Afgørelse

damphjornet.dk

Damphjørnet ApS

MOD

LAC-Teknik v/Lasse Christensen

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”damphjornet.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet damphjornet.dk er registreret af registranten den 29. Juni 2019. Vi opdager den 17. Juli 2019, at domænenavnet er optaget i forbindelse med, at Damphjørnet ApS selv ønsker at registrere domænet. Damphjørnebvt ApS er en ny startet fysisk butik som er 750m fra registrantens domicil. Vi er i forvejen ejer af Damphjørnet.dk – og har registret vores ApS 19.06.2019. (Bilag 1) Vi bemærker, at hjemmesiden under domænet er tomt, samtandre lignende domæner (bilag 3) bliver købt samme dag den. 29.06.2019 (bilag 2) – hvor vi åbner op for vores fysiske butik. Dette er vores opfattelse, at LAC-Teknik udelukkende har købt disse domæner for at forhindre vores forretning. Og udnytte at kunderne finder hans domicil fremfor vores i diverse søgeoptimerings programmer. ... Vi mener vi skal have medhold i vores klage, da det er åbenlyst at LAC Teknik, som også ejer damperen.dk (bilag 4) og har med det henblik brugt vores navn, for at lokke kunderne til hans hjemmeside.” Som bilagoghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 19. juni 2019. Bilag er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af de domænenavne, som indklagede har registreret under bruger-id 11136-DK. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”damperen.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”LAC-Teknik V/ Lasse Christensen har en butik (Dampere• beliggende på hjørnet af Peder Lykkes Vej og Dalføret. Butikken åbnede i 2012. Hjørnet omkring denne butik har i alle årende frem til nu været kendt som damphjørnet selv om butikkens egentlige navn er Damperen. Derfor er åbningen af damphjørnet kun 750m derfra et beskidt forretningstrick og med en bagtanke om at stjæle kunder fra Damperen. Ligeledes er damphjørnets logo udført i samme sort/hvide farve som damperen.dk’s logo på hjemmesiden. Jeg mener at LAC-Teknik har den samme ret til domænenavnet, da det egentlig relaterer til damperen.dk og ikke den nyåbnede damphjørnet. Webhotellet er pt. Tomt, da vi afventer vores programmør kommer tilbage fra ferie.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”1. Damperen har altid været kendt for dampkælderen eller Damperen, og aldrig Damphjørnet. Den anden butik, som Lasse i samarbejde med en anden, åbnede blev også kaldt for dampkælderen. Jeg har været i branchen i overår, og i de år har jeg aldrig hørt nogen kalde Damperen for Damphjørnet. Det er en lille branche, og derfor ville enhver der er i denne branche vide om damperen også blev kaldt for Damphjørnet. Jeg har på intet tidspunkt haft intentioner om at kalde min butik det samme som Damperen. Hvilket vil ødelægge min forretning hvis det var sandt at han blev kaldt damphjørnet. Dette er blot en påstand han prøver at anvende. 2. At Damphjørnet ApS bliver åbnet 750m fra Damperen er intet beskidt forretningstricks. Vi har ligeledes åbnet 600m. fra en anden Damp butik med navn Kustom Kloud. Samt 1300m. fra Cph Vapers. De to sidst nævnte butikker befinder sig på Amagerbrogade lige såvel som Damphjørnet ApS gør. Amager har et indbyggertal på over 205.000 indbygger. 3. At Damphjørnets logo er udført I sort/hvide farver, ser jeg ingen grund til at Damperen skal påstå at jeg har kopieret hans idé, da tusinde af forretningsfolk anvender sort og hvid til et logo for at holde det simpelt. Mine tidligere firma Sundbygaard A/S var også i Sort og hvidt? Skulle dette være for at efterligne Damperen? 4. Programmør kommer hjem tilbage fra ferie? Lasse Christensen har selv udviklet sin egen hjemmeside samt andre POS systemer. Dette ses også i proff.dk (oversigt over virksomhede• at han yder konsulentbistand vedr. IT. Se vedhæftet bilag Alt I alt er det klagenævnets afgørelse, der skal afgøre denne sag. Det ses tydeligt at Damperen udelukkende har følt sig truet af en ny forhandler på Amager, da Damperen køber domænet samme dag som vores åbning af butikken. Og ikke kun det domæne men også to andre domæner under samme registrant se venligst bilag 7.” Som bilaghar klageren fremlagt skærmprint med virksomhedsoplysninger om indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagedes branche bl.a. er detailsalg med elektroniske apparater samt konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Bilager udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede under bruger-id L11136-DK har registreret følgende domænenavne: ”damp-hjoernet.dk”, ”damp-hjornet.dk” og ”damphjornet.