Afgørelse

nygaard.dk

Kasper Nygaard

MOD

Peter Fisker Kristensen

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nygaard.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren beskæftiger sig med investeringsvirksomhed og i den forbindelse har etableret en hjemmeside under domænenavnet ”n2d.dk”. Ved opslag den 15. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår, at domænenavnet ”n2d.dk” er registreret den 5. juni 2009 og at klageren er registrant af domænenavnet. Ved opslag den 15. september 2019 på ”n2d.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”I en årrække har jeg forsøgt at komme i kontakt med ejeren af domænet i ønsket om at overtage ”nygaard.dk” dog uden held. Jeg har vedhæftet e-mail dokumentation for min henvendelse til div. nygaard.dk e-mailadresser og indirekte tilknyttede e-mailadresser samt hhv. DK Hostmaster og kurator for konkursboet vedr. den daværende ejer. I rækkefølge bilag (09.02.2015), bilag (24.07.2015), bilag (24.07.2015) og bilag(24.07.2015). Domænet nygaard.dk har tidligere været viderestillet til en hjemmeside der hedder Porto – under “about” kan man se at stifteren hedder John Doe hvorefter teksten fortsætter på latin. I dag 23.07.2019 viderestilles man ikke og tilgår ikke nogen server. Dermed fremstår domænet fortsat ubrugt. Vedhæftet finder i billeddokumentation for at domænet ikke har været i reelt brug minimum de sidsteår, selvom jeg formoder domænet aldrig har været i reelt brug. Bilag(18.07.2016), bilag 6,(26.09.2018), og bilag(23.07.2019). [...] Mit navn er Kasper Nygaard og jeg ønsker at benytte domænet til investeringsvirksomhed, derfor er det relevant med referencen til mit efternavn. Jeg har i en årrække benyttet mig af domænet ”n2d.dk” til mine investeringsaktiviteter, det er dette domæne jeg ønsker at udskifte med nygaard.dk. Desuden ønsker jeg at gøre brug af domænet til navn specifikke e- mailadresser. Med udgangspunkt i den nuværende manglende reelle brug af nygaard.dk, og det faktum at navnet referer til mit efternavn, samt mit ønske om at benytte domænet til min investeringsvirksomhed samt navn specifik e-mailadresser, søger jeg hermed om overførsel af nygaard.dk til undertegnede.” Som bilag har klageren fremlagt en e-mail af 9. februar 2015 sendt til flere e-mailadresser med tilknytning til domænenavnet ”nygaard.dk”. Af e-mailen fremgår det, at klageren er interesseret i at overtage det omtvistede domænenavn. Bilager en e-mail af 24. juli 2015 stilet til Kirsten Mogensen. Af e-mail fremgår det, at klageren forsøger at finde frem til registranten af domænenavnet ”nygaard.dk” og at der bliver linket til vedkommendes hjemmeside via browseren. Bilager en e-mail af 9. februar 2015 sendt til info@konkurser.dk, hvor klageren oplyser, at han er interesseret i at overtage domænenavnet ”nygaard.dk” og ønsker at vide, om domænenavnet ligger hos kurator til eventuel videreførelse. Bilag er en e-mail af 9. februar 2015 sendt til DK Hostmaster vedrørende domænenavnet ”nygaard.dk”, hvoraf det fremgår, at domænenavnet har været ejet og brugt af en virksomhed, der i dag er gået konkurs og at klageren ønsker at få overdraget domænenavnet. Bilag 5-8 er tilsyneladende fire skærmprint fra opslag på domænenavnet ”nygaard.dk”, der ifølge klageren dokumenterer, at domænenavnet ikke har været i reel brug gennem som minimum de seneste tre år, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en e-mail af 12. december 2014 fra DK Hostmaster. Af e-mailen fremgår det, at klageren nu er optaget på venteliste til domænenavnet ”nygaard.dk” og at klageren er placeret som nummerpå ventelisten. Bilag(litreret af sekretariate• er et foto af et sundhedskort tilhørende Kasper Gunder Nygaard. Ved opslag den 26. juli 2019 på ”nygaard.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside under domænenavnet. Ved fornyet opslag den 15. september 2019 på ”nygaard.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 15. september 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”nygaard.dk” er lagret i alt gange i perioden fra den 19. maj 2001 og frem til den 29. august 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det bl.a., at domænenavnet ”nygaard.dk” tilsyneladende ikke siden den 11. september 2014 har indeholdt en aktiv hjemmeside. Forud for dette tidspunkt ses domænenavnet periodevis at have indeholdt en hjemmeside vedrørende først salg af badges, dernæst en hjemmeside for et landbrug ved navn Nygaard og senere også en hjemmeside for NYGAARD REKLAME. Sekretariatet har således taget følgende skærmprint af hjemmesiden under domænenavnet som lagret henholdsvis den 2. oktober 2009 og den 11. september 2014: Sekretariatet har ved opslag den 15. september 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”nygaard.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (PK7668-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne, udover det omtvistede domænenavn, under .dk-internetdomænet. Ved opslag den 15. september 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at efternavnet Nygaard pr. 1. januar 2019 bæres af 4.230 personer. Ved sekretariatets søgning den 15. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.740.