Afgørelse

erhvervsrengøring.dk

Cleanly ApS

MOD

Poul Damgaard Poulsen

11. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi tog i 2016 kontakt til registranten af domænet rengøringshjælp.dk, som også er indklagede i denne sag. Vi ville dengang starte en rengøringsplatform op, inden for privat rengøring og tænkte at det domæne kunne være oplagt at tage i brug i denne sammenhæng. Da domænet var optaget på tidspunktet valgte vi at finde frem til registranten og fandt ud af, at det var indklagede der havde registreret denne, og kom også telefonisk i kontakt med ham. Vi fremlagde vores ide og hvad vi ville bruge domænet til og spurgte om vi kunne overtage det eller betale et symbolsk beløb. Men registranten ville have meget mere end blot et symbolsk beløb, hvilket gjorde at vi valgte at gå væk fra ideen om at bruge det pågældende domæne. Da vi havde et begrænset budget, og som iværksætter virksomhed betød det at vi brugte vores kroner og øre de rigtige steder, for at vækste vores platform registrerede vi blot et andet navn tilkr. Vi undersøgte ligeledes hvem der var registranten af domænet erhvervsrengøring.dk for evt. at kunne få denne overført men, fandt hurtigt ud af at det var den samme registrant af rengøringshjælp.dk. Hvilket også er grunden til at vi indgiver en klage, da vi er ret sikre på at indklagede også vil have penge for en evt. overførsel af erhvervsrengøring.dk. Vores påstand om at indklagede har registreret domænet med videresalg for øje kan desværre ikke bekræftes men, det kan ikke være rigtigt, at man kan blokere for et domæne, som andre vil kunne benytte. Erhvervsrengøring.dk er iflg. dk-hostmaster registreret d. 07. april 2004 og år efter er domænet stadig ikke brug! Domænet bliver blot viderestillet til online2your.net (bilag 1) og hvis man slår denne domæne op i Archive.org kan man se at den har været til salg der (bilag 2) Om indklagede har nogen interesse i at bruge domænet vides ikke men, at den blot bliver viderestillet til en side og har gjort det i årrække uden reel brug og blot blokere den for andre kan ikke være rigtigt. Ligeledes kan man på Archive.org se at erhvervsrengøring.dk aldrig har været i brug! (bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6). Vi har heller ikke kunnet finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”erhvervsrengøring.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 7, bilag 8). Hos Cleanly sælger vi udelukkende erhvervsrengøring og vil derfor gerne benytte domænet. ... Efter at have arbejdet med privat rengøring i en årrække, har vi nu valgt udelukkende at fokusere på erhvervsrengøring, som også er vores eneste serviceydelse i dag. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal for erhvervsrengøring til formidling af serviceydelser til alle danske virksomheder og offentlige institutioner. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle serviceydelser i hele Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne. Vi håber i kan se det værdimæssige vi kan bringe til danske virksomheder og giver os medhold i vores klage.” Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 24. februar 2010 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”online2your.net”, og hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” er udbudt til salg for 5.000 euro. Bilag 3-6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google, hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer nogle søgeresultater ved en søgning på ”site:erhvervsrengøring.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Bing, hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer nogle søgeresultater ved en søgning på ”site:erhvervsrengøring.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indledningsvist skal påpeges, som klager i øvrigt også selv oplyser i sin sagsfremstilling, at der i forhold til domainenavnet erhvervsrengøring.dk, ikke har været nogen forudgående kontakt til indklagede. Indklagede modtog den 22. august 2016 en telefonisk henvendelse omkring domainenavnet rengøringshjælp.dk. Klager blev i denne sammenhæng oplyst at personen FB fra min side var givet tilladelse til, at forsøge at udnytte/udvikle en forretningsmodel med dette domainenavn (bem: rengøringshjælp.d• som fundament. I mail af samme dag anmoder jeg FB om at tage kontakt med klager. (Bilag A) Klager kontakter mig igen den 30. august 2016 og oplyser at han endnu ikke er blevet kontaktet af FB. I mail af samme dag anmoder jeg (ige• FB om at tage kontakt med klager. (Bilag B) Klager kontakter mig igen i den efterfølgende uge og oplyser, endnu engang, at han ikke er blevet kontaktet af FB. Ved denne samtale oplyses FB’s telefonnummer, således at klager selv kan henvende sig direkte til FB. Jeg hører efterfølgende ikke