Afgørelse

tagrenden.dk

Søndersteds tag og facade

MOD

Michael Albér

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tagrenden.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen, jf. dog nærmere neden for i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Søndersteds tag og facade (CVR-nummer 38333968) med startdato den 1. marts 2017. Virksomheden er endvidere registreret under branchekode ”432200 VVS- og blikkenslagerforretninger”, og med Michael Søndersted registreret som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden. Sekretariatet har ved en søgning den 10. november 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”sønderstedstag.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, hvorfra der tilbydes bl.a. tag- og facadeløsninger. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”sønderstedstag.dk” er registreret den 31. januar 2017, og at Michael Søndersted er registranten. Ved opslag den 10. november 2019 på ”sønderstedstag.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om os” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”Vi er en blikkenslagervirksomhed, der blev grundlagt af Michael Søndersted. Michael har mere end års erfaring inden for blikkenslageropgaver med speciale i zink, kobber og skifer, hvilket er blandt vores hovedbeskæftigelser. Vi laver bl.a. skræddersyede løsninger og specialfremstillinger som passer lige netop dine behov.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Sønderstedstag og facade er en blikkenslagervirksomhed med speciale i tagrender, zink og kobber. Jeg ønsker at udvide min forretning til at sælge tagrender på en webshop til private kunder, hvorfor jeg ønsker at bruge hjemmesiden tagrenden.dk til dette formål. Siden 2017, hvor jeg opstartede min virksomhed har jeg haft dette for øje. Da jeg i denne periode har konstateret, at domænet ikke har været i brug, ønsker jeg at overtage domænet. Det lader til at domænet tagrenden.dk har været ejet siden 4. april 2010 af Michael Albér. Ved opslag den 06.07 2019 på ”tagrenden.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgår det, at hjemmesiden er lagret i altgange i perioden fra den 04.04 2010 og frem til den 06.07 2019. Det fremgår, at der på dette tidspunkt ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet, hvorfor jeg ønsker at overtage domænet. [...] Jeg mener, at jeg skal have medhold, da domænet ikke bliver brugt og jeg ønsker at bruge domænet til salg af tagrender. Der er ikke andre ledige domæner, der beskriver dette produkt i domænenavnet.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Af skærmprintet fremgår det, at hjemmesiden under domænenavnet ”tagrenden.dk” er lagret i alt gange i perioden fra den 26. august 2004 og frem til den 18. december 2014. Bilag (litreret af sekretariate• er en udskrift af 16. juli 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 16. juli 2019 og fornyet opslag den 10. november 2019 på ”tagrenden.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Jeg har købt dette domænenavn og tror endda jeg har købt det af ham som påstår at det er hans. Jeg blev ringet op for nogle år siden, af en mand som ville sælge mig sit domæne, da han ikke brugte det. Jeg har et firma, som hedder TagGruppen, og vi skifter mange tagrender, så det lå lige til højrebenet og købte dette domænenavn. Jeg køber det og overfører penge til sælger. Han ordner alt det praktiske, da han er ejer af det og så overtager jeg det. Måske har tidligere ejer ”glemt” han har solgt det til mig?”. Ved opslag den 10. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”tagrenden.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (MATA36- DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dk- internetdomænet. Sekretariatet har ved opslag den 10. november 2019 i Internet Archive Wayback Machine (www. archive.or• konstateret, at hjemmesiden under domænenavnet ”tagrenden.dk” er lagret i altgange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet den 4. april 2010 og frem til den 18. december 2014. Det fremgår heraf, at domænenavnet i 2014 har indeholdt en hjemmeside med teksten ”Forbidden. You don’t have permission to access / on this server”. Endvidere har sekretariatet taget følgende skærmprint af domænenavnet som lagret den 19. juli 2013: Sekretariatet har ved en søgning den 10. november 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”taggruppen.dk” er etableret en hjemmeside for virksomheden TagGruppen A/S, der beskæftiger sig med tagarbejde. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår, at domænenavnet ”taggruppen.dk” er registreret den 16. juli 2004, og at indklagede er registranten under bruger-id MA8517-DK. Ved opslag den 10. november 2019 på ”taggruppen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved at klikke på feltet ”Om os” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende beskrivelse af klagerens virksomhed: ”TagGruppen er et mellemstort tagdækkerfirma med omkring år i branchen, og en kundekreds der tækker både private, erhverv og det offentlige. Fundamentet for virksomheden blev skabt kort efter orkanen i 1999, da Michael Albér og Claus Kidmose grundlagde firmaet Villabyernes Tømrer & Tagdækning. Med et godt rygstød fra orkanen voksede firmaet de følgende år, og i 2005 gik man sammen med Tip Top Tagdækning og formede TagGruppen, som firmaet fortsat hedder i dag. Firmaet i dag Den positive udvikling fortsatte, og i 2008 overtog Michael hele firmaet, da Claus efter mange år i branchen trak sig tilbage for at nyde livet som pensionist. Den stærke gruppe af medarbejdere, der tæller 10-14 mand, er stort set identisk.” Ved e-mail af 11. november 2019 har sekretariatet anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”tagrenden.dk”. DK Hostmaster har i den forbindelse oplyst bl.a., at det omtvistede domænenavn blev overdraget til den nuværende registrant den 25. april 2014 fra virksomheden Grafik Team ApS. Sekretariatet har ved opslag den 11. november 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der er registreret et aktieselskab under navnet TagGruppen A/S (CVR- nummer 35532765) med startdato den 15. november 2013. Selskabets formål er reparation og vedligeholdelse af tagkonstruktioner samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”439100 Tagdækningsvirksomhed” og bibranchen ”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed”. Som legal og reel (ene)ejer af selskabet er registreret med Michael Albér. Ved sekretariatets søgning på ”tagrenden” den 11. november 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 91.