Afgørelse

24-7.dk

24-7-GROUP IVS

MOD

TEAM INTERNET.DK A/S

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”24-7.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg vil gerne klage over at jeg ikke har mulighed for at komme i besiddelse af domænenavnet 24-7.dk, selvom det ikke bliver brugt. Jeg er ejer af et firma, der hedder 24-7-Group.dk (Bilag 1a ogb), som ejer 24-7-Rental med Branchekode: 773200. Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (Bilaga og• og 24- 7-Kloakservice.dk med Branchekode: 422100. Anlæg af ledningsnet til væsker (Bilagc og d). Desuden er jeg i opstartsfase med endnu en afdeling, der kommer til at hedde 24-7- Granit.dk (Bilag • og 24-7-Transport.dk (Bilag • Jeg har søgt på domænenavnet 24- 7.dk og fundet ud af, at det er optaget (Bilag 4), men ikke i brug (Bilag 5), men ejes af Team internet. (Bilag 6) Jeg har forsøgt kontakt til registranten Team internet via DK-hostmaster d. 26/6-19 (Bilag 7), men uden respons. Jeg kan desuden oplyse, at jeg er skrevet på venteliste til domænenavnet 24-7.dk hos DK-Hostmaster d. 19/7-19 (Bilaga,b,• ... Jeg har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet 24-7.dk, da jeg betragter ”24-7” som en del af mit brand, idet mine virksomheder alle starter med 24-7 og henviser til, at der altid er åbent. Domænenavnet 24-7.dk er registreret hos Team internet, som ikke anvender det og deres hjemmeside viser, at domænet ikke er ledigt (Bilag 9). På dette grundlag forhindres jeg i en bedre sammenhæng forretningsmæssigt og umuliggør en samlet overordnet hjemmeside, der kan henvise til de forskellige afdelinger. Desuden har jeg holdt øje med domænenavnet iår, hvorfor det er min opfattelse, at Team internet har erhvervet sig registreringen uden at have til formål at benytte domænet. Dette forstår jeg som værende i strid med domænelovens § 25, pålydende: ” registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenævnskik”. Ved god domæneskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne jvf. Lovforslag L af 13. november 2013. (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31)” Som bilag 1a og 1b har klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”24-7-group.dk” samt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag 2a og 2b er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”24-7-rental.dk” samt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden ”24-7-rental.dk Esbjerg ApS”, der har samme adresse som klageren. Bilag 2c og 2d er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”24-7-kloakservice.dk” samt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden ”24-7-kloakservice.dk Vest ApS”, der har samme adresse som klageren. Bilag 3a og 3b udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnene ”24-7-granit.dk” og ”24-7-transport.dk”. Bilager kopi af en e-mail af 26. juni 2019 fra DK Hostmaster til klagerens ejer med besked om, at DK Hostmaster har sendt klagerens kontaktoplysninger til indklagede, som herefter har mulighed for at kontakte klageren. Bilager bl.a. kopi af en e-mail af 19. juli 2019 fra DK Hostmaster til klagerens ejer med besked om, at klageren er skrevet på venteliste til domænenavnet ”24-7.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”teaminternet.dk” med resultaterne ved en søgning på ”24-7”, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet ”24-7.dk” ikke er ledigt. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ” Indklagede er erhvervsdrivende, firmaet har været domæneregistrator hos DK-hostmaster siden 1997 og driver blandt andet virksomhed som webhostingfirma for mange tusinde kunde både med hjemmesider og email services. Indklagede har ikke særlige rettigheder til domænet 24-7.dk ligesom ingen andre bør have særlige rettigheder til et generisk domæne. Adskillige lande har i tvivlstilfælde omkring hvorvidt et domæne er generisk eller ej, ladet tvivlen komme de indklagede til gode og afvist overførsler. Der skal således stilles endog meget stærke beviser og en enorm byrde på anklager omkring bevis for at et domæne primært er ikke er generisk, og subsidært om anklager har opbygget en rettighed til et generisk udtryk. Domænet vil let kunne bevises generisk, da anklager selv benytter sine egne domæner indeholdende tallene 24-7 på en generisk måde. Anklager er indehaver af et slags døgnbemandet alarmfirma som kva døgnetstimer og ugensdage gerne vil brande sig på at de altid er klar til at hjælpe kunder. Ligeledes er email også klartimer i døgnet ogdage ugentligt, så brugsmuligheden for et alarmfirma og en email er altid hvis det er 24-7. Derfor bør klagen afvises, og ikke behandles. Der er simpelthen ikke brug for at man uden videre kan anklage personer for at misbruge DK-hostmasters system, ved at oprette et firma lang tid efter et domæne er registreret og ibrugtaget som email, og mange år efter anklage firmaet for misbrug, det er uhørt og bør omgående afvises, endda UDEN at vi som rettighedsejer til domænet bør involveres. Såfremt domæneklagenævnet ikke vil afvise klagen, vil vi subsidiært kære frifindelse på bagrund af at vi er først i tid, domænet er generisk, domænet er ibrugtaget og ikke misbruges ifølge DK-hostmasters regelsæt. Således vil en overdragelse af domænet forstyrre nuværende brug af domænet som modtager emails. Brugen startede i 1998 og har været kontinuerlig. Anklagers hoveddomæne team24-7.dk er registeret i 2015 og deres firma Team 24/7 Aps er registeret 1/10 2014. Indklagedes domæne 24-7.dk er registeret den 23/10 1998. Et lignende domæne 247.dk er registeret den 28/12 2000 ejet af et helt andet firma uafhængigt, som yderligere bekræfter at det er generisk. Indklagede har ingen kendskab til klagerens virksomhed og er ej heller blevet kontaktet af klageren.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”24-7-rental.dk” har sekretariatet den 5. oktober 2019 taget følgende kopi: Ved sekretariatets opslag den 5. oktober 2019 på domænenavnet ”24-7.dk” fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 5. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – TI498-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: 24-7.dk aktion.dk boligsalg.dk cdsalg.dk copycat.dk deko-design.dk dekodesign.dk domainregistrering.dk domainsalg.dk domænekøb.dk efax.dk firmapakke.dk goto.dk guldsmede.dk hammerslag.dk internetsalg.dk jokeren.dk kontrolpanel.dk linkogvind.dk mæglere.dk netad.dk nummerinfo.dk onlineauktion.dk onlinesalg.dk onlineshopping.dk opstartspakken.dk oversæt.dk pennevenner.dk ready2go.dk retur.dk servnet.dk snebolden.dk stop4u.dk team-internet.dk teaminternet.dk tigervej.dk visitkortet.dk vr.dk webdomæne.dk Ifølge Den Danske Ordbog (”ordnet.dk”) bruges betegnelsen ”24-7” til at udtrykke, at noget er åbent eller fungerer altid, dvs.timer i døgnet,dage om ugen. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”24-7.dk” ikke bliver brugt, • at klageren har navnet ”24-7-Group.dk”, som ejer virksomhederne ”24-7-Rental” og ”24-7- Kloakservice.dk”, • at klageren er i færd med at starte afdelinger, der kommer til at hedde ”24-7-Granit.dk” og ”24- 7-Transport.dk”, • at klageren anser ”24-7” som en del af sit brand, • at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”24- 7.dk”, • at indklagede ikke har til hensigt at anvende domænenavnet ”24-7.dk”, og • at indklagede har registreret domænenavnet ”24-7.dk” i strid med domænelovens § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har været domæneregistrator hos DK Hostmaster siden 1997 og blandt andet driver virksomhed med webhosting både med hjemmesider og e-mailservices, • at der ikke er nogen, som har særlige rettigheder til generisk domænenavne så som domænenavnet ”24-7.dk”, • at indklagede siden 1998 har anvendt domænenavnet ”24-7.dk” i dets generiske betydning til e- mailservices, og • at indklagede har været først i tid med hensyn til at registrere det generiske domænenavn ”24- 7.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at klagenævnet ikke finder, at der af indklagede er oplyst omstændigheder, som kan føre til en afvisning af sagen.

