk ikke viser SQUARE ONE A/S som ophav. Som det fremgår af Bilagkræver det blot, at man går til side to i søgeresultatet. Her ses det tydeligt, at SQUARE ONE A-S har registreret både COGNITON A/S og COGNITION INSTITUTE A/S for overår siden. Indklagedes påstand er altså direkte forkert og hviler på mangelfuld research. Vedrørende indklagedes påstand om, at SQUARE ONE A/S har begrænset aktivitet, henvises der til den seneste offentliggjorte årsrapport, hvor det af ledelsesberetningen fremgår: ”Selskabets aktivitetsomfang har i regnskabsåret været begrænset grundet fravær af selskabets nøgleressource”. Det skyldes alene alvorlig sygdom hos SV. Denne sygdom kan om nødvendigt dokumenteres, f.eks. ved udbetaling af forsikringsdækning fra SV’s privattegnede syge-/ulykkespension. Der henvises til årsrapport for SQ1, for perioden for registrering af Cognition A/S som binavn, nemlig perioden 01-01-2000 til 30-06-2000. Dette regnskab er offentliggjort d. 27-10- 2000, og udviser en omsætning for den nævnte seks måneders periode på 1.815 tkr. og et resultat efter skat på 647 tkr. Regnskabet vedlægges som Bilag 4. Indklagede hævder, at ”Hvis man googler cognition a/s kommer der ingen referencer til SQUARE ONE A-S frem”. • For det første bør det afvises som påstand, at hvis noget ikke skulle stå i søgeresultatet for en tilfældig søgning på Google, så eksisterer det ikke. Google er en kommerciel søgemaskine, og ikke nogen objektiv vidensportal. På et tidspunkt hvor selskabets leveranceevne har været svækket af SV’s alvorlige sygdom, har det ikke givet mening at ofre ressourcer på at markedsføre nogen del af selskabets virke. Med beslutningen om at relancere selskabet vil dette forhold ændre sig. • For det andet er selve påstanden direkte forkert. Googler man med den absolutte søgestreng ”Cognition A/S” (i gåseøjn• står referencen til SQUARE ONE A/S som nr. i søgeresultatlisten. Selv hvis man eliminerer brugerspecifik ranking af søgeresultatet med søgning i såkaldt ”incognito tilstand” kommer reference til SQ1 som nummer i søgeresultatet på side 2. Dette er dokumenteret i Bilag 5. Indklagedes påstand er altså igen direkte forkert og hviler på mangelfuld research.” Som bilag har klageren fremlagt en PowerPoint-præsentation vedrørende virksomheden ”Cognition”. Bilager skærmprint fra hjemmeside ”Virk Data” (”datacvr.virk.dk”), hvoraf fremgår, at klageren fremkommer som et af søgeresultaterne ved en søgning på ordet ”cognition”. Bilager kopi af klagerens årsregnskab for 1999-2000. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”Cognition A/S”. I e-mail af 23. august 2019 har klageren oplyst, at indklagede den 21. august 2019 har ændret navnet på sin enkeltmandsvirksomhed fra ”Cognition” til ”Psykolog Louise Bergøe”. Ved opslag på domænenavnet ”cognition.dk” den 6. oktober 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag i Gyldendals Røde Ordbøger har sekretariatet konstateret, at ”cognition” er et engelsk ord, som betyder ”kognition” eller ”erkendelse”. Ved opslag på hjemmsiden Den Danske Ordbog (”ordnet.dk”) har sekretariatet konstateret, at kognitionspsykologien beskæftiger sig med, hvordan man tolker verden, husker, kommunikerer, og tænker. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har registreret binavnene Cognition A/S og Cognition Institute A/S og har brugt disse binavne aktivt, • at stort set al rådgivning, som klageren har ydet uden for Danmark siden 2000 er sket under brug af forretningskendetegnet ”Cognition”, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”cognition.dk” er uberettiget, • at klageren i 1999 blev engageret af det svenske ventureselskab COGNITION til at bygge en international konsulentvirksomhed, og denne konsulentvirksomhed fik navnet COGNITION INSTITUTE Ltd med en hjemmeside på domænenavnet ”cognition.se”, • at det er påfaldende, at indklagede endnu ikke har taget domænenavnet i brug, og da indklagede ikke har en hjemmeside med indhold, vil indklagede ikke lide noget tab ved overdragelse af domænenavnet til klageren, og • at det ikke er korrekt, at indklagedes binavn Cognition A/S ikke kan findes ved en Google- søgning.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede den 2. juni 2019 oprettede en virksomhed med navnet Cognition, • at indklagede driver virksomhed med psykologisk rådgivning, og indklagedes primære virke er kognitiv psykologi, • at indklagede er i fuld gang med at udvikle en hjemmeside til domænenavnet ”cognition.dk”, • at fastlåsning af indklagedes oplysninger vedrørende det registrerede domænenavn bremser indklagede væsentlig i drift af sin virksomhed, • at da indklagede valgte virksomhedsnavn, var det af afgørende betydning, at det tilsvarende domænenavn ikke var registreret, • at det i Det Centrale Virksomhedsregister og ved Google-søgninger ikke fremgår, at klageren anvender navnet Cognition A/S, og • at klagerens klage er uberettiget.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering af domænenavnet ”cognition.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har registreret binavnene Cognition A/S og Cognition Institute A/S, og klageren har oplyst, at disse binavne har været brugt aktivt, herunder at stort set al klagerens rådgivning uden for Danmark siden 2000 er ydet under brug af forretningskendetegnet ”Cognition”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”cognition.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”cognition.dk” består af det almindelige engelske ord ”cognition”, som også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede oprettede den 2. juni 2019 en enkeltvirksomhed med navnet Cognition, der beskæftiger sig med psykologisk rådgivning, herunder primært kognitiv psykologi. Indklagede har endvidere oplyst, at da hun valgte virksomhedsnavn, var det af afgørende betydning, at hun kunne disponere over det tilsvarende domænenavn. På den anførte baggrund, og da indklagedes virksomhed afspejler domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”cognition.dk”. På baggrund af indklagedes oplysninger i svarskriftet finder klagenævnet ikke, at det forhold, at indklagede har ændret navnet på sin enkeltmandsvirksomhed, mens nærværende klagesag verserede, kan ses som udtryk for, at indklagede har opgivet planerne om at drive virksomhed under brug af forretningskendetegnet ”cognition”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”cognition.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og påtænkte anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 8

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SQUARE ONE A/S, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.