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet overvejende diverse råd og tips vedrørende rensning af tagrender, reparation eller opsætning af tagrender samt en bog af Einar Már Gudmundsson med titlen ”Vingeslag i tagrenden”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Søndersteds tag og facade er en blikkenslagervirksomhed med speciale i tagrender, zink og kobber, • at klageren har et ønske om at udvide sin forretning til også at sælge tagrender på en webshop til private kunder, • at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”tagrenden.dk” til ovennævnte formål, som klageren har haft øje for siden 2017, • at klageren har konstateret, at domænenavnet ”tagrenden.dk” ikke er taget i brug af indklagede, som har været registrant af domænenavnet siden april 2010, • at dette understøttes af klagerens opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), • at klageren bør have medhold i sin klage, da klageren i modsætning til indklagede vil gøre brug af domænenavnet ”tagrenden.dk”, • at der i øvrigt ikke er andre ledige domænenavne, som er egnede til at beskrive det, klageren påtænker at anvende domænenavnet til, og • at domænenavnet ”tagrenden.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har købt domænenavnet ”tagrenden.dk”, da indklagede for nogle år siden blev kontaktet af en mand, som ville sælge domænenavnet, • at sælger stod for alt det praktiske i den forbindelse, men at indklagede overførte penge til sælger for registreringen, • at indklagede så vidt han husker købte domænenavnet ”tagrenden.dk” af klageren, men at klageren måske har ”glemt” dette, • at indklagede har et firma ved navn TagGruppen, der står for at skifte mange tagrender, og • at det derfor lå lige til højrebenet, at indklagede skulle købe domænenavnet ”tagrenden.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”tagrenden.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, som er registreret under navnet Søndersteds tag og facade med startdato den 1. marts 2017. Virksomheden er desuden registreret under branchekode ”432200 VVS- og blikkenslagerforretninger”. Herudover fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med blikkenslagervirksomhed med speciale i tagrender, zink og kobber, samt at klageren under domænenavnet ”sønderstedstag.dk” driver en hjemmeside, hvorfra der tilbydes bl.a. tag- og facadeløsninger. Klageren har oplyst, at klageren ønsker at udvide sin forretning til også at sælge tagrender på en webshop til private kunder og at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”tagrenden.dk” til det nævnte formål. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”tagrenden.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser heri. Ved denne afvejning må det tages i betragtning, at betegnelsen ”tagrenden” er rent beskrivende for det produkt, som klageren ønsker at sælge fra det omtvistede domænenavn, og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også synes at bekræfte. Herudover må det indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen ”tagrenden” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med klageren eller indklagede. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”tagrenden.dk” aktuelt ikke indeholder nogen hjemmeside, ligesom der ikke er fremkommet oplysninger som tyder på, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet på en måde, der er egnet til at udnytte dets signalværdi. Indklagede har dog over for klagenævnet anført, at indklagede erhvervede domænenavnet ”tagrenden.dk”, da han for nogle år siden fik tilbudt at købe domænenavnet. Endvidere har indklagede anført, at indklagede ejer et selskab ved navn TagGruppen, hvorfor det var naturligt, at indklagede skulle købe domænenavnet ”tagrenden.dk”. Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster blev domænenavnet ”tagrenden.dk” overdraget den 25. april 2014 til indklagede. Sekretariatets undersøgelser i sagen viser bl.a., at der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret et aktieselskab under navnet TagGruppen A/S med startdato den 15. november 2013, hvis formål er reparation og vedligeholdelse af tagkonstruktioner og som er registreret under branchekode ”439100 Tagdækningsvirksomhed”. Indklagede er registreret som legal og reel (ene)ejer af selskabet. Der er efter klagenævnets vurdering ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”tagrenden.dk”. Det ændrer ikke herved, at det må lægges til grund, at indklagede hidtil ikke har anvendt domænenavnet på en måde, der er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede ikke nærmere har redegjort for sine planer med domænenavnet, herunder i forhold til ibrugtagning. Klagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at indklagede er ejer af et selskab, der beskæftiger sig med reparation og vedligeholdelse af tagkonstruktioner, og således må antages at have en interesse i at råde over det omtvistede domænenavn. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”tagrenden.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”tagrenden.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der i øvrigt ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”tagrenden.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det omtvistede domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Søndersteds tag og facade, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.