Afgørelse

ofcourse.dk

Bo Ofcourse

MOD

Of Course

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”ofcourse.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg ønsker at få overdraget domænet - www.ofcourse.dk, idet registrant på intet tidspunkt i min viden har brugt domænet - det står blot parkeret (se vedhæftede screenshot fra i da• - da det ikke er brugt, eller bruges eller registrant er registreret med hverken juridisk firma eller navn, må jeg anses for at være retmæssig ejer af domæne- hvorfor jeg beder om fuld overdragelse. Jeg har prøvet at sende info gennem DK-Hostmaster til registrant for at kontakte mig for om jeg den vej kunne blive enig (sendes anonym fra DK Hostmaster, jeg har ikke direkte linj• - da jeg ikke har hørt fra registrant kan jeg ikke finde korrekte ejer selv, idet der på adresse ses flere firmaer - og dem jeg har kontaktet kender intet til dette domæne. Domænet skal bruges til en personlig branding, derfor også jeg købte navnet og tog det som mit juridiske navn. Evt se på min Linkedin profil (https://www.linkedin.com/in/bo-ofcourse-68646514/), Facebook profil (https://www.facebook.com/BoofCourse), samt på vores firmaside https://www.bynoi.com/about m.fl., hvor jeg står som Bo Ofcourse - dette har jeg brugt i mange år, førend jeg købte navnet juridisk. ... Jeg har derudover købt efternavn "Ofcourse" - bemærk i et ord, således mit fulde juridiske navn er Bo Ofcourse, efternavn nøjagtig som domæne skiver det, og derved vil en så 100 % identisk stavelse, som jeg har rettighed til også kunne ses som en krænkelse af min navneregistrering i enhver henseende. ... Jeg har købt og derved eneret på dette navn - hvorfor der er under varemærketeistring i den henseende. Derfor bør der gives mig medhold i overdragelse på baggrund af: Personnavneloven § Markedsføringslovens § 18” Bilag er en navneattest, hvoraf fremgår, at klageren den 14. juni 2019 tog ”Ofcourse” som sit efternavn. Bilag er et skærmprint fra domænenavnet ”ofcourse.dk”, der viser, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”ofcourse.dk” den 15. juli 2019 og den 29. september 2019 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 29. september 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”ofcourse.dk” Ved sekretariatets søgning på ”of course” den 29. september 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 831.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte derimod bl.a. oversættelse af den engelsk betegnelse ”of course” samt sætninger, hvori denne betegnelse indgår. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• den 29. september 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”ofcourse.dk” er lagret gange i perioden 7. marts 2001 til 14. november 2018. En gennemgang af lagringerne viser, at der i perioden fra 7. marts 2001 til 31. august 2004 fandtes følgende hjemmeside på domænenavnet: Af de lagringer af indholdet på domænenavnet ”ofcourse.dk”, der er foretaget efter den 31. august 2004, fremgår, at der ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 29. september 2019 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• har sekretariatet konstateret, at der pr. 1. januar 2019 ikke var nogen personer, der bar efternavnet ”Ofcourse”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren bærer efternavnet ”Ofcourse”, hvorfor domænenavnet ”ofcourse.dk” skal overdrages til klageren, • at klageren vil anvende domænenavnet ”ofcourse.dk” til personlig branding, • at indklagede – efter klagerens viden – aldrig har anvendt domænenavnet ”ofcourse.dk”, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”ofcourse.dk” er i strid med navnelovens § og markedsføringslovens § 18. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”ofcourse.dk” ikke har kommerciel betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har over for klagenævnet dokumenteret at være bærer af efternavnet Ofcourse (jf. bilag 1). Efter de foreliggende oplysninger bæres efternavnet alene af et meget begrænset antal personer i Danmark, og klagerens efternavn er derfor beskyttet i medfør af navnelovens § 3. Sagen giver herefter først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt navnelovens § 27, der er sålydende: ”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §har til formål at værne bl.a. bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Beskyttelsen af efternavne, som er identiske med ord, der har en alternativ betydning, er begrænset, idet anvendelsen af ord i deres alternative betydning ikke vil indebære en sådan risiko for forveksling, som er betingelsen for, at der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. ”Of course” er en almindelig engelsk betegnelse, der betyder ”selvfølgelig” på dansk. Da ”of course” således har en alternativ betydning, er det på den anførte baggrund klagenævnets opfattelse, at indklagedes fortsatte registrering og brug af domænenavnet ”ofcourse.dk” ikke vil indebære en risiko for forveksling med klageren eller klagerens slægt. Det findes derfor ikke godtgjort, at indklagedes registrering eller anvendelse af domænenavnet ”ofcourse.dk” indebærer en overtrædelse af klagerens rettigheder efter navneloven. Selvom der herefter ikke kan antages at foreligge en krænkelse af klagerens rettigheder efter navneloven, forudsætter indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ofcourse.dk” desuden overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren bærer som nævnt efternavnet Ofcourse, der efter det oplyste pr. 1. januar 2019 ikke var båret af andre personer i Danmark. Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”ofcourse.dk” til personlig branding. Klageren har derfor en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ofcourse.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesse- afvejning må det tillige tages i betragtning, at sekretariatets undersøgelser viser, at betegnelsen ”of course” på internettet ikke er særligt forbundet med klageren eller indklagede. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”ofcourse.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet ligger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”ofcourse.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”ofcourse.dk” skal overføres til klageren, Bo Ofcourse. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.