Afgørelse

simon.dk

Simon Rønbøl

MOD

Hrs A/S

5. december 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”simon.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg kigger på simon.dk som et potentielt domæne for småprojekter og portfølje som hjemmeside udvikler, men ser at den allerede er optaget af en anden person ved navn simon, en ung mand som bruger den som galleri til sin fritidsinteresse paintball, og linker ind til sin fars virksomhed. (se billag1) Jeg ser at domænet simon.dk er registreret til HRS A/S og at domænet udløber ultimo marts 2016 år, og jeg sætter mig på venteliste hos DK hostmaster i tilfælde af at siden ikke bliver brugt, da den ikke ser ud til at være opdateret i lang tid. jeg laver lidt research og finder ud af at forbindelsen imellem HRS A/S og den unge simon med interesse for paintball, er simons far Jim Jensen. Da marts kommer bliver domænet geninkøbt, og i løbet af 2016 bliver simon.dk som hjemmeside nedlagt, og domænet ergerer nu kun pegedomæne for til HRS A/S. (se billag 2) Jeg henvender mig til Jim d. 3. april 2017 med et tilbud om at købe simon.dk, Jim afviser mit tilbud, (se billag3). Ifølge HRS A/S hjemmeside er Jim Jensen ikke længere ansat i HRS A/S i dag. ... Siden 2017 har domænet kun stået som et pegedomæne til hrs.as. Simon.dk har intet at gøre med hrs.as. hrs.as har ikke en gang en eneste ansat som hedder Simon. HRS A/S har oprindeligt registreret simon.dk til private anliggender hos en ansat som ikke længere er i virksomhedern. Simon.dk har stået ubrugt hen i minimum 2.5 år. Jeg hedder der imod Simon (Se billagt sygesikringsbevis), og har tænkt mig aktivt at bruge domænet til online portefølje (da jeg er hjemmesideudvikler til daglig• og små ikke-profit hjemmesideprojekter, samt den meget attraktive emailadresse simon@simon.dk” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med gengivelse af den hjemmeside, der den 6. marts 2016 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”simon.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”simon.dk” den 3. oktober 2016 viderestillede til domænenavnet ”hrs.as”. Bilag er kopi af e-mailkorrespondance af 3. april 2017 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om at købe domænenavnet ”simon.dk”, og indklagede svarer, at domænenavnet ikke er til salg. Bilager kopi af klagerens sundhedskort, hvoraf fremgår, at klageren har fornavnet Simon. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg købte simon.dk for mange år siden, for at min søn Simon kunne bruge det og lære noget om hjemmesider. Han har pt. ingen ønske om en decideret hjemmeside, men bruger mailen der høre til. Jeg er stadig direktør i HRS A/S (har være det siden 1991) og Simon er nu så gammel at han er kommet med i bestyrelsen i HRS A/S. Så hvordan klager finder frem til sine oplysninger er mig en gåde. ... Simon.dk har stor relevans for HRS A/S og min søn Simon, så derfor skal domænet ikke overgå til en anden der tilfældigvis heder Simon.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har læst dokumenterne, og nu er det vel op til jer at afgøre om det er i orden at registrerer simon.dk til sin søn igennem sit firma og så lade simon.dk stå ubrugt hen i flere år, for så at påstå at man bruger en mailadresse uden beviser.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Jeg har faktisk aldrig før oplevet en så mærkelig person som Simon Rønbøl. Først kontakter han mig for at købe simon.dk - da han får at vide at det ikke er til salg, påstår han at hverken min søn eller jeg har noget med HRS A/S at gøre. Da han så finder ud af at vi faktisk begge er ansat i HRS A/S jeg som Direktør og Simon som bestyrelsesmedlem mm., skal jeg nu til at bevise at mailen bliver brugt... Man kan jo evt. bare sende en mail til simon@simon.dk og se hvad der sker. Jeg kender ikke Simon Rønbøl, men dette lyder som chikane fra hans side! Kan det være rigtigt at DK-Hostmaster faciliterer dette? (HRS A/S handler ikke med domainer - vi aldrig solgt en domai• Derimod kan man ved at Google Simon Rønbøl, se at han tilsyneladende er ansat i Online- Results A/S, som arbejder med hjemmesider. Så han må være velbevandret i disse handler og vil måske til at starte op for sig selv.” Ved opslag på domænenavnet ”simon.dk” den 20. september 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”hrs.as”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har erhvervet domænenavnet ”simon.dk” den 4. maj 2011. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren hedder Simon og ønsker at anvende domænenavnet ”simon.dk” til en hjemmeside for klagerens småprojekter og portefølje som hjemmesideudvikler, • at hjemmesiden på domænenavnet ”simon.dk” i løbet af 2016 blev nedlagt, og at domænenavnet herefter har viderestillet til hjemmesiden for HRS A/S, • at indklagede ikke har en eneste ansat, som hedder Simon, og • at indklagede oprindeligt har registreret domænenavnet ”simon.dk” til brug for en ansat, som ikke længere er i virksomheden.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagedes ejer registrerede domænenavnet ”simon.dk”, for at hans søn, der hedder Simon, kunne bruge det og lære noget om hjemmesider, • at indklagedes ejers søn bruger domænenavnet ”simon.dk” til e-mailadresse, • at domænenavnet ”simon.dk” har stor relevans for indklagede og indklagedes ejers søn, • at klagerens klage er udtryk for chikane, og • at indklagede ikke handler med domænenavne og aldrig har solgt et domænenavn.

Nævnets bemærkninger:

Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”simon.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”simon.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der hedder Simon til fornavn, har oplyst at ville anvende domænenavnet ”simon.dk” til en hjemmeside for klagerens småprojekter og portefølje som hjemmesideudvikler. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”simon.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”simon.dk” blev registreret til brug for indklagedes ejers søn, der hedder Simon. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes ejers søn tidligere har brugt domænenavnet ”simon.dk” til en privat hjemmeside. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes ejers søn bruger domænenavnet ”simon.dk” til sin e-mailadresse, og at domænenavnet har stor relevans for indklagede og indklagedes ejers søn. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”simon.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”simon.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Simon Rønbøl, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.