Indklagede har gjort gældende:
at indklagedes registrering af domænenavnet ”24-7.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der har navnet ”24-7-Group.dk”, ejer virksomhederne ”24-7-rental.dk Esbjerg ApS” og ”24-7-Kloakservice.dk”, og at klageren markedsføre sin virksomhed under betegnelsen ”24-7” bl.a. på hjemmeside på domænenavnet ”24- 7-rental.dk”. Klageren har endvidere oplyst at være i færd med at starte afdelinger, der kommer til at hedde ”24-7-Granit.dk” og ”24-7-Transport.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”24-7.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”24-7.dk” består af betegnelsen ”24-7”, der er et almindeligt, generisk udtryk for døgnet rundt og i alle ugens syv dage. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Det vil kunne indgå i den interesseafvejning, som skal foretages efter domænelovens § 25, stk. 1, at et domænenavns signalværdi kan være af større betydning for den, som vil benytte det for en hjemmeside end for den, som alene anvender det til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. Nævnet finder dog, at den nærmere afvejning må bero på en konkret vurdering. Kan registranten af et domænenavn således godtgøre, at domænenavnet i væsentligt omfang er blevet brugt til kommunikation via e-mails mellem eller for en større kreds af personer, vil dette således også være et moment, som skal indgå i interesseafvejningen. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”24-7.dk” siden 1998 kontinuerligt har været anvendt til e- mailservices, hvilket klagenævnet ikke har anledning til at betvivle. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i at kunne fastholde registreringen af domænenavnet ”24-7.dk”. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”24-7.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet, således at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”24-7.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det forhold at domænenavnet ”24-7.dk” tilsyneladende ikke har været anvendt til en hjemmeside, kan ikke føre til andet resultat. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”24-7.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, 24-7-GROUP IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.