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet en række forskellige virksomheder, hvori Nygaard indgik i virksomhedsnavnet. Herudover vedrørte søgeresultaterne konkrete personer med mellem- eller efternavnet Nygaard. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren gennem en årrække har forsøgt at komme i kontakt med registranten af domænenavnet ”nygaard.dk” uden held, • at klageren i den forbindelse kan henvise til sagens bilag 1-4, der dokumenterer klagerens forskellige henvendelser, • at domænenavnet ”nygaard.dk” tidligere har viderestillet til en hjemmeside ved navn Porto, hvor stifteren hedder John Doe og teksten fremstår som latin, • at domænenavnet ”nygaard.dk” på nuværende tidspunkt ikke anvendes af indklagede, • at det omtvistede domænenavn i hvert fald ikke har været i reel brug gennem de seneste tre år, jf. bilag 5-8, • at klageren hedder Kasper Nygaard og at han ønsker at benytte domænenavnet i forbindelse med investeringsvirksomhed, • at det således er relevant for klageren med et domænenavn, som indeholder en reference til klagerens efternavn, • at klageren gennem en årrække har benyttet sig af domænenavnet ”n2d.dk” i forbindelse med sine investeringsaktiviteter, • at klageren ønsker at erstatte sit nuværende domænenavn med domænenavnet ”nygaard.dk”, • at klageren desuden ønsker at anvende domænenavnet ”nygaard.dk” til brug for navnespecifikke e-mailadresser, og • at domænenavnet ”nygaard.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Peter Fisker Kristensen, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Kasper Nygaard, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Sagen giver i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27, der er affattet på følgende måde: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §har til formål at værne bl.a. bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Det følger af navnelovens § 2, stk. 1, sammenholdt med § 3, at efternavne, der her i landet bæres af flere end 2.000 personer, ikke er beskyttede, og at sådanne efternavne kan tages af enhver. Da efternavnet Nygaard efter det oplyste pr. 1. januar 2019 bæres af 4.230 personer, er der således ikke tale om et beskyttet efternavn. Den beskyttelse, som navnelovens §giver klageren, er derfor begrænset, da anvendelsen af navnet Nygaard normalt ikke vil blive opfattet som eller være egnet til at skabe forveksling med klageren eller klagerens slægt. Det er ikke godtgjort, at klageren har gjort brug af ”Nygaard” som efternavn på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop klageren som person. Det forhold, at klageren bærer Nygaard som efternavn, indebærer derfor ikke en adgang for klager til at forhindre andres anvendelse af betegnelsen Nygaard i isoleret form, idet en sådan brug ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til netop klagers person. Klageren kan dermed ikke i henhold til navnelovens § kræve domænenavnet ”nygaard.dk” overført til sig. Selvom der herefter ikke kan antages at foreligge en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, forudsætter indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nygaard.dk” desuden overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren bærer som nævnt efternavnet Nygaard. Klageren har anført, at klageren gennem en årrække har været interesseret i at få overdraget registreringen af domænenavnet ”nygaard.dk”, idet klageren ønsker at anvende domænenavnet i forbindelse med sin investeringsvirksomhed, hvortil domænenavnet ”n2d.dk” aktuelt benyttes. Endvidere har klageren anført, at klageren tillige ønsker at anvende det omtvistede domænenavn til brug for e-mailkommunikation. Klageren har derfor efter klagenævnets opfattelse en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”nygaard.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesse- afvejning må det tages i betragtning, at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesser i at kunne råde over domænenavnet ”nygaard.dk”, hvilket sekretariatets under- søgelser i sagen også tyder på. Herudover må det indgå i afvejningen, at betegnelsen ”nygaard” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Domænenavnet ”nygaard.dk” er registreret af indklagede den 31. januar 1997. Det fremgår af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Indklagede har ikke svaret i sagen hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”nygaard.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”nygaard.dk” i forbindelse med hjemmesider af forskellig karakter, herunder en hjemmeside for et landbrug ved navn Nygaard og senest virksomheden NYGAARD REKLAME. Det fremgår dog også, at det pågældende domænenavn ikke siden den 11. september 2014 tilsyneladende har indeholdt nogen aktiv hjemmeside. Klagenævnet lægger bevismæssigt til grund, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”nygaard.dk” på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi, men at indklagede ikke længere har intentioner om at anvende domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”nygaard.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nygaard.dk” skal overføres til klageren, Kasper Nygaard. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.