Afgørelse

alexander.dk

Alexander Bundgaard Matzen

MOD

Aldo Mich Noes Petersen

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”alexander.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Domænenavnet alexander.dk er registreret, men ikke taget i brug. Jeg har derfor tilbage i maj måned forsøgt at få kontakt til registranten gennem DK- Hostmasters nyligt oprettede ”Kontakt mig”-værktøj (bilag: kontaktformular_kopi.png), dog uden held. Jeg ønsker, at alexander.dk bliver overdraget til undertegnet, da domænet indeholder et af mine fornavne (bilag: alexander_bundgaard_matzen_id.jp• og dermed efter min hensigt vil bruges i personligt øjemed til bl.a. e-mail og hjemmeside. ... Registranten AP2269-DK er registrant for to domæner (bilag: AP2269-DK_registrant.png). Begge domæner er et typisk dansk fornavn, og de begge har ifølge DK-Hostmaster WHOIS (den 7. juli 2019) status som ”Deaktiveret”. (bilag: alexander_dk_whois.png, frederik_dk_whois.png). Et DNS-opslag på alexander.dk viser angiveligt, at domænet ikke benyttes (bilag: alexander_dk_dns.png), hvilket stemmer overens med status fra DK-Hostmaster. Og et opslag på ”Internet Archive – WayBack Machine” fra archive.org viser angiveligt, at der ikke skulle have været offentlig benyttelse siden registreringen i 1997 (bilag: alexander_dk_archiveorg.png).” Bilager en kopi af klagerens kørekort. Bilag er et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”alexander.dk”, der viser, at indholdet af domænenavnet er lagret én gang (den 5. april 2013). Det fremgår endvidere, at indholdet ikke kan vises. Bilager et udskrift fra hjemmeside MxToolbox ifølge hvilket, domænenavnet ”alexander.dk” ikke er tilknyttet nogen internetserver. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”alexander.dk”, der blev registreret den 31. januar 1997. Bilagoger et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede tillige er registrant af domænenavnet ”frederik.dk”, der blev registreret den 31. januar 1997 Bilager en kontaktformular, hvoraf fremgår, at klageren – via DK Hostmaster – den 30. maj 2019 forsøgte at kontakte indklagede vedrørende domænenavnet ”alexander.dk”. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Navnet er registreret til min Søn Alexander Ølsted Noes Petersen Han har studeret i Canada og studerer for nuværende i Kina, hvorfor han ikke bruger domainet kommercielt eller til sin mail. ... I lighed med klager, som hedder Alexander til fornavn, hedder han også Alexander og har dermed i ret til domainet. Hvis anbringendet er, at han ikke bruger det aktivt, og det er et krav, så vil han aktivere det med det samme.” I replikken har klageren anført følgende: ”Idet domænet ikke har været i offentlig brug de sidsteår, såvel at frederik.dk er registreret under samme forhold, vil jeg mene, at domænets aktivitet bør ses som en reservering fremfor benyttelse. Derfor ønsker jeg fortsat, at domænet overdrages til undertegnet, da jeg vil benytte det i personligt øjemed til både mail og hjemmeside, så snart en evt. overdragelse skulle være gennemført. At indklagede først vil sætte domænet til benyttelsen efter en klage er oprettet hos Klagenævnet, vil jeg også mene, at Klagenævnet bør tage med i vurderingen.” I duplikken har indklagede anført følgende: ”Såfremt det er nødvendigt at aktivere domaine gøres det med det samme.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”alexander.dk” den 8. juli 2019 og den 4. oktober 2019 konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 4. oktober 2019 på ”alexander” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 5.680.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne angik en række forskellige personer ved navn Alexander, herunder bl.a. Alexander den Store og Alexander den Tredje. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren hedder Alexander til fornavn og ønsker at anvende domænenavnet ”alexander.dk” til en hjemmeside og en privat mailkonto, • at indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”alexander.dk” siden 1997, aldrig har anvendt domænenavnet, som i øvrigt har status som ”deaktiveret” i DK Hostmasters WHOIS- database, • at indklagede er registrant af et andet domænenavn ”frederik.dk”, der heller aldrig har været anvendt, • at det må lægges til grund, at indklagedes formål med registrering af domænenavnet ”alexander.dk” alene har været at reservere – fremfor at benytte – dette, og • at det forhold, at indklagede nu gør gældende, at indklagede, hvis det er nødvendigt, vil bringe domænenavnet i anvendelse, ikke kan tillægges betydning til fordel for indklagede.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”alexander.dk” er registreret til brug for indklagede søn, der hedder Alexander Ølsted Noes Petersen, • at sønnen studerer i Kina, hvorfor han ikke bruger domænenavnet ”alexander.dk” – hverken kommercielt eller til en mailkonto, • at klageren ikke har større ret til domænenavnet end indklagedes søn, idet de begge hedder Alexander, og • at indklagede vil aktivere domænenavnet ”alexander.dk” med det samme, hvis dette er et krav. 4

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”alexander.dk” ikke har kommerciel betydning for parterne, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”alexander.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, Alexander Bundgaard Matzen, har oplyst, at denne ønsker at anvende domænenavnet ”alexander.dk” til en hjemmeside samt til en privat mailkonto. Klagenævnet finder herefter, at klageren, hvis fornavn er Alexander, må anses for at have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”Alexander” er et helt almindeligt og meget udbredt drengenavn, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”alexander.dk”. Indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”alexander.dk” i mere endår, anvender ikke og har aldrig anvendt domænenavnet aktivt. Indklagede har oplyst, at indklagede har registreret domænenavnet til brug for sin søn, Alexander Ølsted Noes Petersen, men sønnen, der efter det oplyste er bosiddende i Kina, heller aldrig har anvendt domænenavnet. Indklagede har oplyst, at denne vil ”aktivere” domænenavnet, hvis dette er påkravet, men har ikke redegjort for, hvilke (om noge• aktuelle, konkrete planer indklagede eller dennes søn har med domænenavnet. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede ikke har godtgjort, at indklagede eller dennes søn har nogen reel eller beskyttelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”alexander.dk”. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”alexander.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”alexander.dk” skal overføres til klageren, Alexander Bundgaard Matzen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.