yderligere fra klager! ... Af klagers fremstilling skulle jeg som registranten have oplyst, at jeg vil ville have mere end et symbolsk beløb. Dette er ikke korrekt! Jeg er ikke kommet med disse udtalelser, som hvis de er fremsat, må komme fra samtalen med FB, som jeg i øvrigt ikke har fået refereret. Ovenstående forløb knytter sig som det klart fremgår, alene til domainenavnet regøringshjælp.dk. Det bemærkes at klager siden stiftelsen af virksomheden Epico Copenhagen ApS med en anpartskapital på kr. 50.000,00 tilbage i juli 2016, har været drevet under/med følgende navne: Epico Copenhagen ApS, Apple Ravision ApS, Renco.dk ApS, Karma 786 ApS (binav• og Cleanly ApS (binav• Under hele forløbet og frem til I dag, har man under formålet for virksomheden på intet tidspunkt angivet erhvervsrengøring som værende en del af virksomhedens formål. Kilde: Klagens bilag Jeg føler her behov for, at henlede klagenævnets opmærksomhed på Ledelsesberetning i klagers seneste årsrapport (Bilag C): Cleanly ApS Ledelsesberetning Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive et rengøring og service sselskab samt dermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 udviser et resultat på kr. -29.724, og selskabets balance pr. 31-12-2018 udviser en balancesum på kr. 98.309, og en egenkapital på kr. - 107.190. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold. Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, da selskabskapitalen er gået tabt. Inden for måneder, vil virksomhedens ledelse tage stilling til virksomhedens fortsatte drift, og vil snarest afholde en ekstraordinær generalforsamling og tage stilling til om hvorvidt egenkapitalen kan reetableres jf. reglerne i selskabsloven § 119. At klager trods ovenstående faktuelle forhold mener, at skulle være berettiget til at påkalde sig retten til overførsel af domænenavnet erhvervsrengøring.dk virker, i mangel af bedre ord, absurd. ... Indklagede registrerede erhvervsrengøring.dk med henblik på, når tiden var moden og en fornuftigt forretningsplan kunne retfærdiggøre investeringen, at etablere en platform for formidling af netop erhvervsrengøring. Det økonomiske fundament skulle være dels betalingen af et registreringsbidrag fra deltagende virksomheder for, at kunne modtage forespørgsler via platformen og dels et formidlinggebyr på en procentdel af kontraktværdien på den ydelse som en tilknyttet virksomhed måtte få, for opgaver tilgået via platformen. Det har hidtil ikke været muligt, at sandsynliggøre en forretningsmodel som er økonomisk bæredygtig og som kan retfærdiggøre de relativt store investeringer som vil være nødvendige for at udvikle, markedsføre og drive platformen indtil denne vil give forretningsmæssig mening og et positivt afkast indenfor en rimelig tidsramme.” Bilag A og B er kopier af e-mails af 22. august og 30. august 2016 fra indklagede til Frans Bech om, at indklagede var blevet kontaktet af en person ved navn Muhammed, som ønskede at overtage et af de domænenavne, som indklagede har registreret på vegne af Frans Bech. Bilag C er kopi af årsrapport for klageren for 2018. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vores opfattelse af dialogen med dem vedr. rengøringshjælp.dk var at de ønskede et beløb langt over kr. 50.000. Derfor valgte vi at indgive en klage vedr. domænet erhvervsrengøring.dk pga. vores forrige oplevelse med dem. Vi mente at de højst sandsynligt ville kræve endnu et absurd beløb for domænet erhvervsrengøring.dk. Vores påstand kan desværre ikke bevises, men vi mener at vi har fremlagt de nødvendige bilag over for klagenævnet. Det skal påpeges at indklagede selv gør os opmærksom på at de IKKE har gjort brug af domænet i al den tid de har haft den, da de venter på at tiden bliver moden og fornuftig for dem. De har nu ventet i år på den tid! De blokerer blot for at andre kan gør aktivt og nyttigt brug af domænet. Det skal ligeledes påpeges, at indklagede mener at det er absurd at vi ønsker domænet overført til os. Det skal måske pointeres igen, at vi ER en servicevirksomhed der arbejder med erhvervsrengøring - som også kan ses og forstås ved at gå ind på cleanly.dk ( bila• og ved at vi også er medlem af Dansk Industri (bilag 11) og er dermed underlagt strenge krav - bl.a. vores økonomiske og finansielle formåen. (bilag 12). Afslutningvis vil vi gerne henlede klagenævnets opmærksomhed på, at indklagede iår og til d.d. ikke har gjort aktivt brug af domænet erhvervsrengøring.dk.” Som bilag har klagere fremlagt skærmprint, hvoraf fremgår, at klageren ”Opfylder Servicenormen”. Bilag er skærmprint med oplysninger om ”Servicenormen”, hvoraf bl.a. fremgår, at ”Servicenormen” garanterer, at virksomheden har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Klager henholder sig til en ”dialog” som vedkommende har haft men en om domaine navnet rengøringshjælp.dk og Klagers forventning (spekulatio• til hvad en forespørgsel omkring domaine navnet erhvervsrengøring.dk kunne ville have affødt af respons hvis Klager, hvad han ikke har, havde henvendt sig til mig. Det burde som udgangspunkt ikke være nødvendigt for mig at skulle forholde mig til en spekulation omkring udfaldet af en henvendelse som ikke kom og en dialog som aldrig er initieret omkring domaine navnet erhvervsrengøring.dk. Jeg vil på det aktuelle grundlag gerne erkende, at en henvendelse omkring overtagelse af eller et samarbejde omkring et givent domaine navn, ikke ville blive tillagt nogen værdi hvis denne kom fra en virksomhed med en negativ egenkapital og manglende finansielle muskler. Jeg ville ligeledes betragte det som en diskvalificerende faktor, på nogen måde, at involvere mig i et ”samarbejde” med en virksomhed som på den platform man henviser til for benyttelse af domaine navnet, under Overenskomster skriver ”Mindst en af de tilbud du modtager, er fra partnere med en overenskomst” (ref.: https://cleanly.dk/rengoering/). Mindst en med overenskomst??? Hvad med etikken og resten??? Jeg undrer mig uforbeholdent over at Klager mener sig berettiget til at overtaget domaine navnet erhvervsrengøring.dk. Det er tidligere dokumenteret, at Klager siden stiftelsen af virksomheden Epico Copenhagen ApS med en anpartskapital på kr. 50.000,00 tilbage i juli 2016, har været drevet under/med følgende navne: Epico Copenhagen ApS, Apple Ravision ApS, Renco.dk ApS, Karma 786 ApS (binav• og Cleanly ApS (binav• Det skal igen påpeges, at man (Klage• under hele forløbet frem til I dag, ikke på noget tidspunkt har angivet erhvervsrengøring som værende en del af virksomhedens/-ernes formål! Klager er aktuelt registeret under Branche 799000 og Branchegruppe ”Administrative tjenesteydelser og hjælpetjeneste”. Som lignende kategorier henvises bl.a. rejsebureauer og rejse arrangører? Hvor er sammenhængen??? En søgning på Klagers virksomhed (Ref.: https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/epico- copenhagenaps/37874930) viser udover ovenstående, at Klager har en betydelig erfaring med registrering af domaine navne. Klager har p.t. registreret ikke mindre endforskellige, meget forskellige, domaine navne; billiglejebolig.dk bolico.dk bolig-torvet.dk boligco.dk boligland.dk boligtorv.dk brugtvogn.dk børnestøvler.dk cleanly.dk cykeltorvet.dk damemode.dk danskrengøring.dk eboliger.dk erhvervscoach.dk fairmade.dk fburger.dk firmarengøring.dk friluftsbutik.dk fuglehuse.dk jobtorvet.dk juridiskrådgivning.dk lejlighederudlejes.dk lejlighedikøbenhavn.dk mandskabsudlejning.dk renco.dk rengoringspriser.dk rengøringpriser.dk rengøringstilbud.dk seopartner.dk snapchatfiltre.dk snapfilter.dk snapfiltre.dk tolko.dk vagtkursus.dk Af bilag D fremgår den aktuelle status på Klagers registrerede domaine navne. Kilde: www.dkhostmaster.dk Jeg vil specifik henlede opmærksomheden på følgende forhold; Til domaine navnet cleanly.dk er alene knyttet hjemmesiden ... www.cleanly.dk. Til domaine navnet renco.dk er knyttet hjemmesiden ... www.renco.dk Til denne hjemmeside linker af selskabets øvrige domaine navne: danskrengøring.dk, firmarengøring.dk, rengoringspriser.dk, rengøringpriser.dk, og rengøringstilbud.dk. Til domaine navnet fburger.dk er knyttet hjemmesiden ... www.fburger.dk Til domaine navnet jobtorvet.dk er knyttet hjemmesiden ... www.jobtorvet.dk De resterende (25) domaine navne er der ikke tilknyttet nogen hjemmesider! Jeg fastholder det absurde i at Klager på den givne baggrund mener sig berettiget til at få domænet erhvervsrengøring.dk overført. Klager pointere at være en servicevirksomhed der arbejder med erhvervsrengøring, desudagtet at begrebet ”erhvervsrengøring” aldrig har været angivet som værende en del af virksomhedens/-ernes formål. Med reference til Klagers seneste vedtægter af 6. januar 2019, oplyser Klager, at ”Selskabets formål er at drive virksomhed ved digitalt at gøre brugere i stand til at handle, leje, låne og bytte services og tjenesteydelser med hinanden samt salg af konsulentydelser og hermed beslægtet virksomhed” Men disse bemærkninger må Klagenævnet for Domænenavne drage deres egen konklusion i forhold til lødigheden og berettigelsen af den aktuelle klage.” Som bilag D har indklagede fremlagt udskrift med angivelse af domænenavne under landedomænet ”.dk”, som er registreret af klageren. