Afgørelse

baile.dk

Byrune IVS

MOD

BAILE PRODUCTIONS v/Mads Vinding

10. oktober 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”baile.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg selv og to andre partnere startede i foråret et nyt design brand, vi kalder Baile, som vi lancerer næste år (Maj 2020). Vi er allerede i gang med udviklingen af møbler og lamper, og har brug for at bygge hjemmesiden op med henblik på produktsalg. Det er vigtigt for os, vores kunder oplever en direkte kommunikation og aflæsning af navnet Baile, derfor er domænenavnet uhyre vigtigt værktøj i vores branding strategi. Vi kan se Mads Vinding har købt Baile.dk i 2005 til hans virksomhed Baile Production CVR- nr 10191181, men når man søger på Baile.dk, så kommer der intet frem. Og når man googler Baile Production, så kommer der heller ikke noget frem. Det virker ikke som om der er aktivitet. ... Vi mener Baile.dk skal overdrages til os, da vi skal bruge det som et aktivt branding værktøj, som vores kunder nemt kan google eller på anden vis søge sig frem til. Vores brand hedder Baile og derfor er domænenavnet utrolig vigtigt for os. Hele vore story telling, handler om hvad det irske navn Baile betyder, som Hvor vi kommer hjem. Denne linie er koden til vores møbelbrand, som handler om følelsen af hjem og komme hjem.” Bilag skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”baile”. Bilagog F er skærmprint med oplysninger om indklagedes enkeltmandsvirksomhed, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er registreret med startdato den 1. august 1985. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager kopi af en sms-besked af 28. april med følgende indhold: ”hej Mads Hvis du stadig er interesseret er baile.dk til salg for 3.000,- mvh Mads” Bilagfremstår som udkast til hjemmeside eller andet markedsføringsmateriale med et billede, der indeholder teksten: ”Baile. Where we come home. Brand Presentation.” I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”... Generelt om domænenavnet “baile.dk” Baggrunden for firmanavnet er ‘musik og dans’ og direkte relateret til udgivet plade. “Baile” betyder “dans” oversat fra “spansk” (Bilag A) og er direkte relateret til en plade udgivet af mit firma. Navnet Baile opstod naturligt efter ordet blev brugt på udgivne plader inspireret af spansk musik. Se vedlagt Bilag B for udvalgte udgivelser. Baile har et vedvarende højt aktivitetsniveau og og har udgivet musik gennem årene - Det seneste album er udgivet i maj 2019 og der er yderligereudgivelser på vej. Jeg har betalt for og ejet domænet “baile.dk” siden 2005. Domænet har tidligere været sat op hos en webudbyder men blev taget ned og har ventet på redesign. I 2019 har vi arbejdet på en hjemmeside som vi forventer går live snarest (Bilag C). Tilknytningsforhold Jeg mener at mit firma Baile Productions har en meget stærk tilknytning og legal ret til “baile” på følgende grundlag: Baile Productions er mit aktive musik- og lydproduktionsselskab, som har drevet overskudsgivende forretning uden stop siden 1985. Jeg har igennem Baile Productions brugt “baile” i markedsføring og generel forretning i år. Ordmærket er brugt på pressemeddelelser, plader / CD’ere - tidligere såvel som kommende. Jeg har søgt om, betalt for og fået tildelt ordmærke på “baile.dk” fra Patent og varemærkestyrelsen - Bilag D, E baile.dk har aldrig været sat til salg på en hjemmeside eller markedsført som værende til salg. Jeg har ikke haft hensigt om at sælge navnet ud over direkte svar på gentagne direkte uopfordrede henvendelser fra ByRuneIVS & hans partner. Dette er siden tilbagetrukket. ... Jeg mener at det er tydeligt, at der er et aktivt og legalt tilhørsforhold mellem mit firma, dets aktiviteter og domænenavnet baile.dk. Modsættes dette Byrune IVS der har et muligt projekt i fremtiden uden markedstilhør, ukendt finansiering, ingen aktiv brug af navnet og som nemt kan markedsføre sig under et andet navn, vil jeg bede om absolut frifindelse og afvisning af klagen.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmeside ”Google Translate”, hvoraf fremgår, at det spanske ord ”baile” betyder ”dans” på dansk. Bilag B er materiale vedrørende forskellige musikudgivelser samt distributionsaftale, der bl.a. krediterer og gengiver indklagedes navn og navnet på indklagedes ejer. Bilag D og E er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede den 15. juli 2019 har søgt om varemærkeregistrering af betegnelsen ”baile.dk” i klasse 41. Ved opslag på domænenavnet ”baile.dk” den 11. juli 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 1. Ved fornyet opslag den 18. september 2019 har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag C: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i foråret 2019 startede et nyt designbrand vedrørende møbler og lamper under navnet ”Baile”, som skal lanceres i maj 2020, • at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”baile.dk”, og at der tilsyneladende heller ikke er anden aktivitet på domænenavnet, • at klageren vil bruge domænenavnet ”baile.dk” til en hjemmeside og som et aktivt brandingværktøj, og • at klagerens story telling om klagerens møbelbrand er baseret på det irske ord Baile, hvis betydning er følelsen af hjem og af at komme hjem.
Indklagede har gjort gældende:
• at “Baile” betyder dans på spansk og er direkte relateret til en plade udgivet af indklagedes firma, • at Baile Productions er navnet på indklagedes musik- og lydproduktionsselskab, som har drevet forretning uden stop siden 1985, • at Baile Productions har et vedvarende højt aktivitetsniveau og har udgivet musik gennem årene, og at det seneste album er udgivet i maj 2019, og der er yderligere to udgivelser på vej, • at indklagede har brugt ordet “baile” i markedsføringen i år bl.a. i forbindelse med pressemeddelelser og plader og CD’ere, • at indklagede har opnået varemærkeret til betegnelsen “baile.dk”, og • at domænenavnet ”baile.dk” aldrig har været udbudt til salg, og at indklagede aldrig har haft en intention om at sælge domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”baile.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren i foråret 2019 startede et nyt designbrand vedrørende møbler og lamper under navnet ”Baile”, som skal lanceres i maj 2020, og at klageren vil bruge domænenavnet ”baile.dk” til en hjemmeside og som brandingværktøj for de pågældende produkter. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”baile.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ordet “Baile” er den særprægede del af navnet på indklagedes enkeltmandsvirksomhed, der er en musik- og lydproduktionsvirksomhed, som har drevet forretning siden 1985. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har anvendt kendetegnet ”Baile” i forbindelse med forskellige musikudgivelser samt distributionsaftale (jf. bilag B), og at der efter indgivelse af klagen i denne sag er oprettet en hjemmeside for indklagedes virksomhed på domænenavnet ”baile.dk”. Indklagede har oplyst at have anvendt betegnelsen “Baile” i markedsføring af sin virksomhed i år bl.a. i forbindelse med pressemeddelelser og udgivelse af plader og CD’ere. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”baile.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”baile.dk”. Det forhold, at indklagede måtte have tilbudt klageren at købe domænenavnet ”baile.dk” for 3.000 kr. er under de anførte omstændigheder ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Byrune IVS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.