Afgørelse

husleje.dk

Mark Industrie v/Mark Møller Gjødsbøl Jensen

MOD

Keepit A/S

5. december 2019.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”husleje.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under Mark Industrie v/Mark Møller Gjødsbøl Jensen (CVR-nummer 32373283) med startdato den 1. oktober 2009. Klageren er registreret under branchekode 683110 ”Ejendomsmæglere mv.” og bibranchekode 683120 ”Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.”. Indklagede er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under Keepit A/S (CVR- nummer 30806883) med startdato den 23. august 2007. Selskabet er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering” og dets formål er ”EDB- og IT-virksomhed, handel og finansiering”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klagen indgives under henvisning til tidligere afgørelse fra Klagenævnet, med J.nr.: 2016 0053. Vi har tidligere indgivet klage over anvendelsen af dette domænenavn, klagen blev indsendt d. 20. april 2016. Denne klage baseres på samme grundlag, navnlig at Mark Industrie driver www.sapu.dk som er en omfattende portal, der rådgiver om privat udlejning af bolig. Vi påtænker at anvende domænet husleje.dk til nærmere at redegøre for reglerne om regulering af husleje i Danmark - et spørgsmål som ganske mange udlejere og lejere er i tvivl om. Domænet husleje.dk har ikke været anvendt til noget formål igennem flere år. Det henstår med en tom webhotel skærm. I forbindelse med tidligere sag i Klagenævnet for Domænenavne har indklagede, om end det forekommer at virksomheden er solgt til en anden, gjort gældende, at denne påtænkte at anvende domænet til et formål. ... SAPU.dk har en højt specialiseret kompetence inden for bl.a. vurdering og fastsættelse af husleje for private boliglejemål, herunder en indgående forståelse for den komplekse jura der ligger bag dansk lejeregulering. Således mener jeg vores påtænkte anvendelse af husleje.dk er relevant, samfundsnyttigt og vil udgøre en loyal anvendelse af domænenavnet med varetagelse af legitime interesser. Indklagede anvender ikke domænet, og tidligere udsagn om at ville tage domænet i brug, har ikke medført at der, nuår senere, er taget nogen anvendelse i brug. Vi mener således ikke at indklagedes anvendelse af domænet overholder domænelovens § stk. 1, idet domænet fortsat ikke er taget i brug efter samlet års registrering, idet at indklagede ikke anvender domænet i forhold til dets signalværdi eller, med domænet, varetager nogen form for legitim interesse. Idet Mark Industrie via vores portal www.sapu.dk har i sinde at varetage en konstruktiv interesse for domænet, herunder at anvende domænet i henhold til god domæneskik ønsker vi domænet overdraget Vi anmoder Klagenævnet for Domænenavne om at overdrage domænet.” Bilag er følgende skærmprint, der efter det oplyste viser, hvordan domænenavnet ”husleje.dk” fremstod den 13. februar 2018: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”husleje.dk” den 15. juli 2019 og den 27. september 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Bilager et registreringsbevis fra SKAT vedrørende klagerens virksomhed Mark Industrie v/ Mark Møller Gjødsbøl Jensen (CVR-nummer 32373283). Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”sapu.dk”, der har været registreret siden 14. november 2005. Sekretariatet har ved opslag den 27. september 2019 på klagers hjemmeside på domænenavnet ”sapu.dk” taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 27. september 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”husleje.dk”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KA11374-DK) yderligere er anført som registrant af følgende domænenavne: cloud24.dk ebookcreator.dk evalesco.dk forsikringspriser.dk groovyt.dk hus-leje.dk ido.dk indblik.dk interesse.dk keepit-pro.dk keepit.dk keepitadfs.dk keepitgroup.dk keepitgsuitedomain.dk keepitpro.dk keepitreal.dk keepitsupercool.dk minoppetid.dk mmdata.dk oppetid.dk papeer.dk pizzaweb.dk saas247.dk saascloud.dk sjovt.dk solid.dk solit.dk sportsorat.dk superapo.dk sysorb.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne konstateret, at der i seks tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside. I ét tilfælde fremkom en hjemmeside om ”back ups” og i ét tilfælde fremkom en hjemmeside om et monitoreringssystem. I de sidste to tilfælde, blev man viderestillet til hjemmesiden om monitoreringssystemet. Ved sekretariatets søgning på ”husleje” den 27. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 1.160.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 27. september 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”husleje.dk” er lagretgange i perioden 29. december 2003 til 4. november 2018, og domænenavnet har fremstået som vist ovenfor siden første lagring i december 2003. Klageren har tidligere indbragt en klage for Klagenævnet for Domænenavne med påstand om, at domænenavnet ”husleje.dk” skulle overføres til klageren. Ved afgørelse af 28. september 2016 i j.nr. 2016-0053 fandt klagenævnet, at det efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstod på det pågældende tidspunkt, ikke var godtgjort, at klagerens interesse oversteg den daværende registrants (COHAESIO A/S). Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har indgivet en klage over den manglende brug af domænenavnet ”husleje.dk” (klagenævnets j.nr. 2016-0053), hvor klagenævnet efter en konkret interesseafvejning fandt, at der ikke var grundlag for at give klageren medhold i, at domænenavnet skulle overføres, idet indklagede havde oplyst, at denne havde planer om at anvende domænenavnet i fremtiden, • at indklagede fortsat ikke har taget domænenavnet ”husleje.dk” i anvendelse, der således fortsat er uden indhold, • at klageren driver virksomheden SAPA fra en hjemmeside på domænenavnet ”sapu.dk, hvorfra klageren rådgiver vurdering og fastsættelse af husleje for private boliglejemål, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”husleje.dk” i forbindelse med denne rådgivningsvirksomhed, hvorfor klageren har en relevant, samfundsnyttig og legitim interesse i domænenavnet, og • at indklagedes manglende brug af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor domænenavnet skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 6

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”husleje.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver virksomhed med rådgivning om bl.a. huslejefastsættelse og ønsker i den forbindelse at anvende domænenavnet ”husleje.dk” til en hjemmeside herom. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”husleje.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”husleje.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”husleje.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”husleje.dk” skal overføres til klageren, Mark Industrie v/Mark Møller Gjødsbøl Jensen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.