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”cleanly.dk” har sekretariatet den 9. november 2019 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 10: Ved opslag den 9. november 2019 på domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” blev viderestillet til domænenavnet ”online2your.net”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag 1: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – PP6122-DK – har registreret i alt følgende syv domænenavne: erhvervsrengøring.dk forsikringsmægler.dk forsikringsmægleren.dk højrentekonto.dk privatrengøring.dk rengøringshjælp.dk synsprøve.dk Ved opslag på samtlige af disse domænenavne blev viderestillet til hjemmesiden på domænenavnet ”online2your.net”, jf. gengivelsen ovenfor. Ved forespørgsel har DK Hostmaster oplyst, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” den 23. juli 2019. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren tidligere har været i kontakt med indklagede med henblik på overtagelse af domænenavnet ”rengøringshjælp.dk”, som indklagede også er registrant af, men indklagede krævede 50.000 kr. for at overdrage dette, • at det er sandsynligt, at indklagede ville have krævet et tilsvarende beløb, hvis klageren havde anmodet om overtagelse af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk”, • at indklagede har registreret domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” med videresalg for øje, • at domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” aldrig har været taget i brug, men viderestiller til domænenavnet ”online2your.net”, hvor bl.a. domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” tidligere har været udbudt til salg, • at indklagede ikke har anvendt betegnelsen ”erhvervsrengøring.dk” som varemærke, • at klageren udelukkende sælger erhvervsrengøring, og • at klageren har en stærk kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” til en internetportal for erhvervsrengøring.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet ” erhvervsrengøring.dk” på vegne af Frans Bech, • at formålet med registrering af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” er at etablere en platform for formidling af tjenesteydelser vedrørende erhvervsrengøring, • at det ikke er korrekt, at indklagede i forbindelse med klagerens forespørgsel om overtagelse af domænenavnet ”rengøringshjælp.dk” skulle have krævet mere end et symbolsk beløb, • at klageren på intet tidspunkt har angivet erhvervsrengøring som værende en del af klagerens formål, • at klageren på nuværende tidspunkt er registeret i ”Branche 799000 og Branchegruppe ”Administrative tjenesteydelser og hjælpetjeneste”, • at ifølge klagerens seneste vedtægter er klagerens formål ”at drive virksomhed ved digitalt at gøre brugere i stand til at handle, leje, låne og bytte services og tjenesteydelser med hinanden samt salg af konsulentydelser og hermed beslægtet virksomhed”, • at klageren ikke er berettiget til domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk”, og • at klageren har betydelig erfaring med registrering af domænenavne og for øjeblikket har registreretmeget forskelligartede domænenavne. 11

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har registreret domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” med videresalg for øje. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke fremgår af sagens oplysninger, hvem der bl.a. den 24. februar 2010 har udbudt domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” sammen med et antal andre domænenavne til salg på hjemmesiden på domænenavnet ”online2your.net”, og ifølge oplysninger fra DK Hostmaster var indklagede på daværende tidspunkt ikke registrant af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk”. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren udelukkende sælger erhvervsrengøring, og det fremgår af sagens oplysninger, at klageren beskæftiger sig med udbud af tjenesteydelser vedrørende erhvervsrengøring på domænenavnet ”cleanly.dk”. Da domænenavnets signalværdi afspejler en sådan virksomhed, har klageren en naturlig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” er et almindeligt sammensat dansk ord, der er beskrivende for den aktivitet, som er klagerens virksomhed. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst, at formålet med registrering af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” er at etablere en platform for formidling af tjenesteydelser vedrørende erhvervsrengøring, men at det indtil videre ikke har været muligt at udvikle en forretningsmodel, som er økonomisk bæredygtig, og som kan retfærdiggøre de relativt store investeringer, som vil være nødvendige. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” ligeledes er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og at indklagede derfor har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” væsentligt overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”erhvervsrengøring.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Cleanly ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.