Afgørelse

lej1fest.dk

Lollands Festudlejning v/Allan Østergaard

MOD

ALT TIL FESTEN.DK A/S

16. januar 2020.


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”lej1fest.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg kan se at lej1fest.dk er overtaget af alttilfesten.dk A/S d.November 2009 (se bilag 1), og er siden ikke blevet brugt ifølge bilag(screenshot af siden som den ser ud nu, og har set ud siden Aug 2018) og bilag og (web.archive.org som viser sidens udseende/aktivitet siden oprettelse. ... Jeg mener at det er rimeligt at jeg får medhold da deres hensigt tydeligvis ikke er at benytte domænet, men at fastfryse domænet/ undgå at konkurende festudlejere benytter domænet. Dog vil jeg understrege at alttilfesten.dk A/S ikke er en konkurrent til mig på grund af geografien. Min hensigt er at benytte domænet til min forretning, som består af festudlejning og biludlejning (særskilt CVR nr), og er allerede i besiddelse af lej1bil.dk. Derfor er lej1fest.dk et oplagt domæne for mit brand.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”lej1fest.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 8. august 2018 i forbindelse med domænenavnet ”lej1fest.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 1. januar 2013. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg tror der er sket en fejl mht. klage svar !!!! Derfor besvar jeg på denne måde her – da jeg ikke er EDB ekspert. Kan forstå at der er indgivet en klage på et domæne som vi har haft i år – og hvor modparten skriver at vi ikke bruger domænet. Den påstand er ikke rigtig. For det første ville vi ikke betale for et domænenavn iår hvis vi ikke brugte det – vi bruger det ” internt ” eller i forbindelse med messer til brochurer m.m. – men vi er mest kendt under navnet Alttilfesten.dk – derfor er det domæne kunderne husker / bruger. Men det er klart at hvis der et firma som ønsker at gøre brug af det – og har mere brug for det end alttilfesten.dk – så er vi da lydhøre !!!!!! Synes bare at det må være end økonomisk kompensation?” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Alt til festen skriver at domænet benyttes internt. Det er mig bekendt ikke lovligt kun at benytte et domæne internt. Det kunne dog være interessant at vide hvad det bliver brugt til internt. Det er mig bekendt heller ikke lovligt at anskaffe sig eller reservere / fastlåse domæner, for senere at vinde en økonomisk gevinst. Et lille beløb i form af økonomisk kompensation kan vi gå med til, blot for at fremskynde sagen, hertil er mit forslag at vi betaler Hvad der svarer til omkostningerne på domænet siden oprettelsen. Samt deler Klagegebyret. Som beskrevet tidligere med henvisning til bilag(nuværende status på benyttels• er status stadigvæk ingen aktivitet på domænet. Som beskrevet tidligere med henvisning til bilag og (historik af domæn• er domænet aldrig blevet brugt eksternt, dette bakkes stadigvæk op af web arkivet som logger al aktivitet på alle domæner.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”lolland-festudlejning.dk” har sekretariatet den 30. november 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”lej1fest.dk” den 20. september 2019 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”alttilfesten.dk” har sekretariatet den 30. november 2019 taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”lej1fest.dk” aldrig har været taget i brug, • at indklagede ikke har intentioner om at benytte domænenavnet ”lej1fest.dk”, men vil forhindre, at konkurrerende festudlejere benytter domænenavnet, • at klageren vil anvende domænenavnet ”lej1fest.dk” til sin forretning, som består af festudlejning og biludlejning, og at klageren allerede er registrant af domænenavnet ”lej1bil.dk”, • at det ikke er lovligt kun at benytte et domænenavn internt, og • at det ikke er lovligt at registrere et domænenavn med henblik på at opnå en økonomisk gevinst.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede bruger domænenavnet ”lej1fest.dk” internt i forbindelse med messer og til brochurer m.m., og • at hvis andre ønsker at gøre brug af domænenavnet ”lej1fest.dk” og har mere brug for det end indklagede, så er indklagede lydhør.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”lej1fest.dk” er i strid med § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med udlejning af artikler til brug for fester. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”lej1fest.dk” til sin forretning, som består af festudlejning og biludlejning, og at klageren allerede er registrant af domænenavnet ”lej1bil.dk”. Klagenævnet finder, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”lej1fest.dk”, da domænenavnet er beskrivende for klagerens virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”lej1fest.dk” består af en sammenstilling af tre almindelige danske ord, idet ”1” må anses for sproglig ækvivalent med ”en”. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede beskæftiger sig lige som klageren med udlejning af artikler til brug for fester. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede bruger domænenavnet ”lej1fest.dk” internt i forbindelse med messer og til brochurer m.m. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om brug af domænenavnet ”lej1fest.dk”, og da domænenavnet ”lej1fest.dk” er beskrivende for indklagedes virksomhed, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at domænenavnet ”lej1fest.dk” blev registreret af indklagede flere år inden, klageren ifølge oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister blev stiftet. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”lej1fest.dk”. Der er ikke i øvrigt fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at indklagede har tilkendegivet at ville afhænde domænenavnet mod en passende kompensation, ikke i sig selv gør, at besiddelsen af domænenavnet er i strid med god domænenavnskik. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Lollands Festudlejning v/Allan Østergaard, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.