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Damperen har tidligere været i franchise samarbejde med Damperhjørnet i Hørve så det Klagers postulater er ikke korrekte. Navnet kom af at butikkerne lå på et hjørne, deraf navnet. Klager prøver at overtage markedsandel på dette grundlag. Dampkælderen Var med i vores Franchise tidligere men er det ikke mere. At vælge de samme farver til et logo til en butik på næste hjørne og samtidig indkøbe nogle af de samme sortimenter som kun sælges af enkelte butikker i DK, men hovedsageligt i hele Danmark importeres af den indklagede må siges udelukkende værende at overtage indklagedes kunder. Det er fuldstændig sagen uvedkommende om indklaget selv kan programmere. Hvis ordren er givet videre til 3. part så vedkommer det på ingen måde klagers kommentar. Indklaget har aldrig udviklet POS systemer men er IT kyndig i Lyslederoptik og netværk som intet har med sagen at gøre. Indklaget vil ligeledes lade klagenævnet afgøre sagen og beder klagenævnet se på hvordan klager prøver at overtage markedsandel ved at tage navne, logo farve og produkter på indklagedes forretning.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”damphjørnet.dk” har klagenævnet den 5. oktober 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet ”damphjornet.dk” den 5. oktober 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”damperen.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved en søgning i Google (www.google.d• den 5. oktober 2019 på "damphjørnet" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 41, hvoraf de direkte vedrørte klageren, og de resterende vedrørte forskellige former for omtaler af produkter af samme slags, som dem der bliver forhandlet af klageren. Ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en nystartet butik, som er placeret 750 meter fra indklagedes placering, • at klageren er registrant af domænenavnet ”damphjørnet.dk”, • at der ikke er nogen aktiv hjemmeside på domænenavnet ”damphjornet.dk”, • at indklagede udelukkende har registreret domænenavnet ”damphjornet.dk” for at forhindre klagerens forretning og for at lede internetbrugere, der leder efter klagerens hjemmeside, til indklagedes hjemmeside, • at indklagede, som også er registrant af domænenavnet ”damperen.dk”, har registreret domænenavnet ”damphjornet.dk” for at tiltrække internettrafik til sin hjemmeside, • at indklagedes forretning altid har været kendt under navnet ”Dampkælderen” eller ”Damperen”, men aldrig ”Damphjørnet”, og • at indklagede registrerede domænenavnet ”damphjornet.dk” samme dag, som klageren åbnede sin butik.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i 2012 åbnede en butik med navnet ”Damperen”, men at butikken er kendt som ”Damphjørnet”, • at indklagedes butik ligger på et hjørne, • at klagerens åbning af en tilsvarende forretning under navnet ”Damphjørnet” ca. 750 meter fra indklagedes forretning er et beskidt forretningstrick med det formål at stjæle kunder fra indklagede, • at klagerens logo er udført i samme sort/hvide farver, som indklagedes logo på indklagedes hjemmeside, • at indklagede har samme ret til domænenavnet ”damphjornet.dk” som klageren, og • at indklagede tidligere været i franchisesamarbejde med ”Damperhjørnet” i Hørve.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”damphjornet.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der har navnet ”Damphjørnet ApS”, markedsfører sig med brug af et logo, der indeholder betegnelsen ”Damphjørnet”, og har en endnu ikke færdigudviklet hjemmeside på domænenavnet ”damphjørnet.dk”. Betegnelsen ”damphjornet” er kvasi-identisk med klagerens selskabsnavn og klagerens domænenavn, hvorfra klageren markedsfører sin forretning, der beskæftiger sig med salg af produkter vedrørende elektroniske cigaretter. Domænenavnet ”damphjornet.dk” fremstår som en variant af – og er forveksleligt med – klagerens selskabsnavn og domænenavn. Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede registrerede domænenavnet ”damphjornet.dk” ti dage efter klagerens registrering i Det Centrale Virksomhedsregister og efter klagerens oplysninger samme dag, som klagerens fysiske butik åbnede. Henset hertil samt til, at domænenavnet ”damphjornet.dk” viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”damperen.dk”, hvorfra indklagede markedsfører varer af samme art, som de varer klageren sælger i sin forretning, der markedsføres på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”damphjørnet.dk”, finder klagenævnet at lægge til grund, at indklagede ved anvendelsen af domænenavnet ”damphjornet.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”damperen.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens selskabsnavn og domænenavn med henblik på at kunne lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til indklagedes hjemmeside. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”damphjornet.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet "damphjornet.dk" skal overføres til klageren, Damphjørnet ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.